Logran 20 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Logran 20 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 200 g/kg triasulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Logran 20 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til forårsbekæmpelse af ukrudt i korn

Forsigtig

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler for arbejdstøj og personlige værnemidler skal over-

holdes ved udsprøjtningen, jf. f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet

om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i korn og ikke senere

end 2 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstof-

fer.

Førstehjælp: Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten.

Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Ukrudtsmiddel, nr. 1-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Triasulfuron 200 g/kg (20 % w/w)

Fabr. nr.

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,

Tlf.: 32 87 11 00

120 gram

Grundlæggende undersøgelser:

Ukrudtsmiddel nr. 1-89 (Logran) er undersøgt i henhold til gælden-

de lovgivning og på baggrund heraf tilladt af Miljøstyrelsen til for-

årsbekæmpelse af ukrudt i korn.

Kun plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt af Miljøstyrelsen, må

markedsføres.

Til grund for tilladelsen ligger omfattende undersøgelser af midlet

og dets aktivstof udført af autoriserede institutioner. Disse under-

søgelser omfatter bl.a. giftighed over for pattedyr, fugle, fisk,

andre vandlevende og jordlevende organismer, effekt på arvelige

egenskaber, fostre og formeringsevne, nedbrydning i jord, planter

og restkoncentration i afgrøder m.m.

Både Syngenta og Miljøstyrelsen har vurderet disse undersøgelser

og tilladelsen er givet med de forbehold, som er anført på etiket-

ten under "Forsigtig" og til brug som anført under brugsanvisning-

Afgrøde/ukrudt: Logran er et særdeles skånsomt og bredspektret

middel mod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg. Det aktive stof

optages igennem planternes rødder og blade.

Ukrudtsplanternes vækst stoppes meget hurtigt, dog varer det

gerne 2-4 uger før den synlige effekt kan iagttages.

Ukrudtsplanterne forbliver på det vækststadium , hvor behandling

foretages og der ses døde hjerteskud inden planterne visner og

dør.

Ved en ikke fuldstændig bekæmpelse forbliver ukrudtsplanterne på

vækststadiet og vokser ikke yderligere, eller planten dør på grund

af konkurrence fra afgrøden. Den bedste effekt opnås, når der

behandles på små ukrudtsplanter i god vækst og når rodzonen er

fugtig. Såfremt Logran anvendes alene, bør der altid tilsættes

sprede-/klæbemiddel.

Dosering/ biologisk effekt:

Normaldosering 20 g/ha.

Adskillige biologiske faktorer er med til at påvirke effekten af

Logran, og dermed også valget af dosering.

Den optimale effekt af Logran opnås ved at behandle under gode

klimaforhold på saft-spændte ukrudtsplanter der maximalt har 2

blivende blade.

Nedenstående tabel beskriver de væsentligste faktorer der foruden

ukrudtarterne er af betydning ved valg af dosering.

Gode betingelser:

Småt ukrudt (op til 2 blivende blade)

Ukrudt i god vækst

God jordfugtighed

God luftfugtighed (over 75%)

Kraftig afgrøde med stor konkurrenceevne.

Dårlige betingelser:

Stort ukrudt (mere end 4 blivende blade)

Tør jord

Ringe luftfugtighed (mindre end 75%) Tynd

afgrøde med ringe

konkurrenceevne.

En god sprøjteteknik er ligeledes påkrævet for at opnå en god

effekt.

Effekt af Logran når ukrudtet har 2-4 blade.

Dosering pr ha .

Ukrudtsflora

70-75%

>85%

EFFEKT

EFFEKT

Meget følsomt ukrudt

Agersennep, Forglemmigej,

Fuglegræs, Hyrdetaske,

Pengeurt og Spildraps.

5 g/ha

10 g/ha

Følsomt ukrudt

Hanekro, Kamille, Gul okseøje,

Fersken- og bleg pileurt og

Snerle-pileurt.

10 g/ha

15 g/ha

Mindre følsomt ukrudt

Burre-snerre, Hvidmelet

gåsefod, Haremad,

Lægejordrøg, Agerstedmoder,

Tvetand, Vej-pileurt og Ærenpris.

15 g/ha

Ved bekæmpelse af mindre følsomt ukrudt er det vigtigt at

behandle på små ukrudtsplanter for at få en effekt på over 70%. I

vintersæd er der ofte overvintret ukrudt med mere end 2-4 blade.

For at opnå en tilfredsstillende effekt bør anvendes 15 g pr ha. På

ukrudt med mere end seks blade anvendes en blanding af

Logran + Oxitril.

Ved stor forekomst af Burre-snerre anbefales at tankblande med

Starane 180.

Ved dominerende forekomst af Hvidmelet gåsefod og/eller

Ærenpris anvendes en tankblanding af Logran + Oxitril.

Ved bekæmpelse af mindre følsomt ukrudt er det vigtigt at

behandle på små ukrudtsplanter for at få en effekt på over 70%. I

vintersæd er der ofte overvintret ukrudt med mere end 2-4 blade.

For at opnå en tilfredsstillende effekt bør anvendes 15 g pr ha. På

ukrudt med mere end seks blade anvendes en blanding af

Logran + Oxitril.

Ved stor forekomst af Burresnerre anbefales at tankblande med

Starane 180.

Ved dominerende forekomst af Hvidmelet gåsefod og/eller

Ærenpris anvendes en tank-blanding af Logran + Oxitril.

Der anvendes 200 l vand pr. ha. svarende til tilsætning af 0.2 l

sprede-/klæbemiddel pr.ha, for at opnå en koncentration på 0.1%,

som er den normalt anbefalede.

Der skal anvendes et non-ionisk sprede-/klæbemiddel som f.eks.

Lissapol Bio.

Klimaforhold:

Da Logran optaget meget hurtigt i planten vil regn 1-2 timer efter

behandling kun have ringe indflydelse på ukrudtseffekten.

Vinddrift:

Ved behandling op til naboafgrøder, hvor der dyrkes andet end

korn bør vinddrift undgås. Undgå også vinddrift hvor der sprøjtes i

nærheden af væksthuse eller over arealer som skal sås eller for

nyligt er tilsået med andre afgrøder end korn og græs.

Ved anvendelse af 15 g/ha gælder følgende begrænsninger

Logran må kun anvendes i al korn uden udlæg, og i korn med

udlæg af rajgræs til slæt (ikke frøgræs). Logran anbefales ikke hvor

der året efter dyrkes grøntsager. Der skal foretages en dyb og

grundig jordbearbejdning (min 15 cm) eller pløjning før dyrkning

af andre afgrøder end korn og græs.

Sprøjteteknik:

Dyse

Tryk

Hastighed

Vandmængde

km/t

l/ha

Hardi 4110-16

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, afmål og tilsæt den beregnede

mængde Logran. Tilsæt resten af vandet under omrøring. Lige

inden sprøjtetanken er fuld tilsættes sprede-/klæbemiddel. Efter

5-10 minutter under omrøring er sprøjtevæsken klar til brug. Ved

iblanding med andre produkter tilsættes disse efter Logran.

Tilberedt sprøjtevæske bør anvendes samme dag.

Blandbarhed:

Logran er blandbart med de fleste plantebeskyttelsesmidler.

Nedenstående tabel angiver nogle muligheder.

Ukrudtsmidler: Starane 180, Oxitril, Briotril, Ariane Super, Flux Extra

samt MCPA.

Svampemidler: Tilt 250 EC, Tilt Top, Corbel, Amistar, Folicur og

Sportak.

Mikronæringsstof: Midler baseret på chelat og mangansulfat af

god kvalitet.

Ved tankblanding bør brugsanvisningen for de produkter der ind-

går følges nøje.

Rengøring af sprøjteudstyr:

Inden sprøjten anvendes i andre afgrøder end korn skal sprøjteud-

styret grundigt rengøres for eventuelle rester af Logran.

a) Straks efter endt sprøjtning: Tøm tanken. Spul tank, bom og

slanger med rent vand. Aktiver alle ventiler/haner. Tøm tanken

igen.

b)Derefter fyldes tanken med vand, hvori blandes 0.5 l Klorin eller

0,3 l 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 l vand. Der spules igennem

bom og slanger. Aktiver alle ventiler/haner Lad blandingen henstå i

15 minutter under kontinuerlig omrøring. Tøm tanken.

c) Efter tømning spules tank, bom og slanger efter med rent vand,

for at fjerne rester af rengøringmidlet.

d)Filtre og dyser afmonteres og vaskes separat med en tilsvarende

Klorinopløsning eller salmiakopløsning, hvorefter de spules grun-

digt efter med rent vand.

