LFS Trinexapac-ethyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Trinexapac-ethyl Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l trinexapac-ethyl; (~ 222 g/l trinexapac
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Trinexapac-ethyl Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

LFS Trinexapac-ethyl

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug,

triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, tihomthe, engsvingel,

strandsvingel og hundegræs

Deklaration:

Vækstreguleringsmiddel nr.: 318-119

Analyse:

Indhold:

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009.

trinexapac-ethyl 250 g/l ( 25,2% w/w)

5

liter - flydende

LFS Kemi

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N

Miljøfarlig

Sundhedsskadelig

ADVARSEL

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe,

engsvingel, strandsvingel og hundegræs. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, triticale, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39.

Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34.

Halm fra frøgræs må ikke anvendes som foder.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer,

der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet.

ikke tømmes i kloakafløb (S29).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.( R51/53).

Undgå kontakt med huden (S24).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vask huden efter arbejdet.

Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand (S28). Se også sikkerhedsdatabladet punkt 4.

Førstehjælp:

Brugsanvisning

Afgrøder

Virkemåde og virkningsspektrum

(l/ha)

LFS Trinexapax-ethyl

må kun anvendes til

vækstregulering af hvede,

byg,

rug,

triticale,

havre,

rødsvingel,

rajgræs,

timothe,

engsvingel,

strandsvingel

hundegræs.

Hvede

Vækstregulering

0,2-0,4

Anvend 0,2-0,4 l/ha

LFS Trinexapax-ethyl er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter,

både vinter-

og vårsæd samt

frøgræs.

LFS Trinexapax-ethyl

modvirker

lejesæd

samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene

og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets

strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Dosering og sprøjtetidspunkt

BBCH 30-39

LFS Trinexapax-ethyl i stræk-

ningsfasen (BBCH 30-39). Høje-

ste dosis anvendes i blødstråede

sorter. I det tidligste vækststadium

kan laveste dosis (0,2 l/ha) tank-

blandes med f.eks. 0,5 l/ha Chlor-

mequat-chlorid-produkt.

Vinterbyg

Vækstregulering

0,4-0,6

Anvend 0,4-0,6 l/ha

BBCH 30-39

LFS Trinexapax-ethyl i stræk-

ningsfacen (BBCH 30-39). Høje-

ste dosis anvendes i blødstråede

sorter. I år med øget risiko for leje-

sæd kan det være påkrævet at hæ-

ve doseringen til 0,6 l/ha.

Vårbyg

Vækstregulering

0,4-0,6

Anvend 0,4-0,6 l/ha

BBCH 30-39

LFS Trinexapax-ethyl i stræk-

ningsfasen (BBCH 30-39). Høje

ste dosis anvendes i blødstråede

sorter.

Vækstregulering

0,4-0,6

Rug er den kornafgrøde der lettest

BBCH 30-39

går i leje, hvorfor vækstregulering

ofte er nødvendig. Anvend 0,4-0,6

l/ha LFS Trinexapax-ethyl i stræk-

ningsfasen (BBCH 30-39). Høje-

ste dosis anvendes i blødstråede

sorter og ved stor risiko for leje-

sæd.

Triticale

Vækstregulering

0,4-0,6

Anvend 0,4-0,6 l/ha

BBCH 30-39

LFS Trinexapax-ethyl i stræk-

ningsfasen (BBCH 30-39). Høje-

ste dosis anvendes i blødstråede

sorter og ved stor risiko for lejesæd

Havre

Vækstregulering

Anvend 0,3 l/ha LFS Trinexapax-

ethyl

strækningsfasen (BBCH

30-34). Højeste dosis anvendes i

blødstråede sorter. Havre må al-

drig behandles senere end (BBCH

Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Bemærkninger

(l/ha)

Rødsvingel

Vækstregulering

Vækstreguleringen foretages fra

BBCH 30-49

beg. strækningsvækst ca. 25. april,

når 1. knæ er synligt. Der anven-

des 0,8 l/ha under de fleste forhold

fra slutningen af april og ca. 3 uger

frem.

Rajgræs

Vækstregulering

0,4-0,8

Anvendes i strækningsfasen i mar-

BBCH 30-49

ker med kraftig vækst.

Timothe

Vækstregulering

0,4-0,8

Vækstreguleringen foretages fra

BBCH 30-49

beg. strækningsvækst, når 1. knæ

synligt.

anvendes 0,4-0,8

l/ha LFS Trinexapax-ethyl, når

planten er i god vækst.

Engsvingel

Vækstregulering

0,4-0,8

Vækstregulering med 0,4-0,8 l/ha

BBCH 30-49

LFS Trinexapax-ethyl kan være

aktuel i strækningsstadiet frem til

skridning i kraftige marker i god

vækst.

Strandsvingel

Vækstregulering

LFS Trinexapax-ethyl 0,8 l/ha kan

BBCH 30-49

anbefales under de fleste forhold

fra slutningen af april og ca. 3 uger

frem. Det vigtigste er, at afgrøden

er i god vækst og vækstforholdene

i øvrigt er optimale, når der vækst-

reguleres.

Hundegræs

Vækstregulering

0,4-0,8

Vækstreguleringen foretages fra

BBCH 30-49

beg. strækningsvækst først i maj,

når 1. knæ er synligt. Der anven-

des 0,8 l/ha LFS Trinexapax-ethyl

når planten er i god vækst.

