LFS Metsulfuron-Methyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Metsulfuron-Methyl Minigranulat
 • Lægemiddelform:
 • Minigranulat
 • Sammensætning:
 • 200 g/kg metsulfuron-methyl; (~ 193 g/kg metsulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Metsulfuron-Methyl Minigranulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

BRUGSANVISNING

For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor

50. Vaske- og skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede

afgrøde.

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

Virkningsspektrum

LFS Metsulfuron-Methyl

Effektiv virkning:

God virkning (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet):

Svag virkning:

Begrænsning i anvendelse

LFS Metsulfuron-Methyl

Begrænsning i anvendelse – efterfølgende afgrøde

op til 20 g LFS Metsulfuron-Methyl pr. ha

mere end 20 g LFS Metsulfuron-Methyl pr.

ha

Omsåning af et areal behandlet med LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-

Methyl,

Anvendelse

LFS Metsulfuron-Methyl

VINTERSÆD

Vinterhvede,

triticale,

vinterrug

og

vinterbyg*:

Forår:

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

Vinterbyg:

LFS Metsulfuron-Methyl

Burresnerre:

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

VÅRSÆD

LFS Metsulfuron-Methyl

Gul okseøje:

LFS Metsulfuron-Methyl

Maksimaldosering:

LFS Metsulfuron-Methyl

Afgrødens vækststadie

Maksimal dosering

Zadoks

Per hektar

Fra st. 12

St. 25-29

St. 30

St. 31

St. 32 -

Resistens

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-

Methyl

Fremstilling af sprøjtevæsken

LFS Metsulfuron-Methyl

Sprøjteudstyret

LFS Metsulfuron-Methyl

Rengøring af sprøjteudstyr efter LFS Metsulfuron-Methyl

Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse

BEMÆRK!

helt

helt

Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse

Blandinger med andre midler

LFS

Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

Bortskaffelse af tom emballage og rester

FORHOLDSREGLER

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må

midlet

ikke anvendes

af

unge under 18 år.

• ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes:

• ved udbringning anvendes:

Marksprøjte

• ved transport:

Varemærke registreret af:

er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-

kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og vintersæd uden udlæg.

optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale

effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen

gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.

optages hurtigt

og transporteres til

planternes celler.

følsomt ukrudt stopper dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få

timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer

først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter

bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre,

varme forhold.

god virkning ved lave temperaturer,

hvis ukrudts-

planterne er

aktiv vækst.

Enkelte nætter

med nattefrost

eller

regn få timer

efter

sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.

Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal

dyrkes andet end korn.

Når brugsanvisningen følges, har

effektiv virkning (>85%

effekt) på de fleste ukrudtsarter i korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have

tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under “Effektiv virkning”.

Agergåseurt

Hundepersille

Raps, spild

Agersennep

Hyrdetaske

Stedmoderblomst, ager

Agertidsel*

Kamille, lugtløs

Svinemælk*

Fuglegræs, alm.

Kamille, skive

Tvetand, rød

Gulurt (Amsinckia)

Pengeurt, alm.

Valmue, korn

Hanekro

Pileurt, bleg

Ærenpris, flerfarvet

Haremad

Pileurt, fersken

Ærenpris, storkronet

Forglemmigej, mark Okseøje, gul

Pileurt, vej

Hejrenæb

Pileurt, snerle

Burresnerre

Mælde, svine-

Ærenpris, mark

Galtetand arter

Natskygge, sort

Ærenpris, vedben

Gåsefod, hvidmelet

Nælde, liden

Jordrøg, læge

Vindaks**

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet.

** svingende virkning

må kun anvendes én gang pr. væstår (1. august-31. juli) Der

må endvidere i

samme vækstår ikke også anvendes andre produkter,

der indeholder

tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-

methyl.

Hvis der er anvendt

, kan der den følgende

vækstsæson dyrkes vinter-

og vårraps,

kartofler,

majs til

ensilering,

korn evt.

græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.

Hvis der er anvendt

kan der ikke

dyrkes vinterraps inden for 6 måneder efter behandlingen.

Der kan ikke dyrkes roer, grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte,

hverken det år

er anvendt eller det følgende år.

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter

behandlingen

sås

vårhvede

eller

havre,

bør

pløjes.

ukrudtsbekæmpelse i

omsåede korn må der

ikke anvendes

ALLY® ST,

EXPRESS® ST,

HARMONY® PLUS ST eller andre sulfo-

nylurea produkter.

Dosering: Der må maximalt anvendes 30 g

pr. ha. per sæson.

Stedmoderblomst,

flerfarvet

ærenpris,

storkronet

ærenpris,

lugtløs kamille,

alm.

fuglegræs,

spildraps,

hanekro,

hyrdetaske, alm. pengeurt, rød tvetand, korn valmue og andre ukrudtsarter nævnt under

“Effektiv virkning”.

Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt, men kan anvendes

med god virkning, indtil fanebladet bliver synligt i vinterhvede og vinterrug - stadie 37. I

vinterbyg må

ikke anvendes efter begyndende strækning -

stadie 30.

Dosering: 10 – 15 g

pr. ha.

Dosering: 15 – 20 g

pr. ha.

Dosering: 20 – 30 g

pr. ha.

Der kan anvendes op til 20 g

(4g.ai) pr. ha pr.

vækstsæson

i vinterbyg, hvis afgrøden er i god vækst.

Blandingen

+ TOMAHAWK® 180 kan

udsprøjtes tidligt forår,

efter væksten er begyndt ,

og de fleste burresnerreplanter har

minimum 1 krans.

Hvis burresnerren ikke er

langt

nok fremme ,opnås den bedste

samlede effekt ved at udsprøjte

tidligt og TOMAHAWK®

180 senere - evt. sammen med andre midler.

Dosering: 15 – 30 g

+ 0,6 l TOMAHAWK® 180 pr. ha.

Dosering af

udfra ukrudtsflora,

laveste dosering på småt

ukrudt. Doseringen af TOMAHAWK® 180 kan justeres efter anbefaling på produktets

etikette.

Tilsætning af sprede-/klæbemiddel:

Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til

, da

det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har

dog vist at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan supplere effekten, hvis der anvendes

meget lave doser af

. Ved doser under 18,75 g/ha og tørt vejr,

kan tilsætningen af 0,05% sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, således at der i

nogen tilfælde kan opnås en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse.

Agerstedmoderblomst,

hanekro,

lugtløs kamille og andre ukrudtsarter

nævnt

under

“Effektiv virkning”.

Behandling foretages på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter med kimblade - 4

løvblade.

Dosering: 15 – 20 g

pr. ha.

Højeste dosering ved mange agerstedmoderblomst og flerfarvet/ storkronet ærenpris.

Behandling foretages på fugtig jord med saftspændte ukrudtsplanter med

kimblade - 4 løvblade.

Dosering: 15 – 20 g

+ 0,5 l BRIOTRIL® CM pr. ha.

Tilsætning af 0,05% sprede- / klæbemiddel kan med fordel erstatte Briotril® CM, til

bekæmpelse af gul

okseøje,

især under tørre forhold med voks på bladene.

En god

bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2

blade og optimale sprøjteforhold.

Der kan ikke forventes bekæmpelse af hvidmelet

gåsefod.

For at sikre at den mængde

, der rammer jorden overholder

kravene til

godkendelsen,

tilpasses den maksimalt

tilladte dosering efter

afgrødens

vækststadie.

10 g

10 g

15 g

28 g

30 g

LFS Metsulfuron-Methyl tilhører virkemåde gruppen: HRAC gruppe: B.

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk,

kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse

kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart

resistent

over

sulfonylurea produkt, f.eks.

, ALLY® ST, EXPRESS® ST

eller HARMONY®,

så er arten resistent over for alle disse produkter.

Der er fundet

tilfælde af resistens overfor sulfonylureaprodukter i

alm.

fuglegræs,

kornvalmue og

lugtløs kamille, samt et enkelt tilfælde i hanekro.

Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde,

men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af

disse to midler.

1)Hvis der er konstateret resistens over for

, genbehandles

marken hurtigst

muligt

med et

andet,

effektivt

middel

mod denne ukrudtsart.

nedenfor.

2) For at

forebygge,

der opstår resistens i

alm.

fuglegræs eller andre almindelige

ukrudtsarter,

anvendes

tankblanding efter

følgende

retningslinier:

For nuværende anbefales det at udsprøjte

i tankblanding med

anbefalet dosering af TOMAHAWK® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.

