Lomir Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lomir Retard 2,5 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lomir Retard 2,5 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14034
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lomir® Retard, hårde depotkapsler, 2,5 mg og 5 mg

isradipin.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lomir Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. Du kan altid finde den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir Retard

Sådan skal du tage Lomir Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lomir Retard udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder. Du kan bruge Lomir Retard

mod forhøjet blodtryk.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Lægen kan have

foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

2.

Det skal du vide, før du tager Lomir Retard

Tag ikke Lomir Retard:

hvis du er allergisk over for det aktive stof (isradipin) eller et af de øvrige indholdsstoffer

(se afsnit 6)

hvis du er allergisk over for medicin af samme slags som Lomir Retard

(calciumantagonist af typen dihydropyridin)

ved alvorligt blodtryksfald, der skyldes blodprop i hjertet (kardiogent shock)

hvis du lider af gentagne anfald af hjertekrampe (ustabil angina pectoris)

hvis du har eller for nylig (indenfor 1 måned) har haft en blodprop i hjertet

(myokardieinfarkt)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Lomir Retard, hvis du har

dårlige nyrer eller lever

dårligt hjerte

forstyrrelser i hjerterytme (syg sinusknude), og du ikke har pacemaker

alvorlige forandringer i hjerteklapperne i venstre side af hjertet (svær aortastenose)

Vær opmærksom på følgende

Hvis du har dårligt hjerte og får Lomir Retard, kan du få hjertekrampe (angina pectoris). Hvis

du har angina pectoris, kan du få flere eller hyppigere anfald, hvis du øger din dosis for hurtigt

i begyndelsen af behandlingen, eller hvis du pludselig stopper med behandlingen.

Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion, fx udslæt, når du tager medicinen.

Brug af anden medicin sammen med Lomir Retard

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin for

epilepsi, (fx carbamazepin, fenobarbital, fenytoin)

for meget mavesyre og mavesår (cimetidin)

infektioner, (antibiotika, fx rifampicin, erythromycin, clarithromycin, troleandomycin)

HIV, (fx ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin)

svamp, (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol)

muskelafslappende effekt (baclofen)

forhøjet blodtryk, hjertekrampe eller blodprop i hjertet (propranolol)

Hvis du tager anden medicin mod forhøjet blodtryk, kan dit blodtryk blive for lavt. Tal med

din læge, hvis du føler dig svimmel, træt og svag eller har kvalme.

Brug af Lomir Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Lomir Retard i forbindelse med et måltid.

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lomir Retard, da

grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Lomir Retard.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Erfaringerne med Lomir Retard er begrænsede. Du må kun tage Lomir Retard efter aftale med

lægen.

Amning

Erfaringerne med Lomir Retard er begrænsede. Du må kun tage Lomir Retard efter aftale med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomir Retard kan hos enkelte give bivirkninger, såsom pludseligt bevidsthedstab,

svimmelhed, for lavt blodtryk, synsforstyrrelser og sløret syn. Hvis du oplever disse

symptomer, kan det påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Lomir Retard

Tag altid Lomir Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 kapsel på 5 mg 1 gang daglig.

Ældre: 1 kapsel på 2,5 mg 1 gang daglig.

Børn: Du må kun bruge Lomir Retard til børn efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: 1 kapsel på 2,5 mg 1 gang daglig.

Du skal synke Lomir Retard depotkapslerne hele med et glas vand.

Hvis du har taget for mange Lomir Retard-kapsler

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lomir Retard kapsler end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være udtalt lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse.

Hvis du har glemt at tage Lomir Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis kapsler, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis

du snart skal tage den næste dosis kapsler, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, så tal med lægen.

Hvis du holder op med at tage Lomir Retard

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Lomir Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Forandringer i blodet, inkl. blodmangel. Det kan vise sig ved træthed, bleghed, blødning

fra hud og slimhinder og infektioner. Søg straks læge.

Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

Ring 112.

Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede

ben pga. hjertesvigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.

Meget langsom puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (indenfor minutter til timer), fx hududslæt,

åndedrætsbesvær, besvimelse (anafylaktisk reaktion), hævelse af tunge, læber og ansigt;

det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112 (kan være livsfarligt).

Leverbetændelse med gulsot (hud og/eller øjne bliver gullige, meget lys urin, kvalme og

appetitløshed). Kontakt læge eller skadestue.

Synsforstyrrelser, sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Midlertidige lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. af blodprop i hjernen. Ring

112.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle

andre tilfælde ring 112.

Slagtilfælde

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Hovedpine.

Rødmen, væskeansamlinger i hænder, ankler eller fødder.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svimmelhed.

Hurtig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Hjertebanken.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Ubehag i maven.

Udslæt.

Forøget urinmængde.

Træthed, utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling pga. lavt blodtryk.

Vægtøgning.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nedsat appetit, madlede.

Depression, angst, nervøsitet.

Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden, døsighed.

Hoste.

Opkastning, kvalme, hævet tandkød.

Ændring i levertal (blodprøver).

Overfølsomhedsreaktioner, kløe, svedtendens, lysfølsomhed.

Ledsmerter, rygsmerter, muskelkramper, smerter i arme og ben.

Impotens, udvikling af bryster hos mænd.

Kraftesløshed og svaghed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Sløvhed

Mundtørhed, forstoppelse, diarré

Søvnløshed

Brystsmerter

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via e-mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Brug ikke Lomir Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lomir Retard indeholder:

Aktivt stof: isradipin.

Øvrige indholdsstoffer: cetylpalmitat; magnesiumstearat; kolloid vandfri silica; shellac;

gelatine; hypromellose; mikrokrystallinsk cellulose; jernoxid (E 172) og titandioxid (E

171).

Udseende og pakningstørrelser

Udseende:

Depotkapsler 2,5 mg er råhvide med påskriften ” Lomir SRO 2,5 mg”.

Depotkapsler 5 mg er gule med påskriften ” Lomir SRO 5 mg”.

Pakningsstørrelser:

Lomir Retard findes i blisterpakninger med 30 eller 100 depotkapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2013