Ved behandling med Zenit

575 EC eller

andre triazoler

kan man reducere

doseringen med ca. 20%. Der skal dog blandes med en dosering på minimum 0,3 l/ha.

Tidspunkt for behandling er uændret. Det relativt sene anvendelsestidspunkt i hvede,

byg, rug og triticale (BBCH 30-39) for LFS Trinexapax-ethyl betyder, at man kan

afvente årets vækstforhold inden beslutning om vækstregulering foretages. Afgrøden

der behandles med LFS Trinexapax-ethyl må ikke være påvirket af tørke eller anden

stress, hverken ved eller umiddelbart efter behandlingen med LFS Trinexapax-ethyl,

da det i enkelte tilfælde kan give skader på afgrøden.

Blanding med produkter, der er formuleret med kraftige sprede-klæbemidler og andre

stoffer, der fremmer optagelsen, kan øge risikoen for skader med LFS Trinexapax-

ethyl.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke

genanvendes.

I god vækst, afgrøden må ikke være tørkestresset, eller stresset af andre

forhold.

Optimal

temperatur

10 C og LFS Trinexapax-ethyl

udsprøjtes ved temperaturer

ned til

8 C.

Nattefrost

efter

behandling har

ingen

indflydelse på effekten.

LFS Trinexapax-ethyl er regnfast efter 2 timer.

Aktiviteten

Trinexapax-ethyl

stiger

stigende

lysintensitet.

Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med LFS Trinexapax-ethyl under

forudsætning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset

hvilken blandingspartner der anvendes er det

vigtigt,

begge etiketteforskrifter

omkring sprøjtefrister m.m.

overholdes.

Bland aldrig LFS Trinexapax-ethyl

mere end ét produkt inklusiv spredemidler.

Express

, Harmony

Plus, Starane

Chlormequat-chlorid, Terpal

Amistar

Acanto

Prima,

Zenit

575 EC,

Unix

Tilt

Tern

Folicur

Comet

, Opus

, Juventus

, Opera

Karate

WG, Pirimor

, Fastac

, Marvik

Ingen restriktioner

Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Bemærkninger

Bortskaffelse af tom emballage

Optimale forhold

Afgrøde:

Temperatur:

Regn:

Andre

forhold:

Tankblanding

Midler mod en- og tokimbladet ukrudt

Midler til vækstregulering

Midler mod svampesygdomme

Midler mod skadedyr

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Tilberedning af sprøjtevæske

Præparatfyldeudstyr

Direkte injektion

Rengøring af sprøjteudstyr

Sørg altid for at

sprøjten er korrekt

rengjort

samt

efterset

for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes

den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen

halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter

suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret,

samt

evt.

tomme dunke/beholdere.

Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af

LFS Trinexapac-ethyl i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier

tilsættes til

sidst,

inden den endelige tankblanding er

udført.

anvendelse

direkte

injektionsudstyr,

ledes

ufortyndede

præparat

automatisk ind i de slanger,

som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af

sprøjteopgaver

gennemføres

en gennemskylning og rengøring af

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på

vaskepladsen.

uvasket

sprøjte

skal

placeres

behandlede

mark

vaskepladsen eller

under

tag.

Sprøjten skal

være monteret

med spuledyser

indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet

således,

restsprøjtvæske kan fortyndes,

og der kan

foretages en grundig rengøring i

marken.

Restsprøjtevæske skal

på passende vis

fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den

maksimalt

tilladte

dosering for

pågældende

middel

herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det

sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og

dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i

egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt

henvises til

Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af

sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 268 af 31. marts

2009.

Flydende

Fast:

Altid

LFS Kemi ApS fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Fabr. nr. påtrykt emballagen

Batch nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen

26-1-2019

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxic potential for α,β‐unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxic potential for α,β‐unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones

Published on: Fri, 25 Jan 2019 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 12 flavouring substances from subgroup 4.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 217 (FGE.217). Based on experimental data, in previous versions of this FGE (FGE.217 and FGE217Rev1), for 6‐methylcoumarin [FL‐no: 13.012] and 5‐ethyl‐3‐hydroxy‐4‐methylfuran‐2(5H)‐one [FL‐no: 10.023] the concern for genotoxicity was ruled out. 6‐Methylc...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-2-2019


Orphan designation: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl) acetamide, Treatment of cystic fibrosis, 21/05/2015, Positive

Orphan designation: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl) acetamide, Treatment of cystic fibrosis, 21/05/2015, Positive

Orphan designation: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl) acetamide, Treatment of cystic fibrosis, 21/05/2015, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-1-2019


Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-12-2018


Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate salt, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-12-2018


Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (Active substance: Poly[2-[(4-{[1-carboxy-2-(hexadecylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}-2,3-bis({2-[((2S)-2-(2-{[(2R)-2-carbamoyl-(2-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}ethyl]sulfanyl}-3-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}propanamido)-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)propanoyl Ethyl ester) )-methoxy]acetyl}oxy)butyl)sulfanyl]-3-(hexadecylcarbamoyl)propanoic acid]-poly(ethylene glycol)-este...

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Active substance: 1-[4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl]-3-phenylurea) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety