Loette

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Loette 0,10+0,02 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 0,10+0,02 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Loette 0,10+0,02 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 30121
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

23. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Loette, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

20044

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Loette

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 100 mikrogram levonorgestrel og 20 mikrogram ethinylestradiol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Runde, lyserøde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med "W" præget på den ene side og

"912" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Hvordan man tager Loette

Det er vigtigt, at tabletterne tages regelmæssigt i 21 på hinanden følgende dage for at

opretholde den svangerskabsforebyggende virkning. Tabletterne skal tages (hver dag på

omtrent det samme tidspunkt med lidt vand efter behov) i den rækkefølge, der er angivet

på pakningen. Der skal tages en tablet om dagen i 21 dage i træk. Den efterfølgende

pakning påbegyndes efter en 7 dages tabletfri pause, hvor der kommer en menstruations-

lignende blødning. Denne blødning starter normalt på 2. eller 3. dag, efter indtagelse af den

sidste tablet og er ikke nødvendigvis afsluttet, før den næste pakning påbegyndes.

30121_spc.doc

Side 1 af 17

Hvordan man begynder med at tage Loette

Ingen forudgående brug af et hormonalt svangerskabsforebyggende middel (i den seneste

måned)

Indtagelse af tabletter skal begynde på den første dag i kvindens normale cyklus (dvs. den

første menstruationsdag). Det er tilladt at begynde på 2.-7.dag, men i den første cyklus

anbefales det, at der også anvendes anden prævention (som f.eks. kondom og et

sæddræbende stof) i de første syv dage, hvor tabletterne tages.

Overgang fra en anden p-pille af kombinationstypen

Kvinden skal helst begynde at tage Loette dagen efter, hun har taget den sidste aktive tablet

af den tidligere anvendte p-pille af kombinationstypen, men senest dagen efter den normale

tabletfri pause eller periode med inaktive tabletter af den tidligere anvendte p-pille af

kombinationstypen.

Overgang fra en metode udelukkende med gestagen (en minipille udelukkende med

gestagen, indsprøjtning eller implantat)

Kvinden kan når som helst skifte fra en minipille udelukkende med gestagen og kan

begynde med Loette den følgende dag.

Kvinden skal begynde at tage Loette dagen efter, at et implantat er blevet fjernet.

Anvendes injektion, startes dagen efter den næste injektion skulle være givet. I alle disse

situationer rådes kvinden til også at anvende anden prævention i de første 7 dage, hun tager

tabletterne.

Efter abort i de første 12 uger

Kvinden kan begynde med det samme. Når hun gør dette, er det ikke nødvendigt at træffe

yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Efter fødsel eller abort efter 12. uge

Eftersom perioden umiddelbart efter fødsel er forbundet med en øget risiko for

tromboembolisme, bør man ikke begynde at tage p-piller før den 28. dag efter fødsel eller

abort efter 12. uge. Kvinden bør rådes til også at anvende anden prævention i de første 7

dage, hvor hun tager tabletterne. Hvis hun imidlertid allerede har haft samleje, bør

graviditet udelukkes, inden hun begynder at anvende p-piller af kombinationstypen, eller

alternativt skal hun vente til første menstruation (se pkt. 4.4 og 4.6).

Glemte tabletter

Den svangerskabsforebyggende virkning kan være reduceret, hvis man glemmer tabletter,

og specielt hvis de glemte tabletter forlænger det tabletfri interval. Hvis man glemmer at

tage tabletter i den første uge af cyklus, og samleje har fundet sted i ugen inden tabletterne

blev glemt, skal det tages under overvejelse, at graviditet kan være indtrådt.

Hvis der er gået mindre end 12 timer, fra brugeren skulle have taget en tablet, skal

tabletten tages, så snart hun husker det, og de næste tabletter skal tages på det sædvanlige

tidspunkt.

Hvis der er gået mere end 12 timer, fra brugeren skulle have taget en tablet, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat.

30121_spc.doc

Side 2 af 17

Brugeren skal tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis dette betyder,

at hun skal tage 2 tabletter på samme dag. Hun skal derefter fortsætte med at tage

tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Endvidere skal der også anvendes anden

prævention som f.eks. kondom i de følgende 7 dage.

Hvis der er færre end 7 dage tilbage i den aktuelle pakning, skal den næste pakning

påbegyndes dagen efter indtagelsen af den sidste tablet. Der skal ikke holdes nogen pause

mellem pakningerne. Dette forhindrer en forlænget tabletfri pause, hvilket ville forøge

risikoen for ægløsning i utide. Det er ikke sandsynligt, at den menstruationslignende

blødning vil indtræde før slutningen af den anden pakning, men brugeren kan risikere

pletblødning og gennembrudsblødning på dage, hvor hun tager tabletter.

Hvis der ikke indtræder blødning efter afslutningen af den anden pakning, skal muligheden

for graviditet udelukkes, før kvinden fortsætter med at tage tabletter fra den næste pakning.

I tilfælde af gastrointestinale forstyrrelser

I tilfælde af at der opstår fordøjelsesforstyrrelser inden for 4 timer efter tabletindtagelsen,

som f.eks. opkastning eller alvorlig diaré, kan effekten af metoden forbigående mindskes

på grund af reduceret hormonabsorption, og sådanne episoder skal behandles på samme

måde som i det tilfælde, hvor en tablet er glemt i mindre end 12 timer. Den ekstra tablet

skal tages fra en reservepakning. Hvis sådanne episoder opstår i flere dage, bør der

anvendes en ikke-hormonal antikonceptionsmetode (kondom, sæddræbende middel, etc.),

indtil starten på en ny blisterpakning.

Hvordan udskydes menstruationen

Hvis kvinden ønsker at udskyde en menstruation, skal hun fortsætte med en ny pakning

Loette uden en tabletfri pause. Denne forlængelse kan fortsættes så længe det ønskes indtil

slutningen af den anden pakning. Under forlængelsen kan kvinden opleve gennembruds-

blødning eller pletblødning.

Regelmæssig indtagelse af Loette genoptages efter den almindelige 7 dages tabletfri pause.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning blev vurderet hos forsøgspersoner i alderen 18 år og derover.

4.3

Kontraindikationer

P-piller af kombinationstypen bør ikke anvendes af kvinder, som har nogle af de

nedenstående tilstande. Hvis en af disse tilstande opstår for første gang under p-pillebrug,

skal lægemidlet straks seponeres:

Nuværende eller tidligere venetrombose (dyb venetrombose, lungeemboli) eller andre

lidelser forbundet med en øget risiko for tromboemboli som f.eks. trombogene

valvulopatier og trombogene rytmeforstyrrelser (nuværende eller tidligere)

Nuværende eller tidligere arteriel trombose (f.eks. myocardieinfarkt) eller prodromal

tilstand (f.eks. angina pectoris og transitorisk cerebral iskæmi)

Nuværende eller tidligere prodromer på trombose (f.eks. transitorisk cerebral iskæmi og

angina pectoris)

Nuværende eller tidligere cerebrovaskulær hændelse

Tilstedeværelse af alvorlig(e) eller flere risikofaktor(er) for venøs eller arteriel trombose

kan også være en kontraindikation (se pkt. 4.4)

Kendt carcinom i brystet eller mistanke herom

Kendt carcinom i endometriet eller mistanke herom eller anden østrogenafhængig

neoplasi

30121_spc.doc

Side 3 af 17

Udiagnosticeret vaginal blødning

Nuværende eller tidligere svær leversygdom, hvor leverfunktionsværdierne ikke er

normaliseret

Nuværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne)

Ukontrolleret hypertension

Diabetes mellitus forbundet med vaskulære problemer

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen

Kendt graviditet eller mistanke herom

Overfølsomhed over for de aktive stoffer (levonorgestrel, ethinylestradiol) eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Loette er kontraindiceret ved samtidig brug af lægemidler som indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Skulle en af nedenstående tilstande/risikofaktorer være til stede, skal fordelene ved p-

pillebrug opvejes mod de mulige risici for den enkelte kvinde og diskuteres med kvinden,

før hun beslutter sig for at tage p-piller. I tilfælde af forværring eller ved første forekomst

af en af disse tilstande eller risikofaktorer, skal kvinden kontakte sin læge. Lægen skal da

beslutte, om brugen af p-piller af kombinationstypen skal ophøre.

Rygning øger risikoen for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger af p-piller. Denne risiko

stiger med alderen og omfanget af rygningen, og er betydelig hos kvinder over 35 år. Alle

kvinder, som anvender p-piller, bør stærkt frarådes at ryge. Andre svangerskabs-

forebyggende metoder bør overvejes til kvinder over 35 år, som ryger.

Brugen af p-piller af kombinationstypen er forbundet med øget risiko for flere alvorlige

tilstande, herunder myokardieinfarkt, tromboembolisme, hjerneblødning, hepatisk

neoplasi, og hypertension. Risikoen for morbiditet og mortalitet stiger signifikant ved

tilstedeværelsen af andre underliggende risikofaktorer som f.eks. hypertension,

hyperlipidemi, overvægt og specielt diabetes med vaskulære komplikationer.

Kredsløbslidelser

Epidemiologiske undersøgelser har vist, at forekomsten af venøse tromboembolier (VTE)

hos brugere af oralt antikonceptivum med lavt østrogenindhold (<50 mikrogram

ethinylestradiol) varierer mellem ca. 20 og 40 tilfælde per 100.000 kvindeår, men

risikovurdering afhænger af gestagentypen. Til sammenligning er det 5 til 10 tilfælde per

100.000 kvindeår for ikke-brugere. Brug af enhver form for p-piller af kombinationstypen

medfører øget risiko for VTE i forhold til ikke-brugere.

Den øgede risiko for venetrombose er størst i det allerførste år, hvor en kvinde tager p-

piller af kombinationstypen. Den øgede risiko er imidlertid mindre end den risiko for VTE,

der er forbundet med en graviditet, og som vurderes som 60 tilfælde per 100.000

graviditeter. VTE er dødeligt forløbende i 1-2 % af tilfældene.

Den samlede absolutte risiko(incidens) for VTE for p-pille af kombinationstype

indeholdende levonorgestrel med 30 mikrogram ethinylestradiol er ca. 20 tilfælde pr.

100.000 kvinde-bruger-år. Epidemiologiske undersøgelser har også forbundet brug af p-

30121_spc.doc

Side 4 af 17

piller af kombinationstypen med en øget risiko for myokardieinfarkt, forbigående

iskæmisk anfald og slagtilfælde. En dobbelt til firedobbelt stigning i den relative risiko for

postoperative thromboemboliske komplikationer er blevet rapporteret i forbindelse med

brugen af p-piller. Den relative risiko for venøs thrombose hos kvinder, som er

prædisponerede, er dobbelt så stor som hos kvinder, der ikke har sådanne medicinske

tilstande.

Der er meget sjældent rapporteret om trombose i andre blodkar, f.eks. lever-, mesenterial-,

renal, retinalvener og -arterier, hos p-pillebrugere. Der er ingen konsensus hvorvidt

forekomsten af disse tilfælde er forbundet med p-pillebrug.

Symptomerne på venøse eller arterielle trombotiske/tromboemboliske hændelser eller

cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

usædvanlige, unilaterale bensmerter og/eller hævelser

pludselige alvorlige smerter i brystet med eller uden udstråling i venstre arm

pludselig stakåndethed

pludseligt opstående hoste

vertigo

kollaps med eller uden fokalte krampeanfald

svækkelse eller meget udtalt følelsesløshed, som pludselig påvirker den ene side eller en

del af kroppen

motoriske forstyrrelser

"akut" abdomen.

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos brugere af p-piller af

kombinationstypen stiger med:

stigende alder

en positiv familieanamnese (forekomst af venøs tromboembolisme hos søskende eller

forældre i en relativ tidlig alder). Hvis der er mistanke om arvelig disponering bør

kvinden henvises til vejledning hos en specialist, inden p-piller af kombinationstypen

ordineres.

længerevarende immobilisering, større kirurgiske indgreb, kirurgiske indgreb i benene

eller større traumer. I sådanne situationer tilrådes det at ophøre med brugen af p-piller (i

tilfælde af elektiv kirurgi mindst fire uger i forvejen) og ikke genoptage brugen før to

uger efter fuldstændig remobilisering.

fedme (body mass index over 30 kg/m

der er ingen konsensus om den mulige sammenhæng mellem åreknuder og superficiel

trombophlebitis og indtræden eller forværring af venøse tromboser.

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller for cerebrovaskulær

hændelse hos brugere af p-piller af kombinationstypen stiger med:

stigende alder

rygning (kvinder over 35 år bør kraftigt opfordres til rygestop, hvis de ønsker at tage p-

piller af kombinationstypen)

dyslipoproteinæmi

hypertension

migræne

hjerteklaplidelser

atrieflimren

30121_spc.doc

Side 5 af 17

fedme (body-mass-index over 30 kg/m

Det er blevet påvist, at p-piller forøger både den relative risiko for cerebrovaskulære

forekomster (forbigående iskæmiske anfald, trombotiske og hæmoragiske slagtilfælde) og

risici, som kan tilskrives disse, selvom risikoen generelt er størst blandt ældre (>35 år),

hypertensive kvinder, som også ryger. Det er blevet påvist, at hypertension er en

risikofaktor for både brugere og ikke-brugere, hvad angår begge typer slagtilfælde,

hvorimod rygning synes at øge risikoen for hæmoragiske slagtilfælde.

Brugere af p-piller af kombinationstypen, som har migræne (specielt migræne med aura),

kan have større risiko for slagtilfælde.

Tilstedeværelsen af en alvorlig eller flere risikofaktorer, afhængig af type og alvorlighed,

for venøs eller arteriel sygdom, kan udgøre en uacceptabel risiko.

Den øgede risiko for tromboembolisme under puerperiet skal tages i betragtning (se pkt.

4.6).

Andre medicinske tilstande, som er blevet forbundet med kredsløbssygdomme, omfatter

diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller ulcerøs colitis) og seglcelleanæmi.

Biokemiske faktorer, som kan være tegn på arvelig eller erhvervet disposition for vene-

eller arterietrombose, omfatter aktiveret C-protein (APC) resistens, hyperhomocysteinæmi,

antitrombin-III -mangel, C-protein mangel, protein S mangel, antiphospholipid antistoffer

(anticardiolipine antistoffer, lupus antikoagulant).

Myokardieinfarkt

Anvendelse af p-piller er blevet tilskrevet en øget risiko for myokardieinfarkt. Risikoen

findes primært blandt rygere eller kvinder med andre underliggende risikofaktorer for

koronararteriesygdom, f.eks. hypertension, hyperkolesterolæmi, ekstrem overvægt og

diabetes.

Det er blevet påvist, at rygning kombineret med anvendelse af p-piller i høj grad bidrager

til forekomsten af myokardieinfarkt hos kvinder i midten af trediverne og derover, hvor

rygerne udgør de fleste tilfælde. Der er blevet påvist en markant stigning i mortalitetsraten

som følge af kredsløbslidelser hos kvindelige rygere over 35 år og ikke-rygere over 40 år,

som anvender p-piller.

Carcinom i forplantningsorganerne

Der er i nogle epidemiologiske studier rapporteret en øget risiko for cervical cancer hos

langtidsbrugere af p-piller af kombinationstypen, men der er fortsat uenighed om, i hvilket

omfang dette resultat kan tilskrives indvirkning af seksuel adfærd og andre faktorer som

f.eks. Human papillomavirus (HPV).

Brystcancer

En meta-analyse fra 54 epidemiologiske forsøg viste, at der er en lettere forhøjet relativ

risiko (RR = 1,24) for, at brystkræft diagnosticeres hos kvinder, som aktuelt anvender p-

piller af kombinationstypen. Denne øgede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter

ophør med anvendelse af p-piller af kombinationstypen. Fordi brystkræft er sjælden blandt

kvinder under 40 år, er det ekstra antal brystkræftdiagnoser blandt kvinder, som aktuelt

anvender og for nylig har anvendt p-piller af kombinationstypen, lille i forhold til risikoen

30121_spc.doc

Side 6 af 17

for brystkræft over hele livet. Disse forsøg giver ikke beviser for årsagssammenhæng. Det

observerede mønster for den forhøjede risiko, kan skyldes en tidligere diagnose af

brystkræft blandt brugere af p-piller af kombinationstypen, de biologiske virkninger af p-

piller af kombinationstypen, eller en kombination af disse. Brystkræft, som diagnosticeres

hos kvinder, som altid har anvendt p-piller af kombinationstypen, er generelt mindre

fremskreden end kræft diagnosticeret hos kvinder, som aldrig har brugt p-piller af

kombinationstypen.

Hepatisk neoplasi/leversygdom

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om benigne levertumorer, og endnu sjældnere maligne

levertumorer hos p-pillebrugere af kombinationstypen. Hos isolerede tilfælde har disse

tumorer medført livstruende, intra-abdominale hæmoragier. En levertumor bør tages i

betragtning som differential-diagnose, når der optræder stærke smerter i det øvre abdomen,

ved leverforstørrelse eller ved tegn på intraabdominal hæmoragi hos kvinder, som tager p-

piller af kombinationstypen.

Forsøg har vist en øget risiko for at udvikle hepatocellulært carcinom hos langtidsbrugere

af p-piller, men disse typer kræft er imidlertid meget sjældne.

Det er mere sandsynligt, at kvinder med en anamnese med cholestase relateret til brug af p-

piller af kombinationstypen eller kvinder med cholestase under graviditeten, kommer til at

lide af dette ved brug af p-piller af kombinationstypen. Hvis disse kvinder får p-piller af

kombinationstypen, bør de monitoreres nøje, og hvis sygdommen vender tilbage, bør

brugen af p-piller ophøre.

Andre forhold

Kulhydrat- og lipidstofskiftevirkninger

Selv om p-piller af kombinationstypen kan have en effekt på perifer insulinresistens og

glucosetolerance, er der ikke noget, der tyder på, at der behov for at ændre

diabetesbehandling under anvendelse af lav dosis p-piller af kombinationstypen. Imidlertid

bør kvinder med diabetes nøje observeres, specielt i starten af behandlingsforløbet med p-

piller af kombinationstypen.

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller familiær disposition herfor kan have en øget risiko

for pancreatitis, når de tager p-piller.

Et lille antal kvinder vil have vedvarende hypertriglyceridemi, mens de tager p-piller. Der

er blevet rapporteret et fald i serum HDL (high-density lipoprotein) i forbindelse med

gestagenpræparater.

Ikke hormonel prævention bør overvejes hos kvinder med ukontrolleret dyslipidemia.

Okulære beskadigelser

Der har været kasuistikker vedrørende retinal trombose ved anvendelsen af p-piller.

Brugen af p-piller bør ophøre, hvis der forekommer uforklarligt delvist eller fuldstændigt

tab af synet, indtræden af eksophtalmus eller diplopi, papilødem, eller retinale vaskulære

beskadigelser.

30121_spc.doc

Side 7 af 17

Galdeblærelidelser

I nogle forsøg er der rapporteret om en øget relativ risiko for galdeblærelidelser hos

brugere af p-piller og østrogenpræparater.

Hypertension

Selvom der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som tager

p-piller af kombinationstypen, er klinisk relevante stigninger sjældne. Kun i disse sjældne

tilfælde er en øjeblikkelig seponering af p-pillerne nødvendig. Hvis vedvarende forhøjede

blodtryksværdier eller en signifikant stigning i blodtrykket ikke responderer adækvat på

antihypertensiv behandling under p-pillebrug af kombinationstypen hos kvinder med

allerede eksisterende hypertension, skal brugen af p-piller af kombinationstypen ophøre.

Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan brugen af p-piller af kombinationstypen

genoptages, når normotensive værdier er opnået med antihypertensiv terapi.

Kvinder, som tidligere har haft hypertension eller hypertensionrelaterede sygdomme eller

nyresygdomme, bør opfordres til at anvende en anden præventionsmetode. Hvis kvinder

med hypertension vælger at anvende p-piller, skal de overvåges nøje, og hvis der

forekommer en betydelig stigning i blodtrykket, skal brugen af p-piller ophøre.

Hovedpine

En stigning i frekvensen eller sværhedsgraden af migræne under p-pillebrug af

kombinationstypen (som kan være prodromal for en cerebrovaskulær hændelse) kan være

en årsag til øjeblikkelig ophør med p-piller af kombinationstypen. Udvikling af hovedpine

med et nyt mønster, som er tilbagevendende, vedvarende eller alvorlig, kræver seponering

af p-piller og undersøgelse af årsagen.

Uregelmæssig blødning

Reduceret cykluskontrol

I forbindelse med indtagelse af alle typer p-piller af kombinationstypen kan der optræde

uregelmæssig blødning (pletblødning og gennembrudsblødning), især i løbet af de første

måneder. Derfor er det kun relevant at evaluere forekomsten af uregelmæssig blødning

efter en tilpasningsperiode på ca. 3 cykler.

Hvis blødningsuregelmæssighederne fortsætter eller opstår efter tidligere regelmæssige

cykler, bør man overveje ikke-hormonale årsager, og der bør tages passende, diagnostiske

forholdsregler for at udelukke malignitet eller graviditet. Dette kan omfatte udskrabning.

Hvis patologi er udelukket, kan fortsat brug af p-piller eller skift til en anden slags p-piller

løse problemet.

Nogle kvinder får ikke en menstruationsblødning i den tabletfrie periode. Hvis p-piller af

kombinationstypen er indtaget i henhold til instruktionerne beskrevet i punkt 4.2, er det

usandsynligt, at kvinden er gravid. Er p-pillerne imidlertid ikke indtaget i henhold til

instruktionerne, forud for den første udeblevne menstruationsblødning, eller hvis 2

menstruationsblødninger udebliver, skal graviditet udelukkes, før der fortsættes med

indtagelsen af p-piller.

30121_spc.doc

Side 8 af 17

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægeundersøgelse/konsultation

Der skal udarbejdes en komplet personlig anamnese (inkl. familiær anamnese) før start

eller genoptagelse af behandling med ethinylestradiol/levonorgestrel og graviditet skal

udelukkes. Blodtrykket skal måles og der skal foretages en fysisk undersøgelse i forhold til

kontraindikationer (pkt. 4.3) og advarsler (pkt. 4.4). Kvinden bør også instrueres i at læse

indlægssedlen omhyggeligt og at følge de råd der gives. Hyppigheden og arten af

undersøgelser bør tilpasses den enkelte kvinde og baseres på etablerede praktiske

retningslinjer.

Kvinden skal informeres om, at p-piller ikke beskytter mod HIV-infektioner (AIDS) og

andre seksuelt overførte sygdomme.

Leverfunktion

Akutte eller kroniske forstyrrelser af leverfunktionen kan gøre det nødvendigt at stoppe

brugen af p-piller af kombinationstypen, indtil leverfunktionsværdierne er normaliserede.

Tilbagefald af kolestatisk gulsot og/eller kolestatisk relateret pruritus, som forekom under

graviditet eller tidligere brug af kønshormoner, nødvendiggør ophør med brug af p-piller af

kombinationstypen.

Følelsesmæssige forstyrrelser

Patienter, som bliver alvorligt deprimerede under anvendelse af p-piller, bør stoppe brugen

og anvende en alternativ præventionsmetode i et forsøg på at fastlægge, om symptomet

skyldes lægemidlet. Kvinder, som tidligere har lidt af depressioner, bør overvåges nøje og

skal stoppe brugen, hvis depressionen vender tilbage i alvorligt omfang.

Folatniveauer

Serumfolateniveauer kan blive reduceret som følge af brug af p-piller. Dette kan være af

klinisk betydning, hvis en kvinde bliver gravid kort tid efter, at hun er holdt op med at

bruge p-piller.

Perikum

Anvendes p-piller af kombinationstypen samtidigt med perikum, anbefales det også at

bruge en ikke-hormonal præventionsmetode (se pkt. 4.5).

Andet

Nedsat virkning

P-pillernes virkning kan være nedsat i tilfælde af glemte tabletter, opkastning eller diarré

eller samtidig indtagelse af anden medicin.

Der er rapporteret om forekomst eller forværring af følgende lidelser i forbindelse med

graviditet og brug af p-piller af kombinationstypen, men sammenhæng med brug af p-piller

af kombinationstypen er ikke påvist: Ikterus og/eller pruritus relateret til cholestase,

galdesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom,

Sydenhams chorea, herpes gestationis, høretab på grund af otosklerose.

Eksogent østrogen kan inducere eller forværre symptomer på angioødem hos kvinder med

medfødt angioødem.

30121_spc.doc

Side 9 af 17

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption

Forværring af Crohns sygdom og ulcerativ colitis er blevet rapporteret ved brug af p-piller

af kombinationstypen.

Chloasma kan lejlighedsvis optræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med en tendens til chloasma bør undgå at udsætte sig for sollys eller

ultraviolet stråling, mens de tager p-piller af kombinationstypen.

Stigninger i ALAT

I kliniske forsøg med patienter i behandling for hepatitis C-virusinfektioner (HCV) med

lægemidler som indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden

ribavirin, er der observeret en stigning i transaminase (ALAT), som er højere end 5 gange

den øvre normalgrænse. Disse stigninger er signifikant hyppigere hos kvinder, som anvender

lægemidler indeholdende ethinylestradiol, såsom p-piller af kombinationstypen (se pkt. 4.3

og 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner mellem p-piller af kombinationstypen og anden medicin kan forringe den

præventive virkning og/eller føre til gennembrudsblødning og/eller svigt af

præventionsmidlet.

Kvinder i behandling med et af disse medicinske produkter, bør midlertidigt anvende

barriereprævention eller vælge en anden præventionsmetode samtidig med p-pillerne af

kombinationstypen. Efter ophør med indtagelse af stoffer, der kan føre til reducerede EE

serumkoncentrationer anbefales det at bruge en ikke-hormonal supplerende beskyttelses-

metode i mindst 7 dage. Kvinder som tager leverenzyminducerende lægemidler skal anvende

barriereprævention under hele perioden med samtidig behandling og i 28 dage efter dets

ophør.

Hvis samtidig medicinindtagelse strækker sig ud over antallet af tabletter i p-pillepakningen,

skal den næste pakning påbegyndes uden det normale tabletfri interval.

Levermetabolisme: Der kan forekomme interaktioner med lægemidler, der inducerer

mikrosomale leverenzymer, hvilket kan resultere i en øget clearance af kønshormoner

(f.eks. phenytoin, barbiturater, primidon, phenylbutazon, carbamazepin, oxycarbamazepin,

rifampicin, rifabutin, modafinil, og muligvis også oxcarbazepin, topiramat, felbamat,

griseofulvin og præparater, der indeholder naturlægemidlet perikon (hypericum

perforatum)).

Den inducerende virkning kan vare i mindst 2 uger efter ophør med

behandling med perikum. Hvis p-piller af kombinationstypen og perikon bruges samtidigt,

anbefales en supplerende ikke-hormonel antikonceptionsmetode.

Der er også rapporter om, at HIV-protease (f.eks. ritonavir) og ikke-nucleoside reverse

transcriptase-hæmmere (NNRTI) (f.eks. nevirapin) samt kombinationer af disse potentielt

kan øge levermetabolismen.

Troleandomycin kan øge risikoen for intrahepatisk cholestase ved indgivelse samtidigt med p-

piller af kombinationstypen.

30121_spc.doc

Side 10 af 17

P-piller kan påvirke metabolismen for visse andre lægemidler. Der er rapporteret om

forhøjede plasmakoncentrationer af cyclosporin ved samtidig administration af p-piller.

Kombinations-p-piller har vist sig at kunne inducere metabolismen af lamotrigin, hvilket

resulterer i subterapeutisk plasmakoncentrationer af lamotrigin.

Kompetitive inhibitorer af sulfation i den gastrointestinale væg, f.eks. ascorbinsyre (C-

vitamin) og paracetamol kan forhøje EE-serumkoncentrationer.

Hos patienter behandlet med flunarizin har der været rapporteret om øget risiko for galaktoré

ved brug af p-piller.

Laboratorieprøver

Anvendelse af præventionssteroider kan påvirke resultaterne af visse laboratorieanalyser,

herunder biokemiske parametre for lever-, thyroidea-, adrenal- og nyrefunktion,

plasmaniveauer for (bærer-) proteiner (f.eks. kortikosteroidbindende globulin og

lipid/lipoproteinfraktioner), parametre for kulhydratstofskifte og parametre for koagulation og

fibrinolyse. Ændringer forbliver normalt inden for de normale laboratorieværdier.

Bemærk: Produktinformationer for medicin indgivet samtidigt bør læses for at se potentielle

interaktioner.

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig brug af lægemidler indeholdende ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir

med eller uden ribavirin kan øge risikoen for stigning i ALAT (se pkt. 4.3 og 4.4). Derfor

skal kvinder, der tager Loette, skifte til en alternativ præventionsmetode (f.eks. kontraception

kun indeholdende gestagen eller ikke-hormonelle præventionsmidler) før

kombinationsbehandlingen startes. Brug af Loette kan genoptages 2 uger efter

kombinationsbehandlingen er afsluttet.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der findes ingen kliniske sikkerhedsdata vedrørende virkning af Loette på fertilitet.

Graviditet

Loette er ikke indiceret under graviditet.

Hvis graviditet forekommer under brug af Loette, skal behandlingen stoppes.

Omfattende epidemiologiske forsøg har hverken vist øget risiko for misdannelser hos børn,

som er født af kvinder, som har anvendt p-piller af kombinationstypen inden graviditeten

eller teratogen virkning ved uforvarende indtagelse af p-piller tidligt i graviditeten.

Amning

Anvendelse af p-piller af kombinationstypen kan have indflydelse på amning, eftersom den

kan reducere mængden og ændre sammensætningen af modermælken, og derfor bør brugen

af p-piller af kombinationstypen generelt ikke anbefales, før moderen helt er ophørt med at

amme sit barn. Der er blevet konstateret mindre mængder af steroid fra p-piller og/eller

metabolitter heraf i ammende mødres mælk. Disse mængder kan påvirke barnet.

30121_spc.doc

Side 11 af 17

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Loettes virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner er ikke blevet

systematisk vurderet. Patienter bør udvise forsigtighed, indtil de ved, at Loette ikke

påvirker disse evner.

4.8

Bivirkninger

For alvorlige bivirkninger ved brug af p-piller af kombinationstypen, se pkt. 4.4. For

arterielle og venøse tromboemboliske hændelser, dyslipidemia, sygdom i galdeblæren,

brystcancer, hypertension, levertumorer, Crohns sygdom, colitis ulcerosa, porfyri, systemisk

lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenham’s chorea, hæmolytisk uræmisk syndrom,

kolestatisk gulsot, se også pkt. 4.4.

Hyppigheden af diagnosticeret brystcancer er øget ganske let hos p-pillebrugere. Da

brystcancer er sjældent hos kvinder under 40 år, er det øgede antal lavt i forhold til den

samlede risiko for brystcancer. Sammenhængen med p-pillebrug af kombinationstypen er

ukendt. For yderligere oplysninger se pkt. 4.3 og 4.4.

De hyppigst forekommende (over 10 %) bivirkninger hos kvinder, der bruger Loette, der er

rapporteret i fase-III-forsøg og efter markedsføring, er hovedpine, herunder migræne,

dysmenoré, mavesmerter, kvalme og gennembrudsblødning/pletblødning.

Andre bivirkninger rapporteret hos kvinder, der bruger Loette.

