Linezolid "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Linezolid "Mylan" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Linezolid "Mylan" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56097
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

3. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Linezolid "Mylan", infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29823

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Linezolid "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 2 mg linezolid.

Hver 300 ml infusionspose indeholder 600 mg linezolid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 1 ml infusionsvæske, opløsning, indeholder 0,38 mg natrium.

Hver 300 ml infusionspose indeholder 114 mg natrium.

Hver 1 ml infusionsvæske, opløsning, indeholder 48 mg glucose.

Hver 300 ml infusionspose indeholder 14,4 g glucose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning

Isotonisk, klar, farveløs til gul opløsning.

Opløsningens pH er 4,5-5,0.

Osmolalitet: 270-330 mosmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nosokomiel pneumoni.

Samfundserhvervet pneumoni.

Linezolid er indiceret til behandling af voksne med samfundserhvervet pneumoni og

nosokomiel pneumoni, der vides eller mistænkes for at være forårsaget af følsomme Gram-

positive bakterier. Ved afgørelse af hvorvidt linezolid er en passende behandling, bør der

tages hensyn til resultaterne af mikrobiologiske tests eller information om prævalensen af

56097_spc.docx

Side 1 af 19

resistens over for antibakterielle midler blandt Gram-positive bakterier (se pkt. 5.1 vedrørende

relevante organismer).

Linezolid har ingen effekt på infektioner, der er forårsaget af Gram-negative patogener. Ved

fund af eller mistanke om Gram-negative patogener skal der samtidig indledes specifik

behandling for Gram-negative organismer.

Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner (se pkt. 4.4).

Linezolid er kun indiceret til behandling af voksne med komplicerede hud- og

bløddelsinfektioner, når mikrobiologiske test har vist, at infektionen skyldes følsomme Gram-

positive bakterier.

Linezolid har ingen effekt på infektioner, der er forårsaget af Gram-negative patogener.

Linezolid bør kun anvendes hos patienter med komplicerede hud- og bløddelsinfektioner og

påvist eller mulig co-infektion med Gram-negative organismer, hvis der ikke findes andre

behandlingsmuligheder (se pkt. 4.4). I disse tilfælde skal der samtidig indledes behandling

mod Gram-negative organismer.

Linezolid bør kun initieres på et hospital og efter konsultation med en relevant specialist, for

eksempel en mikrobiolog eller specialist i infektionssygdomme.

Der skal tages højde for officielle retningslinjer for passende brug af antibakterielle

midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Linezolid infusionsvæske, opløsning, filmovertrukne tabletter eller oral suspension kan

bruges som initialbehandling.

Patienter, som begynder behandlingen med den parenterale lægemiddelform, kan skifte til en

oral lægemiddelform, når det er klinisk indiceret. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at

justere dosis, da linezolid har en oral biotilgængelighed på cirka 100 %.

Anbefalet dosering og behandlingsvarighed for voksne

Behandlingsvarigheden afhænger af patogenet, infektionsstedet, infektionens sværhedsgrad

og patientens kliniske respons.

Følgende anbefalede behandlingsvarigheder reflekterer de varigheder, der er anvendt i de

kliniske forsøg. Kortere behandlingsregimer kan være passende til visse infektionstyper

men er ikke undersøgt i kliniske forsøg.

Den maksimale behandlingsvarighed er 28 dage. Sikkerheden og effektiviteten af linezolid,

når det gives i længere perioder end 28 dage, er ikke klarlagt (se pkt. 4.4).

Det er ikke nødvendigt at øge den anbefalede dosis eller behandlingsvarighed ved

infektioner associeret med samtidig bakteriæmi.

Dosisanbefalingerne for infusionsvæske, opløsning og tabletter/granulat til oral suspension

er identiske, som angivet nedenfor:

56097_spc.docx

Side 2 af 19

Infektioner

Dosis

Behandlingsvarighed

Nosokomiel pneumoni

600 mg to gange daglig

10-14 dage i træk

Samfundserhvervet

pneumoni

Komplicerede hud- og

bløddelsinfektioner

600 mg to gange daglig

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af linezolid hos børn i alderen (<18 år) er ikke klarlagt.

Nuværende tilgængelige data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke laves

nogen dosisanbefalinger.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 4.4 og 5.2).

Svær nyreinsufficiens (dvs. CLCR < 30 ml/min.)

Dosisjustering er ikke nødvendig. Linezolid bør anvendes med særlig forsigtighed til

patienter med svær nyreinsufficiens, og kun når den forventede fordel er større end den

teoretiske risiko, idet det er uvist, hvilken klinisk betydning den højere eksponering (op til

10 gange) for linezolids to primære metabolitter har hos sådanne patienter.

Da cirka 30 % af linezoliddosis fjernes ved 3 timers hæmodialyse, bør linezolid gives efter

dialyse hos hæmodialysepatienter. De primære linezolidmetabolitter fjernes til en vis grad

ved hæmodialyse, men koncentrationerne af disse metabolitter er stadigt meget højere efter

dialyse end de koncentrationer, der ses hos patienter med normal nyrefunktion eller mild til

moderat nyreinsufficiens.

Linezolid bør derfor anvendes med særlig forsigtighed til patienter med svær

nyreinsufficiens i dialyse, og kun når den forventede fordel vurderes at opveje den

teoretiske risiko.

Indtil nu er der ingen erfaring med administration af linezolid til patienter i kontinuerlig

ambulant peritonealdialyse (CAPD) eller andre behandlinger for nyresvigt (udover

hæmodialyse).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig. Der er imidlertid begrænsede kliniske data, og det

anbefales, at linezolid kun anvendes til sådanne patienter, når den forventede fordel

vurderes at opveje den teoretiske risiko (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Administrationsvej: Intravenøs brug.

Den anbefalede linezoliddosering bør administreres intravenøst to gange daglig.

Infusionsvæsken bør administreres over en periode på 30 til 120 minutter.

56097_spc.docx

Side 3 af 19

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Linezolid bør ikke anvendes hos patienter, der tager andre lægemidler, der hæmmer

monoaminooxidase A eller B (f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid) eller

inden for 2 uger efter brug af sådanne lægemidler.

Medmindre der er tilgængelige faciliteter til tæt observering og monitorering af

blodtrykket, bør linezolid ikke administreres til patienter, der har følgende underliggende

kliniske tilstande, eller som samtidig får følgende typer medicin:

Patienter med ukontrolleret hypertension, fæokromocytom, carcinoid, thyreotoksikose,

bipolær depression, skizoaffektiv lidelse, akutte forvirringstilstande.

Patienter, der tager et eller flere af følgende lægemidler: serotoningenoptagshæmmere

(se pkt. 4.4), tricykliske antidepressiva, serotonin 5-HT

-receptoragonister (triptaner),

direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler (inklusive adrenerge

bronkodilatatorer, pseudoefedrin og phenylpropanolamin), vasopressive midler (f.eks.

adrenalin, noradrenalin), dopaminerge midler (f.eks. dopamin, dobutamin), pethidin

eller buspiron.

Dyreforsøg indikerer, at linezolid og dets metabolitter kan passere over i modermælken, og

amning bør derfor afbrydes før og under behandlingen (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Myelosuppression

Myelosuppression (inklusive anæmi, leukopeni, pancytopeni og trombocytopeni) er

indrapporteret hos patienter i behandling med linezolid. I de tilfælde, hvor udfaldet er

kendt, steg de påvirkede hæmatologiske parametre til niveauer tæt på de niveauer, der

blev set inden behandlingen, når linezolid blev seponeret. Risikoen for disse virkninger

synes at være relateret til behandlingsvarigheden. Ældre patienter i behandling med

linezolid kan have større risiko for at udvikle bloddyskrasi end yngre patienter.

Trombocytopeni kan forekomme hyppigere hos patienter med svær nyreinsufficiens,

hvad enten patienten er i dialyse eller ej. Tæt monitorering af blodtallene tilrådes derfor

hos patienter, som: har anæmi, granulocytopeni eller trombocytopeni; som får samtidig

behandling med lægemidler, der kan sænke hæmoglobinniveauet, nedsætte blodtal eller

påvirke trombocyttal eller -funktion; har svær nyreinsufficiens; får mere end 10-14 dages

behandling. Linezolid bør kun gives til sådanne patienter, når nøje monitorering af

hæmoglobinniveauerne, blodtallene og blodpladetallene er mulig.

Hvis signifikant myelosuppression forekommer under linezolidbehandling, bør behandlingen

stoppes, medmindre det vurderes, at det er absolut nødvendigt at fortsætte behandlingen. I

sådanne tilfælde bør intensiv monitorering af blodtallene og passende behandlingsstrategier

iværksættes.

Det anbefales yderligere at monitorere alle blodtal (inklusive hæmoglobinniveauer,

blodplader og total- og differentialtælling af leukocytter) ugentligt hos patienter, som får

linezolid, uanset blodtallene ved behandlingsstart.

I "compassionate use"-studier blev der indberettet en højere incidens af alvorlig anæmi hos de

56097_spc.docx

Side 4 af 19

patienter, der blev behandlet med linezolid i mere end de maksimalt anbefalede 28 dage.

Disse patienter havde oftere brug for blodtransfusioner. Efter markedsføringen er der også

indberettet tilfælde af blodtransfusionskrævende anæmi, hvoraf de fleste tilfælde er set hos

patienter behandlet med linezolid i længere tid end 28 dage.

Der er indberettet tilfælde af sideroblastisk anæmi efter markedsføringen. I de tilfælde,

hvor tiden for debut var kendt, havde de fleste patienter fået linezolidbehandling i mere

end 28 dage. De fleste patienter kom sig helt eller delvist efter seponering af linezolid

med eller uden behandling for deres anæmi.

Uligevægt i mortaliteten i et klinisk studie med patienter med kateter-relateret sepsis

forårsaget af Gram-positive bakterier

I et studie med åben behandling af alvorligt syge patienter med intravaskulære kateter-

relaterede infektioner sås en overdødelighed hos de patienter, der blev behandlet med

linezolid, i forhold til de patienter, der blev behandlet med vancomycin/dicloxa-

cillin/oxacillin [78/363 (21,5 %) kontra 58/363 (16,0 %)]. Den faktor, der havde størst

indflydelse på mortalitetsraten, var status af Gram-positiv infektion ved baseline.

Mortalitetsraten var ensartet hos de patienter, der havde infektioner, der alene var

forårsaget af Gram-positive organismer (oddsratio 0,96; 95 % konfidensinterval: 0,58-

1,59), men den var signifikant højere (p=0,0162) i linezolidarmen hos de patienter, der

havde andre patogener eller ingen patogener ved baseline (oddsratio 2,48; 95 %

konfidensinterval: 1,38- 4,46). Den største uligevægt sås under behandlingen og inden for 7

dage efter seponering af forsøgslægemidlet. Der var flere patienter i linezolidarmen, der fik

Gram-negative patogener under studiet, og som døde af infektioner forårsaget af Gram-

negative patogener og polymikrobielle infektioner. Derfor bør linezolid kun anvendes til

patienter med komplicerede hud- og bløddelsinfektioner og påvist eller mulig co-infektion

med Gram-negative organismer, hvis der ikke findes andre behandlingsmuligheder (se pkt.

4.1). I så tilfælde skal der samtidig indledes behandling mod Gram-negative organismer.

Antibiotika-associeret diarré og colitis

Der er set antibiotika-associeret diarré og antibiotika-associeret colitis, herunder

pseudomembranøs colitis samt Clostridium difficile-associeret diarré ved brug af næsten

alle antibiotika, herunder linezolid. Sværhedsgraden kan variere fra mild diarré til fatal

colitis. Det er derfor vigtigt at overveje denne diagnose hos patienter, der får alvorlig diarré

under eller efter brug af linezolid. Ved mistænkt eller bekræftet antibiotika-associeret

diarré eller colitis bør behandling med antibakterielle lægemidler, herunder linezolid,

afbrydes, og der bør omgående iværksættes passende terapeutiske tiltag. Lægemidler med

hæmmende virkning på peristaltikken er kontraindiceret i sådanne tilfælde.

