LFS Fludioxonil M

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Fludioxonil M Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 25 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Fludioxonil M Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Omfattet af

'vfi

ljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

vamp

midde

ln r.:

318-156

Analyse:

Flud ioxon

2,4%

w /w

(20"C)

Ind hold:

1000 liter

RSEL

dsæ

risik

oen fo r

mennesker

miljø

b rug.s

anvis

følges

nøje

Gift ig

organ ismer,

lever

vand;

årsage W1

11Skcdc

langti dsv

ninger

nd­

miljoet(

Vær

opmærksom

på. at A

rbejdstils

reg ler

....

ndels

nærm

vpligt

crandørbnJgsanvisning

sam t

Arbejdstilsy nets

infonnati

tcrialc

bekæmpel

midler.

huden

ette

rarbejdet

Overtrædel

se af nedenstå

ende

særligt fremhæ­

vede

rorskri

lier

medføre

straf:

·endes

bejdsning af hve

tritieale.

ikke

am'e

shde.

oldere

ikke

i højere doseringer

i bru

­

inge

næ"'nte.

rureni ng

.andm

iljo

produktet eller

behold

ere, der hu

inde

­

holdt

prod

ikke

mmes

klO1lkaOøb

bejd

sede

korn

umid

delb

bejdsni

emball.,..,.

e/po

plomb

"",

Miljofar

G odkcndelsesindeh avcr:

LF"

Kcm i

rarJl

S •

~hjcr~

bejd

de korn er farligt

ikke

ndes

menneskefød

e e

ller

foder.

Behold eren

mballagen

ikke

anvendes

brødkorn

andre

levnedsmidler

roderstorrer:

Ovenstående

indramm e

angivelse

skal være tydeligt anrørt

ketle

eller

bindemærke,

straks

fastgøres

beholderen

mballagen

sådan

måde

, al etiketlen eller

bindemærket

normalt

blive

siddende indlil

indh

ldel

er brugt,

Opbevares utilgængeligt

børn ,

ikke

opbevares

sammen

rødevarer,

drikkevarer

roder­

stoffer.

Førstehjæ

ikkerhed

sdatab

punkt

Bortskarrei

ikkerh

edsdatablade

punkt

Brugsanvisning

BchandJingsfrls

rest riktio

Etikette nr, :

:-;

r\--

FEB.

1011

11..1

. .

iiger på

IUucJL

yrelsen

Det bejdsede

m skal umiddelba

efter bejdsningen emballeres i sække/poser og

plombere

Det bejdsede kom er

rligt og m

ikke

ndes

menn eske

fød

e cller

foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes

brødko

, andre levnedsmi

og foderstoffer.

Virkemåde

virkningsspektru

Fludioxon

indeholder det kontaktvirkende svampemiddel Fludioxo

Frø, rødder og

spirende plante optager

aktivstolTet under bejds

og spiringen, hvilket er

stræ

eligt

at kontro

svampesygdomme

er i

frøet.

Fludioxonil

erret ubevægeligt ijord og forbliver derfor i omr"det omkring

frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø

fremspirende plante er dermed

beskyttet bå

udefra og ind

LFS Fludioxonil

er effektiv mod følgende

udsædsbHrne sygdo

e i den tidlige vækst

fase:

Stinkbrand, brunpl et, stængel­

brand

spir

gsfusariose.

grøder, dosering og

sprø

etidspun kt

Skadevolder

Dosering ml/hk

Stinkbrand, brun plet og spiringsCusa

riose

Stæn!.!e

lbrand o

irin 's

Cusariosc

brand. stæ ng,elbra

irin

Bejdseteknik, rengøring m.m.

Fludioxonil M

n ny fonnulerings!eknolog

der giver

re arbejdsmi

Ijø

øget produktionskapaeitet, som følge afbedre vedh

tning og fordel ing

kernerne

mindre støvudvik

mindre afsæ

ing i bejdsea

ægge

S Fludioxo

es i de almindeligt forekommende bejdsean l

æg;.

Bedst

opnås

i portionsa

æg eller

ko ntinu e

efte

ander (snegl e

ype).

d behov kan

sætning af

, 100-200ml

forbedre

bejdsekvaliteten.

Fludi oxo

temperaturer over Ograder

Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift.

Rengoring

afbejdseanlæggct

Efter bejdsning med

Fludioxonil M skylles anlægget med lunkent

kift

mellem forskellige typer bejdsem idler skal pumper. slangcr, rør

111m

. rengøres

fuldstændigt. Dette er især vigtigt

d skift mellem midler baseret p

organtske

løsningsmid ler og

ndbaserede midler.

skift

udioxonil M

fOllnuleringer (midler baseret

n-metylpyrolidon og

gnende) sky

es a

ægget

grundi gt m

lunk e

vand og derefter med ethanol eller

opropanol.

skift

Fludioxonil M

andre

formuleringer (vandbaserede midler) og modsat

anlægget med vand.

fonnuleringer, (midler baseret

organiske opløsningst11idler)

on og lignende)

Fludioxonil M

skylles anlægget gr

digt,

først

med isopropa

og dercfter med lunkent vand.

evandet

rester

Fludioxonil

eventuell

bejdseproeessen

senere tidspunkt.

evand som

ikke

genanvendes

i bejdseproccsscn er

lI"

a lTn

, som

skal

aneveres

ununalc

an:1

sordn ing for

gt affal

Mær

kning

bejdsede kom s

umidd e

lbat1

eftcr

ingcn

",

"dk

" p

r og

omberes.

Det bejdsede kom " r

igt og

e an

menneske føde e

er foder:

Beho

eren/emba

agen må

brødko

, andre levnedsmi

dlerog

foderstoffer.

Ovens!

indrammede angivelse ska l

v,ne

tydeligt a

øt1

en etikette eller

bindemær

, der straks skal

stgøres

dercltfe

agen på

sadan

etiketten e

er bindemærket normalt

blive sidde

e indtil indho

tugt.

Bortskaffe

aflo

cmbalhlge

Tomme beholdere kan borts

med dagreno vationen.

tomme beholder bor sky

es i

bortskaffelsen og skyllevandet h

des op

i sprojtevæsken. Tømning og rengøringsker

containeren ge

bundventilen

drypning ophører. Skyl indvendigt med ea, 5

. Hæ

s ky

vandet gennem

bundventilen

drypni ng ophører (sky

ndet

produktet

næste behand

gstidspunkt).

Containerens yderside renses

eventuelle produktrestc

Bemærk,

alle lag og

venti lerskai være lukkede,

der ikke

nogen made

dryppe

eonLaineren.

Res ter skal aneveres

kommunale affaldsordn i

farl

affald.

Optimale

virkningsforhold

Bejdsn ingen skal ske i egnede

læg der

ensartet fordeli

oxoniI

kemerne. Komet ska l \'ære

god kvalitct med cnsartet kel11estørrelse

stnv og urenheder.

Opbevaring

Produktersom opbevares i mere e

seks måneder skal omrorcs

før

brug.

g med

Fludioxonil M forringer ikkc komcts lagerstabil itct ellerspireevne

ar, lige

m bejdsn

gen bevarer

c ITektivitel r

Isvarende

I"gri

ngspenod

Behandlet udsæd bor ikke lagres i mere end

Tankblanding

S Fludioxon

andes med Dividend Fonnula

oxon

ikke kombineres med produktersotn indeholder

orpn

iske

op løsni ngs midle

Blanding med produkter der

ehol

deror

iske

"rlos

midlcr

ødelægger formuleringen . Væropmæ

på,

midl

er der

cr ,·a

, også

indeholde orga

ske o

ger.

Samtidig bejdsning med andre vandbaserede Illidlerop

en lotaldosert ng på

1000 mllhkg er mulig i

ere anlæg.

ani ng;

terfolgende

afgrøder

gen restr

ærk

nin ger

Kemi er ans varlig

at produktet har den sammensætning. som er anmeldt

myndighederne,

såf

remt

fore

findes i ori

indpakning, opbevares og anvendes

forskriftsmæssigt.

S Kemi fralægger s

ansvar

produkt e

Tekt sa mt

skader. herunder

cskader,

tåel ige

em ikke- forsk

anvendelse arproduktcLOpmærksomheden henled

på.

faktorer som vejrlig.

jordbundsforhold, sorter, t·cs iste

behandlingsteknik

virke produk

clTekt.

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.