Lirotect Super

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lirotect Super Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 250 g/l thiabendazol; 125 g/l imazalil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lirotect Super Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse)
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

L1010268 DENM/05T PPE 4052748

FARE

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P264

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.

P270

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler til eksport.

Bejdsningen skal foregå i specielt designede anlæg.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler

skal disse straks emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

De bejdsede kartofler er bejdset med Lirotect Super

, som indeholder thiabendazol og imazalil.

De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde,

at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P301+P312

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.

P305+P351+P338+P310

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 1-215

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: Thiabendazol 250 g/l (21,9% w/w), imazalil 125 g/l (11,0% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 20 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S., (THIABENDAZOLE

AND IMAZALIL)

Læs altid etiket og brugsanvis-

ning grundigt før anvendelse.

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Thiabendazol 250 g/l (21,9% w/w), imazalil 125 g/l (11,0% w/w)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Fareklasse

GHS05, GHS07, GHS09

Emballage

20 liter

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler til eksport.

Behandlingsfrister og restriktioner

Bejdsningen skal foregå i specielt designede anlæg.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Virkemåde og virkningsspektrum

Aktivstofferne i Lirotect Super

, thiabendazol og imazalil, tilhører to forskellige kemiske grupper. Thiabendazol tilhører

benzimidazoler som hæmmer celledelingen. Imazalil tilhører den kemiske gruppe imidazoler. Det er et ergosterol der hæm-

mer dannelsen af cellevæggen i svampen. Da de to stoffer har forskellig virkemåde modvirkes dannelse af resistens og

samtidig opnås en mere bred effekt mod de betydende svampesygdomme Herved opnås god beskyttelse under væksten

og et godt grundlag for at undgå smitte på den nye høst.

Indlagring af smittede knolde og udvikling af lagersygdomme minimeres.

Lirotect Super

virker mod følgende svampesygdomme i kartofler

Thiabendazol

Imazalil

Imazalil + thiabendazol

Sølvskurv

F. sulphureum

F. solani

+(+)

Phoma

+(+)

Resistens

Da de to stoffer har forskellig virkemåde modvirkes dannelse af resistens.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Lirotect Super

anvendes til bejdsning af læggekartofler.

Dosering: 12 ml/100 kg.

Bejdseteknik, rengøring m.m.

Lirotect Super

anvendes i en vandig opslemning, som sprøjtes på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand og

Lirotect Super

tilsættes under omrøring.

Sprøjtevæsken anvendes umiddelbart efter tilberedningen og holdes i konstant omrøring. Applikationsvolumen er afhæn-

gig af den anvendte bejdsemetode.

Bejdsning indendørs på rullebord i sprøjtekammer

Applikationsvolumen: 0,6 liter pr. ton. (120 ml Lirotect Super

+ 480 ml vand).

Sprøjtetågen dannes af en rotationsskive, som fordeler bejdsemidlet på knoldene medens de passerer over et rulle

bord.

Uanset bejdsemetode skal slanger og dyser gennemskylles dagligt efter endt brug.

Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag. Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet ikke reaktivt

adsorberende materiale. Indendørs forurenet område rengøres grundigt med sæbe og vand. Udslip til afløb forhindres.

Opsamlet forurenet materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet materiale er farligt affald, som bortskaffes gennem

den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdset frø

Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret

afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse.

Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i beholder/emballage og plomberes.

Følgende skal fremgå af enten plantepas eller emballage: I forbindelse med plombering og mærkning af læggekartofler

skal der i feltet på plantepasset ”Kemisk behandling” skrives thiabendazol og imazalil.

De bejdsede kartofler er bejdset med Lirotect Super

, som indeholder thiabendazol og imazalil. De bejdsede kartofler er

farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre

levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres be-

holderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Bejdsefirmaet er forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at kartoflerne er bejdset med Lirotect Super

thiabendazol og imazalil. Endvidere skal beholderne/emballagen mærkes med den indrammede advarselstekst, der skal

oversættes til modtagerlandets sprog.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal

afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

For at opnå god effekt er det afgørende, at midlet doseres korrekt og fordeles jævnt på knoldene. Knoldene skal være fri

for jord. Der skal anvendes sundt læggemateriale med god spireevne og grokraft og uden mekaniske skader, bakterie‐ el-

ler virusangreb. Undgå at beskadige knoldene i forbindelse med forsortering, da dette kan medføre bakterieinfektion.

Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Produktet bibeholder sin effektivitet under hele opbeva-

ringsperioden eller i mindst to år.

Tankblanding

Lirotect Super

tankblandes normalt ikke.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ikke aktuelt.

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefin-

des i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets

effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet.

Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan

påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Lirotect Super

Revideret: 2015-05-27 (ver.3)

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Lirotect Super

Design code

A10368B

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Svampemiddel

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99

E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008

Akut toksicitet (Oralt)

Kategori 4

H302

Alvorlig øjenskade

Kategori 1

H318

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H410

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

Ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

Signalord:

Fare

Faresætninger:

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger:

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P264

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.

P270

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301+P312

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af

ubehag.

P305+P351+

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

P338+P310

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Supplerende information:

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har inde-

holdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Andre farer: Ingen kendte.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-nr.

EF-nr.

Registrerings-nummer

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

% W/W

thiabendazole

148-79-8

205-725-8

R50/53

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

21,9

1,2-Propandiol

57-55-6

200-338-0

10 - 20

imazalil

35554-44-0

252-615-0

Xn, N

R20/22

R50/53

Acute Tox.4; H302

Acute Tox.4; H332

Eye Dam.1; H318

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-

phosphono omega-[2,4,6-tris(1-

phenylethyl)phenoxy]-

90093-37-1

114535-82-9

618-446-5

Eye Irrit.2; H319

1 - 5

edetic acid

60-00-4

200-449-4

01-2119486399-18-0000

Acute Tox.4; H332

Eye Irrit.2; H319

1 - 5

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.

Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask

forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående

lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge

brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser

vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsproduk-

ter kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedræts

værn. Lad ikke spil-

devand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Der hen vises til beskyttelses-

foranstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt

muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloak

system.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende

materiale, (f.eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrif-

ter (se afsnit 13). Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Der henvises til bort-

skaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger. Undgå kontakt med

huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. For personlig beskyttelse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet.

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares

sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet original-

emballage ved tempererede omgivelser.

Særlige anvendelser: Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst refe-

rer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

thiabendazole

10 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

1,2-Propandiol

10 mg/m3 (Partikler)

150 ppm, 470 mg/m3 (Totalt (dampe & partikler))

8 t TWA

8 t TWA

UK HSE

UK HSE

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formuleringen og pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis eksponering ikke

kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko. Hvis luftbåren støv bliver dannet, brug lokalt

ventilationsanlæg. Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luftbårne partikler under relevant ekspone-

ringsgrænse. Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge personligt beskyttel-

sesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd. Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i

henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er installeret. Luftrensen-

de åndedrætsværn giver begrænset beskyttelse. Bær uafhængigt åndedrætsudstyr i tilfælde af nødsituationer, hvor eksponerin-

gen er ukendt eller under forhold hvor luftrensende åndedrætsværn ikke giver tilstrækkelig beskyttelse.

Beskyttelse af hænder: Kemisk resistente handsker er normalt ikke nødvendige. Vælg handsker baseret på de fysiske arbejdskrav.

Beskyttelse af øjne: Hvis der er risiko for øjenkontakt, anvend tætsiddende beskyttelsesbriller og en ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud og krop: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt. Vælg beskyttelsesudstyr for hud og krop baseret på

de fysiske arbejdskrav.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Mælkeagtig væske

Farve

Hvid til fløde

Lugt

Ubetydelig

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

4,8 5,7 ved 1 %

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 103 - 104 °C

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,14 g/cm3 ved 20 °C

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

470 °C

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

134 - 206 mPa.s ved 20 °C, 80 - 115 mPa.s ved 40 °C

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger

Blandbarhed

Blandbar

Overfladespænding

45,5 mN/m

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1

Reaktivitet: Se punkt 10.3 ”Risiko for farlige reaktioner”.

10.2

Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og opbevaring i henhold til bestemmelserne.

10.4

Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5

Materialer, der skal undgås: Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af farlige stoffer eller termiske reaktioner.

10.6

Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 han og hun rotte, 200 - 2.000 mg/kg.

Akut toksicitet ved indånding: LC50 han og hun rotte, > 4,85 g/m3, 4 t.

Akut dermal toksicitet: LD50 han og hun rotte, > 4.000 mg/kg.

Hudætsning/-irritation: Kanin: Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: Risiko for alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Maksimeringstest (GPMT) Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet thiabendazole / imazalil: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg. edetic acid: Forsøg med

cellekulturer fra bakterier eller pattedyr har ikke vist mutagene virkninger. In vivo undersøgelser viste ikke mutagene virkninger.

Kræftfremkaldende egenskaber thiabendazole / imazalil: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg. edetic acid: Dyrefor-

søg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger.

Fosterbeskadigelse thiabendazole / imazalil: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg. edetic acid: Viste ingen teratogen-

virkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet thiabendazole / imazalil: Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg. edetic acid: Dyrefor-

søg viste ingen effekt på frugtbarheden.

Gentagne STOT-eksponeringer thiabendazole / imazalil: Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

MILJØOPLYSNINGER

12.1

Toksicitet

Toksicitet for fisk: Der findes ingen data på selve produktet.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr: Der findes ingen data på selve produktet.

Giftighed for vandplanter: Der findes ingen data på selve produktet.

12.2

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed thiabendazole: Ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand thiabendazole: Halveringstid for nedbrydning: > 1 å. Persistent i vand.

Stabilitet i jord thiabendazole: Halveringstid for nedbrydning: 33 d - 2 å. Thiabendazole er persistent i jord.

12.3

Bioakkumuleringspotentiale thiabendazole: Bioophober ikke. imazalil: Imazalil har medium potentiale for bioakkumulering.

12.4

Mobilitet i jord thiabendazole: Thiabendazole har lav mobilitet i jord. imazalil: Imazalil har medium mobilitet i jord.

12.5

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering thiabendazole: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende

eller giftigt (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

edetic acid: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). Dette stof anses ikke for at være

meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6

Andre negative virkninger: Andre oplysninger: Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncentra-

tionerne af klassificerede komponenter.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1

Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald må ikke komme i kloakken. Hvor det

er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal

bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt

affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (THIABENDAZOLE AND IMAZALIL)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Miljøfarligt

Tunnelrestriktionskode

Søtransport (IMDG)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (THIABENDAZOLE AND IMAZALIL)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5

Miljøfarer

Havforurenende stof

Lufttransport (IATA-DGR)

14.1

UN-nummer

UN 3082

14.2

UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (THIABENDAZOLE AND IMAZALIL)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.6

Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke anvendelig.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: -

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

Farlig ved indånding.

R20/22

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

Irriterer øjnene.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332

Farlig ved indånding.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADR:

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID:

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

IMDG:

International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA-DGR:

International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations

LC50:

Lethal concentration, 50%

LD50:

Lethal dose, 50%

EC50:

Effective dose, 50%

GHS:

Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS)

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er

trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan

ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse.

Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk

10-10-2018

Bazzini LLC Recalls Certain Pistachio Products Because of Possible Health Risk

Bazzini LLC Recalls Certain Pistachio Products Because of Possible Health Risk

BazziniI LLC of Allentown, PA out of an abundance of caution, is recalling 4,000 pounds of Roasted and Salted Colossal Natural, Super Colossal Natural and Rams Head Natural in Shell Pistachios received from one of its suppliers because it has the potential to be contaminated with Salmonella. NO OTHER BAZZINI PISTACHIOS OR BAZZINI PRODUCTS ARE IMPACTED OR PART OF THIS RECALL. The recall is being initiated voluntarily and no illnesses have been reported to date.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

16-8-2018

Zakah Life Recalls Kratom Because Of Possible Health Risk

Zakah Life Recalls Kratom Because Of Possible Health Risk

Zakah Life, LLC of Ankeny, Iowa, is recalling the following Kratom products (Super Green Maeng Da Premium Kratom powder, Powerful Red Vein Bali Premium Kratom powder, Super Green Maeng Da Premium Kratom capsules, and Powerful Red Vein Bali Premium Kratom capsules) with expiration dates prior to 01/01/2023 because they have the potential of being contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weak...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

AZ Firm Issues Voluntary Product Recall Due to Undeclared Peanuts in Superfood Salad

AZ Firm Issues Voluntary Product Recall Due to Undeclared Peanuts in Superfood Salad

Papa John’s Salads and Produce of Tolleson, AZ is voluntarily recalling 148 units of the Superfood Salads due to misbranding and undeclared peanuts. The product contains peanuts which are not declared on the product label as packages of peanuts were mistakenly included in the kits instead of cashews.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

OCOOW LLC recalls Odie's Solvent-Free Super Penetrating Oil and Odie's Safer Solvent

OCOOW LLC recalls Odie's Solvent-Free Super Penetrating Oil and Odie's Safer Solvent

The recalled products do not have proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2017

Super soniic capsules

Super soniic capsules

Safety advisory: super soniic capsules

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-1-2016

The Danish Medicines Agency has a new website

The Danish Medicines Agency has a new website

Today, the Danish Medicines Agency launched its new website – laegemiddelstyrelsen.dk/en – where you can read about and subscribe to news about licensing and supervision of medicines, side effects, reimbursement, pharmacies and medical devices.

Danish Medicines Agency

16-3-2015

New management at the DHMA

New management at the DHMA

As from 13 March 2015, Jakob Cold has been appointed Acting Director General of the Danish Health and Medicines Authority. Anne-Marie Vangsted will continue as Director with special responsibility for the DHMA's supervision.

Danish Medicines Agency

3-2-2015

New director at the DHMA

New director at the DHMA

On 1 February 2015, Anne-Marie Vangsted, Acting Head of Division, took up the position as Director with responsibility for supervision at the Danish Health and Medicines Authority. The new position as director was created as part of our action plan aimed at modernising the supervisory function, in which Anne-Marie Vangsted has played a key role since we presented the plan on 15 September 2014.

Danish Medicines Agency

5-1-2015

Fees for medical devices in 2015

Fees for medical devices in 2015

The fees for medical devices have been adjusted in accordance with Danish Government regulations, including the fees for registration of manufacturers and devices, importers and distributors, assessment of applications for the authorisation for clinical investigation of medical devices, and amendments to investigations, as well as supervision and control of notified bodies in Denmark.

Danish Medicines Agency

9-12-2009

Warning against the weight-loss product Super Slim

Warning against the weight-loss product Super Slim

The Danish Medicines Agency strongly warns against using the weight-loss product Super Slim. We do so based on a warning from the Swedish Medical Products Agency against Super Slim, which is sold on the internet.

Danish Medicines Agency

18-4-2018

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding miRNA against human superoxide dismutase 1) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2404 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/254/17

Europe -DG Health and Food Safety