Linco-spectin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Linco-spectin Vet. 50+100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50+100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Linco-spectin Vet. 50+100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 06774
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

14. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Linco-Spectin Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3183

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Linco-Spectin Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Lincomycin som lincomycinhydroklorid 50 mg, spectinomycin som spectinomycinsulfat 100

mg, benzylalkohol 9 mg.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Mycoplasmainfektioner i respirationsvejene og andre lungelidelser forårsaget af

lincomycin/spectinomycinfølsomme bakterier hos svin.

4.3

Kontraindikationer

Behandling af kaniner, gnavere, heste og drøvtyggere.

Kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne.

4.4

Særlige advarsler

Lincomycin er kontraindiceret til hest, fordi udvikling af alvorlig, til tider fatal, colitis kan

forekomme.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

06774_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er sjældne, men kan forekomme.

Ved behandling med lincomycin kan diarré samt rødme og/eller opsvulmning af anus

forekomme af og til inden for de første dage af behandlingen. Yderst sjældent kan nogle grise

udvikle rødmen af huden og have påvirket almenbefindende. Symptomer forsvinder

sædvanligvis inden for 5-8 dage efter seponering af behandlingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ingen.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lincomycinbehandling bør ikke kombineres med behandling med overvejende baktericidt

virkende antibiotika/kemoterapeutika, e.g. erythromycin, eller makrolider.

Lincomycin har additiv neuromuskulær virkning med anæstesimidler og muskelrelaxantia.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1-2 ml/10 kg legemsvægt dybt intramuskulært dagligt i mindst 3 døgn.

4.10

Overdosering

Muskelparalyse kan forekomme efter høje doser af lincomycin.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 30 dage. (i.m.)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Terapeutisk klassifikation: QJ 01 FF 52

Linco-Spectin Vet. er en bredspektret antibiotikakombination og indeholder Lincomycin og

Spectinomycin. Kombinationen har et bredere antibakterielt spektrum end stofferne hver for

sig.

Lincomycin er et lincosamid-antibiotikum, der produceres af Streptococcus lincolnensis var.

linconensis. Lincomycin hæmmer mikroorganismers proteinsyntese ved binding til 50S

ribosom subunit. Lincomycin virker bakteriostatisk eller baktericidt afhængig af

koncentrationen.

Spectinomycin er et aminocyclitol antibiotika, der produceres af Streptomyces spectabilis.

Spectinomycin virker overvejende bakteriostatisk ved at hæmme mikroorganismers

proteinsyntese ved binding til 30S ribosom subunit.

Bakteriel resistens over for både lincomycin og spectinomycin forekommer. Nedsat

følsomhed er observeret overfor lincomycin for Brachyspira hyodysenteriae og

Brachyspira pilosicoli samt overfor spectinomycin for E. coli. Resistens udvikles ved

plasmidoverførsel og ved mutation.

06774_spc.doc

Side 2 af 4

Lincomycin virker på et begrænset antal aerobe, men et bredt spektrum af anaerobe

patogener. Lincomycin virker over for mange grampositive cocci og Mycoplasma.

Spectinomycin virker over for flere Streptococcus spp. samt flere gramnegative bakterier og

Mycoplasma spp. Clamydia er i reglen resistente.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er god absorption efter i.m. lincomycin administration, og maksimale plasmakon-

centrationer forekommer efter 1-2 timer. Plasmahalveringstiden for lincomycin efter p.o.

eller i.m. administration er 4-6 timer. Lincomycin har et højt fordelingsvolumen (>1 l/kg) og

fordeles vidt til alle væv, herunder knoglevæv, men kun i ringe grad til cerebrospinalvæsken.

Ca. 50 % af p.o. indgivet lincomycin omdannes i leveren til farmakologisk aktive

metabolitter. Lincomycin udskilles uomdannet eller metaboliseret i galden eller urinen.

Lincomycin genfindes endvidere også i mælken.

Spectinomycin absorberes hurtigt efter i.m. administration, og maksimale plasmakon-

centrationer ses efter ca. 1 time. Spectinomycin har et lavt fordelingsvolumen og fordeler sig

overvejende ekstracellulært. Studier har vist, at Spectinomycin kun absorberes i ringe grad fra

mave-tarm-kanalen efter oral indgift. Størstedelen forbliver i tarmkanalen og udskilles i

fæces. Absorberet Spectinomycin udskilles hovedsageligt uomdannet i urinen.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre, vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

06774_spc.doc

Side 3 af 4

Repræsentant

Orion Pharma AS

Animal Health

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

6774

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. maj 1986

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. marts 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

06774_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-11-2017

Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets by Greenstone: Recall - Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets by Greenstone: Recall - Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

The use of this product in patients with uncontrolled diarrhea due to chronic medical conditions may predispose the patient to toxicity from either the diphenoxylate or atropine components. Posted 11/17/2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

For Immediate Release – PEAPACK, NJ, November 16, 2017 - Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc., is voluntarily recalling multiple lots of diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP to the consumer level. Greenstone initiated this recall because product from these lots has the potential to be super potent or sub potent.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Solution [Lohxa]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Solution [Lohxa]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

15-2-2018

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Proficient Rx LP]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Solution [Atlantic Biologicals Corps]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Solution [Atlantic Biologicals Corps]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Dilaudid vs. Avinza

Dilaudid vs. Avinza

Dilaudid (hydromorphone hydrochloride) and Dilaudid Injection (also termed Dilaudid HP) and Avinza (morphine sulfate) are opioid analgesic used for control of moderate to severe pain.

US - RxList

16-11-2017

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Lannett Company, Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Greenstone LLC]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

LINCOSOL (Lincomycin Hydrochloride ) Powder, For Solution [Med-Pharmex, Inc]

LINCOSOL (Lincomycin Hydrochloride ) Powder, For Solution [Med-Pharmex, Inc]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

LINCOMIX 20 (Lincomycin Hydrochloride) Granule [Zoetis Inc.]

LINCOMIX 20 (Lincomycin Hydrochloride) Granule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

LINCOMIX 50 (Lincomycin Hydrochloride) Granule [Zoetis Inc.]

LINCOMIX 50 (Lincomycin Hydrochloride) Granule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed