LFS Ioxynil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Ioxynil Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 225 g/l ioxynil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Ioxynil Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

LFS Ioxynil

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i løg og porrer

Omfattet

Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpel-

sesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Godkendelsesindehaver:

Svampemiddel nr. 318-172

Analyse

Netto

liter

Ioxynil .....................................225 g/l (30,55w/w)

301,5 g/l ioxynil octanoal (225 g ioxynil)

Indeholder Solventnaphta (råolie) let aromatisk

flydende

3

Batch nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen

LFS Kemi

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og

miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i

løg og porrer til og med vækststadium 19.

Brugsanvisningens

doseringsangivelser

må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra

vandmiljøet

(vandløb,

søer

mv.)

for

at

beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med pro-

duktet

eller

med

beholdere,

der

har

indeholdt

produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares

sammen med føde-

varer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding:

Hud:

Øjne:

Farlig ved indtagelse (R22).

Irriterer

øjnene

åndedrætsorganerne

(R36/37).

Kan give overfølsomhed ved kontakt

huden (R43).

Mulighed

skade

barnet

under

graviditeten (R63).

Farlig:

Kan give lungeskade ved indtagelse

(R65).

Gentagen udsættelse kan give tør og revnet

hud (R66).

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

(R67).

Meget giftig for organismer der lever i vand;

kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af dampe (S22).

Undgå kontakt med huden.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttel-

seshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug

( SPo2).

Vær opmærksom på,

at Arbejdstilsynet

regler

arbejde

med og udsættelse

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt

lovpligtige

sikkerhedsdatablad

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt

frem-

hævede forskrifter kan medføre straf:

Rens

ikke

sprøjte-

udstyr nær overfladevand/Undgå forurening

via dræn fra gårdspladser og veje.

Bring personen i frisk luft.

Kommer stoffet på huden, vaskes straks

med store mængder vand.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

grundigt med vand og læge kontaktes.

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Virkemåde

Sprøjteteknik

Afgrødens stadie

Inden fremspiring

1-4 blade

Sprøjtetidspunkt

Såløg og stikløg

Skalotteløg

Såede porrer

Plantede porrer

Dosering

Ukrudtsbekæmpelse i løg og porre

Efter såning/sætning

Ukrudt kimblade

Ukrudt løvblade

Anvendelsesbegrænsninger

Klimaets betydning

Jordtype - jordfugt

Fremstilling af sprøjtevæsken

Tom emballage

Rengøring af sprøjteudstyr

Resistensdannelse

LFS Ioxynil kan anvendes i løg og porrer frem til vækststadium 19 (afgrøden har 9 blade).

LFS Ioxynil er et selektivt og bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt.

LFS Ioxynil optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. LFS Ioxynil indeholder

aktivstoffet ioxynil som esterforbindelse.

Esterforbindelser optages under vanskelige klimatiske

forhold lettere og hurtigere i ukrudtet end saltforbindelser, og LFS Ioxynil giver derfor en god og

sikker bekæmpelse af ukrudt, også i koldt vejr.

Ved udsprøjtning af LFS Ioxynil kan følgende vejledning anbefales:

Vandmængde

150-200 ltr/ha

200-250 ltr/ha

Dyse

ISO-LD-03-110

ISO-LD-04-110

Tryk

3 bar

2 bar

Kørehastighed

5-9 km/t

5-7 km/t

Den mindste dyse og det højeste tryk anvendes på småt ukrudt, og når afgrøden er ung og har oprette

blade. Den store dyse og det mindste tryk anvendes, når afgrødens blade begynder at hænge.

LFS Ioxynil udsprøjtes på fremspiret ukrudt. Afgrødens blade skal være tørre.

Kan behandles med forsigtighed, fra de er 2-4 cm høje med max. 0,25 ltr LFS Ioxynil pr. ha, mens

fuld dosering kan anvendes fra løgenes 3-4 bladstadie.

Kan være følsomme over for LFS Ioxynil.

Kan behandles fra 3-4 bladstadiet.

Skal være rodfæstede, i god vækst og have 3-4 blade.

Ioxynil

udsprøjtes

0,2-1,0

ltr/ha

eller

flere

omgange.

optimale

ukrudtsbekæmpelse i løg og porre er betinget af en korrekt og vellykket sprøjtestrategi. Normalt

starter strategien ved udlægning af jordmiddel umiddelbart efter såning, samt evt. en afsvidning af

ukrudt

INDEN afgrøden fremspirer.

Herefter

følges op med LFS Ioxynil

så snart

ukrudt

fremspirer.

Den bedste og mest skånsomme ukrudtsbekæmpelse fås ved at foretage op til 4 behandlinger med en

lav dosering dvs. 0,2-0,3 (op til 0,6) ltr/ha med 5-7 dages interval, første gang så snart det første

ukrudt

er spiret

frem,

og fortsætte frem til

nyfremspiringen er slut,

dog senest

ved afgrødens

vækststadium19 (afgrøden har 9 blade).

For at få en bredere effekt i sætteløg,

kan LFS Ioxynil

anvendes i et system hvor Fenix indgår.

Generelt kan der anvendes 0,1- 0,15 ltr LFS Ioxynil for hver cm afgrøden er høj (f.eks.: 0,4 ltr til 4 cm

høje løg).

Som en absolut nødløsning kan der anvendes 1-2 sprøjtninger med op til 1,0 ltr LFS Ioxynil /ha når

afgrøden har udviklet 4-6 blade. Der kan så forventes bekæmpelse eller kraftig hæmning af agerkål,

hyrdetaske,

mælde,

alm.

brandbæger,

forglemmigej,

tvetand,

agerstedmoder,

pengeurt,

samt

kamille. Mod andre arter vil effekten være mindre sikker.

Såede løg og porrer

Udbringelse af jordmiddel

0,2-0,5 ltr LFS Ioxynil

0,4-1,0 ltr LFS Ioxynil

Plantede porrer

Plantede løg

Udbringelse af jordmiddel

0,2-0,5 ltr LFS Ionynil* 0,4-1,0 ltr LFS Ioxynil*

eks. Fenix

* bredest effekt opnås ved en behandlingsstrategi hvor Fenix indgår.

Afgrøde

Maksimal dosering/år/ha

Løg

1,75 ltr

Porre

1,75 ltr

LFS Ioxynil udsprøjtes på ukrudt, der er i vækst. Esterformuleringen betyder, at produktet kan

bruges helt ned til 2°C,

når blot der er udsigt til stigende temperaturer. Ved udsigt til frost bør

sprøjtning undlades. Efter frost er planterne generelt svækkede, og sprøjtning bør først udføres, når

planterne igen er saftspændte. LFS Ioxynil formuleringen er kun lidt afhængig af luftfugtigheden.

Høj luftfugtighed vil dog gavne plantevæksten og dermed også virkningshastigheden.

LFS Ioxynil kræver i øvrigt kun 1 times tørvejr efter udsprøjtning. Høj lysindstråling øger LFS

Ioxynils effekt.

Da LFS Ioxynil er et bladmiddel har jordtype og jordfugt ingen betydning. Da LFS Ioxynil ingen

jordeffekt har, er der ingen problemer med de efterfølgende afgrøder.

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring.

tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes.

Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af

plantebeskyttelsesmidler

anvendes personligt

beskyttelsesudstyr,

såsom egnede handsker

briller.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes

med dagrenovationen.

Den tomme

beholder

bør

skylles

inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En

uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal

være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal været monteret

med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og

der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes

50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering

pågældende middel

herved overskrides.)

Rengøring i

øvrigt

foretages

med egnede

rengøringsmidler (se evt.

etiketten for det

sidst

anvendte middel

for specifikke anvisninger.)

Samtidig med at

filtre,

slager og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.

Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

øvrigt

henvises til

Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af

sprøjter

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december

2012.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere

i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler

med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne

mellemrum.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i

forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Blandinger

LFS Ioxynil kan blandes med pyrethroider.

Miljøfarlig

Sundhedsskadelig

17-1-2019

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers dit voorjaar daarvoor plannen indienen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.