Vær opmærksom på at skyllevandet ikke fjernes så at det kan for-

årsage skader på følsomme afgrøder eller kulturer, samt at det ikke

udsprøjtes således at det kan komme i overflade- eller grundvand.

Tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning.

Produktansvar

Information om produktets anvendelse er baseret på producentens

seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger.

Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sorter, resistens, sprøj-

teteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets

effekt.

Syngenta Crop Protection A/S påtager sig intet ansvar for følgerne

af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet eller af

anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner,

ligesom Syngenta Crop Protection A/S ikke påtager sig ansvaret for

indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres

leverandør.

Registrerede varemærker: Makhteshim Agan: TILT

,Tilt 250 EC

, Corbel. DowElanco: Starane 180

, Ariane Super.

Aventis: Oxitril

, Sportak

. AgroDan: Flux

Extra. KVK Agro:

Briotril

. Zeneca: Amistar

. Bayer: Folicur

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,

Tlf.: 32 87 11 00

4-10-2018

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië. Bij deze bijeenkomst maakte Bruins afspraken met zijn collega’s uit de grootste 20 economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken. Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresist...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-8-2018

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

The container can separate from the blade base exposing the blades, posing a laceration hazard to consumers.

Health Canada

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

June 20, 2018: Fitchburg Woman and Saugus Man Sentenced for Roles in Counterfeit Steroid Conspiracy

June 20, 2018: Fitchburg Woman and Saugus Man Sentenced for Roles in Counterfeit Steroid Conspiracy

June 20, 2018: Fitchburg Woman and Saugus Man Sentenced for Roles in Counterfeit Steroid Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6434 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/056/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6433 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/001/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

17-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 20-23 August 2018 written procedure

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 20-23 August 2018 written procedure

Agenda of CHMP written procedure*20-23 August 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-8-2018

 Minutes of the CAT meeting 18-20 April 2018

Minutes of the CAT meeting 18-20 April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-8-2018

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz .pic.twitter.com/ecJErFeiSH

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz .pic.twitter.com/ecJErFeiSH

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz . pic.twitter.com/ecJErFeiSH

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Orbactiv (Rempex London Ltd)

Orbactiv (Rempex London Ltd)

Orbactiv (Active substance: oritavancin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5556 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3785/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Otezla (Celgene Europe B.V.)

Otezla (Celgene Europe B.V.)

Otezla (Active substance: apremilast) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5391 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3746/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Active substance: ulipristal) - Referral - Commission Decision (2018)5101 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2041/A-20

Europe -DG Health and Food Safety

22-7-2018

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/bayer-to-stop-selling-contraceptive-implant-after-threats-by-fda …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-7-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 18-20 July 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 18-20 July 2018 meeting

Committee for Advanced Therapies (CAT) agenda for the meeting on 18-20 July 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-7-2018

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4348 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

A past diagnosis of asthma is also associated with #COPD in 20% of the cases. Visit https://bit.ly/1xErH2t  to learn more. #FactFridaypic.twitter.com/JWK672XtdI

A past diagnosis of asthma is also associated with #COPD in 20% of the cases. Visit https://bit.ly/1xErH2t  to learn more. #FactFridaypic.twitter.com/JWK672XtdI

A past diagnosis of asthma is also associated with #COPD in 20% of the cases. Visit https://bit.ly/1xErH2t  to learn more. #FactFriday pic.twitter.com/JWK672XtdI

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

EU/3/18/2030 (Biophytis)

EU/3/18/2030 (Biophytis)

EU/3/18/2030 (Active substance: 20-hydroxyecdysone) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4175 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 20-22 June 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 20-22 June 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-6-2018

Blincyto (Amgen Europe B.V.)

Blincyto (Amgen Europe B.V.)

Blincyto (Active substance: blinatumomab) - Centralised - Authorisation - Switch to non-conditional - Commission Decision (2018)3953 of Wed, 20 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3731/II/9

Europe -DG Health and Food Safety

20-6-2018

Rhiniseng (Laboratorios Hipra, S.A.)

Rhiniseng (Laboratorios Hipra, S.A.)

Rhiniseng (Active substance: inactivated vaccine against atrophic rhinitis in pigs) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3952 of Wed, 20 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety