Locoid Capilar

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Locoid Capilar 1 mg/g kutanopløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • kutanopløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Locoid Capilar 1 mg/g kutanopløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59285
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid

®

Capilar

1 mg/g (0,1 %) kutanopløsning

Hydrocortisonbutyrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Locoid Capilar

3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid Capilar indeholder hydrocortisonbutyrat,

som er et binyrebarkhormon (steroid).

Locoid Capilar virker ved at hæmme irritation

i huden.

Du kan bruge Locoid Capilar til behandling af

eksem, ved irriteret hud og psoriasis.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Locoid Capilar

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Locoid Capilar:

– hvis du er allergisk over for

hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Locoid Capilar (angivet

i afsnit 6)

– hvis du har en virussygdom, der giver

udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår

eller skoldkopper

– hvis du har en hudinfektion, som er

forårsaget af bakterier eller svampe.

I så fald skal betændelses- eller

svampeinfektionen behandles samtidigt

– hvis du har en betændelsesagtig

hudsygdom i ansigtet med rødme, især på

hage, næse, kinder og pande (rosacea)

– hvis du har irritation eller betændelse

med røde knopper omkring næse og

mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Locoid Capilar:

• hvis din hudsygdom forværres under

behandling med Locoid Capilar, skal

du kontakte lægen. Behandlingen skal

måske ophøre.

• du må ikke bruge Locoid Capilar i længere

tid, end lægen har fortalt dig. Hvis

behandlingen varer mere end 4-6 uger, skal

du regelmæssigt til kontrol hos lægen.

09-2017

P534520-1

• hvis du har brugt Locoid Capilar i lang

tid, må du ikke stoppe behandlingen

pludseligt, da det kan få din hudsygdom til

at blusse op igen. Tal med lægen.

• du må kun bruge Locoid Capilar i ansigtet,

hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at

Locoid Capilar ikke kommer i øjnene.

• du bør ikke dække det behandlede område

med et plaster, plastik eller på anden måde

pakke det ind, da det øger risikoen for

bivirkninger. Tal evt. med lægen.

• Længere tids behandling af børn bør

undgås, da børn kan være mere følsomme

overfor Locoid Capilar end voksne.

Brug af anden medicin sammen med

Locoid Capilar

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid

Capilar efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Locoid Capilar, selvom du ammer.

Hvis du smører kutanopløsningen på

brystet eller brystvorten, skal du vaske

kutanopløsningen af, inden du ammer dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Capilar påvirker ikke eller kun i

ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar

Brug altid Locoid Capilar nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Smør Locoid Capilar på de angrebne steder i

et tyndt lag 1-2 gange dagligt.

Vask hænderne omhyggeligt efter

påsmøringen, medmindre det er hænderne,

som du behandler.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Locoid Capilar ved temperaturer

over 25

Efter åbning bør flasken bruges inden 8 uger.

Det kan være en hjælp at skrive datoen, hvor

du åbnede flasken, på kartonen.

Brug ikke Locoid Capilar efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Locoid Capilar indeholder:

– Aktivt stof: hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.

– Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol,

glycerol, povidon K90, vandfri citronsyre,

vandfri natriumcitrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Klar, farveløs opløsning.

Locoid Capilar 1 mg/g fås i pakninger med

100 ml kutanopløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Locoid

er et registreret varemærke, der

tilhører LEO Pharma A/S.

Locoid

Capilar svarer til Locoid

Denne indlægsseddel blev senest ændret

september 2017.

Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer

i øjnene.

Brug ikke kutanopløsningen i længere tid,

end lægen har fortalt dig.

Brug til børn og unge

Længere tids behandling af børn bør undgås,

da børn kan være mere følsomme overfor

Locoid Capilar end voksne.

Hvis du har brugt for meget Locoid Capilar

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket,

hvis du har brugt mere Locoid Capilar, end

der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas). Tag pakningen med.

Intensiv brug under dækkende plaster kan

medføre nedsat funktion af binyrebarken

med symptomer som træthed og svækket

modstandskraft.

Hvis du har glemt at bruge Locoid Capilar

Smør Locoid Capilar på det hudområde, der skal

behandles, så snart du kommer i tanke om det.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Capilar

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

Der kan komme opblussen eller forværring

af din hudsygdom, hvis du stopper

behandlingen pludseligt, især hvis du har

brugt Locoid Capilar i lang tid.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Træthed, svækket modstandskraft pga.

nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Tynd hud, der let går i stykker/skør hud.

Tal med lægen.

• Tydelige små blodkar i huden.

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

• Strækmærker.

• Rødmen af huden.

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med

rødme og evt. små knopper eller bumser.

• Irritation eller betændelse med røde knopper

omkring næse og mund (perioral dermatit).

• Kontakteksem/allergisk kontakteksem.

• Pigmentforandringer.

• Øget behåring hos kvinder, evt.

skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på

krop samt arme og ben.

• Rødme og hævelse, især på næsen, på

kinderne og i panden (Rosacea-lignende

udslæt).

• Ny betændelse kan opstå på det

behandlede område.

• Hudsygdommen kommer igen eller blusser

op, når du stopper.

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety