Loceryl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Loceryl 5 % medicinsk neglelak
 • Dosering:
 • 5 %
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk neglelak
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Loceryl 5 % medicinsk neglelak
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14100
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Loceryl 5 % medicinsk neglelak

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge

vejledningerne i denne information.

Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.

Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlӕgssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Loceryl

Sådan skal du bruge Loceryl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere information

1.

Virkning og anvendelse

Loceryl indeholder amorolfin som er et svampemiddel, der bekæmper en stor mængde svampearter,

som kan forårsage negleinfektioner.

Loceryl anvendes til behandling af svampeinfektioner, som har angrebet den yderste del af neglen.

Loceryl anvendes når du tidligere har fået diagnose og behandling af læger og har behov for

yderligere behandling for at fjerne infektionen. Du kan også have behov for at påbegynde en ny

behandling, hvis infektionen kommer igen.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Loceryl

Brug ikke Loceryl

-hvis du er overfølsom (allergisk) over for amorolfin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Loceryl

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Loceryl bør ikke appliceres på huden omkring neglen.

Kosmetisk neglelak eller kunstige negle bør ikke anvendes under behandling.

For at undgå at Loceryl fjernes ved anvendelse af organiske opløsningsmidler (f.eks. fortynder,

terpentin, benzin, paraffin) bør du anvende uigennemtrængelige handsker.

Neglefile som er anvendt til angrebne negle må ikke anvendes til raske negle.

Børn

Børn bør ikke behandles med Loceryl, da erfaring savnes.

Brug af anden medicin sammen med Loceryl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Loceryl samtidig med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlӕgger at blive gravid,

skal du spørge din lӕge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Loceryl. Få vejledning hos

lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Begrænset erfaring ved anvendelse under graviditet og amning. Loceryl bør ikke anvendes under

graviditet og/eller amning, medmindre det er klart nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loceryl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Loceryl

Dosering

Påfør Loceryl på de angrebne negle 1-2 gange om ugen.

Du må kun bruge Loceryl på neglene. Det kan tage lang tid at behandle neglesvamp. Du bør

bruge lakken hver uge i flere måneder. Fortsæt behandlingen til de syge negle er helt udvoksede

og helbredte (normalt udseende af neglen). Det tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og

9-12 måneder for tånegle.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket

Brugsanvisning

1. Fil den angrebne negl grundigt (Især neglens overflade og

yderste del) med file.

Brug aldrig neglefilen på raske negle.

2. Rens negleoverfladen med renseservietten.

3. Dyp spatlen i flasken med lak. Du må ikke tørre lak af på

kanten af flasken.

4. Påfør lakken på hele den angrebne negl med spatlen. Udfør

punkt 1-4 for hver angrebet negl.

5. Husk at lukke flasken tæt lige efter brug.

6. Lad lakken tørre i 3-5 minutter.

7. Rens spatlen med den brugte renseserviet.

Det er vigtigt, at du gentager alle ovenstående punkter, hver gang du behandler neglene.

Hvis du har brugt for meget Loceryl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Loceryl, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Har du glemt at bruge Loceryl

Hvis du glemmer at påføre lakken på den fastlagte ugedag, skal du blot påføre den straks du

kommer i tanke herom, og derefter fortsætte som før.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lӕgemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Reaktioner på medicineringen er sjӕldne. Negleforandringer (f.eks. misfarvning af negle, skadede

negle, skøre negle) kan forekomme. Det kan også skyldes selve svampeangrebet.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Negleskade, misfarvning af negle, brudte og skøre negle.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Brændende fornemmelse i huden.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Rødmen af huden (erytem), kløe, nældefeber, vabler, allergiske hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenfor). Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar Loceryl utilgængeligt for børn.

Brug ikke Loceryl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakkningstørrelser og yderligere information

Loceryl 5 %

medicinsk neglelak indeholder

Det virksomme indholdsstof i Loceryl er amorolfin 5 % (50 mg/ml) som amorolfin-hydrochlorid.

Hjælpestofferne er: ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, vandfri

ethanol, triacetin.

Udseende og pakningstørrelse

Loceryl er en gennemsigtig neglelak.

Glasflaske á 1,25 ml, 3 ml og 5 ml. Æskerne indeholder også 30 neglefile, 10 plastspartler og 30

renseservietter.

Glasflaske med integreret spatel i låget á 1,25 ml, 3 ml og 5 ml. Æskerne indeholder også 30

neglefile og 30 renseservietter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige

Tel: +46 18 444 0330, telefax: +46 18 444 0335

E-mail: nordic@galderma.com

Fremstiller

Laboratoires Galderma, Alby-sur-Chéran, Frankrig

Revideret: 17 Maj 2017