Vælger man at

udsprøjte

rent,

evt.

tilsat

sprede-/klæbe-

middel, så bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme i marken den

følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken.

Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet

dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et

tryk på 2,0-3,0 bar

eller

en tilsvarende Low-drift

dyse.

Hvis

bruges

anden

sprøjteteknik, f.eks Danfoil, følges vedkommende vejledningen.

For at sikre en optimal optagelse og effekt ved lave doseringer, kan

udsprøjtes med tilsætning af et sprede/klæbemiddel, se anbefalinger.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder

eller ved kraftig bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at

sikre tilstrækkelig dækning.

Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l vand pr ha

Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l vand pr ha

Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l vand pr ha

Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l vand pr ha

AGROPOL, DLG CONTACT.

Dosering: 50 ml/100 liter vand.

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt det

beregnede mængde

direkte i tanken under omrøring og først

derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld,

tilsættes eventuelt

sprede/klæbemiddel.

Fortsæt

omrøringen,

indtil

udsprøjtningen er

afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning.

Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.

Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning

kan indeholde rester,

der frigøres og giver skader i

en senere afgrøde.

Dette gælder

alment for alle produkter. Straks efter endt udsprøjtning af

skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt,

også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den

næste dag. Dette for at hindre, at “fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes

på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke

muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at

udtørring undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog

være opmærksom på en eventuel indtørring i filtre med videre. Sprøjten skal være korrekt

justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås.

Husk at tømme sprøjten

mellem hver skylning/ vask. Aktiver alle haner

og ventiler.

Hæv trykket

så meget,

overtryksventilen fra det

selvrensende filter

udløses.

1. Sprøjten tømmes

for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt

og udvendigt.

Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet

ud gennem bom og dyser.

Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter

tank)

og tilsæt

0,5 liter ALL CLEAR™ EXTRA pr.

100 liter

vand.

Sprøjt

lidt

vaskevandet

ud gennem bom og dyser,

så disse sættes i

blød.

Lad omrøring og

tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et

egnet areal.

4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA

pr. 10 liter vand.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser

over et egnet areal.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er

ligeledes tilstrækkeligt

med vand i

rentvandstanken,

kan punkt

3 også startes.

Tankspuledysen og omrøringen skal holdes igang mens der køres hjem.

Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder,

og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3 (vaskning), skal tanken

fyldes helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2 og 5 kommer i god

kontakt med alle indvendige flader i tanken.

generelt

blandes

relevante

ukrudts

svampemidler

korn.

endvidere

blandes

manganchelat

og mangansulfat.

Ved blanding med mangansulfat,

bør der maksimalt

anvendes 2kg/100l i vand og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør

maksimalt blandes 2 produkter.

Praktisk erfaring har

vist

kan blandes med Agropol,

Amistar®,

Boxer®,

Briotril®,

Comet®,

chlormequat,

DFF-Oxitril®,

DLG-Contact,

Folicur®, Gratil®, Lissapol®, maneb, manganprodukter,

Maredo 125 SC, Opus®, Orius 200 EW, Oxitril® CM, Primus®, Starane® 180, Stereo®,

Tilt® Top, Tomahawk® og Zenit®.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør

skylles

inden bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

op i

sprøjtevæsken.

Rester

skal

afleveres til

den kommunale affaldsordning for

farligt

affald.

Emballagen må ikke

genbruges.

Undtagelser

se Arbejdstilsynets

vejledning: “Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.

Handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

(spredebom på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk < 3 bar):

Handsker, støvler og overtræksbukser. Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker og

overtræksbukser

udenfor

førerhuset.

også

Arbejdstilsynets

vejledning:

“SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.

ADR/RID: UN-NR.:3077

Benævnelse: Miljøfarligt fast stof n.o.s. (metsulfuron-methyl 20 %) Klasse: 9

Forpakningsgruppe: III. Punkt: 12 ©

Clear™ Extra:

Service Chemicals;

Comet®,

Opus®:

BASF;

Oxitril®,

DFF-

Oxitril®,

Folicur®:

Bayer

CropScience;

Briotril®,

Nicanor®,

Stereo®,

Tilt®

Tomahawk ®; Makhteshim-Agan; Amistar®, Lissapol®, Zenit®: Syngenta; Starane®,

PRIMUS®: DowElanco.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse,

anvendelse

udover

brugsanvisningen

eller

anden

anvisning

angivne

eller

anvendelse under unormale kulturbetingelser.

Sælger

fraskriver

sig under

alle forhold ansvaret

driftstab,

avancetab og andet

indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS Metsulfuron-Methyl

LFS

Metsulfuron-Methyl

Ukrudt 0-4 løvblade (opfølgning af efterårsbekæmpelse):

Ukrudt 0- 4 løvblade (ingen efterårsbekæmpelse):

Ukrudt

>

løvblade

og/eller

dominerende

agerstedmoderblomst

flerfar-

vet/storkronet ærenpris:

Anbefalinger

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:

Dyse: ISO F - 02-110 eller ISO LD-02-110

Dyse: ISO F - 025-110 eller ISO LD-025-110

Anbefalede non-ionisk sprede/klæbemidler:

Korn (der anvendes 100 – 200 l vand pr ha)

Deklaration:

Ukrudtsmiddel nr.:

318-160

Analyse:

Indhold:

granulat -

Godkendelsesindehaver:

opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plante-

beskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

100 g

Metsulfuron-methyl

200 g/kg

LFS Kemi

Tarp Byvej 81

6715 Esbjerg N

LFS Metsulfuron-Methyl

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret.

Miljøfarlig

ADVARSEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og

ikke senere end 2 måneder før høst .

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun

anvendes om foråret .

Brugsanvisningens

doseringsangivelser

ikke

overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2

m fra vand-

miljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organis-

mer,

der lever i vand.

Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder

før 4 måneder efter behandlingen.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller beholdere, der har indeholdt produktet.

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun

anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31.juli). Der

må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes

andre

produkter,

der

indeholder

tribenuron-

methyl,

iodosulfuron,

metsulfuron-methyl,

tria-

sulfuron eller thifensulfuron-methyl.

Opbevares utilgængeligt for børn.

ikke

opbevares

sammen

med

fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Meget

giftig for

organismer,

lever

vand;

forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet

(R50/53)

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse

nedenstående

særligt

fremhævede

forskrifter kan medføre straf.

Bring personen ud i frisk luft. Giv om

nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt.

Søg læge ved

betydelig påvirkning.

Fremkald ikke opkastning uden lægelig

kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge i alvorlige

tilfælde. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Vask omgående med sæbe og rigeligt

vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt.

Ved vedvarende hudirritation, søg læge.

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand,

også under øjenlågene.

Ved vedvarende irritation af

øjne, søg læge.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er

sprøjtemidlerpå brandstedet,

og om der evt.

er andre

farlige

stoffer

som f.eks.

gødning.

Passende

slukningsmidler:

CO2,

pulver,

vandtåge eller

skum.

Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. Anvend så lidt

vand som muligt,

og undgå at

kommer i

kloak,

brønde

eller

vandløb.

Under

slukningen anvendes

beskyttelsesdragt

luftforsynet

åndedrætsværn.

Undgå

indånding af

røg/damp da

den indeholder

kulilter,

svovlilter

og kvælstofilter.

Hold nysgerrige

udenfor

røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i

øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil

øge det forurenede område.

Ved spild skal

den videre spredning straks standses.

Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende,

kontakt

da straks kommunens tekniske forvaltning,

brandvæsen eller politiet.

Produktet fejes sammen og opsamles sammen med evt.

forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som

afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger,

fjernes straks 5 cm af jordoverfladen. Ved håndtering af

produkt

og spild anvendes handsker,

støvler og evt.

beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Indånding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

BRAND

SPILD

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde

med og udsættelse

plantebeskyttelses-

midler.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige

sikkerhedsdatablad

samt

Arbejdstilsynets

infor-

mationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Batch.nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-7-2018

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5055 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Active substance: 2-[(2S)-2-methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl]-8-nitro-6-trifluoromethyl-4H-1,3-benzothiazin-4-one) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4174 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/004/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide targeted against transthyretin mRNA, with six phosphorothioate linkages in the backbone, and nine 2'-fluoro and thirty-five 2'-O-methyl nucleoside residues in the sequence, which is covalently linked via a phosphodiester group to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3394 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3386 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (Active substance: 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2056 of Tue, 03 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/124/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety