Losarstad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losarstad 50 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losarstad 50 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39546
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losarstad

12,5 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

– Lægen har ordineret Losarstad til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

– Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Losarstad

3. Sådan skal De tage Losarstad

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Losarstad indeholder det aktive stof losartankalium.

Losarstad tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihypertensiva. Antihypertensiva anvendes

til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).

Specifikt tilhører Losarstad den gruppe af blodtrykssænkende midler, der kaldes angiotensin II

antagonister. Angiotensin II antagonister sænker blodtrykket ved at hæmme et stof, angiotensin

II, der virker sammentrækkende på blodkarrene. Hæmning af angiotensin II får blodkarrene til at

slappe af, og derved sænkes blodtrykket.

Losarstad anvendes til:

– behandling af forhøjet blodtryk (hypertension),

– behandling af hjertesvigt (hjertet bliver svagt, hvilket betyder at det ikke kan pumpe så kraftigt

som før) når behandling med en ACE-hæmmer (lægemiddel som nedsætter produktionen af

angiotensin II) ikke længere er tilstrækkelig

– hjælper med at forebygge nyreproblemer hos folk med type 2 diabetes og protein i urinen (pro-

teinuri)

– behandling af forhøjet blodtryk med venstre ventrikel hypertrofi (fortykkelse af hjertemusklen).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE LOSARSTAD

Tag ikke Losarstad

– hvis De er overfølsom (allergisk) over for losartan eller et af de øvrige indholdsstoffer

– hvis De er gravid, tror De er gravid eller planlægger at blive gravid (se også pkt. 2 ”Graviditet og

amning”)

– hvis De ammer

– hvis De lider af kraftig nedsat leverfunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Losarstad

– Hvis De tidligere har lidt af angioødem (hævning af ansigt, læber, tunge og/eller hals). De skal

stoppe med at tage Losarstad og straks kontakte lægen, hvis De oplever symptomer på angio

ødem, såsom:

• hævning af ansigt, tunge eller svælg

• synkebesvær

• udslæt eller vejrtrækningsbesvær

– Hvis De har lav blodmængde (f.eks. på grund af behandling med høj dosis af vanddrivende

lægemidler)

– Hvis De har et højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi) eller hvis De er på en kalium-fattig

diæt. Deres læge vil vide, hvis dette er tilfældet.

– Hvis De lider af sygdom i leveren.

– Hvis De har nedsat nyrefunktion.

– Hvis De lider af forsnævring eller blokering af de blodkar, der fører til nyrerne eller hvis De for

nyligt har fået transplanteret en nyre.

– Hvis De lider af primær hyperaldosteronisme (en sygdom, hvor kroppen producerer for meget

af hormonet aldosteron).

– Hvis De lider af forsnævring eller blokering af hjerteklapperne.

– Hvis De lider af iskæmisk hjertesygdom (utilstrækkelig blodforsyning til hjertet pga. forsnævring

af blodkarrene).

– Hvis De lider af cerebrovaskulær sygdom (utilstrækkelig blodforsyning til hjernen).

– Hvis De lider af en sygdom i hjertemuskulaturen, der kaldes obstruktiv hypertrofisk kardio

myopati (fortykkelse af hjertemuskulaturen).

– Hvis De lider af hjertesvigt (hjertet er ikke i stand til at pumpe nok blod. Dette opleves som f.eks.

åndenød og væskeansamlinger).

– Hvis De har uregelmæssig hjerterytme (arytmier).

– Hvis De lider af væskemangel (f.eks. hvis De for nyligt har lidt af kraftig opkastning eller diarré).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Vær særlig forsigtig hvis De anvender følgende lægemidler under behandligen med Losarstad:

– Andre blodtrykssænkende lægemidler, da de yderligere kan sænke blodtrykket.

– Lægemidler der tilbageholder kalium, eller som kan øge kaliumniveauet (f.eks. kaliumtilskud,

kaliumholdige

salterstatninger

eller

kaliumbesparende

vanddrivende

lægemidler

(amilorid,

triamteren, spironolacton) eller heparin.

– Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler, såsom indomethacin og cox-2 hæmmere (læge-

midler, der reducerer inflammation og anvendes som smertestillende), da de kan nedsætte den

blodtrykssænkende virkning af losartan. Vær opmærksom på, at små doser af acetylsalicylsyre

kan tages samtidig med losartan. Spørg lægen hvis De er i tvivl. Hvis Deres nyrefunktion er

nedsat, kan samtidig brug af disse lægemidler føre til en forværring af nyrefunktionen.

– Lithium-holdige lægemidler bør ikke tages sammen med losartan uden tæt overvågning af

lægen. Særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver) kan være nødvendige.

– Rifampicin, der anvendes til behandling af tuberkulose.

– Fluconazol, der anvendes til behandling af svampeinfektioner f.eks. trøske.

– ACE hæmmere mod hjertesvigt.

Brug af Losarstad sammen med mad og drikke

Losarstad kan tages med eller uden samtidig fødeindtag.

Børn

Børn må ikke tage Losarstad, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt for børn.

Graviditet og amning

De må ikke anvende Losarstad hvis De er gravid, tror De er gravid eller planlægger at blive

gravid. Hvis De ikke er sikker på, om De er gravid, bør De foretage en graviditetstest.

Hvis De opdager en graviditet under behandlingen, skal De straks stoppe med at tage Losarstad

og kontakte lægen.

De må ikke anvende Losarstad hvis De ammer.

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke lavet undersøgelser over Losarstads virkning på evnen til at køre bil eller betjene

maskiner. Som med mange andre lægemidler, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk,

kan Losarstad forårsage svimmelhed eller sløvhed hos nogle mennesker (se pkt. 4 nedenfor). Hvis

De oplever svimmelhed eller sløvhed, bør De kontakte lægen, inden De kører bil eller betjener

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Losarstad

Losarstad indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE LOSARSTAD

Tag altid Losarstad nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apo teket.

Losarstad kan tages med eller uden mad. Tabletterne skal synkes med et glas vand.

Til behandling af forhøjet blodtryk

Den sædvanlige start dosis og vedligeholdelsesdosis til forhøjet blodtryk (hypertension) er 50 mg

én gang daglig.

G520097-1

LOSARSTAD PIL_155x480_DK:2 01.09.09 10:12 Seite 1

Til behandling af forhøjet blodtryk med venstre ventrikel hypertrofi (fortykkelse af hjertemusklen)

Den sædvanlige startdosis er 50 mg én gang daglig. Afhængigt af virkningen på blodtrykket, kan

lægen justere dosis til højst 100 mg én gang daglig.

Til behandling af hjertesvigt

Den sædvanlige startdosis ved hjertesvigt er 12,5 mg én gang daglig. Dosis øges derefter

gradvis i ugentlige intervaller (d.v.s. 12,5 mg daglig, 25 mg daglig og 50 mg daglig) til den normale

vedligeholdelsesdosis på 50 mg én gang daglig.

Til forebygelse af nyreproblemer hvis De lider af type 2 diabetes og protein i urinen (proteinuri)

Den sædvanlige startdosis er 50 mg én gang daglig. Afhængigt af virkningen på blodtrykket, kan

lægen justere dosis til højst 100 mg én gang daglig.

Hvis De lider af nedsat leverfunktion

Hvis Deres leverfunktion er let eller moderat nedsat, skal dosis muligvis nedsættes. Hvis dette er

nødvendigt, vil dosis blive justeret af Deres læge.

Hvis De har taget for mange Losarstad tabletter

Hvis De tager for mange Losarstad tabletter, kan De opleve symptomer såsom for lavt blodtryk

(hypotension), hurtig hjerterytme eller langsom hjerterytme.

Hvis De har taget for mange Losarstad tabletter, skal De straks kontakte en læge (f.eks. på

skadestuen). Lægen vil vurdere overdoseringens alvorlighed, og beslutte hvad der skal gøres.

Hvis De har glemt at tage Losarstad

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage

Losarstad som anvist.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Losarstad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er inddelt som følger:

• Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.

• Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

• Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

• Sjældne bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

• Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Almindelige:

– svimmelhed, følelse af ubalance (vertigo)

– lavt blodtryk

– kraftesløshed, træthed

– for lavt indhold af sukker i blodet (hypoglykæmi), for meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)

Ikke almindelige:

– søvntrang, hovedpine, søvnforstyrrelser

– hurtig hjerterytme (palpitationer), kraftige brystsmerter (angina pectoris)

– lavt blodtryk (specielt efter stort vandtab fra kroppens blodårer, f.eks. patienter med alvorligt

hjertesvigt eller i behandling med høje doser vanddrivende medicin), dosis-relaterede orto

statiske virkninger, såsom for lavt blodtryk ved skift fra en liggende eller siddende stilling

– mavesmerter, forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning

– nældefeber, kløe, udslæt

– lokal opsvulmning (væskeansamlinger)

Sjælden:

– nedsat antal blodplader med symptomer som uforklarlige blå mærker eller blødninger

– kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), opsvulmning af ansigt, læber, hals og/eller tunge

inklusiv nældefeber, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær, åndenød (hos nogle patienter i forbin-

delse med indtag af andre lægemidler, f.eks. ACE hæmmere), betændelse af blodkarrene der

forårsager hårde lilla pletter på huden (vaskulitis inklusiv Schönlein-Henochs purpura).

Hvis De udvikler nogle af disse symptomer, skal De stoppe med at tage Losarstad og straks

kontakte lægen.

– følelsesløshed eller en prikkende fornemmelse

– migræne

– kortvarig besvimelse, meget hurtig og uregelmæssig hjerterytme, slagtilfælde

– hoste

– muskelsmerter

inflammation i leveren (leverbetændelse med symptomer såsom gulfarvning af det hvide i øjnene

og huden samt influenzalignende symptomer)

– forhøjet niveau af alanin transferase (ALAT) – forsvinder normalt ved afbrydelse af behand

lingen

– nedsat antal røde blodlegemer (anæmi med symptomer som træthed eller åndenød).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirk -

ninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Læge

middel

styrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Brug ikke Losarstad efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Losarstad indeholder:

Det aktive stof er losartankalium.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 12,5 mg, 50 mg eller 100 mg losartankalium.

De øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er: Lactosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystal-

linsk cellulose, stivelse, pregelatineret og silica, kolloid vandfri.

Indholdsstofferne i filmovertrækket er: Hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol og

carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Losarstad 12,5 mg er hvide, runde bikonvekse filmovertrukne tabletter, og de findes i PVC/PVDC

blisterpakninger med 28, 30, 60 eller 98 filmovertrukne tabletter.

Losarstad 50 mg er hvide, runde bikonvekse filmovertrukne tabletter med krydsdelekærv på

begge sider, og de findes i PVC/PVDC blister pakninger med 28, 30, 50, 60, 90 eller 98 filmover-

trukne tabletter. Tabletterne kan deles i 4 lige store dele.

Losarstad 100 mg er hvide, aflange bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv på begge

sider, og de findes i PVC/PVDC blisterpakninger med 28, 30, 60 eller 98 filmovertrukne tabletter.

Tabletterne kan deles i 2 lige store dele.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som nødvendigvis er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2–18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Losarstad

Finland

Losarstad 12,5/50/100 mg, tabletti, kalvopäällysteinen

Irland

Cozatan 50/100 mg Film-coated Tablets

Polen

STADAZAR 12,5/50/100 mg

Slovakiet

Losartan STADA 12,5/50 mg

Sverige

Losarstad 12,5/50/100 mg filmdragerade tabletter

Tjekkiet

Losartan STADA 12,5/50/100 mg

Ungarn

STADAZAR 12,5/50/100 mg filmtabletta

Østrig

Losartan Stada 12,5/50/100 mg – Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2009.

1248700119

9213276

0908

LOSARSTAD PIL_155x480_DK:2 01.09.09 10:12 Seite 2

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-4-2010

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

On 16 April 2010, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of some of the losartan-containing medicines in ATC groups C09C and C09D, making these products eligible for general reimbursement as of 19 April 2010.

Danish Medicines Agency

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.