Lorazepam "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lorazepam "Orion" 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lorazepam "Orion" 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51080
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lorazepam Orion 1 mg tabletter

lorazepam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret denne medicin dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lorazepam Orion

Sådan skal du tage Lorazepam Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lorazepam Orion er et beroligende og angstdæmpende lægemiddel (tranquilizer). Det indeholder som

aktiv stof lorazepam, som tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes benzodiazepiner.

Lorazepam Orion anvendes hos voksne som kortidsbehandling af alvorlig og invaliderende angst af

forskellige årsager.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lorazepam Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Lorazepam Orion

hvis du er allergisk over for lorazepam, andre benzodiazepiner eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt. 6).

hvis din vejrtrækning er uregelmæssig med vejrtrækningsstop under søvn (søvnapnø).

hvis du har en lungesygdom, som medfører vejrtrækningsbesvær.

hvis du har alvorlig muskelsvaghed (myastenia gravis).

hvis du har alvorlig leversvigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Lorazepam Orion.

hvis du har nedsat nyrefunktion.

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du er svag eller ældre.

hvis du har kroniske vejrtrækningsproblemer.

hvis du har akut snævervinklet glaukom (grøn stær).

hvis du har eller har haft problemer i forbindelse med ulovlige stoffer, misbrug af medicine eller

alkohol.

hvis du tidligere har haft krampeanfald.

Brug af Lorazepam Orion kan medføre afhængighed

Brug af benzodiazepiner kan medføre fysisk eller psykisk afhængighed. For at nedsætte risikoen for

afhængighed bruges den lavest effektive dosis af Lorazepam Orion og behandlingsvarigheden bør

være så kort som mulig. Sædvanligvis bør behandlingen ikke vare længere end 4 uger. Behov for en

forsat behandling skal vurderes, hvis behandlingsvarigheden overstiger 4 uger og derefter

regelmæssigt, helst af den samme læge, som startede behandlingen. Behandlingsvarigheden bør ikke

overstige højst 2 til 3 måneder.

Børn og unge

Lorazepam Orion bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Lorazepam Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Vær særligt forsigtig hvis du tager de følgende lægemidler, mens du er i behandling med Lorazepam

Orion

andre lægemidler som dæmper det centrale nervesystem (f. eks. lægemidler mod psykoser, angst

eller depression, sovemidler, beroligende medicin, narkosemidler, bedøvende smertestillende

midler, søvndyssende lægemidler mod allergi).

lægemidler mod epilepsi (f. eks. phenobarbital, hydantoiner, barbiturater og valproat)

lægemidler til behandling af afhængighed (lofexidin og disulfram).

lægemiddel til behandling af mave-tarm-sygdomme (cisaprid)

antibiotika (rifampicin)

muskelafslappende lægemidler (baclofen og tizanidin)

lægemidler mod astma (theophyllin og aminophyllin) og caffein

lægemidler mod forhøjet blodtryk, udvidelse af blodkar og vanddrivende lægemidler

lægemidler mod kvalme (nabilon)

lægemidler mod gigt (probenecid).

Samtidig anvendelse af disse lægemidler med lorazepam kan øge eller nedsætte virkningerne af

lorazepam eller øge risikoen for bivirkninger.

Brug af Lorazepam Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Tabletterne skal tages med noget væske. De kan tages med eller uden mad. Du må ikke drikke alkohol

mens du tager dette lægemiddel, fordi alkohol kan ændre og øge virkningen af Lorazepam Orion på en

uforudsigelig måde.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Lorazepam Orion.

Lorazepam Orion må ikke anvendes i graviditeten, især i de første og sidste tre måneder, fordi

lorazepam kan skade fostret alvorligt.

Hvis du bliver gravid under behandling med Lorazepam Orion, tal omågende med den behandlende

læge, således at han/hun kan bestemme om behandlingen skal ændres.

Det aktive stof i Lorazepam Orion udskilles i modermælken. Derfor må det ikke anvendes under

amningen medmindre den forventede fordel opvejer den mulige risiko for barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med vælrktoøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Lorazepam Orion virker sløvende,

og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Derudover kan kan

Lorazepam Orion forårsage bivirkninger som døsighed, muskelafslappelse, svimmelhed og

synsforstyrrelser.

Lorazepam Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Lorazepam Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Dosering og behandlingsvarighed er individuel.

Den anbefalede dosis er:

Ved behandling af angst er den gennemsnitlige daglige dosis 2 til 3 mg fordelt på flere doser.

Den daglige dosis kan dog variere mellem 1 til 7,5 mg. Tag den højeste dosis før sengetid.

Ved søvnløshed på grund af angst eller forbigående stress er den gennemsnitlige dosis 1 til 2 mg

én gang dagligt, sædvanligvis tages den ved sengetid.

Hos ældre og svage patienter er den anbefalede daglige dosis 1 mg fordelt på to doser. Dosis bør

justeres forsigtigt i henhold til patientens behov og tolerance.

Brug til børn og unge

Sikkerhed og virkning for lorazepam hos børn og unge er ikke klarlagt. Lorazepam bør ikke anvendes

til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for meget Lorazepam Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller børn utilsigtet har taget mere af Lorazepam

Orion end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som døsighed, sindsforvirring, sløvhed, taleforstyrrelser, ustabile bevægelser,

depression, lavt blodtryk, nedsat muskelkraft, nedsat vejrtrækning, besvimelse med svag puls,

bleghedblåligt skær omkring læber og negle. I sjældne tilfælde er der forekomemt koma og i meget

sjældne tilfælde kan forgiftning med Lorazepam Orion medføre døden.

Hvis du har glemt at tage Lorazepam Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spring den glemte dosis over og

fortsæt med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Lorazepam Orion

Du må kun afslutte eller stoppe behandlingen efter lægens anvisninger.

Lægen kan nedsætte din dosis gradvist, især hvis du har taget Lorazepam Orion i høje doser og i en

længere tid.

Hvis du pludseligt afbryder indtagelsen af Lorazepam Orion, kan du opleve abstinenssymptomer, som

hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, depression, søvnløshed, svedetur,

svimmelhed, forvirring og irritabilitet. Derudover kan du opleve at de symptomer, som Lorazpam

Orion reducerede, kan blive forstærket, når du pludseligt stopper indtagelsen af lægemidlet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vigtige bivirkninger som du skal være opmærksom på:

Hvis du oplever det følgende, stop indtagelse af Lorazepam Orion og kontakt omgående din læge eller

gå til skadestuen på nærmeste hospital: en alvorlig allergisk reaktion. Symptomer på en alvorlig

allergisk reaktion er:

hududslæt, kløe.

hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som kan medføre synke- eller vejrtrækningsproblemer.

Dette er en alvorlig men meget sjælden bivirkning, som kan forekomme hos 1 ud af 10.000 personer.

Du kan havebehov for omgående lægehjælp eller indlæggelse på sygehus.

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

bedøvelse, træthed, døsighed.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

manglende koordination af bevægelse, forvirring, depression, sløring af depression, svimmelhed.

muskelsvaghed, almindelig svækkelse.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos 1 ud af 100 personer)

hovedpine, nedsat årvågenhed, følelsesløshed

synsforstyrrelser (omfattende dobbeltsyn og sløret syn).

kvalme, mave-tarm-symptomer, ændret appetit.

hudreaktioner.

ændret seksualdrift/libido, impotens, nedsat orgasme.

Sjælden (

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

ændret antal blodlegemer (nedsat antal blodplader, hvide og røde blodlegemer).

forbigående hukommelsesforstyrrelser og nedsat hukommelse

forhøjet bilirubin, gulsot, forhøjede leverenzymer (transaminaser, alkaliske phosphotase)

Meget sjældne

:

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

overfølsomhedsreaktioner og alvorlige allergiske reaktioner.

syndrom, som består af symptomer som utilstrækkelig udskillelse af et hormon som regulerer

vandladning (SIADH), mangel på natriumsalte i blodet, lav kropstemperatur.

rysten, svimmelhed, taleforstyrrelser, kramper, manglende hæmninger, eufori, koma,

selvmordstanker eller -forsøg, paradokse reaktioner inklusive angst, ophidselse, fjendtlig

indstilling, aggression, vrede, søvnforstyrrelser/søvnløshed, seksuel opstemthed,

vrangforestillinger.

lavt blodtryk, fald i blodtryk.

nedsat vejrtrækning, vejrtrækningspause, forværring af vejrtrækningspauser under søvn,

forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom (rygerlunge).

forstoppelse.

allergiske hudreaktioner, hårtab.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

abstinenssymptomer.

afhængighed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lorazepam Orion indeholder:

Aktivt stof: lorazepam. Hver tablet indeholder 1 mg lorazepam.

Øvrige indholdsstoffer i tabletten:lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

polacrilinkalium, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid til råhvid, rund, flad, ikke filmovertrukket tablet med skrå kanter, præget med "1" på den ene

side og en dyb delekærv på den anden side.

Pakninger: blisterstrips af alufolie overtrukket med PE-film.

Pakningsstørrelser: 20, 30, 50 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2015

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety