Lovastad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lovastad 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Lovastad 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 32106
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

11. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Lovastad, tabletter

0.

D.SP.NR.

20808

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lovastad

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg, 20 mg eller 40 mg lovastatin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

10 mg tabletter

20 mg tabletter

40 mg tabletter

Lactosemonohydrat (mg/tablet)

69,5 mg

139 mg

228 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

10 mg:

Rund, let bikonveks, svagt lyserød tablet med skrå kant.

20 mg:

Rund, svagt bikonveks, lyseblå tablet med skrå kant og delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

40 mg:

Rund, svagt bikonveks, lysegrøn tablet med skrå kant og delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svære tilfælde af hyperkolesterolæmi, hvor diætbehandling har utilstrækkelig effekt.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten bør sættes på en standard kolesterolnedsættende diæt, inden der gives lovastatin.

32106_spc.doc

Side 1 af 15

Denne diæt bør fortsættes under behandlingen med lovastatin. Enhver årsag til sekundær

hyperkolesterolæmi bør udelukkes før behandlingen påbegyndes.

Hyperkolesterolæmi:

Startdosis er sædvanligvis 20 mg daglig, der gives som en enkeltdosis sammen med

aftensmåltidet.

Det er vist, at daglige enkeltdoser givet sammen med aftenmåltidet er mere effektivt end den

samme dosis givet sammen med morgenmåltidet, muligvis fordi kolesterolsyntesen fortrinsvis

sker om natten. Patienter kan behandles med en startdosis på 10 mg lovastatin. Eventuelle

dosisjusteringer bør foretages med mindst 4 ugers mellemrum. Der bør maksimalt gives 80

mg daglig som enkeltdosis eller fordelt på 2 doser sammen med morgen- og aftenmåltidet. To

daglige doser synes at være mere effektivt end én daglig dosis.

Dosis af lovastatin bør nedsættes, hvis koncentrationen af LDL-kolesterol falder til under 1,94

mmol/l, eller hvis plasmakoncentrationen af totalkolesterol falder til under 3,6 mmol/l.

Samtidig behandling:

Lovastatin er effektivt alene eller kombineret med galdesyrebindende midler.

Hos patienter, der får ciclosporin, danazol, gemfibrozil eller fibrater eller lipid-sænkende

doser (≥1 g/dag) af niacin samtidig med lovastatin, bør dosis af lovastatin ikke overstige 20

mg/dag. Hos patienter der tager amiodaron eller verapamil samtidig med lovastatin, bør dosis

af lovastatin ikke overstige 40 mg/dag (se pkt. 4.4 og pkt. 4.5).

Koronar arteriosclerose

I studier af koronar arteriosclerose med lovastatin sammen med eller uden anden samtidig

behandling var de anvendte doser 20 til 80 mg daglig, administreret som enkelte eller opdelte

doser. I de to studier, hvor der kun blev givet lovastatin, var dosis reduceret, hvis cholesterol i

total plasma faldt til hhv. under 2,85 mmol/l eller hvis LDL-cholesterol faldt til under 2,1

mmol/l.

Ældre patienter

I et kontrolleret studie vedr. behandling af patienter over 60 år, syntes virkningen at svare til

virkningen hos resten af befolkningen, og der var ingen væsentlig forøgelse i hyppigheden af

unormale kliniske forekomster eller laboratorieværdier

Patienter med nedsat nyrefunktion

Da lovastatin kun i ringe grad udskilles via nyrerne, kræver moderat nyreinsufficiens ingen

nedsættelse af dosis.

Hos patienter med alvorlig nyresvigt (creatinin clearance <30 ml/min) skal doser over 20

mg/dag overvejes omhyggeligt, og om nødvendigt initieres forsigtigt (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af lovastatin til børn er endnu ikke etableret. Aktuelt tilgængelige

data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives anbefalinger vedrørende

doseringen.

32106_spc.doc

Side 2 af 15

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den virksomme substans eller et af de øvrige indholdsstoffer anført

i pkt. 6.

Aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedvarende forhøjede levertransaminaseniveauer

Cholestase

Myopati

Samtidig behandling med potente CYP3A4 hæmmere (f.eks. mibefradil, ketoconazol,

itraconazol, HIV-protease hæmmere, delavirdin, erythromycin, clarithromycin,

felithromycin og nefazodon) samt amiodaron (se pkt. 4.5)

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

Alkoholisme

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Muskelpåvirkning

Som andre HMG-CoA reduktasehæmmere forårsager lovastatin lejlighedsvis myopati, der

manifesterer sig som muskelsmerter, ømhed eller muskelsvaghed med kreatininkinase (CK)

over 10 gange den øvre normalgrænse (ULN). Myopati tager sommetider form af

rhabdomyolyse med eller uden akut nyresvigt sekundært til myoglobinuri. Der er i meget

sjældne tilfælde set dødsfald. Risikoen for myopati øges af høje koncentrationer af HMG-

CoA reduktasehæmmeraktivitet i plasma.

Forekomsten og sværhedsgraden af myopati stiger ved samtidig administrering af HMG-CoA

reduktasehæmmere og lægemidler der forårsager myopati som for eksempel fibrater og

niacin. Samtidig administration af lovastatin og gemfibrozil bør undgås på grund af

farmakokinetisk interaktion (se pkt. 4.5). Kombinationen af lovastatin og andre fibrater eller

niacin bør begrænses til patienter med svær kombineret hyperlipidæmi og høj kardiovaskulær

risiko.

Risikoen for myopati /rhabdomyolyse øges ved samtidig brug af lovastatin sammen med

potente hæmmere af CYP3A4, f.eks. itraconazol, ketoconazol, erythromycin, clarithromycin,

telithromycin, HIV proteasehæmmere, nefazodon, især med høje doser af lovastatin (se pkt.

4.5 og 5.2).

Lipidsænkende lægemidler som kan medføre myopati når de gives alene: gemfibrozil, andre

fibrater eller niacin i lipidsænkende doser (≥1 g/dag), især med høje doser af lovastatin (se

pkt. 4.5).

Andre lægemidler:

Ciclosporin eller danazol, især med høje doser af lovastatin (se pkt. 4.5 og 5.2).

Amiodaron eller verapamil: risikoen for myopati rhabdomyolyse stiger når enten amiodaron

eller verapamil anvendes samtidigt med høje doser af nært beslægtede medlemmer af HMG-

CoA reduktasehæmmer-gruppen (se pkt. 4.5).

Lovastatin må ikke co-administreres med systemiske formuleringer af fusidinsyre eller inden

for 7 dage efter seponering af fusidinsyre. Hos patienter, hvor brug af systemisk fusidinsyre

anses for værende essentiel, bør behandling med statiner seponeres igennem hele

behandlingsforløbet med fusidinsyre. Der er blevet rapporteret tilfælde af rhabdomyolyse

(inklusive dødsfald) hos patienter, der får en kombination af statiner og fusidinsyre (se pkt.

32106_spc.doc

Side 3 af 15

4.5). Patienterne skal rådes til, omgående at søge lægehjælp, hvis de oplever symptomer på

muskelsvaghed, smerter eller ømhed.

Behandling med statiner kan genoptages 7 dage efter den sidste dosis fusidinsyre.

I ekstraordinære tilfælde, hvor længerevarende behandling med fusidinsyre er nødvendig

f.eks. til behandling af svære infektioner, skal behovet for samtidig administration af

lovastatin og fusidinsyre overvejes fra tilfælde til tilfælde, og kun under tæt lægelig

overvågning.

Da der er en åbenlys sammenhæng mellem øget plasmakoncentration af lovastatins aktive

metabolitter og myopati, bør patienter, der behandles med immunosuppressiva, ikke få mere

end 20 mg daglig (se pkt. 4.2). Hvis der observeres en mærkbar stigning i CK niveauer eller

hvis myopati diagnosticeres eller der er mistanke herom, bør behandling med lovastatin

afbrydes.

HMG-CoA hæmmere og antifungale lægemidler, der er azolderivater, hæmmer

kolesterolsyntesen på forskellige trin i syntesekæden. Patienter i behandling med ciclosporin

bør afbryde behandling med lovastatin, hvis systemisk fungicid behandling med et azolderivat

er nødvendig. Patienter, der ikke er i behandling med ciclosporin, skal monitoreres

omhyggeligt, hvis systemisk fungicid behandling med et azolderivat er nødvendig.

Behandling med lovastatin skal midlertidigt afbrydes eller seponeres hos patienter, der er i en

tilstand, der prædisponerer dem for udvikling af nyreinsufficiens som. f.eks. alvorlig akut

infektion, hypotension, større operative indgreb, traumer, alvorlig metabolisk, endokrin eller

elektrolytubalance eller ukontrolleret epilepsi.

Patienten skal opfordres til straks at meddele hvis denne får uforklarlige muskelsmerter,

-ømhed eller –svaghed, især hvis det er forbundet med generelt ubehag eller feber.

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM) under

eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved vedvarende

proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge vedvarer trods

seponering af statinbehandlingen.

Kreatin kinase måling

Kreatin kinase (CK) bør ikke måles efter anstrengende udfoldelser eller hvis der er en

alternativ årsag til stigning i CK, da dette kan vanskeliggøre fortolkningen af resultaterne.

Hvis CK niveauet er signifikant forhøjet ved basislinien (> 5 x øvre normalgrænse), bør

niveauerne måles igen 5-7 dage senere for at bekræfte resultaterne.

Før behandling

Alle patienter, der begynder behandling med lovastatin eller hvis deres dosis øges, bør

informeres om risikoen for myopati og instrueres i straks at rapportere alle uforklarlige

muskelsmerter, ømhed eller svaghed.

Forsigtighed bør udvises hos patienter med prædisponerendefaktorer for rhabdomyolyse. For

at etablere en referenceværdi for baseline bør CK-niveauet måles før behandlingsstart i

følgende tilfælde:

Ældre (> 70 år)

Nedsat nyrefunktion

Ukontrolleret hypothyreoidisme

Personligt eller familiære tilfælde af arvelige muskelsygdomme i anamnesen

32106_spc.doc

Side 4 af 15

Tidligere muskeltoksicitet associeret med et statin eller fibrat i anamnesen

Alkoholmisbrug

I sådanne situationer bør risikoen ved behandling afvejes mod mulige fordele, og klinisk

monitorering anbefales. Hvis en patient tidligere har oplevet en muskellidelse med et fibrat

eller en statin, bør behandling med et andet medlem af samme klasse kun initieres med

forsigtighed. Hvis CK-niveauer er signifikant forhøjede ved baseline (>5 x ULN), bør

behandlingen ikke initieres.

Under behandling

Hvis der forekommer muskelsmerter, -svaghed eller -kramper medens en patient behandles

med et statin, bør dennes CK-niveau måles. Hvis niveauet er signifikant forhøjet (>5 x ULN),

bør behandlingen standses.

Hvis muskelsymptomerne er alvorlige og medfører daglig ubehag, selv når CK-niveauet er

øget til ≤ 5 x øvre normalgrænse, bør afbrydelse af behandling overvejes.

Hvis symptomerne forsvinder og CK-niveauet vender tilbage til normalværdi, kan det

overvejes at reintroducere det hidtidige statin eller et alternativt statin i den laveste dosis og

med omhyggelig monitorering.

Behandling med lovastatin bør afbrydes midlertidigt få dage før en større operation, og

såfremt større medicinske eller kirurgiske hændelser indtræder.

Derfor:

Brug af lovastatin med potente hæmmere af CYP3A4 (f.eks. itraconazol, ketoconazol,

erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV proteasehæmmere eller nefazodon)

bør undgås. Hvis behandling med itraconazol, ketoconazol, erythromycin,

clarithromycin eller telithromycin ikke kan undgås, skal behandling med lovastatin

afbrydes under behandlingsforløbet. Samtidig brug af anden medicin, der er kendt for

at være potente hæmmere af CYP3A4 ved terapeutiske doser, bør undgås, medmindre

fordelene ved disse kombinationer opvejer den øgede risiko.

Dosis af lovastatin bør ikke overstige 20 mg daglig hos patienter, der samtidig behandles

med ciclosporin, danazol, gemfibrozil, andre fibrater eller niacin i lipidsænkende doser

(≥1 g/dag). Samtidig brug af lovastatin med gemfibrozil bør undgås, med mindre det

er sandsynligt, at fordelene ved yderligere ændringer i lipid-niveauerne opvejer den

forøgede risiko ved denne kombination. Fordelene ved brug af lovastatin til patienter

der får andre fibrater, niacin, ciclosporin eller danazol bør nøje opvejes mod de

potentielle risici ved disse kombinationer. Tillæg af fibrater eller niacin til lovastatin

giver typisk en mindre yderligere reduktion i LDL-C, men der kan opnås yderligere

reduktion i TG og yderligere stigninger i HDL-C. Kombinationer af fibrater eller

niacin med lave doser af lovastatin har været anvendt uden myopati, i kliniske

korttidsstudier med omhyggelig monitorering.

Dosis af lovastatin bør ikke overstige 40 mg daglig hos patienter, der får samtidig

behandling med amiodaron eller verapamil. Samtidig anvendelse af lovastatin i doser, der

er højere end 40 mg daglig med amiodaron eller verapamil bør undgås, medmindre det er

sandsynligt at den kliniske fordel opvejer den øgede risiko for myopati.

Lovastatin må ikke co-administreres med systemiske formuleringer af fusidinsyre eller

inden for 7 dage efter seponering af fusidinsyre.

32106_spc.doc

Side 5 af 15

Alle patienter, der begynder behandling med lovastatin eller hvis deres dosis øges, bør

informeres om risikoen for myopati og instrueres i straks at rapportere alle uforklarlige

muskelsmerter, ømhed eller svaghed. Hvis myopati er diagnosticeret eller mistænkes skal

lovastatin behandling omgående seponeres. Hvis disse symptomer opstår og/eller CK-

niveauerne er > 10 gange den øvre normale grænse indikerer det myopati. Når patienter

straks fik seponeret behandlingen, svandt muskelsymptomer og CK-stigningen i de fleste

tilfælde. Regelmæssig kontrol af CK kan overvejes hos patienter, der begynder

behandling med lovastatin eller ved dosisøgning, men det er ingen sikkerhed for at denne

overvågning forebygger myopati.

Mange af de patienter, der har udviklet rhabdomyolyse under behandling med lovastatin

har haft en kompliceret anamnese, herunder nyreinsufficiens, sædvanligvis på grund af

langvarig diabetes mellitus. Disse patienter kræver nøjere monitorering. Behandling med

lovastatin bør afbrydes midlertidigt få dage før en større operation, og såfremt større

medicinske eller kirurgiske hændelser indtræder.

Nedsat leverfunktion

I de initiale kliniske studier blev der hos få patienter set markante (til mere end 3 gange ULN)

stigninger i transaminaser, der normalt forekom 3 til 12 måneder efter behandling med

lovastatin var påbegyndt, men uden udvikling af gulsot eller andre kliniske tegn og

symptomer. Der var ingen tegn på overfølsomhed. Der blev foretaget leverbiopsi hos én af

disse patienter, der viste let fokal hepatitis. Nogle af disse patienter havde unormale

leverfunktionsresultater inden behandling med lovastatin og/eller indtog store mængder

alkohol. Når behandlingen blev afbrudt eller seponeret hos patienterne på grund af stigning i

transaminaser, herunder hos patienten der fik foretaget leverbiopsi, faldt

transaminaseniveauerne langsomt til samme niveau som før behandlingen.

I et 48 ugers EXCEL studie med 8245 patienter, var incidensen for markant (mere end 3

gange ULN) stigning i serum transaminaser ved succesive test 0,1 % for placebo, 0,1 % ved

20 mg/dag, 0,9 % ved 40 mg/dag og 1,5 % ved 80 mg/dag hos patienter der fik lovastatin (se

pkt. 5.1).

Det tilrådes at udføre leverfunktionsundersøgelser før initiering af behandling hos patienter

med leversygdom i anamnesen, eller når det på anden vis er klinisk indiceret. Det tilrådes at

udføre leverfunktionsundersøgelser hos alle patienter før brug af 40 mg eller mere daglig og

derefter, når det er klinisk indiceret.

Hvis serum transaminaseniveauerne stiger til mere end 3 gange ULN, bør den potentielle

risiko ved at fortsætte behandling med lovastatin opvejes mod de forventede fordele.

Transaminasemålinger bør straks gentages; hvis disse stigninger vedvarer eller progredierer,

bør lovastatin seponeres.

Som med andre lipidsænkende lægemidler er der rapporteret om moderate (mindre end 3

gange ULN) stigninger i serum transaminaser under behandling med lovastatin (se pkt. 4.8).

Disse ændringer kom kort efter initiering af behandling med lovastatin, var normalt

forbigående og var ikke ledsaget af andre symptomer; afbrydelse af behandling var ikke

nødvendig.

Lægemidlet skal bruges med forsigtighed til patienter der indtager store mængder alkohol

og/eller der har leversygdom i anamnesen. Aktiv leversygdom eller uforklaret vedvarende

stigning i serum transaminaser er en kontraindikation for brug af Lovastad (se pkt. 4.3).

32106_spc.doc

Side 6 af 15

Øjenundersøgelser

Forekomst af linseuklarheder som følge af alder kan stige uden behandling med et

lægemiddel. Data fra kliniske undersøgelser over længere tid tyder ikke på, at lovastatin har

en skadelig virkning på den humane linse.

Diabetes mellitus

Der er tegn på at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig

diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den

vaskulære risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen.

Risikopatienter (fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/L, BMI > 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til

nationale retningslinjer.

Pædiatrisk population

I begrænsede kontrollerede studier (se pkt. 4.8 og 5.1) var der ingen målbar effekt på vækst

eller kønsmodning hos unge drenge eller på længden af menstruationscyklusser hos piger.

Unge kvinder bør rådgives om egnede præventionsmetoder mens de er i behandling med

lovastatin (se pkt. 4.3 og 4.6). Lovastatin er ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt hos

præpubetære børn eller hos præ-menarche piger og heller ikke hos patienter under 10 år.

Ældre

I et kontrolleret studie vedr. behandling af patienter over 60 år, syntes virkningen at svare til

virkningen hos resten af befolkningen, og der var ingen væsentlig forøgelse i hyppigheden af

unormale kliniske forekomster eller laboratorieværdier

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Lovastatin er fundet mindre effektivt end ellers hos patienter med sjælden homozygot familær

hyperkolesterolæmi. Dette kan skyldes, at disse patienter mangler fungerende LDL-

receptorer. Tilsyneladende øger lovastatin snarere koncentrationen af serumtransaminaser (se

pkt. 4.8) hos disse homozygote patienter.

Hypertriglyceridæmi

Lovastatin har kun en moderat triglyceridnedsættende virkning og er derfor ikke indiceret til

patienter, hvor hypertriglyceridæmi er den lidelse, der først og fremmest kræver behandling

(ved hyperlipidæmi type I, IV og V).

Vitamin K antagonister

Der er en risiko for forøget virkning af vitamin K antagonister (se pkt. 4.5).

Nedsat nyrefunktion

Lovastatin bør anvendes med forsigtighed ved alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatinin

clearance < 30 ml/min) (se pkt. 4.2).

Sekundær hyperkolesterolæmi

I tilfælde af sekundær hyperkolesterolæmi forårsaget af hypothyreoidisme eller nefrotisk

syndrom, skal den underliggende sygdom først behandles.

Interstitiel lungesygdom

32106_spc.doc

Side 7 af 15

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

forværring af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er mistanke

om, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom skal statin behandlingen afbrydes.

Andet

Lovastatintabletterne indeholder lactose. Patienter med sjælden hereditær galactose

intolerance, Lapp lactase-mangel eller glucose-galactose malabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Gemfibrozil og andre fibrater, lipidsænkende doser (

1 g/dag) af niacin (nikotinsyre)

Disse lægemidler øger risikoen for myopati, når de anvendes samtidig med lovastatin (se

pkt. 4.4).

Samtidig administration af lovastatin og gemfibrozil medførte en betydelig stigning i

plasmakoncentrationen af aktive metabolitter hos raske voksne sammenlignet med

samtidig administration af lovastatin og placebo.

Interaktion forbundet med cytochrom P450 3A4

Lovastatin har ingen hæmmende virkning på cytochrom P450 3A4 og forventes derfor ikke

at påvirke plasmaniveauet af andre lægemidler metaboliseret via cytochrom P450 3A4.

Lovastatin er imidlertid i sig selv et substrat for cytochrom P450 3A4. Potente hæmmere af

cytochrom P450 3A4 kan øge risikoen for myopati ved at øge plasmaniveauet af HMG-

CoA reduktasehæmmende aktivitet under lovastatinbehandling. Disse hæmmere omfatter

f.eks. ciclosporin, mibefradil, itraconazol, ketoconazol, erythromycin, clarithromycin,

telithromycin, HIV-proteasehæmmere, verapamil og nefazodon (se pkt. 4.4).

Interaktioner med lipidsænkende lægemidler, der forårsager myopati, når de administreres

alene

Risikoen for rhabdomyolyse er også øget med følgende lipidsænkende lægemidler, som

ikke er potente hæmmere af CYP3A4, men som kan forårsage myopati, når de gives alene:

gemfibrozil og andre fibrater, niacin (nicotinsyre) (≥ 1 g/dag).

Andre lægemiddel interaktioner

Ciclosporin eller danazol: risikoen for myopati/rhabdomyolyse er øget med samtidig

administration af ciclosporin eller danazol, særligt ved høje doser af lovastatin (se pkt. 4.4,

5.1 og 5.2).

Amiodaron eller verapamil: risikoen for myopati/rhabdomyolyse er øget når enten

amiodaron eller verapamil gives samtidigt med høje doser af nært beslægtede medlemmer

af HMG-CoA reduktasehæmmer gruppen (se pkt. 4.4).

Fusidinsyre: Risikoen for myopati inklusive rhabdomyolyse kan øges ved samtidig

administration af systemisk fusidinsyre og statiner. Mekanismen bag denne interaktion (om

den er farmakodynamisk, farmakokinetisk eller begge dele) er stadig ukendt. Der har været

rapporter om rhabdomyolyse (inklusive nogle dødsfald) hos patienter, der fik denne

kombination.

Hvis behandling med systemisk fusidinsyre er nødvendig, skal behandling med lovastatin

seponeres igennem hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

32106_spc.doc

Side 8 af 15

Grapefrugt-juice indeholder en eller flere komponenter der hæmmer cytochrom P450 3A4

og kan derfor øge plasmaniveauet af lægemidler, der metaboliseres via cytochrom P450

3A4. Meget store mængder grapefrugt-juice (mere end 1 liter pr. dag) øger signifikant den

hæmmende virkning af HMG-CoA reduktase under behandling med lovastatin, og sådanne

mængder bør derfor undgås.

Coumarinderivater

Samtidig anvendelse af lovastatin og coumarinderivater kan medføre øget protrombintid hos

nogle patienter. Det anbefales, at patienter der får antikoagulantia, får målt protrombintiden

inden påbegyndelse af lovastatinbehandling og løbende i starten af behandlingen med en

hyppighed der sikrer at der ikke opstår signifikante ændringer i protrombintid. Når der er

påvist stabil protrombintid, kan der monitoreres med intervaller, der sædvanligvis gælder for

patienter i behandling med coumarin. Hvis lovastatindosis ændres, bør proceduren gentages.

Lovastatinbehandling har ikke været associeret med blødning eller med ændringer i

protrombintiden hos patienter, der ikke er i behandling med antikoagulanter.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data for human fertilitet.

Graviditet

Graviditet er en kontraindikation for behandling med lovastatin.

Sikkerheden hos gravide kvinder er ikke undersøgt. Der er ikke udført kontrollerede kliniske

undersøgelser med lovastatin hos gravide kvinder. Der har været sjældne rapporteringer om

kongenitte anomalier efter intrauterin påvirkning af HMG-CoA reduktasehæmmere. I en

analyse af cirka 200 prospektivt fulgte graviditeter, der i første trimester blev eksponeret for

lovastatin eller anden nært beslægtet HMG-CoA reduktasehæmmer, var incidensen af

kongenitte anomalier dog sammenlignelig med incidensen hos befolkningen i almindelighed.

Antallet af graviditeter var statistisk tilstrækkeligt til at udelukke en øgning i kongenitte

anomalier på 2,5 gang eller mere i forhold til den generelle incidens.

Selvom der ikke er tegn på, at incidensen af kongenitte anomalier hos børn født af patienter,

der tager lovastatin eller anden nært beslægtet HMG-CoA reduktasehæmmer, afviger fra

incidensen i befolkningen i almindelighed, kan maternel behandling med lovastatin reducere

føtalniveauerne af mevalonat, som er et forstadie i kolesterol-biosyntesen. Arteriosklerose er

en kronisk proces, og sædvanligvis skulle seponering af lipidsænkende lægemidler under

graviditeten kun have ringe indflydelse på den risiko, der på langt sigt er forbundet med

primær hyperkolesterolæmi. Af disse grunde bør lovastatin ikke gives til gravide kvinder,

kvinder der forsøger at blive gravide, eller kvinder der tror, de er gravide. Behandling med

lovastatin bør suspenderes under graviditeten, eller indtil det er fastslået, at kvinden ikke er

gravid (se pkt. 4.3).

Der er rapporteret enkelte tilfælde af kongenitte anomalier hos børn, hvor moderen var

behandlet med HMG-CoA reduktase inhibitorer under graviditeten (se pkt. 4.3). I en

undersøgelse, hvor man fulgte 100 gravide kvinder, der var blevet eksponeret for lovastatin

eller anden strukturelt beslægtet HMG-CoA reduktase inhibitor, var forekomsten af

kongenitte anomalier, spontane aborter og føtal dødelighed/dødfødte ikke højere end, hvad

kunne forventes i populationen generelt. Eftersom sikkerhed hos gravide kvinder ikke er

32106_spc.doc

Side 9 af 15

undersøgt, og der ingen særlige fordele er ved behandling med lovastatin under graviditet, bør

behandling straks seponeres, så snart graviditet er fastslået.

Amning

Det vides ikke, om lovastatin udskilles i modermælken. Mange stoffer udskilles imidlertid

i modermælken og da der er potentiel risiko for alvorlige bivirkninger, må kvinder, som

tager lovastatin ikke amme deres spædbørn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Lovastatin har ingen eller kun ringe indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der skal dog tages højde for, når man kører bil eller betjener maskiner,

at der har været rapporteret sjældne tilfælde af svimmelhed efter markedsføringen.

4.8

Bivirkninger

Meget almindelig (> 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 og < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1000 og < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 og < /1000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Resumé for sikkerhedsprofilen

Lovastatin er generelt veltålt. For størstedelen var bivirkningerne af lette og forbigående

karakter.

I kontrollerede kliniske studier forekom følgende bivirkninger (defineret som muligvis,

sandsynligt eller afgjort lægemiddelrelaterede) med en hyppighed på mere end 1 %:

Flatulens, diarré, forstoppelse, kvalme, dyspepsi, svimmelhed, synsforstyrrelser,

hovedpine, muskelkramper, myalgi, hududslæt og mavesmerter. Hos patienter, der fik

aktive kontrolpræparater, var incidensen af gastrointestinale bivirkninger den samme eller

højere. Andre bivirkninger forekom hos mellem 0,5 % og 1 % af patienterne: træthed, kløe,

mundtørhed, søvnløshed, søvnbesvær og smagsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger var træthed, kløe, mundtørhed, søvnløshed, søvnbesvær og

smagsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger var myopati, rhabdomyolyse og perifer polyneuropati (især ved

længere tids anvendelse). I sjældne tilfælde forekom erektil dysfunktion i forbindelse med

HMG-CoA reduktasehæmmere.

I en 48 ugers udvidet, placebokontrolleret undersøgelse af lovastatin (EXCEL study), der

sammenlignede lovastatin med placebo, svarede bivirkninger til dem, der blev rapporteret fra

de tidligste undersøgelser. Forskellen mellem placebo og lovastatin var ikke statistisk

signifikant.

Følgende yderligere bivirkninger er rapporteret, siden lovastatin er blevet markedsført:

hepatitis, gulsot grundet cholestase, opkastning, anoreksi, paræstesi, perifer neuropati,

hukommelsesbesvær, psykiske forstyrrelser herunder ængstelse, depression, erektil

dysfunktion, hårtab, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme, herunder Stevens-

Johnson’s syndrom.

32106_spc.doc

Side 10 af 15

Manifest overfølsomhedssyndrom har været rapporteret i sjældne tilfælde. Det har været

associeret med et eller flere af følgende symptomer: Anafylaksi, angioneurotisk ødem, lupus-

lignende syndrom, reumatisk polymyalgi, vaskulitis, thrombocytopeni, leukopeni, eosinofili,

hæmolytisk anæmi, positive antinukleare antistoffer, forhøjet sedimentationsreaktion, arthrit,

arthralgi, urticaria, asteni, fotosensibilitet, feber, rødme, kuldegysninger, åndenød og ubehag.

Følgende yderligere bivirkninger er blevet rapporteret siden lovastatin er blevet markedsført:

Hepatitis, kolestatisk gulsot, opkastning, anoreksi, paræstesi, psykiske forstyrrelser så som

angst, alopeci, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme inklusive Stevens-

Johnson’s syndrom, alopeci, immunmedieret nekrotiserende myopati (se pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af nogle statiner:

Søvnforstyrrelser herunder mareridt

Hukommelsestab

Seksuel dysfunktion

Depression

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.4).

Diabetes mellitus: Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af risikofaktorer

(fasteglukose ≥ 5,6 mmol/L, BMI > 30 kg/m

, forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk i

anamnesen).

Laboratoriefund

I sjældne tilfælde (>1/10.000 og <1/1000) er der rapporteret betydelige og vedvarende

stigninger i serumtransaminaser (se pkt. 4.4). Andre rapporterede anomalier i leverfunktions-

prøver var forhøjet alkalisk fosfatase og bilirubin. En stigning i kreatin kinase (CK) som følge

af en CK-fraktion af nonkardiel oprindelse er set. I de fleste tilfælde var forhøjelserne lette og

forbigående. Betydelige forhøjelser er kun forekommet i sjældne tilfælde (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af lovastatin (10, 20 og 40 mg daglig) hos 100 10-17-årige børn

med heterozygot familiær hypercholesterolæmi er blevet evalueret i kontrollerede kliniske

forsøg på 48 uger for unge dreng og 24 uger for piger, der var mindst ét år post-menarche.

Doser højere end 40 mg er ikke blevet undersøgt hos denne population.

Sikkerhedsprofilen for lovastatin, der blev etableret fra disse begrænsede kontrollerede

forsøg var generelt sammenlignelig med den, der ses for voksne; med undtagelse af

statistisk signifikant reduktion af LH-værdier hos de unge piger behandlet md lovastatin.

Der var ingen målbar effekt på vækst og kønsmodning hos unge drenge eller på længden af

menstruationscyklusser hos piger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

32106_spc.doc

Side 11 af 15

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

4.9

Overdosering

Indtil der er opnået yderligere erfaring med overdosering af lovastatin, kan der ikke anbefales

nogen specifik behandling. Almindelige forholdsregler bør iagttages, og leverfunktionen bør

følges.

Dialyserbarheden af lovastatin og dets metabolitter kendes endnu ikke.

Fem raske forsøgspersoner personer fik op til 200 mg lovastatin som enkeltdosis uden klinisk

signifikante bivirkninger. Der er rapporteret enkelte tilfælde af overdosering ved fejltagelse.

Ingen af patienterne havde specifikke symptomer, og alle kom sig uden følgevirkninger. Den

højeste dosis var 5-6 g.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 02. Serumlipidsænkende middel – HMG-CoA reduktasehæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Lovastatin er en inaktiv lakton, der hydrolyseres efter peroral administration til den

tilsvarende hydroxysyre. Denne syre hæmmer 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A

(HMG-CoA) reduktase, et enzym der katalyserer et tidligt og hastighedsbegrænsende trin i

kolesterols biosyntese. I kliniske undersøgelser nedsatte lovastatin plasmakoncentrationen af

total kolesterol og af LDL- og VLDL-kolesterol (low-density og very low-density

lipoprotein). Desuden havde lovastatin en moderat øgende virkning på HDL-kolesterol (high-

density lipoprotein) og nedsatte plasmatriglycerider. Den aktive form af lovastatin er en

specifik hæmmer af HMG-oA reduktase, det enzym, der katalyserer omdannelsen af HMG-

CoA til mevalonat. Da omdannelsen af HMG-CoA til mevalonat er et tidligt trin i kolesterols

biosyntese, antages behandling med lovastatin ikke at medføre en ophobning af eventuelt

toksiske steroler. HMG-CoA genomdannes desuden hurtigt til acetyl-CoA, som indgår i

mange biosyntetiske processer i organismen.

Pædiatrisk population

I et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret forsøg blev 132 drenge i alderen

10-17 år og med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi (baseline LDL-C 189-

500 mg/dl) randomiseret til lovastatin (n=67) eller placebo (n=65) i 48 uger. Lovastatin

blev doseret én gang daglig om aftenen, og dosis var 10 mg i de første 8 uger, 20 mg i de

næste 8 uger og herefter 40 mg. Lovastatin sænkede signifikant den gennemsnitlige total-C

ved baseline med 19,3 %, den gennemsnitlige LDL-C med 24,2 % og det gennemsnitlige

niveau af apolipoprotein B med 21 %.

Tilsvarende i et andet randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret studie blev 54

piger i alderen 10-17 år, som var mindst et år post-menarche med heterozygot familiær

32106_spc.doc

Side 12 af 15

hyperkolesterolæmi (baseline LDL-C 160-400 mg/dL) randomiseret til lovastatin (n=35)

eller placebo (n=19) i 24 uger. Lovastatin-dosis blev givet én gang daglig om aftenen og

var 20 mg i de første 4 uger og herefter 40 mg. Lovastatin sænkede signifikant den

gennemsnitlige total-C ved baseline med 22,4 %, den gennemsnitlige LDL-C med 29,2 %,

det gennemsnitlige niveau af apolipoprotein B med 24,4 % og median niveau af

triglycerider med 22,7 %. Sikkerheden og effekten af lovastatin ved doser højere end

40 mg er ikke undersøgt hos børn. Langtidseffekten af lovastatin-behandling hos børn, med

det formål at reducere morbiditet og mortalitet i voksenlivet, er ikke fastlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Lovastatin havde i dyreforsøg (peroral administration) en høj leverselektivitet, hvor der

fandtes langt højere koncentration end i andre væv. Lovastatin undergår udtalt first-pass

ekstraktion i leveren, stoffets primære virkningssted, med efterfølgende udskillelse i galden.

Efter peroral administration af lovastatin til forsøgspersoner blev 10 % af dosis udskilt i urin

og 83 % i fæces. Både lovastatin og dets beta-hydroxysyre bindes til humane plasmaproteiner

(> 95 %). Dyrestudier har vist, at lovastatin passerer blod/hjernebarrieren og

placentabarrieren. Maksimum plasmakoncentration af lovastatin og dets aktive metabolit nås i

løbet af 2-4 timer efter administration. Plasmakoncentrationen er lineær op til en dosering på

120 mg lovastatin. Ved indgivelse daglig nås "steady-state"-plasma koncentrationer mellem

2. og 3. dagen. Ved indgivelse under faste blev der opnået koncentrationer af lovastatin og

dets aktive metabolit svarende til 2/3 af plasmakoncentrationen ved indgivelse umiddelbart

efter et almindeligt måltid.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Gentagen administration af lovastatin i høje doser medførte toksiske virkninger hos

forskellige dyrearter, som bidrog til en udtalt farmakologisk virkning. Primært målorgan var

lever og CNS. I studier med hunde forekom katarakt i enkeltstående tilfælde efter

administration af lovastatin i høje doser. På basis af AUC-niveauer forekommer det, at der er

en tilstrækkelig høj sikkerhedsmargin i relation til human terapeutisk dosis.

Der sås ingen tegn på genotoksisk potentiale i en række (in-vitro og in-vivo) genetiske

toksikologistudier.

En øget forekomst af tumorer blev set efter administration af lovastatin i langtidsstudier med

mus og rotter, som blev udført med henblik på afdækning af tumorigent potentiale.

Relativ eksponering (ved

sammenligning med human

terapeutisk dosis) på basis af AUC-

niveauer

Observerede tumorer

Rotte

Hepatocellulære carcinomer

Papillomer i det squamøse

(non-glandulære) epitel i

gastrisk mukosa*

Hepatocellulære carcinomer og

adenomer

Pulmonale adenomer

* Hos mennesker består den gastriske mukosa udelukkende af glandulært epitel.

Signifikansen af disse observationer for langtidsbehandling af mennesker er endnu uklar.

32106_spc.doc

Side 13 af 15

I toksikologiske reproduktionsstudier forekom skeletale misdannelser hos fostre efter

administration af høje doser (800 mg/kg/dag) til rotter og mus. Hos kaniner sås der ingen

misdannelser hos afkommet ved doser op til 15 mg/kg/dag (MTD). Fertiliteten var nedsat hos

hunde ved doser fra 20 mg/kg/dag, men et fertilitetsstudie med rotter bekræftede ikke dette.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

10 mg

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Butyleret hydroxyanisol

Majsstivelse

Allura rød (E129)

20 mg

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Butyleret hydroxyanisol

Majsstivelse

Patent blå (E131)

40 mg

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Butyleret hydroxyanisol

Majsstivelse

Patent blå (E131)

Quinoline gul (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVDC/PVC/Aluminium blister.

Pakningsstørrelser

32106_spc.doc

Side 14 af 15

10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 120 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

32106

20 mg:

32107

40 mg:

32108

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. juni 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. april 2018

32106_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her