Locacorten-Vioform

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Locacorten-Vioform 0,2 + 10 mg/g øredråber, opløsning
 • Dosering:
 • 0,2 + 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • øredråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Locacorten-Vioform 0,2 + 10 mg/g øredråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 05402
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Locacorten-Vioform, 0,2 mg/ml + 10 mg/ml øredråber, opløsning

Flumetasonpivalat/clioquinol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Locacorten-Vioform

Sådan skal du bruge Locacorten-Vioform

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Locacorten-Vioform er et øremiddel med binyrebarkhormon og antibiotikum.

Du kan bruge Locacorten-Vioform til behandling af allergi og betændelse i øregangen, hvis

betændelsen skyldes bakterier eller svamp, som clioquinol virker på.

Lægen kan have givet dig Locacorten-Vioform for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Locacorten-Vioform

Brug ikke Locacorten-Vioform

hvis du er allergisk over for flumetasonpivalat, clioquinol, iod eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Locacorten-Vioform (angivet i afsnit 6.1)

hvis du har hul på trommehinden

hvis du har en infektion i det ydre øre

til børn under to år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før dubruger Locacorten-Vioform

hvis du får udslæt eller kløe. Behandlingen med Locacorten-Vioform skal måske stoppes

hvis du ikke får det bedre, eller betændelsen bliver værre.

Vær særlig opmærksom på følgende:

Locacorten-Vioform må ikke komme i øjnene. Skulle du ved et uheld få øredråberne i øjnene,

skal du straks skylle øjnene med masser af vand. Kontakt læge eller skadestue

øredråberne kan farve hår, tøj og sengetøj gult.

Brug af anden medicin sammen med Locacorten-Vioform

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Locacorten-Vioform efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Locacorten-Vioform efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locacorten-Vioform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Locacorten-Vioform

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 2-3 dråber i det/de angrebne øre(r) 2 gange daglig. Før øredråberne dryppes i

øret, kan du varme flasken ved at holde den i hænderne et øjeblik.

Øret skal rengøres og tørres grundigt inden det dryppes. Behandlingen bør normalt ikke overstige 10

dage.

Når du drypper øret, skal du sidde eller ligge med øret opad. Denne stilling skal holdes i mindst 1-2

minutter efter drypning.

Dryp Locacorten-Vioform øredråber i øregangen med et let tryk på flasken.

Hvis du har brugt for meget Locacorten-Vioform

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Locacorten-Vioform, end

der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Locacorten-Vioform

Hvis du har glemt at dryppe øret/ørerne, skal du gøre det, så snart du kommer i tanker om det. Fortsæt

med at følge din normale dosering. Tag aldrig dobbelt dosis. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl eller har

glemt at dryppe flere gange.

Hvis du holder op med at bruge Locacorten-Vioform

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 af 10 personer):

irritation i øret f.eks. brændende fornemmelse, kløe eller hududslæt. Kontakt lægen.

overfølsomhedsreaktioner, f.eks. kontakteksem. Kontakt lægen.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

overfølsomhedsreaktioner

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Locacorten-Vioform ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Locacorten-Vioform efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locacorten-Vioform, 0,2 mg/ml + 10 mg/ml, øredråber, opløsning indeholder:

Aktive stoffer: Flumetasonpivalat og clioquinol.

Øvrigt indholdsstof: Macrogol.

Udseende og Pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser

Flaske (polyethylen) 7,5 ml

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Amdipharm Limited

Temple Chambers

Burlington Road

Dublin 4, Irland

Tel: +44 1268 82 3049

Fremstiller

Famar S.A.

Alimos Industrial Site

63 Ag. Dimitrou Aven.

GR-174 56 Alimos, Athen

Grækenland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2015