Systemorganklasser

Hyppighed af bivirkninger

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000)

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginitis, herunder

candidiasis

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Hepatisk

neoplasme, malignt,

hepatisk adenom

Blod og lymfesystem

Hæmolytisk-

uræmisk syndrom

Immunsystemet

Anafylaktisk/

anafylaktoid

reaktion,

angioødem***

Metabolisme og

ernæring

Nedsat

glucosetolerance,

øget appetit,

nedsat appetit

Psykiatriske

forstyrrelser

Ændret humør,

herunder depression,

30121_spc.doc

Side 12 af 17

nervøsitet, ændringer i

libido

Nervesystemet

Svimmelhed

Optisk neuritis*

Forværring af

chorea

Øjne

Retinal vaskulær

trombose,

kontaktlinse-

intolerance

Vaskulære

sygdomme

Forværring af

åreknuder

Mave-tarmkanalen

Opkastning, diarré,

oppustethed

Pankreatitis,

iskæmisk colitis,

inflammatorisk

tarmsygdom

(Crohn’s sygdom,

colitis ulcerosa)

mave-kramper

Lever og galdeveje

Kolelitiasis

Kolestatisk

gulsot

Sygdom i

galdeblæren**

Hud og subkutane

væv

Udslæt, akne

Urticaria,

chloasme, som

kan være

vedvarende,

hirsutisme,

alopeci

Erythema

nodosum

Erythema

multiforme

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Forværring af

systemisk lupus

erythematosus

Det reproduktive

system og mammae

Smerter i brysterne,

ømhed i brysterne,

brystsekretion,

ændringer i

menstruationsblødning,

ændringer i cervikal

ektropion og sekretion,

amenoré,

brystforstørrelse

Vaginalt udflåd

Medfødte, familiære

og genetiske

sygdomme

Forværring af

porfyri

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention/ødem

Undersøgelser

Vægtøgning, vægttab,

stigning i lipider,

herunder

hypertriglyceridæmi

Forhøjet

blodtryk,

Fald i blodfolat

(folatniveauet i

serum kan sænkes

ved brug af p-piller

af kombinations-

typen)

30121_spc.doc

Side 13 af 17

* kan føre til helt eller delvist tab af synet

** p-piller af kombinationstypen kan forværre eller accelerere lidelser i galdeblæren

*** Hos kvinder med arveligt angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller forværre

symptomerne på angioødem.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om alvorlige, skadelige virkninger efter overdosering. Symptomer

på overdosering omfatter kvalme, opkastning, døsighed/træthed og let vaginal blødning

hos unge piger. Der findes ingen antidot, og behandlingen er symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 07. Progestogener og østrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pearl Index (eksklusive graviditeter efter 3 eller flere glemte p-piller) er 0,93, og Pearl Index

for metodefejl er 0,64 (26.554 cykler). Loette er et oralt antikonceptivum af

kombinationstypen, som indeholder ethinylestradiol (EE) og levonorgestrel. Det er påvist, at

p-piller af kombinationstypen virker ved at nedsætte sekretionen af gonadotropin, hvilket

nedsætter ovarieaktiviteten, og ved at reducere proliferationen af endometrium samt ved at

forårsage en fortykkelse af slimen i cervix.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetik

Absorption

Der er ikke blevet udført nogen specifikke forsøg af den absolutte biotilgængelighed af

Loette hos mennesker. Litteraturen angiver imidlertid, at levonorgestrel absorberes hurtigt

og fuldstændigt efter oral indgivelse (biotilgængelighed ca. 100 %) og er ikke underlagt

firs-pass-metabolisering.

Ethinylestradiol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mavetarmkanalen, men på

grund af first-pass-metabolisering i tarmslimhinden og leveren er biotilgængeligheden af

ethinylestradiol mellem 38 % og 48 %.

30121_spc.doc

Side 14 af 17

Efter en enkelt dosis Loette givet til 22 kvinder i fastetilstand, er de maksimale

serumkoncentrationer af levonorgestrel 2,8 ± 0,9 ng/ml (middeltal ± SD) ved 1,6 ± 0,9

timer. Ved steady-state, opnået fra dag 19 og fremefter, opnås de maksimale

levonorgestrelkoncentrationer på 6,0 ± 2,7 ng/ml ved 1,5 ± 0,5 timer efter den daglige

dosis. Det minimale serumniveau af levonorgestrel ved steady-state er 1,9 ± 1,0 ng/ml.

Observerede levonorgestrelkoncentrationer steg fra dag 1 (enkelt dosis) til dag 6 og 21

(flere doser) med henholdsvis 34 % og 96 %. Ubundne levonorgestrelkoncentrationer steg

fra dag 1 til 6 og 21 med henholdsvis 25 % og 83 %. Kinetikken for total levonorgestrel er

ikke-lineær på grund af en stigning i bindingen af levonorgestrel til det kønshormon-

bindende globulin (SHBG), som skyldes forhøjede SHBG-niveauer forårsaget af den

daglige indgivelse af ethinylestradiol.

Efter en enkelt dosis opnås de maksimale serumkoncentrationer af ethinylestradiol på 62 ±

21 pg/ml ved 1,5 ± 0,5 timer. Ved steady-state, opnået fra dag 6 og fremefter, var de

maksimale koncentrationer af ethinylestradiol 77 ± 30 pg/ml og blev opnået ved 1,3 ± 0,7

timer efter den daglige dosis. Det minimale serumniveau af ethinylestradiol ved steady-

state er 10,5 ± 5,1 pg/ml. Ethinylestradiolkoncentrationer steg ikke fra dag 1 til 6, men steg

19 % fra dag 1 til 21.

Tabel I giver et resumé af de farmakokinetiske parametre for levonorgestrel og

ethinylestradiol.

Tabel I:

Farmakokinetiske parametre (middelværdi (SD)) for Loette over en doseringsperiode på 21 dage

Levonorgestrel

ng/ml

ng•h/ml

CL/F

ml/h/kg

l/kg

SHBG

nmol/l

2,75 (0,88)

1,6 (0,9)

35,2 (12,8)

53,7 (20,8)

2,66 (1,09)

57 (18)

4,52 (1,79)

1,5 (0,7)

46,0 (18,8)

40,8 (14,5)

2,05 (0,86)

81 (25)

6,00 (2,65)

1,5 (0,5)

68,3 (32,5)

28,4 (10,3)

1,43 (0,62)

93 (40)

Ubundet Levonorgestrel

pg/ml

pg•h/ml

l/h/kg

l/kg

fu %

51,2 (12,9)

1,6 (0,9)

654 (201)

2,79 (0,97)

135,9 (41,8)

1,92 (0,30)

77,9 (22,0)

1,5 (0,7)

794 (240)

2,24 (0,59)

112,4 (40,5)

1,80 (0,24)

103,6 (36,9)

1,5 (0,5)

1177 (452)

1,57 (0,49)

78,6 (29,7)

1,78 (0,19)

Ethinylestradiol

pg/ml

pg•h/ml

ml/h/kg

l/kg

62,0 (20,5)

1,5 (0,5)

653 (227)

567 (204)

14,3 (3,7)

76,7 (29,9)

1,3 (0,7)

604 (231)

610 (196)

15,5 (4,0)

82,3 (33,2)

1,4 (0,6)

776 (308)

486 (179)

12,4 (4,1)

Fordeling

Levonorgestrel i serum er primært bundet til SHBG. Ethinylestradiol er ca. 97 % bundet til

plasma albumin. Ethinylestradiol bindes ikke til SHBG, men inducerer SHBG-syntese.

30121_spc.doc

Side 15 af 17

Biotransformation

Levonorgestrel: Den vigtigste metaboliske omdannelse sker ved reduktion af

4-3-oxo

gruppen og hydroxylering ved positionerne 2

, og 16

, efterfulgt af konjugation. De

fleste metabolitter, som cirkulerer i blodet er sulfater af 3

-tetrahydro-levonorgestrel,

mens udskillelse hovedsageligt sker i form af glukuronider. Noget af det oprindelige

levonorgestrel cirkulerer også som 17

-sulfat. Metabolisk clearance kan variere meget fra

individ til individ, og dette kan delvist forklare de store variationer, som blev observeret i

levonorgestrelkoncentrationerne blandt brugerne.

Ethinylestradiol: Cytochrom P450 enzymer (CYP3A4) i leveren er ansvarlige for den 2-

hydroxylering, som er den overvejende oxidative reaktion. 2-hydroxy-metabolitten

omdannes yderligere ved metylering og glucuronidering inden udskillelse i urin og fæces.

Niveauerne af cytochrom P450 (CYP3A) varierer meget fra individ til individ og kan

forklare variationen i graden af ethinylestradiol 2-hydroxylering. Ethinylestradiol udskilles

i urin og fæces som glukuronid og sulfatkonjugater og undergår enterohepatisk cirkulation.

Elimination

Eliminationshalveringstiden for levonorgestrel er ca. 36 ± 13 timer ved steady-state.

Levonorgestrel og dets metabolitter udskilles primært i urinen (40 % til 68 %), og ca. 16 %

til 48 % udskilles i fæces. Eliminationshalveringstiden for ethinylestradiol er 18 ± 4,7

timer ved steady-state.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsprofilen for ethinylestradiol og levonorgestrel hver for sig og kombineret er

velkendt. Da der er betydelig forskel på de prækliniske resultater for forskellige dyrearter,

har disse en begrænset værdi i forbindelse med forudsigelse af resultater for brug af

østrogen hos mennesker.

Hos laboratoriedyr viser ethinylestradiol en embryotoksisk effekt, misdannelser af den

urogenitale vej og feminisering af hankønsfostre.

Der er påvist en embryotoksisk virkning af levonorgestrel i dyreforsøg i form af en

virilisering af hunkønsfostre. Forsøg af reproduktionstoksikologi hos rotter, mus og

kaniner har ikke vist andre tegn på teratogenicitet.

Prækliniske data baseret på traditionelle undersøgelser af gentagen dosistoksicitet,

genotoksicitet og carcinogent potentiale påviste ingen risiko for mennesker udover dem,

der er behandlet i de øvrige afsnit i dette produktresumé. Man bør dog være opmærksom

på, at kønssteroider kan forårsage vækst i visse typer hormonafhængigt væv og tumorer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Kaliumpolacrilin

30121_spc.doc

Side 16 af 17

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Macrogol 1500

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Primær emballage

Blisterpakning af PVC/aluminiumsfolie.

Sekundær emballage

Papæske eller vinyllomme i karton af pap.

Hvert blisterkort er pakket i en foliepose af aluminium sammen med en separat pose med

silicagel tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 1×21, 3×21, 6×21 og 13×21 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30121

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. december 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. maj 2018

30121_spc.doc

Side 17 af 17

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.