LFS Sulfosulfuron

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Sulfosulfuron Granulat
 • Lægemiddelform:
 • Granulat
 • Sammensætning:
 • 800 g/kg sulfosulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Sulfosulfuron Granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Generelt

LFS Sulfosulfuron er et ukrudtsmiddel, der med de anbefalede doseringer, giver en bred effekt på såvel

bredbladet ukrudt som på græsukrudt. LFS Sulfosulfuron anvendes om foråret i vinterhvede, vårhvede

samt i triticale. LFS Sulfosulfuron er formuleret som et "minigranulat" , dvs. et granuleret produkt, som er

letopløseligt i vand og giver minimale støvproblemer. LFS Sulfosulfuron optages hovedsageligt gennem

bladene og i mindre omfang af rodsystemet. Optimal effekt opnås ved at behandle ukrudtet, når det er

saft-spændt, i god vækst og har 2 - 4 blade. Effekten er bedst under gode vækstforhold (varme, tilpas

jordfug-tighed og høj luftfugtighed). LFS Sulfosulfuron er også effektiv ved lave temperaturer, så længe

ukrudtet er i vækst. Undgå behandling i perioder med frost, nogle enkelte nætter med let frost efter

behandlingen, påvirker dog ikke effekten. LFS Sulfosulfuron optages hurtigt af ukrudtet. Undgå

behandling ved risiko for efterfølgende regn.

LFS Sulfosulfuron skal altid anvendes sammen med et

sprede-klæbemidddel.

Virkningssymptomer på ukrudtet

LFS Sulfosulfuron stopper umiddelbart tilvæksten hos modtagelige ukrudtsarter, selvom nedvisning

først viser sig efter 3 - 6 uger. Under visse forhold kan grønne, men hæmmede ukrudtsplanter stadig

være tilbage under den voksende afgrøde, dog uden at konkurrere med denne.

Behandling, tidspunkt og ukrudtsspektrum

Anvendes om foråret i vinterhvede, triticaie samt vårhvede efter frem spiring. Ukrudtet bør være i god

tilvækst ved behandling. Langvarige tørre vejrforhold i en periode før eller efter behandlingen kan

resultere i nedsat effekt. LFS Sulfosulfuron kan anvendes om foråret fra afgrødens vækststadie 25.

Erfaringer fra forsøg med LFS Sulfosulfuron viser følgende ukrudtseffekter, når produktet anvendes

under de anbefalede forhold:

Effekt af LFS Sulfosulfuron

Effektoversigt

Arter og doseringer, hvor der opnås fuld effekt

Anbefalinger

I ovenstående skema er de arter nævnt, som LFS Sulfosulfuron kontrollerer (>80 %), ved de angivne

doseringer. For et optimalt resultat skal LFS Sulfosulfuron altid anvendes sammen med et sprede-

klæbemiddel. Anbefalet dosering er 1 - 2 dl sprede-klæbemiddel pr. 100 I vand, svarende til 0,1 - 0,2

pct. (Højere dosering under tørre forhold eller dårlige vækstbetingelser). Tilsætning af olier eller

stoffer, som sænker pH, frarådes.

Vindaks og alm. rapgræs

og arter nævnt i venstre kolonne: Behandling kan foretages enten i stadie 25

med 9,0 g/ ha eller i stadie 30 - 31 med 12,5 g/ ha. Foretages behandlingen sent (stadie 32) kan

doseringen med fordel øges til 18, 75 g/ ha.

Kvik:

LFS Sulfosulfuron 18,75 g/ ha giver en kraftig hæmmende effekt. Kvikken vil ofte stå tilbage i

bunden af afgrøden med nedsat konkurrencekraft. Behandlingen foretages på kvikkens stadie 13 - 14,

(kornet vil da være i stadie 31 - 32). Effekten af LFS Sulfosulfuron mod kvik er normalt etårig. Dette

betyder, at genvækst må forventes, sædvanligvis i stubben efter høst. Selv ved lavere doseringer,

mellem 12,5 -18,75 g/ ha, vil væksten af kvik standse, dog vil genvæksten ved for lave doseringer

begynde inden høst af afgrøden. Genvæksten sker hovedsageligt af bladmassen og kan let kontrolleres

med en behandling med Roundup® - enten før høst af kornet eller i stubben efter høst. Ud over kvik

kontrolleres ukrudtsarterne nævnt i midterste kolonne med 18,75 g/ ha i vækststadie 31 - 32.

Hejrearter:

Bekæmpelse af hejrearter foretages altid som en splitbehandling.

1. behandling udføres på stadie 31 med 12,5 g/ ha og 2. behandling på stadie 32 - 33 med 12,5 g/ ha.

Effekten mod blød hejre er generelt lidt bedre end mod gold hejre. Ved denne splitbehandling

kontrolleres samtidig ukrudtsarterne nævnt i højre kolonne.

Afgrødens følsomhed

I afgrøden kan enkelte blade reagere med gulfarvning. Symptomerne er kortvarige og forbigående, og

påvirker normalt ikke afgrøden. Vårhvede og triticaie er mere følsomme end vinterhvede, og der har

været tilfælde af svag vækstreduktion.

Blanding med andre produkter

LFS Sulfosulfuron kan blandes med Harmony®, Primus®, Starane XL® og de fleste svampemidler.

Hvis LFS Sulfosulfuron tankblandes med Ally, er maximal dosering af LFS Sulfosulfuron 12 g og Ally

ST 1 tablet, hvis der efterfølgende skal være vinterraps. Det behandlede areal skal harves kraftigt eller

pløjes inden såning af vinterraps. LFS Sulfosulfuron kan tankblandes med Oxitril® CM, DFF® eller

Express® i tilfælde, hvor LFS Sulfosulfuron alene ikke har tilstrækkelig effekt på de forekommende

ukrudtsarter. Blanding med andre præparater frarådes.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Anvend LFS Sulfosulfuron i 100 - 200 liter vand/ ha. Fyld sprøjten halvt op med rent vand. Hold cir-

kulationen igang hele tiden. Tilsæt den beregnede og opmålte mængde LFS Sulfosulfuron.

Spredeklæbemiddel tilsættes til sidst, umiddelbart inden påfyldningen afsluttes. Sprøjtevæsken skal

anvendes samme dag den er tilberedt.

Sprøjteudstyr

Begynd altid sprøjtearbejdet med en rengjort sprøjte. Alle rester og indvendige belægninger bør være

fjernet. Sprøjten skal være korrekt indstillet, og behandlingen skal udføres, så overlapninger undgås.

Undgå altid vinddrift til nærliggende afgrøder, især til marker hvor der er andre afgrøder end hvede og

triticale, samt til drivhuse, vandløb og søer.

Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed.

Rengøring af tank og udstyr efter behandling af LFS Sulfosulfuron

Inden sprøjten anvendes i andre afgrøder end hvede og triticale, skal sprøjteudstyret renses grundigt.

1. Umiddelbart efter behandlingen skal tanken skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet bør

sprøj-tes ud over den netop behandlede afgrøde. Husk også at rengøre den udvendige side af

sprøjten.

2. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/ haner, så alle slanger bliver rengjort. Endvidere skal

sprøjten tømmes helt mellem hver skylning.

3. Fyld sprøjten med vand og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. sal-

miakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Skyl

slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation.

Tøm tanken gennem bommen/ dysen over afgrøde eller biobed og skyl tanken/ bommen med rent

vand.

4. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten.

5. Gentag trin 2.

6. Skyl tanken/ sprøjten grundigt i 5 minutter samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem

bommen/ dysen.

Tankspuledyse: Er en sådan monteret, lettes rengøringen meget, eftersom der spares både tid og vand. I

stedet for at anvende en fuld tank, som beskrevet ovenover i trin 2, er det i stedet nok at fylde 100 - 150

liter vand i en 1000 liters tank (10 - 15 %), og så lade tankspuledysen arbejde i den angivne tid.

Tankspuledysen anvendes også ved skylninger med rent vand, eftersom den sikrer, at tanken skylles

overalt indvendigt.

Begrænsninger i anvendelsen

LFS Sulfosulfuron må kun anvendes i hvede og triticaie uden udlæg.

Omsåning og efterfølgende afgrøde

I tilfælde af at et område, der er behandlet med LFS Sulfosulfuron, skal sås om, er vårhvede eller

kartofler de eneste valgmuligheder. LFS Sulfosulfuron må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse i det

omsåede område. Efter anvendelse af LFS Sulfosulfuron, kan der som efterfølgende afgrøde dyrkes al

slags korn (også med udlæg af græs/ kløver), vinter- og vårraps, ærter, kartofler, hestebønner og majs.

Før såning af vinterraps skal der foretages en grundig og dyb jordbearbejdning.

NB: Sukkerroer, foderroer og grøntsager kan ikke dyrkes året efter en behandling med LFS

Sulfosulfuron.

Minimering af risiko for resistensdannelse

Ved ensidig anvendelse gennem en årrække af samme ukrudtsmiddel eller af ukrudtsmidler med

samme virkemekanisme - er der risiko for udvikling af resistens over for midlet eller gruppen af midler.

For at forhindre eller forsinke mulig udvikling af resistens i forbindelse med brugen af LFS

Sulfosulfuron, bør følgende retningslinier følges:

Undgå ensidig gentagen brug af LFS Sulfosulfuron eller andre sulfonylurea-produkter på samme

mark

Etabler et sædskifte, der sikrer brug af andre midler med anden virkemåde, og som kontrollerer de

samme ukrudtsarter som LFS Sulfosulfuron.

Integrer mekaniske eller andre dyrkningsmæssige metoder i ukrudtsbekæmpelsesprogrammer, når

det er praktisk muligt.

Undgå at ukrudtsfrø fra resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre mejetærsker

og andre maskiner og redskaber.

Benyt eksempelvis Roundup til bekæmpelse af fremspirede spild planter, f.eks. ved at indføre

"falsk såbed ".

Håndtering af rester af produktet og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares under kølige, tørre forhold.

LFS Sulfosulfuron anvendes under licens af Monsanto Technology LLC.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der

er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/ eller anvendelse af produktet.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/ 2009.

Ukrudtsmiddel nr.:

318-96

Analyse:

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Sulfosulfuron . . . 800 g/kg ved 20°C (80 % W/W)

Nettoindhold:

125 g

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.

Batchnummer er påtrykt emballagen

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Sulfosulfuron

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede og

triticale.

Må i hvede ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i triticaie ikke anvendes senere end 3 måneder før

høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever

i vand

(SPe3)

.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller

andre produkter, der indeholder sulfosulfuron, kun

anvendes efter brugsanvisningens angivelser

(SPe1)

.

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102)

.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

Førstehjælpsforanstaltninger

Øjekontakt:

Kommer produktet i øjnene skylles omgående

med rigeligt vand; om muligt fjernes eventuelle

kontaktlinser.

Hudkontakt:

Ved kontakt med huden vaskes med sæbe og

vand. Fjern forurenet tøj. ur og smykker. Vask tøjet og rens

skoene før genbrug.

Indånding:

Flyt den pågældende ud i frisk luft.

Indtagelse:

Ved indtagelse fjernes produktet (granulaterne)

fra munden, som derefter renses med vand. Drik vand.

Fremkald

ikke

opkastning, medmindre det er foreskrevet af

medicinsk personale. Søg læge.

Arter

Doseringer

Vindaks, Alm. rapgræs, Hyrdetaske, Agersennep

9,0 - 12,5 gram + sprede-klæbemiddel

Kvik, Lægejordrøg, Forglemmigej, Burresnerre, Kamille,

Fuglegræs, Vindaks, Alm . rapgræs, Hyrdetaske, Agersennep

Dosering af LFS Sulfosulfuron

18,75 gram + sprede-klæbemiddel

Gold hejre, Blød hejre, Rug hejre, Kornvalmue, Kvik,

Lægejordrøg, Forglemmigej, Burresnerre, Kamille,

Fuglegræs, Vindaks, Alm . rapgræs, Hyrdetaske, Agersennep

Splitbehandling

2 x 12,5 gram + sprede-klæbemiddel

Vandmængde

Hardi ISO F 110

Hardi ISO LD 110

Tryk

Kørehastighed

100 I vand / ha

015 - Grøn

015 - Grøn

2,5 Bar

6,6 km/t

150 I vand / ha

020 - Gul

020 - Gul

2,5 Bar

5,8 km/t

200 I vand / ha

025 - Lilla

025 - Lilla

2,5 Bar

5,5 km/t

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i hvede og triticale.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.