LIME-A-WAY SPECIAL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LIME-A-WAY SPECIAL
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • LIME-A-WAY SPECIAL
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 103918E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

1 / 13

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Lime-A-Way Special

Produkt kode

103918E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Kalkfjerner

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Afkalkningsmiddel. Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+4578746855

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

01.08.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Metalætsende, Kategori 1

H290

Øjenirritation, Kategori 2

H319

Klassificeringen af dette produkt er baseret på en toksikologisk vurdering.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

2 / 13

Farepiktogrammer

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H290

Kan ætse metaller.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P280

Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

2.3 Andre farer

Bland ej med blegemiddel eller andre klorerede produkter - der dannes klorgas.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.

1272/2008

Koncentration

Citronsyre

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 20 - < 25

L-(+)-mælkesyre

79-33-4

201-196-2

01-2119474164-39

Hudirritation Kategori 2; H315

Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318

>= 5 - < 10

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

3 / 13

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand

og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Der

henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

4 / 13

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig

ventilation. Vask hænder grundigt efter brug. Bland ej med

blegemiddel eller andre klorerede produkter - der dannes klorgas.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares kun i den originale beholder. Absorber udslip for at

undgå materielskade.

Opbevares adskilt fra stærke baser. Opbevares utilgængeligt for

børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede

beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 40 °C

Pakkemateriale

Passende materiale: Plastmateriale

Upassende materiale: Aluminium, Blødt stål

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Afkalkningsmiddel. Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Sikkerhedsbriller med sideskærme

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

5 / 13

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: Farveløs

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

1.3 - 2.0, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

1.107 - 1.113

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

6 / 13

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

225.631 mm2/s (40 °C)

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Bland ej med blegemiddel eller andre klorerede produkter - der dannes klorgas.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Baser

Aluminium

Blødt stål

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

7 / 13

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Ingen hudirritation

Test-emne:ProduktKlassificeringen af dette produkt er baseret på

en toksikologisk vurdering.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Test-emne: ProduktKlassificeringen af dette produkt er baseret på

en toksikologisk vurdering.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Citronsyre

LD50 Rotte: 11,700 mg/kg

L-(+)-mælkesyre

LD50 Rotte: 3,543 mg/kg

Komponenter

Akut toksicitet ved indånding

: L-(+)-mælkesyre

4 h LC50 Rotte: 7.94 mg/l

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: Citronsyre

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

L-(+)-mælkesyre

LD50 Kanin: 2,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

8 / 13

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Irritation

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: Citronsyre

96 h LC50 Fisk: > 100 mg/l

L-(+)-mælkesyre

96 h LC50 Fisk: 130 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Ingen data tilgængelige

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

Citronsyre

Resultat: Let bionedbrydeligt.

L-(+)-mælkesyre

Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

9 / 13

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt

anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske

Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer

affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af

materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og

bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse

med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale

bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3265

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Citric acid, Mælkesyre)

14.3 Transportfareklasse( r )

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

10 / 13

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3265

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

(Citric acid, Lactic acid)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

None

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3265

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(Citric acid, Lactic acid)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

None

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Not applicable.

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

Produktregister nummer

1528406

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

11 / 13

Klassifikation

Begrundelse

Metalætsende 1, H290

På grundlag af testdata.

Øjenirritation 2, H319

Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

12 / 13

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Ikke afhængighedsstof

Indånding

Ikke afhængighedsstof

L-(+)-mælkesyre

79-33-4

201-196-2

Øjne

L-(+)-mælkesyre

79-33-4

201-196-2

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer:

Stof

Damptryk

Vandopløselighe

d

Pow

Molar masse

L-(+)-mælkesyre

0.0041 HPa

0.25

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Afkalkningsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Lime-A-Way Special

103918E

13 / 13

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-4-2018

Statement by Dr. Susan Mayne on FDA efforts to reduce consumer exposure to arsenic in rice

Statement by Dr. Susan Mayne on FDA efforts to reduce consumer exposure to arsenic in rice

One way FDA oversees food safety is through monitoring of contaminants in food, such as arsenic, assessing potential exposure and taking steps to reduce exposure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

NutriZone, LLC is adding Nirvanio Special Reserve Kratom Blend, to its recall of 4 dietary supplements because it has the potential to be contaminated with Salmonella . Salmonella , is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-3-2018

Woods recalls 4-Way Wedge Accessory for Log Splitters

Woods recalls 4-Way Wedge Accessory for Log Splitters

The 4-way wedge accessory can loosen or detach from the log splitter and hit an operator or bystander, causing an impact injury hazard.

Health Canada

20-3-2018

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

The parties negotiating the special funds have earmarked a further DKK 5 million to increase knowledge about the use and effect of medicinal cannabis. You can apply for the funds now.

Danish Medicines Agency

6-3-2018

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA has authorized 23andMe to market a consumer test that reports only 3 out of more than 1,000 known mutations in BRCA genes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2018

FDA and NRC pave way for the first domestic supply of the most commonly used medical isotope in diagnostic imaging

FDA and NRC pave way for the first domestic supply of the most commonly used medical isotope in diagnostic imaging

FDA and NRC today took important steps to ensure a stable and secure supply of a critical radioactive imaging product used to detect potentially life-threatening diseases

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2018

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote reduction, refinement and replacement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to veterina

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote reduction, refinement and replacement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to veterina

In accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Council of Europe), tests performed in animals must be carried out in such a way as to use the minimum number of animals and to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. The European Pharmacopeia (Ph. Eur.) has, over the years, applied these principles by implementing alternative tests and assays that reduce, refine and replace animal use.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

24-1-2018

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote replacement, reduction, and refinement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to human v

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote replacement, reduction, and refinement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to human v

In accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Council of Europe), tests performed in animals must be carried out in such a way as to use the minimum number of animals and to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. The European Pharmacopeia (Ph.Eur.) has, over the years, applied these principles by implementing alternative tests and assays that replace, reduce and refine animal use.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-12-2017

Multiple unauthorized drugs seized from Before & After Beauty Lab in Richmond, B.C. may pose serious health risks

Multiple unauthorized drugs seized from Before & After Beauty Lab in Richmond, B.C. may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that it has seized several unauthorized drugs that may pose serious risks to health. The products were seized from Before & After Beauty Lab, at 115-4231 Hazelbridge Way, in Richmond, B.C.

Health Canada

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking

FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking

[03-09-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the prescription smoking cessation medicine Chantix (varenicline) can change the way people react to alcohol.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-4-2018

CINIS QUERCUS 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CINIS QUERCUS 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CINIS QUERCUS 17 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CINIS QUERCUS 17 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CUPRITE 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CUPRITE 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DAPHNE MEZEREUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

DAPHNE MEZEREUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

ECHINACEA THUJA SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ECHINACEA THUJA SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CUPRUM ACETICUM ZINCUM VALERIANICUM SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

CUPRUM ACETICUM ZINCUM VALERIANICUM SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CALCIUM CARB. CORTEX QUERCUS 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CALCIUM CARB. CORTEX QUERCUS 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARBO BETULAE 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARBO BETULAE 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARBO BETULAE 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARBO BETULAE 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARTILAGO BETULA ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

CARTILAGO BETULA ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARAWAY OIL 1 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CARAWAY OIL 1 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

BRYONIA STANNUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

BRYONIA STANNUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CALCIUM CARBONICUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CALCIUM CARBONICUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CALCIUM CARBONICUM 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CALCIUM CARBONICUM 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

His and Her Knee Injuries Occur the Same Way

His and Her Knee Injuries Occur the Same Way

Title: His and Her Knee Injuries Occur the Same WayCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?

What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?

Title: What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

ABSINTHIUM EX HERBA 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ABSINTHIUM EX HERBA 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ACONITUM E TUB. 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ACONITUM E TUB. 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ADONIS CRATAEGUS SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ADONIS CRATAEGUS SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

7-4-2018

'Magnetic Pulse' Device May Be New Way to Prevent Migraines

'Magnetic Pulse' Device May Be New Way to Prevent Migraines

Title: 'Magnetic Pulse' Device May Be New Way to Prevent MigrainesCategory: Health NewsCreated: 4/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/6/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-4-2018

Adverse events (‘side effects’) reporting survey

Adverse events (‘side effects’) reporting survey

Short survey to help us improve the way we collect and use adverse event reports to safeguard all Australians

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-4-2018

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

Special access scheme rules

Special access scheme rules

The Special Access Scheme Category C legislative rules have been updated.

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-3-2018

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #Women

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #Women

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/t1EyVQAh8t

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

Foot Fungus on the Run But Race Has a Long Way to Go

Foot Fungus on the Run But Race Has a Long Way to Go

Title: Foot Fungus on the Run But Race Has a Long Way to GoCategory: Health NewsCreated: 3/24/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/26/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Special Access Scheme: NSW/TGA medicinal cannabis forms

Special Access Scheme: NSW/TGA medicinal cannabis forms

Updates to medicinal cannabis access

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

CLEANWELL NATURAL ANTIBACTERIAL FOAMING SPEARMINT LIME Soap [CleanWell, LLC]

CLEANWELL NATURAL ANTIBACTERIAL FOAMING SPEARMINT LIME Soap [CleanWell, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Best Way to Fight Off Norovirus: Wash Your Hands

Best Way to Fight Off Norovirus: Wash Your Hands

Title: Best Way to Fight Off Norovirus: Wash Your HandsCategory: Health NewsCreated: 3/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-3-2018

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go.usa.gov/xnuGN 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

HAND SANITIZER LEMON LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER LEMON LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

HAND SANITIZER LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MY WAY (Levonorgestrel) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MY WAY (Levonorgestrel) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

The Right Way to Weigh Yourself

The Right Way to Weigh Yourself

Title: The Right Way to Weigh YourselfCategory: Health NewsCreated: 2/13/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/13/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

14-2-2018

Valentine's Day Is No Romance for Diabetes Control

Valentine's Day Is No Romance for Diabetes Control

Valentine's Day may be the sweetest of all celebrations, but not always in a good way.

US - RxList

31-1-2018

A New Way to Thwart Disease-Spreading Mosquitoes

A New Way to Thwart Disease-Spreading Mosquitoes

Title: A New Way to Thwart Disease-Spreading MosquitoesCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-1-2018

Smoking Even One Cigarette a Day Raises Cardiovascular Risk

Smoking Even One Cigarette a Day Raises Cardiovascular Risk

For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop

US - RxList

5-1-2018

Special Access Scheme: Guidance for health practitioners and sponsors

Special Access Scheme: Guidance for health practitioners and sponsors

The Special Access Scheme guidance has been updated to reflect recent changes to the Therapeutic Goods Regulations

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-1-2018

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Title: Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 1/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Kidney Disease Can Lead to Diabetes, Not Just the Other Way Around

Kidney Disease Can Lead to Diabetes, Not Just the Other Way Around

Title: Kidney Disease Can Lead to Diabetes, Not Just the Other Way AroundCategory: Health NewsCreated: 12/26/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

ANTI-BACTERIAL HAND LIME BASIL (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

ANTI-BACTERIAL HAND LIME BASIL (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GINGER LIME HAND SANITIZER (Benzalkonium Chloride) Liquid [Mangiacotti, Inc]

GINGER LIME HAND SANITIZER (Benzalkonium Chloride) Liquid [Mangiacotti, Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

There's Still No Proven Way to Prevent Alzheimer's

There's Still No Proven Way to Prevent Alzheimer's

Title: There's Still No Proven Way to Prevent Alzheimer'sCategory: Health NewsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/19/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-12-2017

Tried to Quit But Still Smoking? Help's On the Way

Tried to Quit But Still Smoking? Help's On the Way

Title: Tried to Quit But Still Smoking? Help's On the WayCategory: Health NewsCreated: 12/11/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-12-2017

Caring for Your Diabetes at Special Time

Caring for Your Diabetes at Special Time

Diabetes: Caring for Your Diabetes at Special Times

US - eMedicineHealth

29-11-2017

MY WAY (Levonorgestrel) Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

MY WAY (Levonorgestrel) Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed