Logran 20 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Logran 20 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 200 g/kg triasulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Logran 20 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 1-89
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til forårsbekæmpelse af ukrudt i korn

Forsigtig

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler for arbejdstøj og personlige værnemidler skal over-

holdes ved udsprøjtningen, jf. f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet

om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i korn og ikke senere

end 2 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstof-

fer.

Førstehjælp: Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten.

Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Ukrudtsmiddel, nr. 1-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Triasulfuron 200 g/kg (20 % w/w)

Fabr. nr.

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,

Tlf.: 32 87 11 00

120 gram

Grundlæggende undersøgelser:

Ukrudtsmiddel nr. 1-89 (Logran) er undersøgt i henhold til gælden-

de lovgivning og på baggrund heraf tilladt af Miljøstyrelsen til for-

årsbekæmpelse af ukrudt i korn.

Kun plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt af Miljøstyrelsen, må

markedsføres.

Til grund for tilladelsen ligger omfattende undersøgelser af midlet

og dets aktivstof udført af autoriserede institutioner. Disse under-

søgelser omfatter bl.a. giftighed over for pattedyr, fugle, fisk,

andre vandlevende og jordlevende organismer, effekt på arvelige

egenskaber, fostre og formeringsevne, nedbrydning i jord, planter

og restkoncentration i afgrøder m.m.

Både Syngenta og Miljøstyrelsen har vurderet disse undersøgelser

og tilladelsen er givet med de forbehold, som er anført på etiket-

ten under "Forsigtig" og til brug som anført under brugsanvisning-

Afgrøde/ukrudt: Logran er et særdeles skånsomt og bredspektret

middel mod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg. Det aktive stof

optages igennem planternes rødder og blade.

Ukrudtsplanternes vækst stoppes meget hurtigt, dog varer det

gerne 2-4 uger før den synlige effekt kan iagttages.

Ukrudtsplanterne forbliver på det vækststadium , hvor behandling

foretages og der ses døde hjerteskud inden planterne visner og

dør.

Ved en ikke fuldstændig bekæmpelse forbliver ukrudtsplanterne på

vækststadiet og vokser ikke yderligere, eller planten dør på grund

af konkurrence fra afgrøden. Den bedste effekt opnås, når der

behandles på små ukrudtsplanter i god vækst og når rodzonen er

fugtig. Såfremt Logran anvendes alene, bør der altid tilsættes

sprede-/klæbemiddel.

Dosering/ biologisk effekt:

Normaldosering 20 g/ha.

Adskillige biologiske faktorer er med til at påvirke effekten af

Logran, og dermed også valget af dosering.

Den optimale effekt af Logran opnås ved at behandle under gode

klimaforhold på saft-spændte ukrudtsplanter der maximalt har 2

blivende blade.

Nedenstående tabel beskriver de væsentligste faktorer der foruden

ukrudtarterne er af betydning ved valg af dosering.

Gode betingelser:

Småt ukrudt (op til 2 blivende blade)

Ukrudt i god vækst

God jordfugtighed

God luftfugtighed (over 75%)

Kraftig afgrøde med stor konkurrenceevne.

Dårlige betingelser:

Stort ukrudt (mere end 4 blivende blade)

Tør jord

Ringe luftfugtighed (mindre end 75%) Tynd

afgrøde med ringe

konkurrenceevne.

En god sprøjteteknik er ligeledes påkrævet for at opnå en god

effekt.

Effekt af Logran når ukrudtet har 2-4 blade.

Dosering pr ha .

Ukrudtsflora

70-75%

>85%

EFFEKT

EFFEKT

Meget følsomt ukrudt

Agersennep, Forglemmigej,

Fuglegræs, Hyrdetaske,

Pengeurt og Spildraps.

5 g/ha

10 g/ha

Følsomt ukrudt

Hanekro, Kamille, Gul okseøje,

Fersken- og bleg pileurt og

Snerle-pileurt.

10 g/ha

15 g/ha

Mindre følsomt ukrudt

Burre-snerre, Hvidmelet

gåsefod, Haremad,

Lægejordrøg, Agerstedmoder,

Tvetand, Vej-pileurt og Ærenpris.

15 g/ha

Ved bekæmpelse af mindre følsomt ukrudt er det vigtigt at

behandle på små ukrudtsplanter for at få en effekt på over 70%. I

vintersæd er der ofte overvintret ukrudt med mere end 2-4 blade.

For at opnå en tilfredsstillende effekt bør anvendes 15 g pr ha. På

ukrudt med mere end seks blade anvendes en blanding af

Logran + Oxitril.

Ved stor forekomst af Burre-snerre anbefales at tankblande med

Starane 180.

Ved dominerende forekomst af Hvidmelet gåsefod og/eller

Ærenpris anvendes en tankblanding af Logran + Oxitril.

Ved bekæmpelse af mindre følsomt ukrudt er det vigtigt at

behandle på små ukrudtsplanter for at få en effekt på over 70%. I

vintersæd er der ofte overvintret ukrudt med mere end 2-4 blade.

For at opnå en tilfredsstillende effekt bør anvendes 15 g pr ha. På

ukrudt med mere end seks blade anvendes en blanding af

Logran + Oxitril.

Ved stor forekomst af Burresnerre anbefales at tankblande med

Starane 180.

Ved dominerende forekomst af Hvidmelet gåsefod og/eller

Ærenpris anvendes en tank-blanding af Logran + Oxitril.

Der anvendes 200 l vand pr. ha. svarende til tilsætning af 0.2 l

sprede-/klæbemiddel pr.ha, for at opnå en koncentration på 0.1%,

som er den normalt anbefalede.

Der skal anvendes et non-ionisk sprede-/klæbemiddel som f.eks.

Lissapol Bio.

Klimaforhold:

Da Logran optaget meget hurtigt i planten vil regn 1-2 timer efter

behandling kun have ringe indflydelse på ukrudtseffekten.

Vinddrift:

Ved behandling op til naboafgrøder, hvor der dyrkes andet end

korn bør vinddrift undgås. Undgå også vinddrift hvor der sprøjtes i

nærheden af væksthuse eller over arealer som skal sås eller for

nyligt er tilsået med andre afgrøder end korn og græs.

Ved anvendelse af 15 g/ha gælder følgende begrænsninger

Logran må kun anvendes i al korn uden udlæg, og i korn med

udlæg af rajgræs til slæt (ikke frøgræs). Logran anbefales ikke hvor

der året efter dyrkes grøntsager. Der skal foretages en dyb og

grundig jordbearbejdning (min 15 cm) eller pløjning før dyrkning

af andre afgrøder end korn og græs.

Sprøjteteknik:

Dyse

Tryk

Hastighed

Vandmængde

km/t

l/ha

Hardi 4110-16

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, afmål og tilsæt den beregnede

mængde Logran. Tilsæt resten af vandet under omrøring. Lige

inden sprøjtetanken er fuld tilsættes sprede-/klæbemiddel. Efter

5-10 minutter under omrøring er sprøjtevæsken klar til brug. Ved

iblanding med andre produkter tilsættes disse efter Logran.

Tilberedt sprøjtevæske bør anvendes samme dag.

Blandbarhed:

Logran er blandbart med de fleste plantebeskyttelsesmidler.

Nedenstående tabel angiver nogle muligheder.

Ukrudtsmidler: Starane 180, Oxitril, Briotril, Ariane Super, Flux Extra

samt MCPA.

Svampemidler: Tilt 250 EC, Tilt Top, Corbel, Amistar, Folicur og

Sportak.

Mikronæringsstof: Midler baseret på chelat og mangansulfat af

god kvalitet.

Ved tankblanding bør brugsanvisningen for de produkter der ind-

går følges nøje.

Rengøring af sprøjteudstyr:

Inden sprøjten anvendes i andre afgrøder end korn skal sprøjteud-

styret grundigt rengøres for eventuelle rester af Logran.

a) Straks efter endt sprøjtning: Tøm tanken. Spul tank, bom og

slanger med rent vand. Aktiver alle ventiler/haner. Tøm tanken

igen.

b)Derefter fyldes tanken med vand, hvori blandes 0.5 l Klorin eller

0,3 l 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 l vand. Der spules igennem

bom og slanger. Aktiver alle ventiler/haner Lad blandingen henstå i

15 minutter under kontinuerlig omrøring. Tøm tanken.

c) Efter tømning spules tank, bom og slanger efter med rent vand,

for at fjerne rester af rengøringmidlet.

d)Filtre og dyser afmonteres og vaskes separat med en tilsvarende

Klorinopløsning eller salmiakopløsning, hvorefter de spules grun-

digt efter med rent vand.

Vær opmærksom på at skyllevandet ikke fjernes så at det kan for-

årsage skader på følsomme afgrøder eller kulturer, samt at det ikke

udsprøjtes således at det kan komme i overflade- eller grundvand.

Tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning.

Produktansvar

Information om produktets anvendelse er baseret på producentens

seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger.

Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sorter, resistens, sprøj-

teteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets

effekt.

Syngenta Crop Protection A/S påtager sig intet ansvar for følgerne

af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet eller af

anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner,

ligesom Syngenta Crop Protection A/S ikke påtager sig ansvaret for

indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres

leverandør.

Registrerede varemærker: Makhteshim Agan: TILT

,Tilt 250 EC

, Corbel. DowElanco: Starane 180

, Ariane Super.

Aventis: Oxitril

, Sportak

. AgroDan: Flux

Extra. KVK Agro:

Briotril

. Zeneca: Amistar

. Bayer: Folicur

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,

Tlf.: 32 87 11 00

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 18-20 April 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 18-20 April 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-4-2018

A-20 (Beef, Pork, Lamb, Chicken, And Turkey) Solution [DNA Labs, Inc.]

A-20 (Beef, Pork, Lamb, Chicken, And Turkey) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Adverse Pregnancy Outcomes More Likely With Hypertension History

Adverse Pregnancy Outcomes More Likely With Hypertension History

Women with a history of chronic hypertension are three to five times more likely to have a poor pregnancy outcome than women without past hypertension, even if their blood pressure is normal before 20 weeks gestation, found a retrospective cohort study published April 6 in Obstetrics & Gynecology.

US - RxList

10-4-2018

Sunburn (Sun Poisoning)

Sunburn (Sun Poisoning)

Title: Sunburn (Sun Poisoning)Category: Diseases and ConditionsCreated: 8/20/2008 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-3-2018

TRIMOL (Ichthammol 20%) Salve [Trifecta Pharmaceuticals USA LLC]

TRIMOL (Ichthammol 20%) Salve [Trifecta Pharmaceuticals USA LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Task Force Issues Stronger Skin Cancer Prevention Guidelines

Task Force Issues Stronger Skin Cancer Prevention Guidelines

Title: Task Force Issues Stronger Skin Cancer Prevention GuidelinesCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Mississippi Bans Abortions After 15 Weeks' Gestation

Mississippi Bans Abortions After 15 Weeks' Gestation

Title: Mississippi Bans Abortions After 15 Weeks' GestationCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Are Pricey Orthotic Insoles Worth It for Heel Pain?

Are Pricey Orthotic Insoles Worth It for Heel Pain?

Title: Are Pricey Orthotic Insoles Worth It for Heel Pain?Category: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

School Nurses at Ground Zero for Food Allergies

School Nurses at Ground Zero for Food Allergies

Title: School Nurses at Ground Zero for Food AllergiesCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Adcetris Approval Expanded to Include Later-Stage Hodgkin Lymphoma

Adcetris Approval Expanded to Include Later-Stage Hodgkin Lymphoma

Title: Adcetris Approval Expanded to Include Later-Stage Hodgkin LymphomaCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

FDA Takes Aim at Flavored Tobacco

FDA Takes Aim at Flavored Tobacco

Title: FDA Takes Aim at Flavored TobaccoCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Too Much Facebook, Instagram Could Be Tough on Girls

Too Much Facebook, Instagram Could Be Tough on Girls

Title: Too Much Facebook, Instagram Could Be Tough on GirlsCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Red and Processed Meats Linked to Liver Woes

Red and Processed Meats Linked to Liver Woes

Title: Red and Processed Meats Linked to Liver WoesCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Mom's Pre-Pregnancy Waist Size Tied to Autism Risk

Mom's Pre-Pregnancy Waist Size Tied to Autism Risk

Title: Mom's Pre-Pregnancy Waist Size Tied to Autism RiskCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Range of Vaginal Dryness Products Can Help Postmenopausal Women: Study

Range of Vaginal Dryness Products Can Help Postmenopausal Women: Study

Title: Range of Vaginal Dryness Products Can Help Postmenopausal Women: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

A Surgery-Free Fix for Bad Knees?

A Surgery-Free Fix for Bad Knees?

Title: A Surgery-Free Fix for Bad Knees?Category: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

The High Costs of Alzheimer's

The High Costs of Alzheimer's

Title: The High Costs of Alzheimer'sCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Women May Dismiss Subtle Warning Signs of Heart Disease

Women May Dismiss Subtle Warning Signs of Heart Disease

Title: Women May Dismiss Subtle Warning Signs of Heart DiseaseCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Cutting Out Late Night Calories

Cutting Out Late Night Calories

Title: Cutting Out Late Night CaloriesCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Stem Cell Transplant Successful in Macular Degeneration Patients: Study

Stem Cell Transplant Successful in Macular Degeneration Patients: Study

Title: Stem Cell Transplant Successful in Macular Degeneration Patients: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Male Birth Control Pill Shows Early Promise

Male Birth Control Pill Shows Early Promise

Title: Male Birth Control Pill Shows Early PromiseCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Kids With Severe Brain Injuries May Develop ADHD: Study

Kids With Severe Brain Injuries May Develop ADHD: Study

Title: Kids With Severe Brain Injuries May Develop ADHD: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Facebook May Be 'Safe' Social Space for Adults With Autism

Facebook May Be 'Safe' Social Space for Adults With Autism

Title: Facebook May Be 'Safe' Social Space for Adults With AutismCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Stem Cell Transplant for MS Shows Promise

Stem Cell Transplant for MS Shows Promise

Title: Stem Cell Transplant for MS Shows PromiseCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

When Is a Sick Fellow Flier a Health Risk to You?

When Is a Sick Fellow Flier a Health Risk to You?

Title: When Is a Sick Fellow Flier a Health Risk to You?Category: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Majority of U.S. Adults Have Poor Heart Health: Study

Majority of U.S. Adults Have Poor Heart Health: Study

Title: Majority of U.S. Adults Have Poor Heart Health: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Booze Boosts Your Heart Rate

Booze Boosts Your Heart Rate

Title: Booze Boosts Your Heart RateCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Health Tip: What Could Be Behind Achilles Tendinitis

Health Tip: What Could Be Behind Achilles Tendinitis

Title: Health Tip: What Could Be Behind Achilles TendinitisCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Health Tip: How You May Benefit From a Standing Desk

Health Tip: How You May Benefit From a Standing Desk

Title: Health Tip: How You May Benefit From a Standing DeskCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

A Husband's Housework May Bring Bedroom Benefits

A Husband's Housework May Bring Bedroom Benefits

Title: A Husband's Housework May Bring Bedroom BenefitsCategory: Health NewsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Agenda: Agenda - PDCO agenda of the 20-23 March 2018 meeting

Agenda: Agenda - PDCO agenda of the 20-23 March 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-3-2018

Zomarist (Novartis Europharm Limited)

Zomarist (Novartis Europharm Limited)

Zomarist (Active substance: vildagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1747 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Mircera (Roche Registration GmbH)

Mircera (Roche Registration GmbH)

Mircera (Active substance: methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1741 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/739/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Cotellic (Roche Registration GmbH)

Cotellic (Roche Registration GmbH)

Cotellic (Active substance: cobimetinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1740 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3960/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Xeloda (Roche Registration GmbH)

Xeloda (Roche Registration GmbH)

Xeloda (Active substance: capecitabine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1739 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/316/T/76

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Kinzalkomb (Bayer Pharma AG)

Kinzalkomb (Bayer Pharma AG)

Kinzalkomb (Active substance: Telmisartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1743 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Integrilin (Glaxo Group Ltd)

Integrilin (Glaxo Group Ltd)

Integrilin (Active substance: Eptifibatide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1742 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Kadcyla (Roche Registration GmbH)

Kadcyla (Roche Registration GmbH)

Kadcyla (Active substance: Trastuzumab emtansine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1754 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2389/T/38

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1753 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Jentadueto (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Jentadueto (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Jentadueto (Active substance: linagliptin/metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1748 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Vaniqa (Almirall, S.A.)

Vaniqa (Almirall, S.A.)

Vaniqa (Active substance: eflornithine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1749 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Herceptin (Roche Registration Limited)

Herceptin (Roche Registration Limited)

Herceptin (Active substance: trastuzumab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1746 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Glyxambi (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Glyxambi (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Glyxambi (Active substance: empagliflozin/linagliptin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1744 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

Sacroiliac Joint Dysfunction (SI Joint Pain)

Sacroiliac Joint Dysfunction (SI Joint Pain)

Title: Sacroiliac Joint Dysfunction (SI Joint Pain)Category: Diseases and ConditionsCreated: 10/31/2007 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Reflux Laryngitis (Diet, Home Remedies, Medicine)

Reflux Laryngitis (Diet, Home Remedies, Medicine)

Title: Reflux Laryngitis (Diet, Home Remedies, Medicine)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Schatzki Ring (Schatzki's) Causes, Symptoms, and Natural Treatments

Schatzki Ring (Schatzki's) Causes, Symptoms, and Natural Treatments

Title: Schatzki Ring (Schatzki's) Causes, Symptoms, and Natural TreatmentsCategory: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Proton Pump Inhibitors vs. Zantac

Proton Pump Inhibitors vs. Zantac

Title: Proton Pump Inhibitors vs. ZantacCategory: MedicationsCreated: 3/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Torn ACL (Anterior Cruciate Ligament Tear)

Torn ACL (Anterior Cruciate Ligament Tear)

Title: Torn ACL (Anterior Cruciate Ligament Tear)Category: Diseases and ConditionsCreated: 11/4/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Scoliosis

Scoliosis

Title: ScoliosisCategory: Diseases and ConditionsCreated: 8/30/1999 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Lichen Sclerosus

Lichen Sclerosus

Title: Lichen SclerosusCategory: Diseases and ConditionsCreated: 7/13/2007 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

Vulvodynia (Vaginal Pain)

Vulvodynia (Vaginal Pain)

Title: Vulvodynia (Vaginal Pain)Category: Diseases and ConditionsCreated: 4/17/2009 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet