LFS Propamocarb + Fosetyl-Al

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Propamocarb + Fosetyl-Al Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 530 g/l propamocarb; 310 g/l fosetyl-Al; (~ 96,3 g/l fosetyl
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Propamocarb + Fosetyl-Al Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

LFS Propamocarb+Fosetyl-A1 anvendes til bekæmpelse af salatskimmel (Bremia

lactucae) på salat, ”faldesyge” eller ”damping-off” forårsaget af Pythium spp. på

småplanter af salat, hovedkål, blomsterkål og rosenkål, tomat og agurk under

formeringen samt til forbyggende behandling af tomat og agurk mod Pythium spp.

ved tilførsel via drypvanding. Der vil kunne opnås sideeffekt på en række andre

Oomyceter, herunder arter af Phytophthora. For at sikre god kontrol af sygdomme

forårsaget af Oomycter skal LFS Propamocarb+Fosetyl-A1 anvendes forebyggende.

Virkemåde

LFS Propamocarb+Fosetyl-A1 er et systemisk svampemiddel, der indeholder en

kombination af to aktivstoffer, propamocarb og fosetyl, som effektivt beskytter

rødder og overjordiske plantedele af bredbladede afgrøder mod Oomyceter.

Kombinationen har multi-site virkning og er derfor velegnet som del af en strategi

for at undgå resistens. Midlet har direkte effekt ved at modvirke

mycelievækst/indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Indirekte har midlet

effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremmer væksten.

Dosering og anvendelsestidspunkt

*) Ved udbringning via drypvanding må LFS Propamocarb+Fosetyl-A1 ikke anvendes i et

recirkulerende system.

**) I agurk er der i enkelte forsøg - især ved høje temperaturer - set bladsvidninger ved

behandling indenfor de første ca. 2 uger efter udplantning.

Plantetal og udbytte har dog ikke været påvirket.

Resistensbeskyttelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme

virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette,

anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden

virkemekanisme. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som

følge af fejlagtig anvendelse, og kan ikke drages til ansvar for manglende

effekt ved en evt. resistensdannelse.

Biologisk bekæmpelse

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning

og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra

fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af

sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning.

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelses-

udstyr, såsom egnede handsker og briller.

Rengøring af sprøjteudstyr

Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten.

Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af

plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter

fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under

kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de

anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og

vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevares køligt men frostfrit, beskyttet mod sollys.

Ansvarsfraskrivelse

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader,

herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Svampemiddel nr.:

318-188

Analyse:

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Propamocarb . . . 530 g/L ved 20°C (47,32% w/w)

Fosetyl-Al. . . . . . 310 g/L ved 20°C (27,68% w/w)

Nettoindhold:

1L

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.

Batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Propamocarb+Fosetyl-Al

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampesygdomme i salat på friland og

i væksthus, småplanter af hovedkål,

blomsterkål og rosenkål samt tomat og

agurk dyrket i stenuld eller i jord.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

.

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d).

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for

vandlevende organismer (H413).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Anvend de påkrævede personlige værnemidler (P281).

Ved håndtering af småplanter bør anvendes kemisk

bestandige handsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i

salat på friland og i væksthus, småplanter af hovedkål,

blomsterkål og rosenkål samt tomat og agurk dyrket i

stenuld eller i jord.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i tomater og agurker ikke anvendes senere end 3

dage før høst.

Må i salat ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i salat på friland efter vækststadie (BBCH) 40 ikke

udbringes i en vandmængde under 1000 L/Ha for at

beskytte fugle

(SPe3)

.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra

vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand

(SPe3)

.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

(P102+P405)

.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen

eller etiketten

(P101).

VED KONTAKT MED HUDEN:

Vask med rigeligt sæbe

og vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt:

Søg lægehjælp

(P333+P313).

VED eksponering eller mistanke om eksponering:

Søg

lægehjælp (P308+P313).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det bruges igen (P363).

Afgrøde

Behandlingstidspunkt

Dosering

Bemærkning

Salat

Pythium spp.

Udvandet før udplantning.

1. behandling lige efter såning og inden

fremspiring.

2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage

senere.

3 ml/m2

Udbringes på fugtigt vækst-

medium i 2-4 ltr. vand/m2.

Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Salatskimmel

Forebyggende behandling ved sprøjtning

efter udplantning. Efterfølgende behandling

ca. 10 dage senere.

2,5 ltr./ha

Udbringes i 250-1.000ltr.

vand/ha.

Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Hovedkål,

blomsterkål

og rosenkål

Pythium spp.

Udvandet før udplantning.

1. behandling lige efter såning og inden

fremspiring.

2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage

senere.

3 ml/m2

Udbringes på fugtigt vækst-

medium i 2-4 ltr. vand/m2

Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Tomater og

agurker

dyrket på

stenuld eller

lign.

Pythium spp.

Udvandet før udplantning:

1. behandling lige efter såning og inden

fremspiring.

2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage

senere

3 ml/m2

Udbringes på fugtigt vækst-

medium i 2-4 ltr. vand/m2

Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Efter udplantning tilført via drypvanding*):

1. behandling lige efter udplantning**).

Efterfølgende behandlinger med ca. 10

dages interval.

3 ltr./ha

Max. 4 behandlinger pr. afgrøde.

Tomater og

agurker

dyrket i jord

Pythium spp.

Udvandet før udplantning:

1. behandling lige efter såning og inden

fremspiring. 2. behandling efter

fremspiring, 10-14 dage senere.

3 ml/m2

Udbringes på fugtigt vækst-

medium i 2-4 ltr. vand/m2

Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Efter udplantning tilført via drypvanding*):

1. behandling lige efter udplantning.

2. behandling 10-14 dage senere.

3 ltr./ha

Max. 2 behandlinger pr. afgrøde