LFS Tebuconazol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Tebuconazol Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 250 g/l tebuconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Tebuconazol Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om svampemidler.

Svampemiddel nr.:

318-149

Godkendelsesindehaver:

Analyse:

Tebuconazol…..250 g/l

(26% w/w) 20 C

Indhold: 5 liter

LFS Kemi

Tarp Byvej 81

6715 Esbjerg N

LFS Tebuconazol

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse

i korn og raps

Sundhedsskadeligt

Miljøfarlig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene og huden ( R36/R38).

Mulighed for skade på barnet under graviditeten ( R63).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtids effekter i vandmiljøet ( R51/53)

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige

leverandørbrugs-

anvisning

samt

Arbejdstilsynets

informationsmateriale

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn

og raps.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

hvede,

triticale

ikke

anvendes

senere

vækststadie 69 og ikke senere end 5 uger før høst. Maksimalt 2

behandlinger om året.

Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 65 og

ikke senere end 6 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om

året.

raps

ikke

anvendes

senere

vækststadie

Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i

vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening

via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding:

Bring personen i frisk luft og kontakt læge

Indtagelse:

Ved indtagelse skyl straks munden grundigt

med vand. Fremkald ikke opkastning, søg læge.

Kontakt med huden:

Ved kontakt med huden fjernes alt forurenet

tøj straks og huden vaskes med rigeligt vand og sæbe.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge

kontaktes. Fjern eventuelle kontaktlinser under skyldning.

Vandmængde:

Brugsanvisning

Der benyttes 150 – 300 l/ha, f.eks udbragt med:

LFS Tebuconazol er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af

svampesygdomme

korn

raps.

Tebuconazol

systemisk

Afgrøde

Dyse nr.

Tryk

Km/h

Vandmængde

svampemiddel. Det virker såvel forebyggende som helbredende og har en

Åbne/lave

ISO FO25

150 l/ha

virkningstid på 2-4 uger afhængig af dosering. Må ikke udsprøjtes i frostvejr.

Tætte/høje

ISO FO4

300 l/ha

Doseringer:

Afgrøde Skadegører

Dosis l/pr. ha

Sprøjtetidspunkt

Hvede

Gulrust

0,5 - 1,0

Mod meldug, gulrust og

Antal sprøjtninger:

Brunrust

brunrust sprøjtes når de

Der må maksimalt behandles 2 gange pr. år med de højst angivne doseringer.

Meldug

første sygdomstegn viser

De laveste doseringer anvendes ved en tidlig sprøjtning i forhold til svampens

Hvedebrunplet

sig i marken på stadie 30-71.

udvikling, afgrødens størrelse samt øvrige behandlinger.

(Septoria)

Mod gråplet stadie 30-32

Anvendelsen af nedsatte doseringer forudsætter rettidige behandlinger.

Hvedegråplet

og brunplet stadie 51-59

(Septoria)

sprøjtes der efter risikovurdering

eventuelt ved begyndende angreb.

Tankblanding

Marken skal holdes under obser-

LFS Tebuconazol kan normalt uden problemer blandes med andre gængse plante-

vation, og om nødvendigt gen-

beskyttelsesmidler.

tages behandlingen 2-3 uger

Instruktioner givet på etiketten af det produkt der blandes med skal dog altid følges.

senere.

Aksbeskyttelse mod hvedebrun-

Normalt blandes kun to produkter.

plet kan blive aktuelt på stadierne

Ønsker man at blande med mangan, bør man undgå at anvende mangansulfat og i

51-59.

stedet anvende mangannitrat eller mangancarbonat.

Aksfusarium

Mod aksfusarium er det optimale

Fremstilling af sprøjtevæske

sprøjtetidspunkt mellem stadie 61

(begyndende blomstring) og

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand. Omrøring sættes i gang. Ryst dunken

stadie 69 (afsluttende blomstring).

omhyggelig før brug. Under stadig omrøring hældes LFS Tebuconazol direkte

i sprøjtetanken samtidig med påfyldning af vand.

Bygrust

0,5 - 1,0

Sprøjtes ved begyndende angreb

Opblandet sprøjtevæsker bør ikke henstå, men skal anvendes umiddelbart efter

Meldug

Stadie 30-65.

opblanding.

Skoldplet

Bygbladplet

Rengøring

Brunrust

0,5 - 1,0

Sprøjtes ved begyndende angreb

Umiddelbart efter sprøjtningen rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten

Skoldplet

Stadie 30-65

grundigt både ind og udvendigt med rent vand. Udsprøjt skyllevandet på allerede

Meldug

behandlede arealer, husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Triticale

Meldug

0,5 - 1,0

Sprøjtes ved begyndende angreb.

Brunrust

Stadie 30-59.

Bortskaffelse af emballage

Gulrust

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Skoldplet

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder

bør

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Hvedebrunplet

0,5 - 1,0

Mod gråplet og brunplet stadie

Hvedegråplet

30-59 sprøjtes der efter risiko-

vurdering eventuelt ved begyn-

Resistens

dende angreb. Marken skal holdes

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virknings-

under observation, og om nød-

mekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det

vendigt gentages behandlingen

2-3 uger senere.

enten med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkningsmekanisme

Aksbeskyttelse mod

eller anvende LFS Tebuconazol i tankblanding med midler med anden

hvedebrunplet kan

blive aktuel

virkningsmekanisme ( eksempelvis piperziner eller Morpholiner). For at mindske

på stadierne 51-59.

risikoen for resistensudvikling bør triazoler maksimalt anvendes to gange pr.

vækstsæson. De anbefalede doseringer bør overholdes, og det skal tilstræbes, at

Raps

St. knoldbæger-

Mod storknoldet knoldbæger-

svamp

svamp og gråskimmel. sprøjtes på

ramme svampen på et tidligt udviklingstrin, hvor den er mest modtagelig.

Gråskimmel

stadium 65 (fuld blomstring).

Skulpesvamp

Skulpesvamp bekæmpes ved

sprøjtning på stadium 69 (afslut-

tet blomstring).

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.