Loratadin "HEXAL"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Loratadin "HEXAL" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Loratadin "HEXAL" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31062
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Loratadin Hexal 10 mg

tabletter

loratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Hexal

Sådan skal du tage Loratadin Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Anvendelse

Loratadin Hexal tabletter indeholder det aktive stof loratadin, som tilhører en gruppe produkter kendt

som “antihistaminer”.

Virkning

Loratadin Hexal er medvirkende til at reducere allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af

”histamin”, som produceres i kroppen, når der er noget, du er allergisk overfor.

Hvornår Loratadin Hexal skal tages

Loratadin Hexal lindrer symptomer, som er forbundet med

allergisk rhinit

, (for eksempel høfeber),

såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne hos voksne og børn over 2 år,

som vejer mere end 30 kg.

Loratadin Hexal kan også lindre symptomer på

nældefeber

(kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Virkningen af Loratadin Hexal holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de

daglige aktiviteter samt få din nattesøvn.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Hexal

Tag ikke Loratadin Hexal:

hvis du er

allergisk

over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Loratadin Hexal, hvis du:

har en alvorlig leversygdom.

Se vejledningen om dosering i afsnit 3 under “Patienter med alvorlige leversygdomme”.

skal have foretaget en priktest.

Tag ikke Loratadin Hexal i mindst 48 timer før, du skal have foretaget denne test. Dette skyldes,

at det kan påvirke testresultatet.

Børn

Giv ikke Loratadin Hexal til børn under 2 år eller til børn i alderen 2 til 12 år, hvis de vejer under 30

kg. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn i alderen 2 til 12 år, som vejer under 30 kg.

Brug af anden medicin sammen med Loratadin Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er ingen kendte interaktioner mellem Loratadin Hexal og anden medicin.

Brug af Loratadin Hexal sammen med mad, drikke og alkohol

Loratadin Hexal kan tages til maden eller mellem måltider. Effekten af alkoholiske drikke forstærkes

ikke, når du tager Loratadin Hexal.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, eller du ammer et spædbarn,

anbefales det ikke

at bruge Loratadin Hexal.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes Loratadin Hexal ikke at gøre dig døsig eller mindre

opmærksom. I meget sjældne tilfælde oplever nogle mennesker dog døsighed, som kan have

indflydelse på deres evne til at køre eller anvende maskiner.

Loratadin Hexal indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Loratadin Hexal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år

1 tablet 1 gang dagligt.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter over 65 år eller patienter med nedsat nyrefunktion.

Børn i alderen 2-12 år

Hvis barnet vejer over 30 kg: 1 tablet 1 gang dagligt.

Patienter med alvorlige leversygdomme

Voksne og børn, der vejer over 30 kg: 1 tablet 1 gang hver anden dag.

Administration

Tabletten kan tages uafhængigt af måltider. Synk tabletten med et glas vand.

Behandlingsvarighed

Tag Loratidin Hexal, så længe du har symptomer, eller efter aftale med din læge.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Hvis du har taget for meget Loratadin Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Loratadin Hexal, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Loratadin Hexal, kan du opleve døsighed, hjertebanken og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Loratadin Hexal

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det, og tag de næste tabletter

som du plejer. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppighed:

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

hovedpine

nervøsitet

ekstrem træthed eller døsighed

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

søvnløshed

øget appetit

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

svære allergiske reaktioner, som påvirker hele kroppen

svimmelhed

hurtig hjerterytme

følelse af hurtig hjerterytme

kvalme

mundtørhed

mavekatar

leverfunktionsforstyrrelser

hududslæt

hårtab

træthed

kramper

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Vægtforøgelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Loratadin Hexal indeholder:

Aktivt stof: loratadin

Hver tablet indeholder 10 mg loratadin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningstørrelser

Loratadin Hexal er hvide, ovale tabletter med delekærv og kode “LT10” på den ene side.

Loratadin Hexal fås i blisterpakninger af polyvinylchlorid/aluminium med 7, 10, 20, 21, 30 eller 100

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12. februar 2018

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety