LFS Metrafenon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Metrafenon Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 300 g/l metrafenon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Metrafenon Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

BRUGSANVISNING

Virkemåde

LFS Metrafenon tilhører den kemiske gruppe Benzophenon. LFS Metrafenon forhindrer svampen i at

trænge ind i planten og standser væksten af mycelium,

hvor angreb allerede er etableret.

Endvidere

hæmmes dannelsen og spredningen af nye svampesporer. LFS Metrafenon fordeles primært i afgrøden

via gasfasen, men optages også via bladene og fordeles systemisk i planten.

Virkemåden adskiller sig fra andre fungicider med effekt på meldug og der er ikke krydsresistens til andre

kendte, men det tilrådes dog at blande med et fungicid med en anden virkningsmekanisme for at reducere

risikoen for resistensudvikling.

LFS Metrafenon er

specialmiddel

bekæmpelse

meldug i

korn,

tillige

med effekt

knækkefodsyge (se tabel)

Hvedemeldug

***(*)

Bygmeldug

****(*)

Knækkefodsyge

**= nogen effekt

*****= specialmiddel (Kilde: Landsoversigten s. 95 2009)

LFS Metrafenon anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticale og rug fra vækststadium 30

(begyndende strækning)

vækststadium 59 (skridning afsluttet).

Ofte er

en tidlig behandling i

vækststadium 30-32 tilstrækkelig,

men i

særligt

meldug modtagelige sorter

kan en opfølgende

behandling være nødvendig (i vækststadium 37-59).

Ved behandling i vækststadium 30-32 i hvede,

triticale og rug kan der også opnås nogen effekt mod

knækkefodsyge.

Hvede (vinter- og vår)

Knækkefodsyge

0,25-0,5 l

30-32

(moderat effekt)

Hvedemeldug

0,25-0,5 l

30-59

Byg (vinter- og vår)

Bygmeldug

0,25-0,5 l

30-59

Triticale

Knækkefodsyge

0,25-0,5 l

30-32

(moderat effekt)

Meldug

0,25-0,5 l

30-59

Havre

Meldug

0,25-0,5 l

30-59

Virkningstiden er afhængig af smittetryk, afgrødens udvikling samt de vejrmæssige forhold, men 0,25-

0,5 l/ha LFS Metrafenon vil være i stand til at kontrollere meldug effektivt i op til 6 uger efter behandling.

LFS Metrafenon har forebyggende og kurativ effekt,

men behandling umiddelbart efter at angreb er

konstateret giver det bedste resultat. Meldug, der er etableret på sprøjtetidspunktet, forsvinder ikke fra

bladoverbladen,

men vil på trods af at svampen bevarer sin hvide farve ikke være aktiv og gør ikke

yderligere skade på planten.

Virkningen øges med høj

luftfugtighed og ved behandling af saftspændte planter i

god vækst.

Metrafenon optages hurtigt i planten og er regnfast straks efter indtørring af sprøjtevæsken.

LFS Metrafenon bør ikke udbringes under meget tørre og varme forhold med kraftig solindstråling.

Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde f.eks. som følge af tørke eller en forudgående ukrudtssprøjtning.

Normal doseringen af LFS Metrafenon er 0,5 l/ha og der må maksimalt anvendes 2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Påfyldning af koncentreret

sprøjtevæske bør kun ske på et

bevokset

areal,

eller hvor opsamling af

eventuel spild er mulig og altid med god afstand til brønde og boringer.

Inden sprøjten fyldes skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på

det sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre.

Tanken fyldes 3/4 op med vand.

LFS Metrafenon tilsættes under

omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel.

Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. LFS Metrafenon kan blandes med de fleste øvrige

kornfungicider såsom Bell, Comet, Opera, Opus, Juventus 90, samt Cycocel produkter, Terpal og Fastac

Overlapning og vinddrift skal undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når

vindhastigheden er

lav (<4 m/s).

vigtigt

opnå en god effekt

svampemidler,

sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive grønne blade bliver dækket af sprøjtevæske. Det anbefales

at anvende en vandmængde på 150-250 l vand pr ha. Den laveste vandmængde vælges, hvor bladmassen

er relativt lille og planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor

bladmasse.

ISO-Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t.

Dysestørrelse

Ydelse (l/min)

Væskemængde (l/ha)

Hvor der er risiko for afdrift bør ovennævnte fladsprededyser erstattes af lowdriftdyser, der reducerer

antallet af små dråber væsentligt.

Den tømte sprøjte rengøres bedst allerede i marken.

Ved hjælp af skyllevand og spuledyse rengøres

sprøjten og sprøjtevæsken fortyndes. Skyllevæske og fortyndet sprøjtevæske udsprøjtes over afgrøden.

Sprøjtevæsken fortyndes gerne flere gange. Den afsluttende rengøring af sprøjtebeholder, rør, slanger,

filtre og dyser foretages med vand og et egnet rengøringsmiddel på et græsbevokset areal eller et befæstet

betonareal, hvor rensevandet opsamles. Sluttelig rengøres sprøjte og traktor udvendigt.

For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige

(resistente) overfor det aktive stof. Under særligt dårlige betingelser kan en ændring i midlets virkning

derfor

ikke

udelukkes.

generelt

ikke

muligt

forudsige

den konkrete

risiko for

resistensdannelse

grund

mange

forskellige

kultur-

anvendelsesbetingelser

påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader som følge af resistensdannelse.

Den af LFS Kemi anbefalede dosering skal ubetinget overholdes for at undgå virkningstab.

Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler

affaldshåndtering

(P501).

Rester

skal

afleveres til

den kommunale affaldsordning for

farligt

affald.

Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

LFS Metrafenon bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre

varme kilder.

Effekter

Skadegører

Effekt

Anvendelse

Afgrøde

Skadegører

Dosering/ha

Vækststadium

Tilberedning af sprøjtevæske

RYST DUNKEN GRUNDIGT

Sprøjteteknik

Rengøring

Resistens

Tom emballage

Lagring

Max.2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Max.2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Max.2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Max.2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Max.2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Max.2 x 0,5 l pr. ha. pr. år.

Deklaration:

Svampemiddel nr.:

318-164

Analyse:

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

metrafenon

300 g/L (25,2 % w/w )

Midlet indeholder 1,2 - benzisothiazoline-3-one

Netto

liter netto

Midlet er et suspensionskoncentrat

1

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Metrafenon

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

meldug i hvede, byg, triticale, rug og

havre samt til bekæmpelse af

knækkefodsyge i hvede, triticale og rug.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen

skal

følges

for

ikke

at

bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg,

triticale,

rug og havre samt til bekæmpelse af knække-

fodsyge i hvede, triticale og rug.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i

hvede,

byg,

rug,

havre og triticale ikke anvendes

senere end 35 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv)

for at beskytte organismer, der lever i

vand

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

(EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Skadelig

vandlevende

organismer,

langvarige

virkninger (H412).

Undgå indånding af damp (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde

udsættelse

plantebeskyttelsesmidler.

Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

(SPe3).

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

(P102).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Undgå forurening af

vandmiljøet

med produktet

eller

med beholdere,

der har indeholdt produktet.

Førstehjælp

Hvis der

brug for

lægehjælp,

medbring da beholderen eller

etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN:

Vask

rigeligt

vand

(P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælpe (P333+P313).

tilsmudset

tøj

tages

vasken

inden

genanvendelse

(P362+P364).

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.