LFS Pyraclostrobin Pro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Pyraclostrobin Pro Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 200 g/l pyraclostrobin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Pyraclostrobin Pro Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 318-198
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

LFS Pyraclostrobin Pro

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs og majs.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Svampemiddel nr. 318-198

Analyse:

Pyraclostrobin 200 g/L

(19,2% w/w )

Midlet indeholder solvent naphta (råolie), tung aromatisk

Indhold:

liter - Midlet er et emulsionskoncentrat

Godkendelsesindehaver:

v/20 C

o

5

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

Fare

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Må kun anvendes til

bekæmpelse af

svampe-

sygdomme i korn, frøgræs og majs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i

højere doseringer end de i

brugsanvis-

ningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i

hvede, og må ikke anvendes senere end 42 dage

før høst i rug, triticale, byg og havre. Må i majs

ikke anvendes senere end i vækststadium 65. Må i

frøgræs kun anvendes i vækststadium 30-69, og

halm fra høstet

frøgræs

må ikke

bruges

til

opfodring.

Må ikke anvendes nærmere end 10

meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at

beskytte organismer,

der lever i

vand.

Undgå

forurening af

vandmiljøetmed produktet

eller med

beholdere,

der har indeholdt

produktet.

P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for

børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikke-

varer og foderstoffer.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H315 Forårsager hudirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H304 Kan være livsfarligt,

hvis det

indtages og

kommer i luftvejene.

H410 Meget

giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde

udsættelse

forplantebeskyttel-

sesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Rens

ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Førstehjælpsforanstaltninger:

P101 Hvis

brug for

lægehjælp,

medbring da

beholderen eller etiketten.

P301+P310+P331 I TILFÆLDEAF INDTAGELSE:

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Fremkald IKKE opkastning.

P330 Skyl munden

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted

med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl

forsigtigt

med vand i

flere minutter.

Fjerne eventuellte

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med

rigeligt sæbe og vand.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION

eller en læge.

P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Angivelse af

om øjeblikkelig lægehjælp og særlig be-handling

er nødvendig.

Nødsituation: Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 (døgntelefon)

Symptomer:

De vigtigste kendte symptomer

og virkninger

beskrevet i mærkningen af produktst (se afsnit 2 i sds) og/eller i

afsnit

Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil

videre ikke kendte.

Behandling:

Symptomatisk

behandling

(dekontamination,

vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

P280 Bær beskyttelseshandsker /øjenbeskyttelse.

P261 Undgå indånding af dampe/spray.

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under

brugen af dette produkt.

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

BRUGSANVISNING

Virknings mekanisme:

Effekter:

Anvendelse:

Resistens:

Blanding:

Sprøjteteknik:

Tilberedning af sprøjtevæske:

Præparatfyldeudstyr

Direkte injektion

Rengøring:

Tom emballage:

Lagring:

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for

elektrontransporten i

mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi

opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på

tidligst

mulige

tidspunkt;

når

svampesporerne

spirer

bladet.

behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det

aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det

giver

en lang virkningstid og en ensartet

effektiv beskyttelse

hele

bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

LFS Pyraclostrobin Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn (se

tabel), desuden kan en behandling med

i nogle tilfælde

have en positiv indflydelse på udbyttet

og/eller kvaliteten af den høstede

afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme

* = svag effekt ***** = special middel

I frøgræs har

god effekt overfor kronrust i rajgræs,

dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt

rust i engrapgræs.

I majs har

god effekt overfor majs bladplet

(Helminto-sporium turcicum) og majs øjeplet (Kabatiella zea).

Korn:

kan anvendes

fra begyndende strækningsvækst

vækststadium 30 og indtil

begyndende kernedannelse vækststadium 69 i

hvede, byg, rug, triticale og havre.

optages hurtigt i bladene og er regnfast efter indtørring

sprøjtevæsken.

Vær

opmærksom på om eventuelle blandingspartnere

kræver en længere periode for at være regnfast.

Virkningen af

en behandling med 1,25 l/ha

strækningsfasen vil

være 3 –5 uger afhængig af smittetryk,

de klimatiske

forhold,

sortens modtagelighed,

udvikling af

symptomer

samt

afgrødens

tilvæksthastighed.

bør altid tankblandes med et kornfungicid med en

anden virkningsmekanisme som er

effektiv mod de

relevante svampe-

sygdomme f.eks.

Bell.

Anvend strobilurinholdige produkter forebyggende

eller så tidligt som muligt i infektionsforløbet.

Frøgræs:

Der er ikke konstateret skader på afgrøderne som følge af sprøjtning med LFS

Pyraclostrobin Pro, men svampemidler herunder

bør

ikke udbringes under meget tørre og varme forhold med kraftig sol indstråling.

Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde f.eks. som følge af tørke eller en ukrudts

sprøjtning.

mange

fungicider

risiko for

forekomst

biotyper,

modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer.

(pyraclostrobin)

tilhører

gruppen af

strobiluriner

(FRAC gruppe 11),

som vurderes at

have en høj

risiko for

udvikling af

resistens.

Danmark er

fundet

resistens

overfor

hvedens

gråplet,

hvedebladplet,

meldug og ramularia i

korn.

Gentagne behandlinger

midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens.

For at undgå udvikling af resistens må dette produkt eller andre produkter, der

indeholder pyraclostrobin, ikke anvendes mere end 2 gange per sæson, i byg

dog kun 1 gang per sæson.

For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med

eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt

over for de aktuelle arter.

Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i

infektionsforløbet.

kan blandes med Bell,

Opus,

Opera,

Juventus 90,

Flexity,

Ceando,

Fastac 50,

Medax Top,

Cycocel

750 og Terpal.

hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst.

Det er altid vigtigt at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle

tankblandinger udsprøjtes straks.

skal

udbringes med en marksprøjte (eller

anden

sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som

er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal

altid tilpasses afgrødens udvikling mht.

højde,

tæthed,

fugtighed, ol.

Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde,

overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum,

og at afdrift til omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og

low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen

for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på

markedet, der opfylder gældende regler. Nedenstående angiver eksempler på

mulige dyser.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påyldes den

ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterføgende skyldes præparatfyldeudstyret,

samt

tomme dunke/beholdere.

Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige

spor af

i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er

udført.

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr,

ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Generelt

bør der være konstant

omrøring under udbringning og kørsel

sprøjteæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller

under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengæring af tanken

og sprøjten skal

være monteret

med separat

vandtank med tilstrækkelig

kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en

grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes

50 gange med vand og udsprøjtes i

den behandlede mark (uden at

maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på

det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre,

slanger

og dyser

kontrolleres

urenheder

og eventuelle belægninger.

Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af

sprøjter

udbringning

bekæmpelsesmidler,

Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2013. P391 Udslip opsamles.

Rester skal

afleveres til

den kommunale affaldsordning for farligt

affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder

bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering.

LFS Pyraclostrobin Pro bør

opbevres frostfrit

uåbnet

originalemballage

beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 40 C.

korrekt

opbevaring er

produktet

holdbart

minimum 2 år

fra fabrika-

tionsdatoen.

--------------------------------------------------------

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader,

herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

Pyraclostrobin

anvendes

vækststadium 30-69

svampesygdomme i frøgræs.

LFS Pyraclostrobin Pro har alene god effekt

mod en række sygdomme i

frøgræs, og ofte vil

1 behandling med halv til hel dosis være tilstrækkeligt. En

bredere effekt

kan opnås ved blanding med Bell.

Ved blanding med Bell

mindskes risikoen for resistensopbygning tilligemed.

Majs:

Pyraclostrobin

anvendes

vækststadium 30-65

svampesygdomme i majs.

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

LFS Pyraclostrobin Pro

Skadegører

Effekt

*

**

****

****

Skadegører

Effekt

Hvedemeldug

Bygmeldug

Gulrust

Brunrust

Bygrust

****(*)

Septoria

Hvedebladplet (DTR)

Skoldplet

***(*)

Bygbladplet

****(*)

Ramularia

(Kilde: Landsoversigten s. 89 2013 effekter fra Comet)

Effekterne på meldug (hvede og byg), hvedegråplet, hvedebrunplet, hvedebladplet og

ramularia i byg må pga. resistens forventes at være svage.

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemækninger

Hvede (vinter

Gulrust

0,6-1,25 l

30-69

Maks. 2 x 1,25 l/ha

og vår)

Brunrust

pr. sæson

Sprøjtefrist 35 dage

Byg (vinter

Bygrust

0,6-1,25 l

30-59

Maks 1 x 1,25 l/ha

og vår

Bygbladplet

pr. sæson

Skoldplet

Sprøjtefrist 42 dage

Havre

Kronrust

0,6-1,25 l

30-59

Maks. 2 x 1,25 l/ha

pr. sæson

Sprøjtefrist 42 dage

Vinterrug

Brunrust

0,6-1,25 l

30-59

Maks. 2 x 1,25 l/ha

Skoldplet

pr. sæson

Sprøjtefrist 42 dage

Triticale

Gulrust

0,6-1,25 l

30-59

Maks. 2 x 1,25 l/ha

Brunrust

pr. sæson

Sprøjtefrist 35 dage

3 bar tryk

Ydelse (l/min)

Hastighed (km/t)

Væskemængde pr. ha

ISO LD 0,15(grøn) 0,6

ISO LD 0,2 (gul)

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Rajgræs (Alm. Kronrust, plet- 0,6-1,25 l

30-69

Maks. 2 x 1,25 l/ha

og ital.)

og netnekrose

pr. sæson

Ikke senere end

vækstst. 69

Hundegræs

Skoldplet og

0,6-1,25 l

30-69

Maks. 2 x 1,25 l/ha

mastigospo

pr. sæson

rium bladplet

Ikke senere end

vækstst. 69

Rødsvingel

Rust

0,6-1,25 l

30-69

Maks. 2 x 1,25 l/ha

Strandsvingel

Dreschlera

pr. sæson

Stivbladet

bladplet

Ikke senere end

svingel

vækstst. 69

Engsvingel

Engrapgræs

Rust

0,6-1,25 l

30-69

Maks. 2 x 1,25 l/ha

pr. sæson

Ikke senere end

vækstst. 69

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Majs

0,5-1,0 l

30-65

Maks. 1 l/ha pr. sæson

Majs bladplet

solo eller i splitbe-

Majs øjeplet

handling.

Ikke senere end

vækstst. 65

God effekt på:

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Active substance: H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-2Thi-Gly-Leu-Met(O2)-NH2-DOTA-225-actinium) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3391 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/17

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup?

Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHW pic.twitter.com/A44He0N4sf

FDA - U.S. Food and Drug Administration