Lidokain "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lidokain "Mylan" 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lidokain "Mylan" 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45877
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml

Lidocainhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lidokain FarmaPlus til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får indgivet Lidokain FarmaPlus

Sådan får du indgivet Lidokain FarmaPlus

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lidokain FarmaPlus er et lokalbedøvende middel. Det producerer et tab af følelse eller fornemmelse,

der begrænses til én del af kroppen.

Lidokain FarmaPlus bruges til at blokere nerver

i fingrene, tæerne, ørerne, næsen eller penis

der fører til operationsfeltet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR INDGIVET LIDOKAIN FARMAPLUS

Du bør ikke få Lidokain FarmaPlus

hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocainhydrochlorid eller andre lokalbedøvende

midler, der minder om lidocain, eller et af de øvrige indholdsstoffer. Alle hjælpestoffer er anført

under pkt. 6. En allergisk reaktion viser sig som udslæt, kløe, hævelse i ansigt eller læber eller

kortåndethed.

hvis du er i shock

hvis du har hjerteblok

hvis du har en infektion ved injektionsstedet (hvis du får epidural- eller rygmarvsbedøvelse).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lidokain FarmaPlus

hvis du har en hjertesygdom

hvis du har hjerteblok (overledningsproblemer)

hvis du har fremskreden leversygdom eller alvorlige nyreproblemer

hvis du er ældre eller har dårligt helbred

hvis du bliver behandlet med medicin mod hjerterytmeforstyrrelser såsom amiodaron (du vil så

skulle kontrolleres)

hvis du får Lidokain FarmaPlus i øjet, fordi der i sjældne tilfælde kan forekomme midlertidige

eller vedvarende bivirkninger

hvis du får Lidokain FarmaPlus med henblik på epiduralbedøvelse (injektion i ryggen), fordi

blokering af de store nerver kan medføre alvorlige bivirkninger

Børn skal have nedsat dosis.

Tal med lægen, hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det kan være skadeligt at tage visse lægemidler

samtidigt. Husk at lægen eller hospitalet måske ikke er blevet informeret, hvis du for nylig er påbegyndt

et behandlingsforløb for en anden sygdom.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager

andre lokalbedøvende midler

medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. amiodaron)

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Data fra udsættelse af lidocain hos et stort antal gravide viser ingen tegn på bivirkninger hos fostret/det

nyfødte barn. Hvis Lidokain FarmaPlus bruges som smertestillende middel under fødslen, vil fostrets

puls blive nøje overvåget.

Lidokain FarmaPlus udskilles i modermælken, men ved terapeutiske doser Lidokain FarmaPlus

forventes der ingen bivirkninger hos det ammende barn. Lidokain FarmaPlus kan bruges under

amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og undlad at arbejde med værktøj eller maskiner, for Lidokain FarmaPlus kan

påvirke din evne til at gøre det sikkert. Spørg lægen, hvornår det vil være sikkert at genoptage disse

aktiviteter.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lidokain FarmaPlus

Lidokain

FarmaPlus

indeholder

natriumchlorid.

Dette

bør

tages

betragtning

patienter

saltbegrænset kost. Lidokain FarmaPlus indeholder også natriummethylparahydroxybenzoat, som kan

forårsage overfølsomhedsreaktioner (muligvis forsinket) og undtagelsesvist bronkospasme.

SÅDAN FÅR DU INDGIVET LIDOKAIN FARMAPLUS

Du vil få indgivet Lidokain FarmaPlus af lægen, som har den nødvendige viden og erfaring med at

lægge lokalbedøvelse.

Lægen vil afgøre den rette dosis til dig. Dosen vil afhænge af din vægt, dit helbred, hvilken del af

kroppen som lægemidlet skal indsprøjtes i, og hvad lægemidlet skal bruges til. Der anvendes mindre

doser til ældre, mindre børn og mennesker med dårligt helbred.

Du kan få indgivet dette lægemiddel inden mindre eller større operationer eller under en fødsel. Ved

mindre operationer gives indsprøjtningen normalt i nærheden af den del af kroppen, der skal opereres.

Lægemidlet forhindrer smerter og medfører følelsesløshed, som gradvist vil aftage, når indgrebet er

overstået.

større

operationer

eller

fødsel

eventuelt

indsprøjtning

ryggen

(epiduralbedøvelse), hvilket tager et par minutter. Det forhindrer smerter og medfører følelsesløshed i

den nederste halvdel af kroppen, hvilket normalt varer op til 3 timer.

En dosis er nok til de fleste indgreb, men det kan være nødvendigt med flere doser, hvis indgrebet

tager lang tid.

Hvis du har fået for meget Lidokain FarmaPlus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Lidokain FarmaPlus, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Lægen ved, hvor meget du skal have. Men hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du

straks fortælle det til lægen eller sygeplejersken:

Prikken

stikken,

følelsesløshed

tungen,

uklarhed,

lydfølsomhed,

ringen

ørerne,

synsforstyrrelser og rysten.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Lidokain FarmaPlus kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du straks kontakte lægen:

Pludselig

hvæsende

vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær,

hævede

øjenlåg,

ansigt

eller

læber,

udslæt eller kløe (især hvis det er over hele kroppen)

Anfald

Synsforstyrrelser

Rysten

Bevidsthedstab

Hjertetilfælde (sjældent

ring efter en ambulance)

Der er også beskrevet følgende bivirkninger:

Almindelig (mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 10)

Langsom hjerterytme

Stikken og prikken

Svimmelhed, kvalme

Opkastning

Højt eller lavt blodtryk (din læge kan måle det)

Ikke almindelig (mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 100)

Stikken og prikken om munden

Følelsesløshed i tungen

Lydfølsomhed

Bevidsthedstab

Uklarhed

Ringen for ørerne

Synsforstyrrelser

Taleforstyrrelser

Krampe

Sjælden (mellem 1 ud af 1.000 og 1 ud af 10.000)

Nerveforstyrrelser eller -skade

Dobbeltsyn

Vejtrækningsbesvær

Overfølsomhedsreaktioner

Anafylaktisk shock (se symptomer under ”Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du

straks kontakte lægen” ovenfor)

Hjertestop

Unormal hjerterytme

En tilstand der hedder araknoiditis (inflammation af en hinde, der omgiver rygmarven)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lidokain FarmaPlus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Fra et mikrobiologisk synspunkt kan det åbnede produkt opbevares i højst 7 dage ved 25 °C. Andre

opbevaringstider og betingelser efter åbning er på brugerens ansvar.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lidokain FarmaPlus indeholder:

1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg lidocainhydrochlorid (som monohydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid

Natriumhydroxid/saltsyre

Natriummethylparahydroxybenzoat (E219)

Vand til injektionvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Lidokain FarmaPlus injektionsvæske leveres i klare hætteglas med gummipropper.

Pakningsstørrelse: 5 x 20 ml hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

FarmaPlus AS

Sørkedalsveien 10 B

NO-0369 Oslo - Norge

Fremstiller:

SALF SpA Laboratorio Farmacologico

Via Marconi, 2

24069 Cenate Sotto, Bergamo - Italia

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Denne indlægsseddel blev senest revideret 30.06.2010

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety