Lomir Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lomir Retard 5 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Lomir Retard 5 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55349
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

13. marts 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Lomir Retard, depotkapsler, hårde (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

8162

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lomir Retard

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Isradipin 5 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotkapsler, hårde (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Arteriel hypertension.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Styrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte doseringsmuligheder/

anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor indlægssedlen bør informere

brugeren om dette.

Den anbefalede dosis ved mild til moderat arteriel hypertension er 5 mg 1 gang daglig.

Lomir depotkapsler skal synkes hele og tages sammen med mad.

Hvis én depotkapsel à 5 mg ikke er tilstrækkelig effektiv efter mindst 4 ugers behandling,

anbefales yderligere et andet antihypertensivt middel (helst thiaziddiuretikum, ACE-hæmmer

eller beta-blokker).

Lomir Retard kan også tillægges allerede eksisterende antihypertensiv behandling.

55349_spc.doc

Side 1 af 10

Nedsat lever- eller nyrefunktion:

Til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion er en passende initialdosis 2,5 mg 1 gang

daglig.

Ældre:

Til ældre er en passende initialdosis 2,5 mg 1 gang daglig.

Børn:

Der er ikke foretaget veltilrettelagte kliniske forsøg med calciumantagonister til børn. Selvom

der findes begrænsede retrospektive data for børn, anbefales Lomir Retard ikke til denne

population.

Når Lomir Retard gives samtidig med cimetidin, skal dosis af Lomir Retard reduceres med

50% (se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Isradipin er kontraindiceret til patienter med følgende tilstande:

Kendt overfølsomhed overfor isradipin, andre calciumantagonister af typen

dihydropyridin eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Kardiogent shock.

Ustabil angina.

Under eller inden for 1 måned efter myokardieinfarkt.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtig anvendelse tilrådes, når Lomir Retard administreres til patienter med nedsat

leverfunktion og til ældre patienter. Dosis bør titreres individuelt til disse patienter.

Der rådes til forsigtighed ved anvendelse og dosering til patienter med nedsat nyrefunktion

og til patienter med kronisk hjertesvigt.

Forsigtig anvendelse bør udvises til patienter med bekræftet eller stærk mistanke om syg

sinussyndrom, som ikke er udstyret med pacemaker. Behandlingen bør seponeres ved

hypotension.

Der tilrådes den yderste forsigtighed når dihydropyridiner administreres til patienter med svær

aortastenose, idet dihydropyridiner kan øge disse patienters risiko for at udvikle

hjerteinsufficiens.

Der kan forekomme angina pectoris, fortrinsvis hos patienter med allerede eksisterende

koronar hjertesygdom. Hos patienter med allerede eksisterende angina pectoris kan hyppighed,

varighed og sværhedsgrad af angina-anfaldet øges ved hurtige dosisøgninger samt i

begyndelsen af behandlingen og ved pludselig seponering.

Hvis der udvikles hypersensitivitet overfor Lomir Retard, skal det seponeres.

Samtidig administration af rifampicin eller andre cytokrom P450 inducerende lægemidler bør

undgås. Der bør også udvises forsigtighed ved coadministration af Lomir Retard og stærke

CYP3A inhibitorer. Der er rapporteret om tilfælde af neurotoksicitet ved coadministration af

dihydropyridin og phenytoin, hvorfor kombinationen bør undgås (se pkt. 4.5).

55349_spc.doc

Side 2 af 10

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af rifampicin reducerer plasmakoncentrationen af isradipin

voldsomt. Derfor bør samtidig administration af rifampicin eller andre cytokrom P450-

inducerende lægemidler (f.eks. antikonvulsiva som carbamazepin og phenobarbital)

undgås.

Baseret på en rapport for isradipin og de kendte risici relateret til samtidig administration

af phenytoin og calciumantagonister skal samtidig administration med phenytoin undgås.

Der er indberettet stigninger i plasmaniveauer og potensering af lægemidlets aktivitet samt

bivirkninger (f.eks. perifert ødem) ved samtidig administration af dihydropyridiner og

cytokrom P450 3A-hæmmere. Samtidig administration af CYP 3A-hæmmeren cimetidin

øger biotilgængeligheden af isradipin med ca. 50%, hvorfor en dosisjustering af Lomir

Retard på 50 % er påkrævet (se. pkt. 4.2). Der er i øvrigt få beviser for tilsvarende

interaktioner med israpidin, men der bør generelt udvises forsigtighed når Lomir Retard

administreres samtidig med stærke CYP3A-hæmmere, der ud over cimetidin omfatter

antibiotika i form af makrolider (f.eks. erythromycin, clarithromycin, troleandomycin),

HIV-proteasehæmmere (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir), revers-

transkriptasehæmmere (f.eks. delavirdin) og azol-antimykotika (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, voriconazol).

Som ved al antihypertensiv behandling, kan samtidig behandling med andre

antihypertensiva øge den antihypertensive effekt. Det kan derfor være nødvendigt at

monitorere blodtrykket og tilpasse dosis af den antihypertensive medicin herefter.

Ligeledes kan samtidig behandling med antihypertensiva og oralt baclofen

(muskelrelaksantium) sandsynligvis give yderligere fald i blodtrykket. Det kan derfor i

begge tilfælde være nødvendigt at monitorere blodtrykket og justere dosis af det

antihypertensive middel i overensstemmelse hermed.

Isradipins peak plasmakoncentration øges med ca. 20 % ved samtidig administration med

diclofenac, men dette forventes ikke at være klinisk signifikant, fordi steady state

eksponering forbliver uændret.

Isradipins farmakokinetik ændres ikke ved samtidig administration af digoxin, propranolol,

warfarin, hydrochlorthiazid eller ciclosporin.

Effekt af isradipin på andre lægemidler/enzymsystemer

Isradipin synes ikke at have klinisk betydende interaktioner, der involverer cytokrom P450

enzymer.

Der er rapporteret om tilfælde af neurotoksicitet ved coadministration af dihydropyridiner og

phenytoin (mekanisme ukendt), hvorfor kombinationen bør undgås.

Israpidin påvirker ikke farmakokinetikken af digoxin, warfarin, hydrochlorthiazid,

diclofenac, theophyllin, triazolam eller ciclosporin.

Isradipin inducerer en lille (27%) stigning i biotilgængeligheden (AUC) af propranolol.

Den kliniske relevans kendes ikke.

Interaktion med fødevarer

Samtidig indtag af grapefrugt juice kan øge biotilgængeligheden af isradipin

55349_spc.doc

Side 3 af 10

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fødedygtige alder

Der findes ikke data, der giver anledning til særlige anbefalinger for kvinder i den

fødedygtige alder.

Graviditet:

Isradipin bør kun anvendes under graviditet, når det er klinisk relevant og de forventede

fordele for moderen kan opveje den mulige risiko for fostret.

Der er begrænset information om brug af Lomir Retard til gravide kvinder. Risikoen for

fosteret/moderen er ikke kendt. Data vedrørende et begrænset antal gravide kvinder

behandlet med Lomir Retard i tredje trimester viser ingen tegn på bivirkninger forbundet

med isradipin under graviditet eller på fostrets eller den nyfødtes helbred. Dyreforsøg har

ikke vist direkte eller indirekte skadelig effekt på graviditet, embryoføtal udvilking, fødsel

eller postnatal udvikling ved relevante terapeutiske doser (se pkt. 5.3). Dyreforsøg

vedrørende

reproduktionstoksicitet er dog ikke altid prædiktive for det humane respons

. Oral brug

af Lomir Retard i tredje trimester er ikke forbundet med ændringer i fosterets hjertefrekvens

eller utero-placenta blodgennemstrømningen, og den tokolytiske effekt synes at være svag.

Amning:

Isradipin bør kun anvendes i ammeperioden, når de forventede fordele for moderen kan

opveje den mulige risiko for fostret.

Der er begrænset information om brug af Lomir Retard til ammende kvinder. Dyreforsøg i

rotter viser, at små mængder isradipin udskilles i modermælk. Fra dyreforsøg foreligger der

ikke nogen meddelelse om bivirkninger af isradipin ved amning.

Det vides ikke, om dette

lægemiddel udskilles i human mælk.

Fertilitet:

Data fra dyreforsøg viser ikke nogen skadelig effekt på fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen data for Lomir Retards virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Som med andre calciumantagonister er synkope, svimmelhed,

hypotension, synsforstyrrelser og sløret syn kendte bivirkninger forbundet med brugen af

Lomir Retard Patienter bør ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller udføre opgaver,

der kræver agtpågivenhed, hvis de oplever disse symptomer.

4.8

Bivirkninger

Den totale forekomst af bivirkninger er ikke fundet signifikant forskellig fra placebo, når

Lomir depotkapsler administreres i doser på op til 5 mg dagligt.

De fleste bivirkninger er milde, sædvanligvis dosisafhængige og forbundet med Lomirs

vasodilaterende egenskaber: svimmelhed, hovedpine, rødme, takykardi, palpitationer og

lokalt perifert ødem af ikke-kardiel oprindelse (det synes at handle om lokal arteriel dilation

frem for væskeretention). Disse synes at forsvinde eller mindskes ved fortsat behandling.

Bivirkninger (tabel 1) er angivet nedenfor efter organklasse i MedDRA termer. Hyppigheden

er defineret efter følgende inddeling: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

55349_spc.doc

Side 4 af 10

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

55349_spc.doc

Side 5 af 10

Tabel 1:

Bivirkninger set i kliniske forsøg (som opstod hyppigere med isradipin

end med placebo) og indsamlet fra spontane indberetninger er angivet

nedenfor efter organklassesystemet

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Trombocytopeni, leukopeni, anæmi

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Meget sjælden

Ikke kendt

Depression, angst, nervøsitet

Søvnløshed

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi, paræstesi, somnolens

Transitorisk cerebral iskæmi (TCI), sløvhed,

synkope, slagtilfælde

Øjne

Meget sjælden

Synsforstyrrelser, sløret syn

Hjerte

Almindelig

Meget sjælden

Takykardi, palpitationer

Ventrikulære arytmier, myokardieinfarkt,

hjertesvigt, angina pectoris, atrieflimmer,

bradykardi

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Ikke almindelig

Rødmen

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Meget sjælden

Åndenød

Hoste

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Abdominalt ubehag

Opkastning, kvalme, gingival hyperplasi

Mundtørhed, forstoppelse, diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Meget sjælden

Udslæt

Allergisk dermatitis, pruritus, svedtendens,

55349_spc.doc

Side 6 af 10

angioødem og fotosensitivitetsreaktion

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget sjælden

Artralgi, rygsmerter, muskelkramper,

ekstremitetssmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig

Polyuri

Det reproduktive system og mammae

Meget sjælden

Erektil dysfunktion, gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Perifert ødem

Træthed, utilpashed

Asteni

Brystsmerter

Undersøgelser

Ikke almindelig

Meget sjælden

Vægtøgning

Forhøjede værdier af leverfunktionstest

4.9

Overdosering

Erfaringer vedrørende overdosering med Lomir Retard er begrænsede.

Symptomer:

Udtalt og forlænget hypotension.

Behandling:

Patienter bør indlægges på hospital og indlæggelsen bør generelt varetages af en

intensivafdeling med løbende monitorering af hjertefunktion, blodgasser og biokemiske

blodprøver. Kunstig ventilation eller hjertestarter skal iværksættes, hvis nødvendigt.

I tilfælde af en potentiel livstruende oral overdosis, anvendes provokation af opkastning

eller ventrikelskylning og/eller aktivt kul for at fjerne lægemidlet fra mave-tarmkanalen

(dog kun hvis henvendelsen sker inden for 1 time efter indtagelse af Lomir Retard).

Andre kliniske manifestationer af overdosis skal håndteres symptomatisk, baseret på

moderne intensivbehandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

C08CA03 – Selektiv calciumantagonist med overvejende vaskulær effekt. Dihydropyridin-

derivater.

55349_spc.doc

Side 7 af 10

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Isradipin er en potent dihydropyridin calciumkanal blokker med selektiv aktivitet på

spændingsafhængige calciumkanaler L-type (”langtidsvirkende”), som overvejende findes i

myocardiet og i glatte muskelceller. Isradipin har større affinitet til calciumkanalerne i

arteriernes glatte muskulatur end til calciumkanalerne i myokardiet. Isradipin dilaterer således

de arterielle kargebeter, specielt i hjertet, hjernen samt skeletmuskulatur uden at nedsætte

hjertefunktionen. Som et resultat af den perifere vasodilatation nedsættes det arterielle

blodtryk.

Dyreundersøgelser viser, at isradipin udøver en selektiv hæmmende effekt på sinus-knuden,

men hæmmer ikke den atrio-ventrikulære overledning eller myokardiets kontraktile funktion.

Refleks takykardien er derfor moderat, og der sker ingen forlængelse af P-Q intervallet, selv

ikke efter forudbehandling med en

-blokker. Ved blodtryksnedsættende doser har isradipin

yderligere vist sig at besidde en moderat men dog signifikant vanddrivende effekt hos dyr og

mennesker samt at udøve en antiatherogen effekt hos dyr.

Behandling med isradipin giver en mindre reduktion i den renale vaskulære modstand,

hvilket medfører en let øgning i den renale gennemstrømning og glomerulære

filtrationshastighed under de første 3-6 måneders behandling. Disse ændringer opretholdes

ikke, men nyrefunktionen var bevaret hos patienter efter 1 års isradipinbaseret

antihypertensiv behandling. Calciumantagonister har også givet nyrebeskyttende effekt hos

nyretransplantationspatienter, der fik ciclosporin. Særligt afferent arteriolær dilatation

synes at spille en signifikant rolle i denne forbindelse.

Hos hypertensive patienter opnås en dosisrelateret blodtryksnedsættelse målt liggende,

siddende og stående inden for 2-3 timer efter indtagelse af en enkelt oral dosis. I terapeutisk

anvendelse sikrer Lomir’s langtidsvirkning en 24-timers kontrol af det arterielle blodtryk ved

indtagelse af en Lomir Retard kapsel én gang daglig. Signifikant blodtryksfald ses efter én

uges behandling, men den maksimale effekt opnås efter 3-4 uger. Ændringer i hjertefrekvens

ses normalt ikke ved indtagelse af Lomir Retard kapsler.

Lomir er blevet givet til patienter med hypertension eller stabil angina pectoris i doser på op

til henholdsvis 20 mg/dag og 22,5 mg/dag og viste sig veltolereret.

Enkelte orale doser Lomir sløver astmapatienters bronkospastiske respons på belastning.

Da det ikke har klinisk relevant effekt på glukose-homoeostasis, kan isradipin gives til

diabetiske type II patienter. Der findes ikke tilgængelige studier hos diabetiske type I

patienter.

Der forekom ingen formindskning i Lomirs antihypertensive effekt i undersøgelser, der varer

op til 2 år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en 90-95%’s absorption i mave-tarmkanalen gennemgår Lomir en omfattende ‘first-

pass’ omdannelse, der resulterer i en biotilgængelighed på omkring 16-18%.

I dosisintervallet fra 5-20 mg ses et lineært dosis-responsforhold.

55349_spc.doc

Side 8 af 10

Ca. 50% af isradipinen i Lomir Retard kapsler absorberes inden for 10 timer, og en

maksimum plasmakoncentration opnås ca. 5-7 timer efter indtagelse. Den maksimale

plasmakoncentration (C

) er 1,2 ng/ml efter en enkelt dosis af Lomir Retard á 5 mg og

1,8 ng/ml ved steady-state.

Indtagelse af Lomir Retard kapsler i forbindelse med et måltid medførte lettere forhøjede

plasmakoncentrationer og øgede Lomir’s biotilgængelighed med ca. 20%.

Fordeling

95% af isradipin er bundet til plasmaproteiner, og dets umiddelbare distributionsvolumen er

283 L.

Metabolisme

Isradipin omdannes i udstrakt grad i leveren ved de-esterificering og aromatisering af

dihydropyridin-delen. Fem isradipin-metabolitter udgør 95% af dosis af moderstoffet. Data

fra in vitro undersøgelser viste, at ingen af disse metabolitter bidrager til isradipins

kardiovaskulære effekt.

Elimination

Lomirs totale clearance er 43 L/time. Dets elimination er bifasisk med en terminal

halveringstid på 8,4 timer. Omkring 60-65% af den indgivne dosis udskilles som metabolitter

i urinen og 25-30% i fæces. Uomdannet lægemiddelstof har ikke været målbart i urinen.

Patientkarakteristika

Nedsat nyrefunktion: Data har ikke påvist nogen klar forbindelse mellem nyrefunktionen og

biotilgængligheden; der er set både stigning og sænkning i kreatininclearance og systemisk

clearance af isradipin hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre og nedsat leverfunktion: Biotilgængeligheden er påvist at være højere hos ældre

patienter og hos patienter med nedsat leverfunktion. Stigninger på op til 27 % er set.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle

undersøgelser af toksicitet ved enkeltdosis og gentagne doser. Der er ingen genotoksicitet,

clasteogent og carcinogent potentiale. Dyreforsøg har ikke påvist skadelige virkninger på

fertilitet. Embryotoksiske virkninger er kun vist ved maternelle toksiske doser. Isradipin

har intet teratogent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cetylpalmitat; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri; shellac; gelatine; hypromellose;

cellulose, mikrokrystallinsk; jernoxid (E 172); titandioxid (E 171).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

55349_spc.doc

Side 9 af 10

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

Lomir Retard skal opbevares utilgængeligt for børn.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

55349

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. marts 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

55349_spc.doc

Side 10 af 10

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her