Laktatacidose

Der er rapporteret om laktatacidose ved brug af linezolid. Patienter, der udvikler tegn og

symptomer på metabolisk acidose, herunder recidiverende kvalme eller opkastning,

mavesmerter, lavt bikarbonatniveau eller hyperventilation under behandling med linezolid,

bør straks have medicinsk behandling. Ved laktatacidose bør fordelene ved fortsat

linezolidbehandling afvejes mod de potentielle risici.

Mitokondriel dysfunktion

Linezolid hæmmer proteinsyntesen i mitokondriet. Som følge af denne hæmning kan der

opstå bivirkninger, såsom laktatacidose, anæmi og neuropati (optisk og perifer). Disse

bivirkninger ses oftest hos patienter, der er i behandling i længere tid end 28 dage.

56097_spc.docx

Side 5 af 19

Serotoninsyndrom

Der er modtaget spontane indberetninger om serotoninsyndrom i forbindelse med

samtidig brug af linezolid og serotonerge midler, herunder antidepressiva såsom selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er). Derfor er samtidig brug af linezolid og

serotonerge midler kontraindiceret (se pkt. 4.3), undtaget situationer, hvor denne

kombination er tvingende nødvendig. I disse tilfælde skal patienten observeres nøje for

tegn og symptomer på serotoninsyndrom, f.eks. kognitiv dysfunktion, hyperpyreksi,

hyperrefleksi og nedsat koordinationsevne. Hvis der opstår sådanne tegn eller symptomer

bør lægen overveje at seponere enten det ene eller begge midler. Hvis det samtidige

serotonerge middel seponeres, kan der opstå seponeringssymptomer.

Perifer og optisk neuropati

Der er rapporteret om perifer neuropati samt optisk neuropati og optisk neuritis, der

undertiden progredierer til synstab, hos patienter i behandling med linezolid. Disse

tilfælde er primært set hos patienter, der blev behandlet i længere tid end de maksimalt

anbefalede 28 dage.

Alle patienter bør opfordres til at indberette symptomer på synsnedsættelse, såsom

ændringer i synsskarpheden, ændret farvesyn, sløret syn eller synsfeltsdefekt. I sådanne

tilfælde bør der omgående tages stilling til, om patienten skal henvises til en øjenlæge.

Hvis en patient får linezolid i mere end de anbefalede 28 dage, bør synsfunktionen

monitoreres regelmæssigt.

Hvis der opstår perifer eller optisk neuropati, bør fortsat behandling med linezolid afvejes

mod potentielle risici.

Risikoen for neuropati kan være øget, når linezolid anvendes til patienter, der får eller har

fået antimykobakterielle lægemidler til behandling af tuberkulose.

Kramper

Der er rapporteret om kramper hos patienter i behandling med linezolid. De fleste tilfælde

er set hos patienter med fortilfælde af krampeanfald eller med risikofaktorer for

krampeanfald. Patienter skal opfordres til at oplyse lægen om fortilfælde af kramper.

Monoaminooxidasehæmmere

Linezolid er en reversibel, ikke-selektiv monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer). Det

udviser imidlertid ingen antidepressiv virkning i doser anvendt til antibakteriel behandling.

Der er meget begrænsede data fra lægemiddelinteraktionsstudier og vedrørende sikkerheden

af linezolid hos patienter med underliggende tilstande og/eller i samtidig behandling med

lægemidler, som medfører en risiko for MAO-hæmning. Linezolid anbefales derfor ikke i

disse tilfælde, medmindre nøje observation og monitorering af patienten er mulig (se pkt. 4.3

og 4.5).

Tyraminrig føde

Patienterne bør advares mod at indtage store mængder af tyraminrig føde (se pkt. 4.5).

Superinfektion

Linezolids indvirkning på normalfloraen er ikke undersøgt i kliniske studier.

Brug af antibiotika kan til tider medføre en overvækst af ikke-følsomme organismer. For

56097_spc.docx

Side 6 af 19

eksempel oplevede cirka 3 % af de patienter, der fik de anbefalede linezoliddoser i de

kliniske forsøg, lægemiddelrelateret candidiasis. Opstår der superinfektion under

behandlingen, bør der tages passende forholdsregler.

Særlige populationer

Linezolid bør anvendes med særlig forsigtighed til patienter med svær nyreinsufficiens, og

kun når den forventede fordel vurderes at opveje den teoretiske risiko (se pkt. 4.2 og 5.2).

Det anbefales, at linezolid kun gives til patienter med svær leverinsufficiens, når den

forventede fordel opvejer den teoretiske risiko (se pkt. 4.2 og 5.2).

Nedsat fertilitet

Linezolid medførte reversibel fertilitetsnedsættelse og forårsagede abnorm spermmorfologi

hos voksne hanrotter ved eksponeringsniveauer, der svarede omtrent til de forventede

eksponeringer hos mennesker. De potentielle virkninger af linezolid på det mandlige

reproduktionssystem kendes ikke (se pkt. 5.3).

Kliniske studier

Sikkerheden og effektiviteten af linezolid, når det gives i længere perioder end 28 dage, er

ikke klarlagt.

De kontrollerede kliniske studier inkluderede ikke patienter med diabetiske fodlæsioner,

decubitus eller iskæmiske læsioner, svære forbrændinger eller koldbrand. Erfaringen med

brug af linezolid til sådanne patienter er derfor begrænset.

Hjælpestoffer

Hver ml opløsning indeholder 48 mg (dvs. 14,4 g/300 ml) glucose. Der skal tages hensyn

til dette hos patienter med diabetes mellitus eller andre sygdomme, der er forbundet med

glucoseintolerans. Hver ml opløsning indeholder også 0,38 mg (114 mg/300 ml) natrium.

Natriumindholdet skal tages i betragtning, hvis patienten er på saltbegrænset kost.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminooxidasehæmmere:

Linezolid er en reversibel ikke-selektiv monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer). Der er

meget begrænsede data fra lægemiddelinteraktionsstudier og om linezolids sikkerhed, når det

gives til patienter samtidig med anden medicin, som kan medføre, at MAO-hæmning er en

risiko. Linezolid anbefales derfor ikke i disse tilfælde, medmindre nøje observation og

monitorering af patienten er mulig (se pkt. 4.3 og 4.4).

Potentielle interaktioner, der kan medføre blodtryksstigning

Hos normotensive raske frivillige forsøgspersoner øgede linezolid den blodtryksstigning, der

blev induceret af pseudoefedrin og phenylpropanolaminhydrochlorid. Samtidig administration

af linezolid og enten pseudoefedrin eller phenylpropanolamin resulterede i gennemsnitlige

stigninger i systolisk blodtryk i størrelsesordenen 30-40 mmHg, sammenlignet med stigninger

på 11-15 mmHg med linezolid alene, 14-18 mmHg med enten pseudoefedrin eller

phenylpropanolamin alene og 8-11 mmHg med placebo. Lignende studier er ikke udført

hos hypertensive personer. Det anbefales, at dosis af lægemidler, der har vasopressiv

virkning, inklusive dopaminerge midler, nøje titreres for at opnå det ønskede respons, når

de gives samtidigt med linezolid.

56097_spc.docx

Side 7 af 19

Potentielle serotonerge interaktioner

Den potentielle interaktion med dextromethorphan er undersøgt hos raske frivillige

forsøgspersoner. Forsøgspersonerne fik dextromethorphan (2 doser af 20 mg med 4 timers

mellemrum) med eller uden linezolid. Der sås ingen serotoninsyndromvirkninger

(forvirring, delirium, rastløshed, rystelser, rødme, diaforese og hyperpyreksi) hos de raske

frivillige, der fik linezolid og dextromethorphan.

Erfaring efter markedsføring: Der rapporteret om én patient, som oplevede

serotoninsyndrom-lignende virkninger under behandling med linezolid og

dextromethorphan, som svandt efter seponering af begge lægemidler.

Der er rapporteret om tilfælde af serotoninsyndrom ved klinisk brug af linezolid og

serotonerge midler, herunder antidepressiva som f.eks. selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er). Kombinationen er derfor kontraindiceret (se pkt.

4.3). Håndteringen af patienter, for hvem behandling med linezolid og serotonerge midler

er klinisk påkrævet, er beskrevet i pkt. 4.4.

Tyraminrig føde

Der er ikke set signifikant pressorrespons hos personer, der fik både linezolid og mindre

end 100 mg tyramin. Dette tyder på, at det kun er nødvendigt at undgå at indtage store

mængder mad og drikke med højt tyraminindhold (f.eks. gammelost/moden ost,

gærekstrakter, ikke-destillerede alkoholiske drikke og gærede sojabønneprodukter så som

sojasauce).

Lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450

Linezolid metaboliseres ikke målbart af cytokrom P450 (CYP)-enzymsystemet, og det

hæmmer ikke nogen af de klinisk signifikante humane CYP-isoformer (1A2, 2C9, 2C19,

2D6, 2E1, 3A4). Ligeledes inducerer linezolid ikke P450-isoenzymer hos rotter. Derfor

forventes der ingen CYP450-inducerede lægemiddelinteraktioner med linezolid.

Rifampicin

Rifampicins virkning på linezolids farmakokinetik er blevet undersøgt hos 16 raske,

frivillige, voksne mænd, der fik linezolid 600 mg 2 gange daglig i 2,5 dag sammen med

eller uden rifampicin 600 mg 1 gang daglig i 8 dage. Rifampicin nedsatte linezolids C

AUC med gennemsnitligt henholdsvis 21 % [90 % CI, 15, 27] og 32 % [90 % CI, 27, 37].

Mekanismen bag denne interaktion og dens kliniske betydning kendes ikke.

Warfarin

Når warfarin gives sammen med linezolidbehandling ved steady-state, er der en 10 %

reduktion i gennemsnitlig maksimal INR ved samtidig administration med en 5 %

reduktion i AUC INR. Der foreligger utilstrækkelige data fra patienter, der har fået

warfarin og linezolid, til at vurdere den eventuelle kliniske betydning af disse

observationer.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænsede data for anvendelse af linezolid til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Der er en potentiel risiko for mennesker.

Linezolid bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt, dvs. kun

56097_spc.docx

Side 8 af 19

hvis den potentielle fordel er større end den teoretiske risiko

Amning

Dyreforsøg tyder på, at linezolid og dets metabolitter kan passere over i modermælk, og

derfor bør amning afbrydes før og under behandlingen.

Fertilitet

Linezolid har medført reduceret fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienten bør advares om risikoen for svimmelhed og synsnedsættelse (som beskrevet i

pkt. 4.4 og 4.8) under linezolidbehandling og bør rådes til ikke at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvis nogle af disse symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

Tabellen herunder viser en oversigt over de bivirkninger med hyppighed baseret på data

for alle kausaliteter i kliniske studier, som omfattede mere end 2.000 voksne patienter, der

fik de anbefalede linezoliddoser i op til 28 dage.

De hyppigst indberettede var diarré (8,4 %), hovedpine (6,5 %), kvalme (6,3 %) og

opkastning (4,0 %). De hyppigst indberettede lægemiddelrelaterede bivirkninger, der førte

til behandlingsseponering var hovedpine, diarré, kvalme og opkastning. Ca. 3 % af

patienterne afbrød behandlingen, fordi de fik en lægemiddelrelateret bivirkning.

Yderligere bivirkninger, som er rapporteret efter markedsføring, er listet i tabellen under

hyppigheden "ikke kendt", da den faktiske hyppighed ikke kan estimeres ud fra

forhåndenværende data.

Nedenstående bivirkninger er set og indberettet under behandling med linezolid med

følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<

1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorgan

klasse

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværend

e data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Candidiasis, oral

candidiasis,

vaginal candidi-

asis, svampe-

infektioner

Vaginitis

Antibiotika-

associeret

colitis,

inklusive

pseudomem-

branøs colitis*

Blod og

lymfe-

system

anæmi*†,

Leukopeni*,

neutropeni,

thrombo-cy-

topeni*, eosi-

nofili

pancytopeni*,

Myelo-

suppression*,

sideroblastisk

anæmi*

Immunsystemet

Anafylaksi

Metabolisme og

hyponatriæmi

Laktatacidose*

56097_spc.docx

Side 9 af 19

ernæring

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Nervesystemet

Hovedpine,

smags-

forstyrrelser

(metalsmag),

svimmelhed,

kramper*,

hypoæstesi,

paræstesi

Serotonin-

syndrom**, perifer

neuropati*

Øjne

Sløret syn*

Synsfelt-

defekt*

Optisk neuropati*,

optisk neuritis*,

synstab*,

ændringer i

synsskarphed*,

ændringer i

farvesyn*,

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Arytmi

(takykardi)

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Transitorisk

iskæmisk attak,

flebitis,

tromboflebitis

Mave-tarm-kanalen

Diarré, kvalme,

opkastning,

lokaliserede

eller generelle

mavesmerter,

obstipation,

dyspepsi,

Pancreatitis,

gastritis,

mundtørhed,

glossitis, løs

afføring,

stomatitis,

tungemisfarvnin

g eller -sygdom

Overfladisk

tandmisfarv-

ning

Lever og galdeveje

Abnorm lever-

funktionstest;

øget ALAT,

ASAT eller

alkalisk fosfatase

Øget niveau af

total-bilirubin

Hud og subkutane

væv

pruritus, udslæt

Urticaria,

dermatitis,

diaforese

Bulløse reaktioner,

herunder

reaktioner

beskrevet som

Stevens-Johnson's

syndrom og

toksisk epidermal

nekrolyse,

angioødem,

alopeci

Nyrer og urinveje

Øget BUN

Nyresvigt,

Polyuri, øget

kreatinin

Det reproduktive

system og mammae

Vulvovaginal

forstyrrelse

Almene symptomer

og reaktioner på

Feber,

lokaliseret

Kulderystelser,

træthed,

56097_spc.docx

Side 10 af 19

administrationssted

smerte

smerter på

injektionsstedet,

øget tørst,

Undersøgelser

Kemi

Øget LDH,

kreatinkinase,

lipase, amylase

eller ikke-

fastende

glucose. Nedsat

totalprotein,

albumin,

natrium eller

calcium.

Øget eller

nedsat kalium

eller bikarbonat.

Hæmatologi

Øgede

neutrofiler eller

eosinofiler.

Nedsat

hæmoglobin,

hæmatokrit eller

røde

blodlegemer.

Øget eller

nedsat antal

trombocytter

eller hvide

blodlegemer.

Kemi

Øget natrium

eller calcium.

Nedsat ikke-

fastende

glucose. Øget

eller nedsat

chlorid.

Hæmatologi

Øget

retikulocyttal.

Nedsat antal

neutrofiler.

* Se pkt. 4.4.

** Se pkt. 4.3 og 4.5

† Se nedenfor

Følgende bivirkninger ved linezolid blev i sjældne tilfælde anset for at være alvorlige:

lokale mavesmerter, transitorisk iskæmisk attak (TIA) og hypertension.

† I kontrollerede kliniske studier, hvor linezolid blev givet i op til 28 dage, blev der

rapporteret anæmi hos mindre end 0,1 % af patienterne. I et "compassionate use"-

program hos patienter med livstruende infektioner og underliggende co-morbiditet,

opstod der anæmi hos 2,5 % (33/1326) af de patienter, der var i behandling med linezolid

≤ 28 dage, sammenlignet med 12,3 % (53/430) af de patienter, som var i behandling med

linezolid > 28 dage. Andelen af tilfælde, hvor der blev rapporteret medicinrelateret,

alvorlig anæmi, som krævede blodtransfusion var 9 % (3/33) hos patienter i behandling ≤

28 dage og 15 % (8/53) hos patienter i behandling > 28 dage.

Pædiatrisk population

Sikkerhedsdata fra kliniske studier baseret på mere end 500 pædiatriske patienter (fra

fødsel til 17 år) tyder ikke på at linezolids sikkerhedsprofil hos pædiatriske patienter

afviger fra sikkerhedsprofilen hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

56097_spc.docx

Side 11 af 19

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der kendes ingen specifik antidot.

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering. Følgende information kan imidlertid

være nyttig:

Understøttende behandling anbefales sammen med opretholdelse af glomerulær filtration.

Ca. 30 % af linezoliddosis fjernes ved 3 timers hæmodialyse, men der er ingen data til

rådighed vedrørende fjernelse af linezolid ved peritonealdialyse eller hæmoperfusion. De

to primære linezolidmetabolitter fjernes også til en vis grad ved hæmodialyse.

Nedsat aktivitet og ataksi var tegn på toksicitet hos rotter efter linezoliddoser på 3000

mg/kg/dag, mens der hos hunde behandlet med 2000 mg/kg/dag sås opkastninger og

tremor.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 XX 08. Andre Antibiotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Generelle egenskaber

Linezolid er et syntetisk antibiotikum, som tilhører en ny klasse antibiotika, oxazolidinonerne.

Det har in vitro-aktivitet over for aerobe Gram-positive bakterier og anaerobe

mikroorganismer. Linezolid hæmmer selektivt bakterieproteinsyntesen via en unik

virkningsmekanisme. Det bindes specifikt til et sted på bakterieribosomet (23S af 50S

subunit) og forhindrer dannelsen af et funktionelt 70S initieringskompleks, som er en

essentiel komponent i translationsprocessen.

Linezolids in vitro-postantibiotiske effekt (PAE) på Staphylococcus aureus var ca. 2 timer.

In vivo-PAE var i dyremodeller 3,6 og 3,9 timer på hhv. Staphylococcus aureus og

Streptococcus pneumoniae. Den farmakodynamiske nøgleparameter for effekt i dyreforsøg

var den tid, som linezolidplasmaniveauet overskred den mindste hæmmende koncentration

(MIC) for den inficerende organisme.

Grænseværdier

Grænseværdierne for de mindste hæmmende koncentrationer (MIC) fastsat af European

56097_spc.docx

Side 12 af 19

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) for stafylokokker og

enterokokker er:

følsomme ≤ 4 mg/l og resistente > 4 mg/l. For streptokokker (herunder S. pnemoniae), er

værdierne:

følsomme ≤ 2 mg/l og resistente > 4 mg/l.

Ikke-artsrelaterede MIC-værdier er: følsomme ≤ 2 mg/l og resistente >4 mg/l. Ikke-

artsrelaterede grænseværdier er overvejende bestemt på basis af

farmakokinetiske/farmakodynamiske data og er ikke afhængige af MIC-fordelingen på

specifikke arter. De skal kun bruges for de organismer, som ikke har fået tildelt en specifik

grænseværdi og ikke for de arter, hvor der ikke anbefales følsomhedstest.

Følsomhed

Forekomsten af resistens kan variere geografisk og med tiden for udvalgte arter, og lokal

information om resistens er ønskelig, i særdeleshed ved behandling af alvorlige

infektioner. Der bør søges ekspertrådgivning i de tilfælde, hvor den lokale forekomst af

resistens gør anvendelse af midlet ved visse typer af infektion tvivlsom.

Kategori

Følsomme organismer

Grampositive aerober:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus*

Koagulasenegative stafylokokker

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Gruppe C-streptokokker

Gruppe G-streptokokker

Grampositive anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptococcus-arter

Resistente organismer

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria-arter

Enterobacteriaceae

Pseudomonas-arter

* Der er vist klinisk virkning mod følsomme isolater ved godkendte kliniske indikationer.

Selvom linezolid viser nogen in vitro-aktivitet mod Legionella, Chlamydia pneumoniae

og Mycoplasma pneumoniae, er der ikke tilstrækkelige data til at påvise den kliniske

virkning.

Resistens

56097_spc.docx

Side 13 af 19

Krydsresistens

Linezolids virkningsmekanisme adskiller sig fra andre antibiotikaklassers. In vitro-studier

med kliniske isolater (inklusive methicillinresistente stafylokokker, vancomycinresistente

enterokokker samt penicillin- og erythromycinresistente streptokokker) tyder på, at linezolid

som regel er aktivt over for organismer, som er resistente over for en eller flere andre

antibiotikaklasser.

Resistens overfor linezolid er associeret med punktmutationer i 23S rRNA.

Som med andre antibiotika, der anvendes til behandling af vanskelige infektioner og/eller

anvendes over lang tid, er der set frembrydende fald i følsomheden over for linezolid.

Resistens er set hos enterokokker, Staphylococcus aureus og koagulasenegative

stafylokokker. Dette er som regel set i forbindelse med forlænget behandlingsvarighed og

tilstedeværelse af proteser eller udrænede abscesser. Ved fund af antibiotikaresistente

organismer på hospitaler er det vigtigt at lægge vægt på instrukser for infektionskontrol.

Information fra kliniske studier

Studier i den pædiatriske population

I et åbent klinisk studie blev virkningen af linezolid (10 mg/kg hver 8. time) sammenlignet

med vancomycin (10-15 mg/kg q6-24 time) til behandling af infektioner, der vides eller

mistænkes for at være forårsaget af resistente Gram-positive patogener (inklusive nosokomiel

pneumoni, komplicerede hud- og bløddelsinfektioner, kateterrelateret bakteriæmi, bakteriæmi

af ukendt årsag og andre infektioner), hos børn fra fødsel til 11 år. De kliniske

helbredelsesrater i den målbare population var henholdsvis 89,3 % (134/150) og 84,5 %

(60/71) med linezolid og vancomycin (95 % CI: -4,9, 14,6).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Linezolid indeholder hovedsageligt (s)-linezolid som er biologisk aktivt og metaboliseres til

inaktive derivater.

Absorption

Linezolid absorberes hurtigt og i udstrakt grad efter oral administration. De maksimale

plasmakoncentrationer nås inden for 2 timer efter administration. Den absolutte orale

biotilgængelighed af linezolid (oral og intravenøs administration i en crossover-undersøgelse)

er fuldstændig (cirka 100 %). Absorptionen påvirkes ikke signifikant af fødeindtagelse, og

absorptionen af den orale suspension er sammenlignelig med den absorption, der opnås med

de filmovertrukne tabletter.

Efter intravenøs administration af 600 mg 2 gange daglig er C

og C

af linezolid i

plasma (gennemsnit og [SD]) ved steady state blevet bestemt til hhv. 15,1 [2,5] mg/l og

3,68 [2,68] mg/l.

I et andet studie med oral administration af 600 mg 2 gange daglig til steady state blev C

bestemt til hhv. 21,2 [5,8] mg/l og 6,15 [2,94] mg/l. Steady state blev opnået på anden

dag med administration.

Fordeling

Distributionsvolumen ved steady state er gennemsnitligt cirka 40-50 l hos raske voksne og

nærmer sit totalvolumen af kropsvæske. Plasmaproteinbindingen er cirka 31 % og er ikke

koncentrationsafhængig.

56097_spc.docx

Side 14 af 19

Linezolidkoncentrationen er blevet bestemt i forskellige væsker fra et begrænset antal

forsøgsdeltagere i frivillige studier efter gentagen administration. Ratioen for linezolid i spyt

og sved i forhold til plasma var hhv. 1,2:1,0 og 0,55:1,0. Ratioen for epitelvæske og

alveolærcellevæske i lungen var hhv. 4,5:1,0 og 0,15:1,0 målt ved C

ved steady state. I et

lille studie af forsøgsdeltagere med ventrikuloperitoneal shunt og overvejende ikke-

inflammerede meninges var ratioen af linezolid i cerebrospinalvæsken i forhold til plasma ved

0,7:1,0 efter gentagen administration af linezolid.

Biotransformation

Linezolid metaboliseres primært ved oxidation af morpholinringen, hvilket hovedsageligt

medfører dannelse af 2 inaktive, åbenringede carboxylsyrederivater:

aminotheoxyeddikesyremetabolitten (PNU-142300) og hydroxyethylglycinmetabolitten

(PNU-142586) Hydroxyethylglycinmetabolitten (PNU-142586) er den fremherskende

humane metabolit og menes at blive dannet ved en ikke-enzymatisk proces.

Aminotheoxyeddikesyremetabolitten (PNU-142300) er mindre udbredt. Der er fundet andre

underordnede, inaktive metabolitter.

Elimination

Hos patienter med normal nyrefunktion eller mild til moderat nyreinsufficiens udskilles

linezolid i steady state primært i urinen som PNU-142586 (40 %), moderstof (30 %) og PNU-

142300 (10 %). Stort set intet moderstof findes i fæces, hvorimod cirka 6 % og 3 % af hver

dosis findes som hhv.

PNU-142586 og PNU-142300. Linezolids eliminationshalveringstid er cirka 5-7 timer.

Non-renal clearance står for cirka 65 % af den totale linezolidclearance. Ved øgning af

linezoliddosis ses en beskeden grad af non-lineær clearance. Dette ser ud til at skyldes

lavere renal og non-renal clearance ved højere linezolidkoncentrationer. Forskellen i

clearance er imidlertid lille og reflekteres ikke i den tilsyneladende

eliminationshalveringstid.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Efter enkeltdoser på 600 mg blev der set en 7- til 8-folds stigning i eksponeringen for de to

primære linezolidmetabolitter i plasma hos patienter med svær nyreinsufficiens. Der var

imidlertid ingen stigning i AUC af moderstoffet. Selvom der sker en vis fjernelse af de

primære linezolidmetabolitter ved hæmodialyse, er plasmaniveauerne af metabolitterne

efter enkeltdoser på 600 mg stadig væsentligt højere efter dialyse end de niveauer, der ses

hos patienter med normal nyrefunktion eller mild til moderat nyreinsufficiens.

Hos 24 patienter med svær nyreinsufficiens, hvoraf 21 var i regelmæssig hæmodialyse, var de

maksimale plasmakoncentrationer af de to primære metabolitter efter adskillige dages

administration cirka 10 gange højere end de niveauer, der ses hos patienter med normal

nyrefunktion. De maksimale plasmaniveauer af linezolid blev ikke påvirket.

Den kliniske betydning af disse fund er ikke klarlagt, da der for nuværende kun er en

begrænset mængde tilgængelige sikkerhedsdata (se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat leverfunktion

Begrænsede data indikerer, at farmakokinetikken af linezolid, PNU-142300 og PNU-142586

56097_spc.docx

Side 15 af 19

ikke ændres hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens (dvs. Child-Pugh-klasse A

eller B). Linezolids farmakokinetik hos patienter med svær leverinsufficiens (dvs. Child-

Pugh-klasse C) er ikke undersøgt. Da linezolid imidlertid metaboliseres ved en ikke-

enzymatisk proces, forventes nedsat leverfunktion ikke at ændre dets metabolisme signifikant

(se pkt. 4.2 og 4.4).

Pædiatrisk population (< 18 år)

Der er utilstrækkeligt med data vedrørende linezolids sikkerhed og virkning hos børn og

unge (<18 år), og derfor anbefales linezolid ikke til denne aldersgruppe (se pkt. 4.2).

Yderligere studier er nødvendige for at fastlægge sikre og effektive dosisanbefalinger.

Farmakokinetiske studier viste, at linezolids clearance (baseret på kg legemsvægt) efter

enkelt og gentagen administration hos børn (i alderen 1 uge til 12 år) var større hos

pædiatriske patienter end hos voksne, men den faldt med stigende alder.

Administration af 10 mg/kg hver 8. time daglig til børn mellem 1 uge og 12 år gamle

medførte en eksponering, der lå tæt på den eksponering, der blev opnået med 600 mg 2 gange

daglig hos voksne.

Hos nyfødte i alderen op til 1 uge stiger den systemiske clearance af linezolid (baseret på kg

legemsvægt) hurtigt i den første leveuge. Derfor vil nyfødte, der har fået 10 mg/kg hver 8.

time daglig, have en større systemisk eksponering første dag efter fødslen. Der forventes dog

ikke udtalt akkumulation med dette dosisregime i den første leveuge, da clearance øges

hastigt i den periode.

Hos unge (12 til 17 år) var farmakokinetikken af linezolid den samme som hos voksne efter

en dosis på 600 mg. Derfor vil unge, der daglig får 600 mg hver 12. time, have den samme

eksponering som den, der ses hos voksne, der får samme dosis.

Hos pædiatriske patienter med ventrikuloperitoneale shunts, som fik administreret linezolid

10 mg/kg enten hver 12. time eller hver 8. time, sås variable linezolidkoncentrationer i

cerebrospinalvæsken (CSF) efter enten enkelt eller gentagen administration af linezolid. Der

blev ikke konsekvent opnået eller fastholdt terapeutiske koncentrationer i CSF. Derfor

frarådes empirisk behandling af pædiatriske patienter med infektioner i centralnervesystemet.

Ældre

Linezolids farmakokinetik ændres ikke signifikant hos ældre patienter på 65 år og derover.

Kvindelige patienter

Kvinder har et lidt mindre distributionsvolumen end mænd, og den gennemsnitlige

clearance er cirka 20 % lavere, når der korrigeres for legemsvægt. Plasmakoncentrationen

er højere hos kvinder, og dette kan delvist tilskrives forskelle i legemsvægt Da linezolids

gennemsnitlige halveringstid imidlertid ikke er signifikant forskellig hos mænd og kvinder,

forventes plasmakoncentrationerne hos kvinder ikke at stige væsentligt over de niveauer,

der er veltolererede, og dosisjustering er derfor ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Linezolid reducerede fertiliteten og reproduktionsevnen hos hanrotter ved

eksponeringsniveauer, der var omtrent de samme som dem hos mennesker. Disse virkninger

var reversible hos kønsmodne dyr. Hos unge dyr behandlet med linezolid i næsten hele deres

seksuelle modningsperiode var disse virkninger imidlertid ikke reversible. Hos voksne

hanrotter sås abnorm sædmorfologi i testis og epitelcellehypertrofi og hyperplasi i epididymis.

56097_spc.docx

Side 16 af 19

Linezolid påvirkede tilsyneladende modningen af rottespermatozoer. Testosteronsupplement

havde ingen effekt på linezolid-medierede fertilitetspåvirkninger. Hypertrofi af bitestiklerne

blev ikke observeret hos hunde behandlet i 1 måned, selvom der var tydelige ændringer i

vægten af prostata, testikler og bitestikler.

Reproduktionstoksicitetsstudier med mus og rotter viste ikke tegn på teratogen effekt ved

eksponeringsniveauer, der var hhv. 4 gange højere end og lig med eksponeringsniveauerne

hos mennesker. De samme linezolidkoncentrationer gav maternel toksicitet hos mus og var

relateret til øget embryodød inklusive tab af hele kuld, nedsat fostervægt, og en forværring

af den normale genetiske predisponering for sternale variationer hos den observerede

musestamme. Hos rotter sås svag maternel toksicitet ved eksponeringer, der var lavere end

de kliniske eksponeringer. Der sås mild føtal toksicitet i form af reduceret fostervægt,

reduceret ossifikation af sternebrae, reduceret ungeoverlevelse og let forsinkelse af

modningsprocessen. Efter parring viste de samme unger tegn på en reversibel dosisrelateret

stigning i præimplantationstab med tilsvarende fald i fertiliteten. Hos kaniner sås kun

nedsat fostervægt ved maternel toksicitet (kliniske symptomer, reduceret vægttilvækst og

fødeindtagelse) ved lave eksponeringsniveauer på 0,06 gange den forventede humane

eksponering baseret på AUC. Denne art er kendt for at være følsom over for virkningerne

af antibiotika.

Linezolid og dets metabolitter udskilles i mælken hos diegivende rotter, og de fundne

koncentrationer var højere end i maternelt plasma.

Linezolid forårsagede reversibel myelosuppression hos rotter og hunde.

Ved oral behandling af rotter med linezolid i doser på 80 mg/kg/dag i 6 måneder observeredes

irreversibel, minimal til mild axonal degenerering af ischiasnerven. Minimal degeneration af

ischiasnerven sås også hos 1 hanrotte ved samme doseringsniveau i en 3-måneders

interimistisk nekropsi. Der udførtes sensitiv morfologisk undersøgelse af perfusionsfikseret

væv for at undersøge evidensen af optisk nervedegenerering. Minimal til moderat optisk

nervedegenerering sås hos 2 af 3 hanrotter efter 6 måneders administration, men direkte

sammenhæng med linezolid var tvivlsom på grund af fundenes akutte natur og asymmetriske

udbredelse. Den fundne optiske nervedegenerering var mikroskopisk sammenlignelig med

den spontane unilaterale degenerering, der er indberettet hos aldrende rotter og kan være en

forværring af almindelige underliggende forandringer.

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker ud over de risici, der allerede er

beskrevet i andre afsnit af dette produktresumé, vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet. Karcinogenicitets-/onkogenicitetsstudier

er ikke udført pga. den korte administrationsvarighed og manglen på genotoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Glucosemonohydrat

Natriumcitrat (E331)

Citronsyre, vandfri (E330)

Saltsyre (E507) (som 10 % opløsning; til pH-justering)

Natriumhydroxid (E524) (som 10 % opløsning; til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

56097_spc.docx

Side 17 af 19

6.2

Uforligeligheder

Der bør ikke føjes additiver til denne opløsning. Hvis linezolid skal gives samtidig med

andre lægemidler, skal hvert lægemiddel indgives separat i henhold til brugsvejledningen

for det enkelte lægemiddel. Hvis der skal anvendes samme intravenøse slange til sekventiel

infusion af flere lægemidler, skal slangen af samme princip gennemskylles med en

forligelig infusionsopløsning før og efter administration af linezolid (se pkt. 6.6)..

Linezolid infusionsvæske, opløsning vides at være fysisk uforligelig med følgende

forbindelser: Amphotericin B, chlorpromazin, hydrochlorid, diazepam, pentamidinisethionat,

erythromycinlactobionat, phenytoinnatrium og sulphamethoxazol/trimethoprim. Det er

desuden kemisk uforligeligt med ceftriaxonnatrium.

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Inden åbning: 30 måneder.

Efter åbning: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks,

medmindre åbningsmetoden udelukker risikoen for mikrobiel kontaminering. Hvis

produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og

opbevaringsforholdene før anvendelsen brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale emballage (folieindpakning og karton) for at beskytte mod lys.

For opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En klar farveløs eller gullig polypropylen-infusionspose med en eller to porte i en

gennemsigtig folieindpakningspose.

Posen indeholder 300 ml opløsning og er pakket i en æske.

Æsker med 1, 2, 5, 10, 20 og 25 infusionspose(r).

Hospitalspakninger med

5, 10 og 20 æsker med 1 infusionspose i hver æske.

3, 6 og 10 æsker med 2 infusionsposer i hver æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug.

Fjern først folieindpakningen, når du er klar til at anvende produktet.

Kontrollér så for små lækager ved at trykke godt på posen. Hvis posen er utæt, må den ikke

anvendes, da steriliteten kan være påvirket.

Opløsningen skal gennemses inden brug, og der må kun anvendes klare opløsninger uden

partikler.

56097_spc.docx

Side 18 af 19

Anvend ikke disse poser i serieforbindelser.

Ikke anvendt opløsning skal kasseres.

Tilslut ikke delvist brugte poser igen.

Linezolid infusionsvæske, opløsning er forligelig med de følgende opløsninger: 5 %

intravenøs glucoseopløsning til infusionsvæske, 0,9 % intravenøs natriumchloridopløsning

til infusionsvæske, Ringer-lactat injektionsopløsning (Hartmanns injektionsopløsning).

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 3

Irland

Repræsentant

BGP Products ApS

Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56097

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. november 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. juli 2018

56097_spc.docx

Side 19 af 19

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety