LFS Prothioconazole Bejdse

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Prothioconazole Bejdse Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 100 g/l prothioconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Prothioconazole Bejdse Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav. (industriel anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

BRUGSANVISNING

LFS Prothioconazole Bejdse er et bejdsemiddel til bejdsning af vinterhvede,

rug,

triticale og vårhvede.

LFS Prothioconazole Bejdse virker effektivt mod flere frøbårne svampesygdomme. I

hvede

frø-

jordbåren

stinkbrand,

samt

spireskadende

svampe

(Microdochium nivale, Fusarium spp.).

I rug mod stængelbrand og spireskadende svampe (Microdochium nivale / Fusarium

spp.). I triticale mod samme sygdomme som for hvede og rug.

80 ml LFS Prothioconazole Bejdse pr. 100 kg udsæd.

Vinterhvede

Frø og jordbåren hvede-

Der bejdses ved forekomst

af hvedestinkbrand sporer

Vårhvede

Spireskadende svampe

Rugstængelbrand

Spireskadende svampe

Triticale

Frø og jordbåren hvede-

Der bejdses ved forekomst

af hvedestinkbrand sporer

Rugstængelbrand

Spireskadende svampe

Bejdsning skal foregå i et egnet bejdseanlæg, der kan udføre en kvalitetsbejdsning.

Anlægget bør være i god stand og kalibreret for at udføre tilfredsstillende bejdsning

med LFS Pronthioconazole Bejdse. Sugeslangen fra pumpen skal placeres direkte i

originalemballagen, for at minimere kontakt med midlet.

Bejdsning med LFS Prothioconazole Bejdse kan foretages ved temperaturer ned til

0 °C. Ved lave temperaturer kan LFS Prothioconazole Bejdse blive tyktflydende,

hvilket kan give problemer i nogle typer bejdseanlæg.

Såsæd med lav spireevne og/eller lav spirehastighed og/eller vandindhold over 18 %,

bør ikke bejdses.

Før

og efter

bejdsningen bør

maskiner,

pumper

m.m.

rengøres grundigt.

Prothionazole Bejdse er vandbaseret. Det betyder, at rengøring kan foretages med

vand i maskiner, hvor der udelukkende anvendes LFS Prothioconazole Bejdse.

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være 4 cm.

Behandlet udsæd bør udsås samme år, det er bejdset.

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere (palletanke) skal returneres til den af forhandleren navngivne

modtager.

Emballagen må ikke genbruges.

Helt tomme, lukkede og udvendigt rene palletanke, afhentes gratis af firmaet Schütz

Container WEB i Tyskland. Bestilling af afhentning foretages ved at udfylde den

Euro-Ticket,

der er placeret i metallommen på palletanken.

Skemaet faxes til det

fortrykte fax nummer.

Det kan ikke udelukkes, at svampe (f.eks. fusarium) udvikler resistens overfor LFS

Prothioconazole Bejdse. LFS Kemi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme

kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne

mellemrum at

anvende midler

med anden virkemekanisme,

f.eks.

ved at

skifte

middel

med jævne mellemrum.

Resistensgruppe FRAC 3.

Middel

risiko for

udvikling af resistens.

Producenten fralægger sit ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Dosering

Virkning mod frøbårne sygdomme

Afgrøde

Skadevolder

Bejdsebehov

Bejdseanlæg

Bejdsning

Rengøring

Udsåning

Opbevaring

Rester og tom emballage

Resistensdannelse

(Tilletia tritici)

(Microdochium nivale,

Fusarium spp.)

(Urocystis occulta)

(Microdochium nivale,

Fusarium spp.)

(Tilletia tritici)

(Urocystis occulta)

(Microdochium nivale,

Fusarium spp.)

stinkbrand

stinkbrand

Deklaration:

Svampemiddel nr.:

318-178

Analyse:

Prothioconazol

100g/L (9%w/w) v 20 C

Indhold:

Netto 1.000 liter flydende

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

o

Midlet er et suspensions-

præparat til bejdsning

Batch nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen

LFS Kemi

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

LFS Prothioconazole Bejdse

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampesygdomme i korn ved bejdsning

i lukkede industrielle anlæg.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle

bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det

bejdsede

korn

skal

umiddelbart

efter

bejdsningen

emballeres i sække/poser og plomberes.

Det

bejdsede

korn er

farligt

og

ikke

anvendes

til

menneskeføde eller foder.

Sækken/posen

ikke

anvendes

til

brødkorn,

andre

levnedsmidler og foderstoffer.

Kornet er bejdset med prothioconazol, og det bejdsede korn er

giftigt for fugle.

Ved såning skal det bejdsede korn dækkes

med jord. Ikke dækket korn skal opsamles.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført

på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde,

at etiketten eller

bindemærket normalt vil

blive siddende indtil

indholdet er

brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63)

Bemærk! Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthio-prothio-

conazol) som er fosterskadende.

(R61; kan skade barnet under graviditeten).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Undgå kontakt med huden (S24).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Bring personen i frisk luft.

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder

vand.

Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med vand og læge

kontaktes. Søg omgående læge.

Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Indånding:

Hud:

Øjne:

Indtagelse:

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.