Lomir Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lomir Retard 5 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lomir Retard 5 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41680
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lomir® Retard 5 mg hårde kapsler

Isradipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir

Retard

3. Sådan skal du tage Lomir Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomir Retard udvider blodkarrene, således at

blod trykket falder. Du kan bruge Lomir Retard mod

forhøjet blodtryk.

Lægen kan have givet dig Lomir Retard for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Lomir Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Lomir Retard:

• hvis du er allergisk over for isradipin eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Lomir Retard (angivet

i afsnit 6).

• hvis du er overfølsom over for medicin af samme

slags som Lomir Retard (dihydropyridin).

• ved alvorligt blodtryksfald, der skyldes blodprop i

hjertet (kardiogent chok).

• hvis du lider af gentagne anfald af hjertekrampe

(ustabil angina pectoris).

• hvis du har eller for nylig (inden for 1 måned) har

haft en blodprop i hjertet (myokardie infarkt).

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Lomir Retard, hvis du

• har dårlige nyrer eller lever.

• har dårligt hjerte.

• har forstyrrelser i hjerterytme (syg sinusknude), og

du ikke har pacemaker.

• har alvorlige forandringer i hjerteklapperne i

venstre side af hjertet (svær aortastenose).

• har forsnævring af hjertets kranspulsårer.

• er ældre.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du har dårligt hjerte og får Lomir Retard,

kan du få hjertekrampe (angina pectoris). Hvis du

lider af angina pectoris, kan hyppighed, varighed

og sværhedsgrad af angina-anfald øges ved hurtig

dosisændring, ved behandlingsstart eller ved

pludselig stop af behandling.

Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion f.eks.

udslæt, når du tager medicinen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve

kontrol,

at du er i behandling med Lomir Retard. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Lomir

Retard.

Brug af anden medicin sammen med Lomir Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin,

fenobarbital, fenytoin).

• medicin mod for meget mavesyre og mavesår

(cimetidin).

• antibiotika (f.eks. erythromycin, clarithromycin,

troleandomycin, rifampicin).

• medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, indinavir,

nelfinavir, delavirdin).

• medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, voriconazol).

• anden medicin mod forhøjet blodtryk.

• medicin med muskelafslappende effekt (baclofen).

Brug af Lomir Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Lomir Retard i forbindelse med et

måltid.

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i

behandling med Lomir Retard, da grapefrugtjuice kan

ændre virkningen af Lomir Retard.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Lomir Retard efter

aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Lomir Retard efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomir Retard kan give bivirkninger (svimmelhed,

besvimelse, for lavt blodtryk, synsforstyrrelser og

sløret syn), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjener maskiner,

der kræver agtpågivenhed, hvis du oplever disse

symptomer.

3. Sådan skal du tage Lomir Retard

Tag altid Lomir Retard nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

5 mg 1 gang daglig.

12-2017

P105884-6

Ældre

2,5 mg 1 gang daglig.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Lomir

Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion

2,5 mg 1 gang daglig.

Du skal synke Lomir Retard depotkapslerne hele med

et glas vand.

Hvis du har taget for mange Lomir Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Lomir Retard, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er udtalt lavt blodtryk

med svimmelhed og besvimelse.

Hvis du har glemt at tage Lomir Retard

Hvis du har glemt en dosis Lomir Retard, så tag den

så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis Lomir Retard, så spring

den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, bør du

kontakte din læge.

Hvis du holder op med at tage Lomir Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: (Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

• Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt.

også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga.

hjertesvigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm

eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning

til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge

eller skadestue.

• Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion. Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Midlertidige lammelser, taleforstyrrelser, bevidst-

løshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblød-

ning. Ring 112.

• Slagtilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: (Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

• Hovedpine.

• Rødmen.

• Hævede fødder, ankler og hænder.

Almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Udslæt.

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Ubehag i mave-tarmregionen.

• Forøget urinmængde.

• Træthed, utilpashed.

• Svimmelhed.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade-

stue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger: (Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Vægtøgning.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger: (Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Nedsat appetit.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

• Angst, nervøsitet.

• Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende

fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

• Kraftesløshed og svaghed.

• Synsforstyrrelser, sløret syn.

• Opkastning, kvalme, hævet tandkød.

• Kløe, svedtendens.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvor-

ligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

• Lysfølsomhed.

• Smerter i leddene, rygsmerter, muskelkramper,

smerter i arme og ben.

• Impotens, udvikling af bryster hos mænd.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks

kontakte læge.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorlig.

Tal med lægen.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Hoste.

• Døsighed.

• Allergisk eksem eller irritation af huden/udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Søvnløshed.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Lomir Retard i mere end

2-3 uger, skal du passe på din mund hygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Forstoppelse, diarré.

• Sløvhed.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112.

• Brystsmerter.

Lomir Retard kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om æn-

dringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion,

som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Lomir Retard utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Lomir Retard ved temperaturer over

30 °C.

Tag ikke Lomir Retard efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Lomir Retard indeholder:

– Aktivt stof : 5 mg isradipin.

– Øvrige indholdsstoffer: Cetylpalmitat, magnesium-

stearat, kolloid vandfri silica, shellac, gelatine,

hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, jernoxid

(E 172) og titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Lomir Retard er gule med påskriften ”Lomir SRO 5

mg”, samt en trekant indeholdende et ”S”.

Pakningsstørrelser

Lomir Retard fås i pakningsstørrelser á 30 og

100 hårde depotkapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Lomir

er et registreret varemærke, der tilhører

Novartis AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2017