LFS Mancozeb

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Mancozeb Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg mancozeb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Mancozeb Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke udbringes nærmere end 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Brugsanvisning

LFS Mancozeb indeholder mancozeb som er et kontaktfungicid, der anvendes forebyggende mod en

række skimmel-, skurv- og bladpletsygdomme.

Mancozeb blokerer 6 forskellige enzymprocesser således, at svampesporer ikke kan spire og udvikles

på behandlede plantedele. Den uspecifikke virkemåde

medfører,

mancozeb bindes

bladoverfladen på planten og trænger

ind i

de øverste lag.

Virkningstiden afhænger af de klimatiske forhold, smittetryk og

afgrødens tilvækst på behandlingstidspunktet.

LFS Mancozeb indeholder endvidere mikronæringsstofferne mangan 150 g/kg og zink 19 g/kg.

LFS Mancozeb må anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i de nedenfor angivne

kulturer.

BBCH

LFS Mancozeb bør kun anvendes på tør afgrøde, undlad derfor at behandle afgrøden umiddelbart efter

regn eller vanding. Tilstræb morgen- eller aftensprøjtninger. Sprøjt ikke ved temperaturer over 25 ºC og

ved lav relativ luftfugtighed.

LFS Mancozeb kan anvendes på alle jordtyper.

LFS Mancozeb er regnfast 2 timer efter behandling.

LFS Mancozeb skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer,

som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Vejledende vandmængder

Kartofler

150-600 l/ha

Ærter, bønner, løg inkl. skalotte og hvidløg, porre,

200-1000 l/ha

gulerod, pastinak, blomkål og broccoli

Vinterhvede

200-400 l/ha

Æbler, pære, kirsebær, blommer, ribs og solbær

400-1500 l/ha

Vindruer

400-1500 l/ha

Anvend dysevalg,

tryk og kørehastighed jævnfør angivelse fra relevant

sprøjtefabrikant

sammenholdt

med de

ovenfor angivne vandmængder.

Sørg altid for,

at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken

begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og LFS Mancozeb fyldes stationen halvt med vand,

hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent

vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret.

Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af LFS Mancozeb i fyldestationen.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede produkt automatisk ind i de

slanger,

som fører

fra sprøjtens tank til

dyserne.

Da LFS Mancozeb er

granulat

henviser

LFS Kemi

sprøjtefabrikanten for

yderligere

information.

Ved skift

og afslutning af

sprøjteopgaver

gennemføres

gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr

Præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal

uanset fyldeudstyr.

Skyllevandstankens kapacitet

skal

være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst

50 gange.

Ved hjælp af de

indvendige spuledyser

vaskes

sprøjtetanken straks

efter

endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet kan med fordel deles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Direkte injektion: For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på

en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på

behandlede

areal

forudsætter,

marksprøjten er

monteret

med udstyr

hertil,

samt

skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

øvrigt

henvises til

Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af

sprøjter

udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

LFS Mancozeb er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste andre fungicider, insekticider

og mikronæringsstoffer.

LFS Mancozeb

FUNGICID

GRUPPE: M3

LFS Kemi anbefaler en stærk anti-resistensstrategi og derigennem at anvende de anbefalinger der er tilvejebragt af

FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).

grund af

aktivstoffet

mancozeb multisite

virkningsmekanisme,

hvor

flere

forskellige

livsprocesser

svampecellen påvirkes, kan LFS Mancozeb med fordel indgå i et resistensprogram med andre svampemidler, hvor

der er risiko for resistensudvikling. I en resistensstrategi bør der altid anvendes den anbefalede dosis, samt veksles

mellem produkter med forskellig virkemekanisme.

Da et anstrengt sædskifte ofte medfører ukontrollerede angreb, er det vigtig med et afvekslende sædskifte.

Sprøjt med omtanke. Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering, Tænk på vildtet og

efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb.

Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandskab.

LFS Mancozeb bør opbevares frostfrit

og i

tør uåbnet

original

emballage beskyttet

mod direkte sol

og andre

varmekilder.

LFS Mancozeb forhandles i 10 kg vakuumpakkede sække. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagsrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Virkemåde

Afgrøder

Doserings- og anvendelsesvejledning

Afgrøde

Skadegørere

Dosering Antal behandl.

Tidspunkt/

Behandlingsfrist

Klimaforhold ved anvendelse

Jordtyper

Regnfasthed

Sprøjteteknik

Afgrøde

Vandmængde

Dysevalg, tryk og kørehastighed

Tilberedning af sprøjtevæske

Rengøring af sprøjteudstyr

Tankblandinger

Resistensstrategi

Lagring

Tom emballage

Kartofler

Kartoffelskimmel 2,0 kg/ha

8 (7-10 dages

32-90

7 dage

interval)

Ærter

Ærteskimmel

2,0 kg/ha

13-79

28 dage

Bønner

Bønneskimmel

2,0 kg/ha

13-79

28 dage

Vinterhvede

Hvedegråplet

2,0 kg/ha

2 (14 dages

31-65

60 dage

interval)

Brunrust

Løg, inkl.

Løgskimmel

2,5 kg/ha

4 (minimum 7

12-49

28 dage

skalotte

dages interval)

og hvidløg

Løgrust

Porre

Porrerust

2,5 kg/ha

3 (minimum 7

12-49

28 dage

dages interval)

Gulerod,

Gulerodsbladplet

2,0 kg/ha

4 (minimum 14

12-49

30 dage

pastinak

dages interval)

Blomkål

Kålskimmel

2,0 kg/ha

4 (minimum 14

12-49

30 dage

broccoli

dages interval)

Æble, pære

Æbleskurv

2,0 kg/ha

3 (10 dages

15-85, dog må

28 dage

interval)

behandling først

ske efter 1. juni

Pæreskurv

Kirkebær

Kirsebærbladplet

2,0 kg/ha

3 (minimum 10

19-77, dog må

28 dage

dages interval)

behandling først

ske efter 1. juni

Blomme

Rust

2,0 kg/ha

3 (minimum 10

19-77, dog må

28 dage

dages interval)

behandling først

ske efter 1. juni

Blommepung

Haglskudsyge

Solbær, ribs

Ribsskivesvamp

2,0 kg/ha

3 (minimum 10

13-97

30 dage

dages interval)

Filtrust

Vindruer

Vinskimmel

2,0 kg/ha

3 (minimum 10

15-85

30 dage

dages interval)

(Phytophthora

infestans)

(Peronospora

viciae)

(Phytophtora

phaseoli)

(Septoria triticii)

(Puccinia

recondite)

(Peronospora

destructor)

(Puccinia allii)

(Puccinia porri)

(Alternaria dauci)

(Peronospora

parasitica)

(Venturia

inaequalis)

(Venturia pirina)

(Blumeriella

jaapii)

(Tranzshelia

discolour)

(Taphrina pruni)

(Stigmina

carpophila)

(Drepanopeziza

ribis)

(Cronartium

ribicola)

(Plasmopara

viticola)

LFS Mancozeb

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af en række svampesygdomme i

kartofler, hvede, ærter, bønner, løg, porrer, gulerødder, pastinakker,

blomkål, broccoli, æbler, pærer, blommer, kirsebær, solbær, ribs

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Godkendelsesindehaver:

Svampemiddelnr. 318-128

Analyse:

Mancozeb 750 g/kg (75% w/w)

Indhold:

kg

10

LFS Kemi

Tarp Byvej 81

6715 Esbjerg N

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og

miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Må kun anvendes

til

bekæmpelse

af

en

række svampesygdomme i kartofler, hvede,

ærter,

bønner,

løg,

porrer,

gulerødder,

pastinakker, blomkål, broccoli, æbler, pærer,

blommer,

kirsebær,

solbær,

ribs

samt

vindruer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere

og ikke i højere doseringer end de i brugs-

anvisningen nævnte.

Må i

kartofler ikke anvendes senere end 7

dage før høst.

Må i

ærter,

bønner,

løg (inkl.

skalotte-

og

hvidløg) og porrer ikke anvendes senere end

28 dage før høst.

Må i vinterhvede ikke anvendes senere end

60 dage før høst.

Må i

gulerødder,

pastinakker,

blomkål

og

broccoli

ikke anvendes senere end 30 dage

før høst.

Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke

anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i solbær, ribs og vindruer (spise og vin)

ikke anvendes senere end 30 dage før høst.

i

kartofler

ikke

anvendes

inden

vækststadie BBCH 32.

Må i frugttræer ikke anvendes inden 1. juni.

Må,

ved anvendelse

i

markafgrøder

og

grønsager,

ikke anvendes nærmere end 10

meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand.

Må,

ved anvendelse i

bærbuske (solbær og

ribs) samt vindruer, ikke anvendes nærmere

end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer,

der lever i

vand.

Må, ved anvendelse i æbler, pærer, blommer

og kirsebær, ikke anvendes nærmere end 40

meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at

forurene vandmiljøet

med pro-

duktet

eller med beholdere,

der har inde-

holdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Mulighed for skade på barnet under graviditeten

(R63).

Kan give

overfølsomhed ved kontakt

huden (R43).

Meget giftig for organismer,

der lever i vand;

kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-

handsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær

opmærksom på,

Arbejdstilsynet

regler

anvendelsen.

Læs

nærmere i

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt

Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæ-

vede forskrifter kan medføre straf:

Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra

gårdspladser og veje.

Skyl munden grundigt og drik

rigelig vand.

Fremkald ikke opkastning.

Søg

lægehjælp og medbring denne etiket.

Fjern eventuelle kontaktlinser spil

øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15

minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Kommer stoffet på huden vaskes

straks med store mængder vand. Søg lægehjælp

hvis irritationen er vedvarende.

Søg frisk luft og ro.

Kontakt læge

ved ubehag. Anvisninger til lægen: Behandling

svarende

symptomer

(dekontamination,

vitale funktioner). Ingen kendt modgift.

Ved indtagelse:

Øjenkontakt:

Hudkontakt:

Indånding:

Batch.nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen

17-1-2019

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers dit voorjaar daarvoor plannen indienen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.