Lidokain-adrenalin "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lidokain-adrenalin "SAD" 20 mg/ml+5 mikrog/ml injektionsvæske
 • Dosering:
 • 20 mg/ml+5 mikrog/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lidokain-adrenalin "SAD" 20 mg/ml+5 mikrog/ml injektionsvæske
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16320
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lidokain-adrenalin SAD injektionsvæske, opløsning

5 mg/5 mikrogram/ml, 10 mg/5 mikrogram/ml og 20 mg/5 mikrogram/ml

Lidocainhydrochlorid og adrenalintartrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lidokain-adrenalin SAD til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lidokain-adrenalin SAD

3. Sådan skal du tage Lidokain-adrenalin SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lidokain-adrenalin SAD anvendes til at behandle smerter.

Du vil få Lidokain-adrenalin SAD som en indsprøjtning af en læge eller

sygeplejerske.

Lægen kan give dig Lidokain-adrenalin SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LIDOKAIN-ADRENALIN

SAD

Tag ikke Lidokain-adrenalin SAD

hvis du er overfølsom over for lidocain, adrenalin, andre lignende læge-

midler (lægemidler af amidtypen) eller et af de øvrige indholdsstoffer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Lidokain-adrenalin

SAD:

Hvis du har forstyrrelser i det såkaldte porfyrin stofskifte

Hvis du lider af en hjertesygdom eller har hjertesvigt

Hvis du har langsom puls

Hvis du er ældre (over 65 år)

Hvis du er et barn

Hvis din almen tilstand er dårlig

Hvis du har hjerteblok (overledningsproblemer)

Hvis du har stærkt nedsat nyrefunktion

Hvis du har fremskreden leversygdom

Hvis du bliver behandlet med medicin mod hjerterytmeforstyrrelser

(du vil så skulle kontrolleres), eller med stoffer der er beslægtede med

lidocain

Hvis du har en neurologisk sygdom (f.eks epilepsi)

Hvis du lider af alvorlig blodmangel

Hvis du har mistet blod

Hvis du har iltmangel

Hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer

Hvis du har haft shock

Hvis du har et for lavt niveau af saltet kalium i blodet

Hvis du har forstyrrelser i den såkaldte syre-base balance

Hvis du har alvorligt eller ubehandlet forhøjet blodtryk

Hvis du har udtalt sukkersyge (diabetes)

Hvis du lider af skjoldbruskkirtelsygdommen thyreotoksikose og denne

ikke er under behandlingskontrol

Hvis du lider af blodkar sygdomme i hjernen

Du skal være opmærksom på følgende:

Hvis du har fået indsprøjtningen i ansigt- og halsområdet, er der risiko

for, at der kan ske skader på læber, tunge, slimhinder i mundhulen eller

gummerne, mens disse er bedøvet. Du bør derfor vente med at spise,

indtil normal følelse er vendt tilbage i munden.

Brug af anden medicin sammen med Lidokain-adrenalin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

Medicin mod for meget mavesyre (cimetidin)

Medicin til behandling af forhøjet blodtryk og hjerterytme forstyrrel-

ser (beta-blokkere) (propranolol, pindolol, metoprolol og tertatolol)

(methyldopa)

Medicin til at kontrollere hjerterytmen (propafenon)

Medicin mod epilepsi (phenytoin eller fosphenytoin)

Medicin mod infektion (rifampicin)

Medicin til behandling af hiv-infektion (ritonavir, amprenavir, fos-

amprenavir, atazanavir eller nevirapin)

Medicin brugt til bedøvelse (propofol og såkaldte med halogerenede

inhalationsanæstetika)

Medicin mod depression (fl uvoxamin og såkaldte tricykliske anti-

depressiva)

Medicin mod Parkinson sygdom (MAO-hæmmere)

Medicin til muskelafslappelse (suxamethonium og rocuronium)

Andre lokalanalgetika eller med stoffer, som er strukturelt beslægtede

med lokalanalgetika af amidtypen (f.eks klasse IB antiarytmika)

Antiarytmika i klasse III (f.eks. amiodaron)

Såkaldte oxytocinlignende ergotalkaloider

Antipsykotiske lægemidler (som f.eks. phenothiaziner og butyrophe-

noner)

Brug af Lidokain-adrenalin SAD sammen med mad og drikke

Lidokain-adrenalin SAD kan gives uafhængigt af måltider. Hvis indsprøjt-

ningen er givet i ansigt- og halsområdet, bør du vente med at spise, indtil

normal følelse er vendt tilbage i munden og halsen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlæg-

ger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Lidokain-adrenalin SAD kan bruges under graviditet. Fosterets puls kan

påvirkes, og pulsen skal derfor overvåges.

Indholdet af adrenalin kan bevirke, at blodgennemstrømningen gennem liv-

moderen nedsættes, og at livmoderens sammentrækningskraft nedsættes.

Amning

Lidokain-adrenalin SAD kan bruges under amning. Lidocain udskilles i moder-

mælk, men i så små mængder, at der ikke er nogen risiko for, at det påvirker

den nyfødte.

Efter gentagen anvendelse af større doser kan der opstå risiko for bivirknin-

ger hos det ammede barn.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Lidokain-adrenalin SAD kan give bivirkninger (midlertidigt svækkede

bevægelser og opmærksomhed), som i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi kken.

Lidokain-adrenalin SAD indeholder natriummetabisulfi t

Denne medicin indeholder natriummetabisulfi t E223, der i sjældne tilfælde

kan medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

Lidokain-adrenalin SAD indeholder methylparahydroxybenzoat

Denne medicin i hætteglas indeholder methylparahydroxybenzoat E218,

som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i

sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

Lidokain-adrenalin SAD indeholder natrium

Lidokain-adrenalin SAD 5 mg/5 mikrogram/ml, 10 mg/5 mikrogram/ml og

20 mg/5 mikrogram/ml injektionsvæske indeholder henholdsvis ca. 0,14

mmol (ca. 3,2 mg) natrium pr. ml, ca. 0,12 mmol (ca. 2,8 mg) natrium pr. ml

eller ca. 0,08 mmol (ca. 1,8 mg) natrium pr. ml. Hvis du er på saltfattig diæt,

skal der tages hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LIDOKAIN-ADRENALIN SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Lidokain-adrenalin SAD gives som en indsprøjtning. Du vil normalt få

Lidokain-adrenalin SAD af en læge eller sygeplejerske.

Den sædvanlige dosis

Voksne

Doseringen er individuel. Højeste anbefalede dosis til voksne er 500 mg

lidocain.

Lægen vil afgøre den rette dosis til dig, og om der skal muligvis anvendes

mindre dosis. Dosis vil afhænge af din vægt, alder dit helbred og hvilken del af

kroppen, som lægemidlet skal indsprøjtes i, og hvad lægemidlet skal bruges

til.

Du kan få indgivet dette lægemiddel inden mindre eller større operationer

eller under en fødsel. Ved mindre operationer gives indsprøjtningen normalt

i nærheden af den del af kroppen, der skal opereres. Lægemidlet forhindrer

smerter og medfører følelsesløshed, som gradvist vil aftage, når indgrebet er

overstået. En dosis er nok til de fl este indgreb, men det kan være nødvendigt

med fl ere doser, hvis indgrebet tager lang tid.

Børn

Doseringen er individuel. Til børn beregnes dosis efter vægt, og der kan gives op

til 5 mg/kg. Med tilsætning af adrenalin kan der gives op til 7 mg/kg.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Lægemidlet skal anvendes med forsigtighed.

Hvis du har brugt for meget Lidokain-adrenalin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Lidokain-adrenalin SAD vil din læge eller sundheds-

personalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Lidokain-adrenalin SAD kan du få følgende symptomer

følelsesløshed i tungen

prikken og stikken

følelse af ørhed

lydfølsomhed

susen for ørerne (tinnitus)

synsforstyrrelser

tale vanskeligheder

muskel vridninger og rysten

varmefølelse og svedeture

hjertebanken

migrænelignende hovedpine

blodtryksstigning

smerter i brystet evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen

motorisk uro

kvalme og opkastning

hurtig og uregelmæssig puls eller hjertestop

Hvis du har glemt at bruge Lidokain-adrenalin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Lidokain-adrenalin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos fl ere end 1 ud af 10 behand-

lede):

Ikke alvorlige: Kvalme. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt.

112.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

Ikke alvorlige: Opkastning. Svimmelhed. Prikkende, snurrende fornemmelser

eller følelsesløshed i huden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Tegn og symptomer fra central nerve systemet (kramper,

følelsesløshed i tungen, synsforstyrrelser, opstemthed, bevidstløshed, rysten,

susen for ørerne (tinnitus), talebesvær, forstillet skærpet hørelse, prikkende,

snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden omkring munden).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Nerveskader i hænder og fødder. Dette viser sig hyppigt som smerter

i det påvirkede område. Det kan være konstante smerter eller anfaldsvise smer-

ter ofte ledsaget af jag, muskelsammentrækninger og en smertefuld overfl adisk

sviende, brændende, prikkende og stikkende fornemmelse. Tal med lægen.

Hjertestop (pludselig bevidstløshed/livløshed og unormal eller ingen vejrtræk-

ning). Ring 112.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

En tilstand der hedder araknoiditis (betændelse af en af de 3 hjernehinder).

Typiske symptomer omfatter kronisk smerte, følelsesløshed og prikkende og

stikkende fornemmelser i ben og arme samt ukontrollerede bevægelser. Tal

med lægen.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige: Allergiske reaktioner. Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebe-

tændelse. Synsforstyrrelser (dobbeltsyn).

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Forsinket hjertebanken og nedsat sammentræknings kraft (ved meget

høje doser). Symptomer herpå er uregelmæssig og svækket hjerterytme.

Tal med lægen. Ring evt. 112.

Hjerteblok (overledningsproblemer). Symptomer herpå er svimmelhed,

besvimelse og hjertebanken. Tal med lægen. Ring evt. 112.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller

hjerneblødning. Ring 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt

hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Døsighed. Hovedpine. Svaghed. Kolde hænder og fødder.

Synsforstyrrelser (tågesyn). Indre uro. Forvirring. Angst. Hjertebanken.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til at blive en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga.

lavt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til at blive en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirk-

ninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt

brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Lidokain-adrenalin SAD utilgængeligt for børn.

Opbevar Lidokain-adrenalin SAD i original emballage.

Lidokain-adrenalin SAD skal opbevares i køleskab (2°C-8°C).

Ampuller: Må kun anvendes én gang.

Hætteglas: Skal anvendes inden 14 dage efter anbrud.

Brug ikke Lidokain-adrenalin SAD efter den udløbsdato, der står på paknin-

gen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afl øbet, toilettet eller skraldespan-

den.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lidokain-adrenalin SAD 5 mg/5 mikrogram/ml, 10 mg/5 mikrogram/ml og

20 mg/5 mikrogram/ml injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid og adrenalintartrat.

Øvrige hjælpestoffer:

Hætteglas: Dinatriumedetatdihydrat, natriummetabisulfi t, natriumchlorid,

vand til injektionsvæsker, methylparahydroxybenzoat.

Ampul: Dinatriumedetatdihydrat, natriummetabisulfi t, natriumchlorid, vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lidokain-adrenalin SAD (5 mg/5 mikrogram/ml, 10 mg/5 mikrogram/ml og

20 mg/5 mikrogram/ml) er en klar, farveløs væske.

Lidokain-adrenalin SAD fi ndes i pakningsstørrelser på:

5 mg/5 mikrogram/ml: 20 ml hætteglas

10 mg/5 mikrogram/ml: 5 ml amp. x 10, 10 ml amp. x 10 og 20 ml hætteglas

20 mg/5 mikrogram/ml: 5 ml amp. x 10 og 20 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2014.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan fi nde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Sundheds-

styrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk

Vnr. 701169-01

27-4-2018

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

Medicine shortages

Therapeutic Goods Administration - Australia

17-3-2017

Withdrawal of a batch of EpiPen® 300 micrograms

Withdrawal of a batch of EpiPen® 300 micrograms

MEDA recalls a batch of the adrenaline product EpiPen® 300 micrograms/dose, which is used for sudden allergic reactions. There is a risk that the auto-injector does not work. The withdrawal concerns product number 578818 with batch number: 5FA665B and expiry date 03/2017.

Danish Medicines Agency

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety