Locoid Capilar

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Locoid Capilar 0,1% kutanopløsning
 • Dosering:
 • 0,1%
 • Lægemiddelform:
 • kutanopløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Locoid Capilar 0,1% kutanopløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54818
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Capilar.

3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Locoid Capilar indeholder et binyrebarkhormon (steroid).

• Locoid Capilar virker ved at hæmme irritation i huden.

• Du kan bruge Locoid Capilar til behandling af eksem, ved irriteret

hud og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Locoid Capilar

Brug ikke Locoid Capilar

• hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Locoid Capilar (angivet i punkt 6.)

• hvis du har en virussygdom, der giver udbrud på huden, f.eks. for-

kølelsessår eller skoldkopper.

• hvis du har en hudinfektion, som er forårsaget af bakterier eller

svampe. I så fald skal betændelses- eller svampeinfektionen

behandles samtidigt.

• hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme,

især på hage, næse, kinder og pande (rosacea).

• hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring

næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Capilar

• hvis din hudsygdom forværres under behandling med Locoid

Capilar, skal du kontakte lægen. Behandlingen skal måske ophøre.

• du må ikke bruge Locoid Capilar i længere tid, end lægen har for-

talt dig. Hvis behandlingen varer mere end 4-6 uger, skal du regel-

mæssigt til kontrol hos lægen.

• hvis du har brugt Locoid Capilar i lang tid, må du ikke stoppe

behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse

op igen. Tal med lægen.

• du må kun bruge Locoid Capilar i ansigtet, hvis lægen har fortalt

dig det. Pas på, at Locoid Capilar ikke kommer i øjnene.

• du bør ikke dække det behandlede område med et plaster, plastik

eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirk-

ninger. Tal evt. med lægen.

• Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være

mere følsomme overfor Locoid Capilar end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Locoid Capilar

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid Capilar efter aftale med

lægen.

Amning:

• Du kan bruge Locoid Capilar, selvom du ammer.

• Hvis du smører kutanopløsningen på brystet eller brystvorten, skal

du vaske kutanopløsningen af, inden du ammer dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Capilar påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at fær-

des sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar

Brug altid Locoid Capilar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Smør Locoid Capilar på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange

dagligt.

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er

hænderne, som du behandler.

Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.

Brug ikke kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

Brug til børn og unge:

Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere

følsomme overfor Locoid Capilar end voksne.

Hvis du har brugt for meget Locoid Capilar

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere

Locoid Capilar, end der står her, eller mere end lægen har foreskre-

vet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre nedsat funktion

af binyrebarken med symptomer som træthed og svækket mod-

standskraft.

Hvis du har glemt at bruge Locoid Capilar

Smør Locoid Capilar på det hudområde, der skal behandles, så snart

du kommer i tanke om det. Du må ikke bruge dobbelt mængde, hvis

du har glemt en påsmøring.

Hvis du holder op med at bruge Locoid Capilar

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis

du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid

Capilar i lang tid.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyre-

barken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.

• Tydelige små blodkar i huden.

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

LOCOID

®

CAPILAR

0,1 % kutanopløsning

Hydrocortisonbutyrat

1000095405-001-01

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs-

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Locoid

Capilar til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symp-

tomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

• Strækmærker.

• Rødmen af huden.

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små

knopper eller bumser.

• Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og

mund (perioral dermatit).

• Kontakteksem/allergisk kontakteksem.

• Pigmentforandringer.

• Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i

ansigt, på krop samt arme og ben.

• Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden

(Rosacea-lignende udslæt).

• Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.

• Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper

behandlingen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Locoid Capilar utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Locoid Capilar efter den udløbsdato, der står på paknin-

gen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsda-

toen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Holdbarhed efter åbning af flasken: 8 uger.

• Opbevar ikke Locoid Capilar ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Locoid Capilar, 0,1 %, kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof:

Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Isopropylalkohol, glycerol 85 %, povidon K90, vandfri citronsyre,

vandfri natriumcitrat og renset vand.

Pakningsstørrelser:

Locoid Capilar fås i:

Locoid Capilar 0,1 % i pakninger med 100 ml kutanopløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Locoid Capilar også som Locoid.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2015

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety