Libeo Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Libeo Vet. 40 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Libeo Vet. 40 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 51800
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

5. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Libeo Vet., tyggetabletter

0.

D.SP.NR.

28625

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Libeo Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Libeo Vet. 10 mg:

En tablet på 330 mg indeholder

Aktive stoffer

Furosemid

10 mg

Libeo Vet. 40 mg

En tablet på 1320 mg indeholder

Aktive stoffer

Furosemid

40 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

Kløverformede beige tabletter. Tabletterne kan deles i fire ens dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af ascites og ødem, især i forbindelse med hjerteinsufficiens.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til hunde, der lider af hypovolæmi, hypotoni eller dehydrering.

51800_spc.docx

Side 1 af 6

Må ikke anvendes i tilfælde af nyresvigt med anuri.

Må ikke anvendes i tilfælde af elektrolytdeficiens.

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for furosemid, sulfonamider eller

et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Den terapeutiske effektivitet kan reduceres ved øget indtagelse af drikkevand. Hvis dyrets

tilstand tillader det, skal vandindtagelse reduceres til fysiologisk normale niveauer under

behandlingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Da tabletterne er med smag, skal de opbevares på et sikkert sted uden for dyrs rækkevidde.

Furosemid skal anvendes med forsigtighed i tilfælde af forhåndseksisterende elektrolyt-

og/eller væske-ubalance, nedsat leverfunktion (kan fremskynde leverkoma) og diabetes

mellitus. I tilfælde af længerevarende behandling skal hydreringsstatus og serum-

elektrolytter regelmæssigt overvåges.

1-2 dage før og efter behandlingsstart med diuretika og ACE-hæmmer skal nyrefunktion

og hydreringsstatus overvåges.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med overfølsomhed over for furosemid skal undgå kontakt med veterinær-

lægemidlet. Vask hænder efter anvendelse.

Håndtér ikke lægemidlet, hvis du er overfølsom over for sulfonamider, da overfølsomhed

over for sulfonamider ligeledes kan medføre overfølsomhed over for furosemid. Hvis du

udvikler symptomer efter eksponering, såsom hududslæt, skal du søge lægehjælp og vise

lægen denne advarsel. Hævelse i ansigt, læber eller øjne eller åndedrætsbesvær er mere

alvorlige symptomer og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

I tilfælde af utilsigtet indtagelse, skal der straks søges lægehjælp. Vis lægen indlægssedlen

eller etiketten.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Der er fare for krydsreaktivitet over for sulfonamider.

Der kan i sjældne tilfælde forekomme blød fæces. Disse tegn er forbigående og milde og

kræver ikke stop af behandlingen.

Der kan på grund af furosemids vanddrivende virkning forekomme hæmokoncentration og

reduceret kredsløbsfunktion. Ved længerevarende behandling kan der forekomme

elektrolytdeficiens (herunder hypokælemi, hyponatræmi) og dehydrering.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratoriestudier har påvist teratogene virkninger.

Lægemidlets sikkerhed hos drægtige eller diegivende tæver er ikke fastlagt. Furosemid

udskilles i modermælken.

Hos drægtige og diegivende tæver bør lægemidlet kun anvendes i henhold til den

ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

51800_spc.docx

Side 2 af 6

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse med lægemidler, der indvirker på elektrolytbalancen (kortikoider,

andre vanddrivende midler, amphotericin B, hjerteglykosider) kræver omhyggelig

overvågning.

Samtidig anvendelse med aminoglycosider eller cefalosporiner kan øge nefrotoksiciteten.

Furosemid kan øge risikoen for sulfonamidallergi.

Furosemid kan ændre insulinbehovet hos diabetiske dyr.

Furosemid kan reducere udskillelsen af NSAID’er.

Doseringen skal eventuelt ændres ved langvarig behandling i kombination med ACE-

hæmmere afhængigt af dyrets reaktion på behandlingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

1 til 5 mg furosemid/kg kropsvægt dagligt, dvs. ½ til 2,5 tabletter pr. 5 kg kropsvægt for

Libeo Vet. 10 mg eller ½ til 2,5 tabletter pr. 20 kg kropsvægt for Libeo Vet. 40 mg, én til

to gange dagligt afhængigt af sværhedsgraden af ødemet eller ascites.

Libeo Vet. 10 mg, eksempel på en måldosis på 1 mg/kg pr. indgivelse:

Tabletter pr.

indgivelse

Libeo Vet.

10 mg

2 – 3.5 kg

3.6 – 5 kg

5.1– 7.5 kg

7.6 – 10 kg

10.1– 12.5 kg

1 1/4

12.6 – 15 kg

1 1/2

Til hunde på 15,1 til 50 kg kropsvægt, brug Libeo Vet. 40 mg tabletter

Libeo Vet. 40 mg, eksempel på en måldosis på 1 mg/kg pr. indgivelse

Tabletter pr. indgivelse

Libeo Vet. 40 mg

7.6 – 10 kg

10.1-12.5 kg

Brug Libeo Vet. 10 mg

12.6 – 15 kg

Brug Libeo Vet. 10 mg

15.1 – 20 kg

20.1 – 30 kg

30.1 – 40 kg

40.1 – 50 kg

1 ¼

Til hunde på 2 til 7,5 kg og 10 til 15 kg kropsvægt, brug Libeo Vet. 10 mg tabletter.

Til vedligeholdelse bør dosis tilpasses til den lavest effektive dosis af dyrlægen afhængigt

af hundens reaktion på behandlingen.

Dosis og behandlingsplan skal tilpasses efter dyrets tilstand.

51800_spc.docx

Side 3 af 6

Hvis behandling sker som det sidste inden natten, kan det resultere i ubelejlig diurese om

natten.

Anvisning til deling af tabletten: Læg tabletten på en plan overflade med dens kærvside

ned mod overfladen (konveks side op). Tryk let med spidsen af pegefingeren vertikalt midt

på tabletten for at dele den i to halvdele. Tryk derfor let på midten af én halvdel med

pegefingeren for at bryde den i længden.

Tabletterne har smag og kan blandes med en mindre mængde foder, der gives før

hovedmåltidet, eller indgives direkte i munden

4.10

Overdosering

Doser over de anbefalede kan forårsage kortvarig døvhed, elektrolyt- og vandbalance-

problemer med indvirkning på CNS (døsighed, koma, anfald) og hjertesvigt.

Behandlingen bør være symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: diuretika, furosemid

ATCvet-kode: QC03CA01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Furosemid er et potent vanddrivende middel, der øger urinvolumen. Furosemid hæmmer

elektrolytresorption i de proximale og distale renale tubuli, og i den ascenderende gren af

Henles slynge. Udskillelse af natriumioner, chloridioner og i mindre omfang kaliumioner,

øges og dermed vandudskillelse. Furosemid har ingen effekt på kulsyreanhydrase.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Furosemid udskilles uændret i urin.

Efter oral indgivelse af produktet (5 mg/kg) absorberes furosemid hurtigt med maksimale

plasmaniveauer (C

på 2126 ng/mL) inden for 1,1 time. Den terminale halveringstid er på

2,6 timer.

Furosemid udskilles overvejende via nyrerne i urinen (70 %) og via fæces.

Plasmaproteinbindingen for furosemid er på 91 % og den estimerede fordelingsvolumen er

på 0,52 L/kg. Furosemid metaboliseres i meget små mængder (hovedmetabolit: 4-chlor-5-

sulfamoyl-anthranilsyre, ingen diuretisk aktivitet).

Hos hunde forårsager furosemid efter oral indgivelse en dosisafhængig stigning i

urinvolumen, der starter 1 time efter indgivelse, når op på et maksimum 2-3 timer efter

indgivelse og varer ca. 6 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

51800_spc.docx

Side 4 af 6

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kyllingesmag

Gærekstrakt (Saccharomices cerevisiae)

Maltodekstrin

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Lactosemonohydrat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

10 mg: Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 30 måneder

40 mg: Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 36 måneder

Efter første åbning af den indre emballage: 72 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

Delte tabletter opbevares i den åbnede blisterpakning.

6.5

Emballage

Libeo Vet. 10 mg:

(hvid PVC – PVDC – aluminium, varmeforseglet) indeholdende 10 tabletter pr.

blisterpakning

Papæske med 10 tabletter indeholdende 1 blisterpakning à 10 tabletter

Papæske med 20 tabletter indeholdende 2 blisterpakninger à 10 tabletter

Papæske med 100 tabletter indeholdende 10 blisterpakninger à 10 tabletter

Papæske med 120 tabletter indeholdende 12 blisterpakninger à 10 tabletter

Papæske med 200 tabletter indeholdende 20 blisterpakninger à 10 tabletter

Libeo Vet. 40 mg:

(hvid PVC – PVDC – aluminium, svejset) indeholdende 8 tabletter pr. blisterpakning

Papæske med 8 tabletter indeholdende 1 blisterpakning à 8 tabletter

Papæske med 16 tabletter indeholdende 2 blisterpakninger à 8 tabletter

Papæske med 96 tabletter indeholdende 12 blisterpakninger à 8 tabletter

Papæske med 120 tabletter indeholdende 15 blisterpakninger à 8 tabletter

Papæske med 200 tabletter indeholdende 25 blisterpakninger à 8 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendt veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

51800_spc.docx

Side 5 af 6

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 51799

40 mg: 51800

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. maj 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. december 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

51800_spc.docx

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

11-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Bumex

Lasix vs. Bumex

Lasix (furosemide) and Bumex (bumetanide) are loop diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. Lasix and Bumex may be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Thiazides

Lasix vs. Thiazides

Lasix (furosemide) and thiazides are types of diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. They may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-1-2018

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

15-6-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed