Logran 20 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Logran 20 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 200 g/kg triasulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Logran 20 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 1-89
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til forårsbekæmpelse af ukrudt i korn

Forsigtig

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler for arbejdstøj og personlige værnemidler skal over-

holdes ved udsprøjtningen, jf. f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet

om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i korn og ikke senere

end 2 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstof-

fer.

Førstehjælp: Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten.

Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Ukrudtsmiddel, nr. 1-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Triasulfuron 200 g/kg (20 % w/w)

Fabr. nr.

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,

Tlf.: 32 87 11 00

120 gram

Grundlæggende undersøgelser:

Ukrudtsmiddel nr. 1-89 (Logran) er undersøgt i henhold til gælden-

de lovgivning og på baggrund heraf tilladt af Miljøstyrelsen til for-

årsbekæmpelse af ukrudt i korn.

Kun plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt af Miljøstyrelsen, må

markedsføres.

Til grund for tilladelsen ligger omfattende undersøgelser af midlet

og dets aktivstof udført af autoriserede institutioner. Disse under-

søgelser omfatter bl.a. giftighed over for pattedyr, fugle, fisk,

andre vandlevende og jordlevende organismer, effekt på arvelige

egenskaber, fostre og formeringsevne, nedbrydning i jord, planter

og restkoncentration i afgrøder m.m.

Både Syngenta og Miljøstyrelsen har vurderet disse undersøgelser

og tilladelsen er givet med de forbehold, som er anført på etiket-

ten under "Forsigtig" og til brug som anført under brugsanvisning-

Afgrøde/ukrudt: Logran er et særdeles skånsomt og bredspektret

middel mod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg. Det aktive stof

optages igennem planternes rødder og blade.

Ukrudtsplanternes vækst stoppes meget hurtigt, dog varer det

gerne 2-4 uger før den synlige effekt kan iagttages.

Ukrudtsplanterne forbliver på det vækststadium , hvor behandling

foretages og der ses døde hjerteskud inden planterne visner og

dør.

Ved en ikke fuldstændig bekæmpelse forbliver ukrudtsplanterne på

vækststadiet og vokser ikke yderligere, eller planten dør på grund

af konkurrence fra afgrøden. Den bedste effekt opnås, når der

behandles på små ukrudtsplanter i god vækst og når rodzonen er

fugtig. Såfremt Logran anvendes alene, bør der altid tilsættes

sprede-/klæbemiddel.

Dosering/ biologisk effekt:

Normaldosering 20 g/ha.

Adskillige biologiske faktorer er med til at påvirke effekten af

Logran, og dermed også valget af dosering.

Den optimale effekt af Logran opnås ved at behandle under gode

klimaforhold på saft-spændte ukrudtsplanter der maximalt har 2

blivende blade.

Nedenstående tabel beskriver de væsentligste faktorer der foruden

ukrudtarterne er af betydning ved valg af dosering.

Gode betingelser:

Småt ukrudt (op til 2 blivende blade)

Ukrudt i god vækst

God jordfugtighed

God luftfugtighed (over 75%)

Kraftig afgrøde med stor konkurrenceevne.

Dårlige betingelser:

Stort ukrudt (mere end 4 blivende blade)

Tør jord

Ringe luftfugtighed (mindre end 75%) Tynd

afgrøde med ringe

konkurrenceevne.

En god sprøjteteknik er ligeledes påkrævet for at opnå en god

effekt.

Effekt af Logran når ukrudtet har 2-4 blade.

Dosering pr ha .

Ukrudtsflora

70-75%

>85%

EFFEKT

EFFEKT

Meget følsomt ukrudt

Agersennep, Forglemmigej,

Fuglegræs, Hyrdetaske,

Pengeurt og Spildraps.

5 g/ha

10 g/ha

Følsomt ukrudt

Hanekro, Kamille, Gul okseøje,

Fersken- og bleg pileurt og

Snerle-pileurt.

10 g/ha

15 g/ha

Mindre følsomt ukrudt

Burre-snerre, Hvidmelet

gåsefod, Haremad,

Lægejordrøg, Agerstedmoder,

Tvetand, Vej-pileurt og Ærenpris.

15 g/ha

Ved bekæmpelse af mindre følsomt ukrudt er det vigtigt at

behandle på små ukrudtsplanter for at få en effekt på over 70%. I

vintersæd er der ofte overvintret ukrudt med mere end 2-4 blade.

For at opnå en tilfredsstillende effekt bør anvendes 15 g pr ha. På

ukrudt med mere end seks blade anvendes en blanding af

Logran + Oxitril.

Ved stor forekomst af Burre-snerre anbefales at tankblande med

Starane 180.

Ved dominerende forekomst af Hvidmelet gåsefod og/eller

Ærenpris anvendes en tankblanding af Logran + Oxitril.

Ved bekæmpelse af mindre følsomt ukrudt er det vigtigt at

behandle på små ukrudtsplanter for at få en effekt på over 70%. I

vintersæd er der ofte overvintret ukrudt med mere end 2-4 blade.

For at opnå en tilfredsstillende effekt bør anvendes 15 g pr ha. På

ukrudt med mere end seks blade anvendes en blanding af

Logran + Oxitril.

Ved stor forekomst af Burresnerre anbefales at tankblande med

Starane 180.

Ved dominerende forekomst af Hvidmelet gåsefod og/eller

Ærenpris anvendes en tank-blanding af Logran + Oxitril.

Der anvendes 200 l vand pr. ha. svarende til tilsætning af 0.2 l

sprede-/klæbemiddel pr.ha, for at opnå en koncentration på 0.1%,

som er den normalt anbefalede.

Der skal anvendes et non-ionisk sprede-/klæbemiddel som f.eks.

Lissapol Bio.

Klimaforhold:

Da Logran optaget meget hurtigt i planten vil regn 1-2 timer efter

behandling kun have ringe indflydelse på ukrudtseffekten.

Vinddrift:

Ved behandling op til naboafgrøder, hvor der dyrkes andet end

korn bør vinddrift undgås. Undgå også vinddrift hvor der sprøjtes i

nærheden af væksthuse eller over arealer som skal sås eller for

nyligt er tilsået med andre afgrøder end korn og græs.

Ved anvendelse af 15 g/ha gælder følgende begrænsninger

Logran må kun anvendes i al korn uden udlæg, og i korn med

udlæg af rajgræs til slæt (ikke frøgræs). Logran anbefales ikke hvor

der året efter dyrkes grøntsager. Der skal foretages en dyb og

grundig jordbearbejdning (min 15 cm) eller pløjning før dyrkning

af andre afgrøder end korn og græs.

Sprøjteteknik:

Dyse

Tryk

Hastighed

Vandmængde

km/t

l/ha

Hardi 4110-16

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, afmål og tilsæt den beregnede

mængde Logran. Tilsæt resten af vandet under omrøring. Lige

inden sprøjtetanken er fuld tilsættes sprede-/klæbemiddel. Efter

5-10 minutter under omrøring er sprøjtevæsken klar til brug. Ved

iblanding med andre produkter tilsættes disse efter Logran.

Tilberedt sprøjtevæske bør anvendes samme dag.

Blandbarhed:

Logran er blandbart med de fleste plantebeskyttelsesmidler.

Nedenstående tabel angiver nogle muligheder.

Ukrudtsmidler: Starane 180, Oxitril, Briotril, Ariane Super, Flux Extra

samt MCPA.

Svampemidler: Tilt 250 EC, Tilt Top, Corbel, Amistar, Folicur og

Sportak.

Mikronæringsstof: Midler baseret på chelat og mangansulfat af

god kvalitet.

Ved tankblanding bør brugsanvisningen for de produkter der ind-

går følges nøje.

Rengøring af sprøjteudstyr:

Inden sprøjten anvendes i andre afgrøder end korn skal sprøjteud-

styret grundigt rengøres for eventuelle rester af Logran.

a) Straks efter endt sprøjtning: Tøm tanken. Spul tank, bom og

slanger med rent vand. Aktiver alle ventiler/haner. Tøm tanken

igen.

b)Derefter fyldes tanken med vand, hvori blandes 0.5 l Klorin eller

0,3 l 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 l vand. Der spules igennem

bom og slanger. Aktiver alle ventiler/haner Lad blandingen henstå i

15 minutter under kontinuerlig omrøring. Tøm tanken.

c) Efter tømning spules tank, bom og slanger efter med rent vand,

for at fjerne rester af rengøringmidlet.

d)Filtre og dyser afmonteres og vaskes separat med en tilsvarende

Klorinopløsning eller salmiakopløsning, hvorefter de spules grun-

digt efter med rent vand.

Vær opmærksom på at skyllevandet ikke fjernes så at det kan for-

årsage skader på følsomme afgrøder eller kulturer, samt at det ikke

udsprøjtes således at det kan komme i overflade- eller grundvand.

Tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning.

Produktansvar

Information om produktets anvendelse er baseret på producentens

seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger.

Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sorter, resistens, sprøj-

teteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets

effekt.

Syngenta Crop Protection A/S påtager sig intet ansvar for følgerne

af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet eller af

anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner,

ligesom Syngenta Crop Protection A/S ikke påtager sig ansvaret for

indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres

leverandør.

Registrerede varemærker: Makhteshim Agan: TILT

,Tilt 250 EC

, Corbel. DowElanco: Starane 180

, Ariane Super.

Aventis: Oxitril

, Sportak

. AgroDan: Flux

Extra. KVK Agro:

Briotril

. Zeneca: Amistar

. Bayer: Folicur

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,

Tlf.: 32 87 11 00

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

June 20, 2018: Fitchburg Woman and Saugus Man Sentenced for Roles in Counterfeit Steroid Conspiracy

June 20, 2018: Fitchburg Woman and Saugus Man Sentenced for Roles in Counterfeit Steroid Conspiracy

June 20, 2018: Fitchburg Woman and Saugus Man Sentenced for Roles in Counterfeit Steroid Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

Enforcement Report for the Week of June 20, 2018

Enforcement Report for the Week of June 20, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

Signature of the framework agreement for the ESA Platform: strengthening epidemiological surveillance in animal health

Signature of the framework agreement for the ESA Platform: strengthening epidemiological surveillance in animal health

The signing of the new framework agreement for the Epidemiological Surveillance Platform for Animal Health (ESA Platform) on 20 June 2018 by the Director General for Food in the presence of Roger Genet, Director General of ANSES, and eight other members, signals a new departure for this platform, which has demonstrated its usefulness and effectiveness ever since it was set up in October 2011.  

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Dit weekend worden in de Achterhoek de Special Olympics Nationale Spelen gehouden. Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan de strijd aan in 20 takken van sport. Sportminister Bruno Bruins zal de Spelen vrijdagavond officieel openen tijdens een feestelijke ceremonie in Stadion de Vijverberg in Doetinchem. Bruno Bruins: ‘Sporten is gezond en vooral leuk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten en er lol aan beleeft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het sportakkoord dat i...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-5-2018

Dough-To-Go Issues Allergy Alert on Undeclared Tree Nuts in Zoe’s Vegan Tuxedo Fudge Cookie

Dough-To-Go Issues Allergy Alert on Undeclared Tree Nuts in Zoe’s Vegan Tuxedo Fudge Cookie

Dough-to-Go of Santa Clara, CA is recalling 20 cases of cookies because they may contain undeclared tree nuts. People who have an allergy or severe sensitivity to walnuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-5-2018

Viibryd Starter Kit (10 & 20 mg)

Viibryd Starter Kit (10 & 20 mg)

Health Canada

2-5-2018

April 17, 2018: Tampa Resident Sentenced to More Than 20 Years in Federal Prison for Tricare Health Care Fraud Scheme

April 17, 2018: Tampa Resident Sentenced to More Than 20 Years in Federal Prison for Tricare Health Care Fraud Scheme

April 17, 2018: Tampa Resident Sentenced to More Than 20 Years in Federal Prison for Tricare Health Care Fraud Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

All marketing authorisation letters are now sent electronically to Danish companies

All marketing authorisation letters are now sent electronically to Danish companies

On 20 February 2018, the Danish Medicines Agency extended its use of digital post and now sends all letters, and not just decisions, about marketing authorisations electronically to Danish companies.

Danish Medicines Agency

20-12-2017

Enforcement Report for the Week of December 20, 2017

Enforcement Report for the Week of December 20, 2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-11-2017

Tamo 20 tablets

Tamo 20 tablets

Tamo 20 tablets may pose a serious risk to your health and should not be taken.

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Enforcement Report for the Week of September 20, 2017

Enforcement Report for the Week of September 20, 2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-6-2017

Substantial progress in cooperation with CFDA only six weeks after state visit

Substantial progress in cooperation with CFDA only six weeks after state visit

During the official state visit at the beginning of May, the Chinese and Danish Ministers for Health and Food signed a Memorandum of Understanding about the establishment of the China-Denmark Food and Drug Regulatory Cooperation Centre. Only six weeks after the state visit, the China Food and Drug Administration (CFDA) and the Danish Medicines Agency held a successful seminar on 20 and 21 June in Beijing on the licensing of medicines and the drafting of a work programme with common activities up to and i...

Danish Medicines Agency

20-7-2016

Enforcement Report for the Week of July 20, 2016

Enforcement Report for the Week of July 20, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-5-2016

Receipt of clinical trial applications (CTA) summer 2016

Receipt of clinical trial applications (CTA) summer 2016

Due to summer holiday the Icelandic Medicines Agency (IMA) will not confirm receipt of clinical trial applications from 20 June to 15 August 2016.

IMA - Icelandic Medicines Agency

20-4-2016

Enforcement Report for the Week of April 20, 2016

Enforcement Report for the Week of April 20, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-1-2016

Enforcement Report for the Week of January 20, 2016

Enforcement Report for the Week of January 20, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-5-2015

Enforcement Report for the Week of May 20, 2015

Enforcement Report for the Week of May 20, 2015

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-8-2014

Enforcement Report for the Week of August 20, 2014

Enforcement Report for the Week of August 20, 2014

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-1-2014

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

On 20 December 2013 and on 10 January 2014, the Danish Health and Medicines Authority decided to revoke the section 39 authorisations for wholesale distribution and manufacturing of medicinal products with the authorisation IDs 25081 and 25082 granted to Singad Pharma ApS (company number 255894).

Danish Medicines Agency

20-11-2013

Enforcement Report for the Week of November 20, 2013

Enforcement Report for the Week of November 20, 2013

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2013

Enforcement Report for the Week of March 20, 2013

Enforcement Report for the Week of March 20, 2013

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-2-2013

Enforcement Report for the Week of February 20, 2013

Enforcement Report for the Week of February 20, 2013

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 20 December 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 20 December 2012

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: The Danish Health and Medicines Authority encourages doctors to be aware of suspected long-term adverse reactions from the use of SSRIs in children and adolescents.

Danish Medicines Agency

17-10-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 20 September 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 20 September 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: New definition of adverse reactions due to new European legislation on pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

20-6-2012

Enforcement Report for the Week of June 20, 2012

Enforcement Report for the Week of June 20, 2012

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-2-2012

Applications for general reimbursement in 2011

Applications for general reimbursement in 2011

In 2011, we reviewed 21 applications for general reimbursement for 20 different medicinal products. 15 of the applications ended with the granting of general reimbursement or general conditional reimbursement, and the remaining six applications were refused.

Danish Medicines Agency

9-11-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 20 October 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 20 October 2011

In this edition of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about: Use of medicines involving a risk of serious and life-threatening skin reactions, the European Medicines Agency to investigate the possible connection between orlistat and rare cases of severe liver toxicity, and the EMA’s review of peritoneal dialysis solutions from Baxter A/S.

Danish Medicines Agency

4-7-2018

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4348 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

A past diagnosis of asthma is also associated with #COPD in 20% of the cases. Visit https://bit.ly/1xErH2t  to learn more. #FactFridaypic.twitter.com/JWK672XtdI

A past diagnosis of asthma is also associated with #COPD in 20% of the cases. Visit https://bit.ly/1xErH2t  to learn more. #FactFridaypic.twitter.com/JWK672XtdI

A past diagnosis of asthma is also associated with #COPD in 20% of the cases. Visit https://bit.ly/1xErH2t  to learn more. #FactFriday pic.twitter.com/JWK672XtdI

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

EU/3/18/2030 (Biophytis)

EU/3/18/2030 (Biophytis)

EU/3/18/2030 (Active substance: 20-hydroxyecdysone) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4175 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 20-22 June 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 20-22 June 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-6-2018

Blincyto (Amgen Europe B.V.)

Blincyto (Amgen Europe B.V.)

Blincyto (Active substance: blinatumomab) - Centralised - Authorisation - Switch to non-conditional - Commission Decision (2018)3953 of Wed, 20 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3731/II/9

Europe -DG Health and Food Safety

20-6-2018

Rhiniseng (Laboratorios Hipra, S.A.)

Rhiniseng (Laboratorios Hipra, S.A.)

Rhiniseng (Active substance: inactivated vaccine against atrophic rhinitis in pigs) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3952 of Wed, 20 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/07/522 (Best Regulatory Consulting Ltd)

EU/3/07/522 (Best Regulatory Consulting Ltd)

EU/3/07/522 (Active substance: (manganese, dichloro [(4aR, 13aR, 17aR, 21aR)-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 21a-eicosahydro-11, 7-nitrilo-7H-dibenzo[ b,h] [1,4,7,10] tetraazacycloheptadecine-?N5, ?N13, ?N18, ?N21, ?N22]-)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3136 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/089/07/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

 Minutes - PDCO minutes of the 20-23 February 2018 meeting

Minutes - PDCO minutes of the 20-23 February 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-5-2018

 Minutes - PDCO minutes of the 20-23 March 2018 meeting

Minutes - PDCO minutes of the 20-23 March 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-7-2017

Pending EC decision: Verkazia, ciclosporin, Opinion date: 20-Jul-2017

Pending EC decision: Verkazia, ciclosporin, Opinion date: 20-Jul-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency