LFS Fludioxonil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Fludioxonil Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 25 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Fludioxonil Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

BRUGSANVISNING

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.

Behandlingsfrister og restriktioner

Det bejdsede kom skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og

plomberes. Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes i menneskeføde eller

foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og

foderstoffer.

Virkemåde og virkningsspektrum

LFS Fludioxonil indeholder det kontaktvirkende svampemiddel Fludioxonil. Frø,

rødder og den spirende plante optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og

spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til al kontrollere svampesygdomme på eller i frøet.

LFS Fludioxonil er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet

i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed beskyttet

både udefra og indefra. LFS Fludioxonil er effektiv mod følgende udsædsbårne

sygdomme i den tidlige vækstfase: Stinkbrand. brunplet, stængelbrand og

spiringsfusariose.

Resistens

Fludioxonil tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroles (FRAC code 12) som har

lav til medium risiko for at udvikle resistens.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for

udvikling af resistens. Da LFS Fludioxonil kun anvendes l gang pr. sæson, kan det

anvendes som bejdsemidel hvert år uden af øge risikoen for resistens.

Afgrøde, dosering og sprøjtetidspunkt

LFS Fludioxonil er en ny formuleringsteknologi, der giver bedre arbejdsmiljø og

øget produktionskapacitet, som følge af bedre vedhæftning og fordeling på kernerne

samt mindre støvudvikling og mindre afsætning i bejdseanlægget.

LFS Fludioxonil kan anvendes i de almindeligt forekommende bejdseanlæg. Bedst

resultat opnås i portionsanlæg eller kontinuerlige anlæg forsynet med efterblander

(snegl eller fingertype). Ved behov kan tilsætning af vand, 100-200 ml pr. hkg,

forbedre bejdsekvaliteten. Kontakt evt. LFS Kemi for nærmere vejledning. LFS

Fludioxonil kan anvendes ved temperaturer over 0

C. Bejdsemaskinen kalibreres for

igangsætning og ved produktskift.

Rengøring af bejdseanlægget

Efter bejdsning med LFS Fludioxonil skylles anlægget med lunkent vand.

Ved skift mellem forskellige typer bejdsemidler skal pumper, slanger, ror mm.

rengøres fuldstændigt. Dette er især vigtigt ved skift mellem midler baseret på

organiske opløsningsmidler og vandbaserede midler.

Ved skift fra LFS Fludioxonil til LS formuleringer (midler baseret på n-

metylpyrolidon og lignende) skylles anlægget grundigt med lunkent vand og derefter

med ethanol eller isopropanol.

Ved skift fra LFS Fludioxonil til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og

modsat skylles anlægget med vand.

Ved skift fra LS formuleringer, midler baseret på organiske opløsningsmidler (n-

metylpyrolidon og lignende) til LFS Fludioxonil skylles anlægget grundigt, først

med isopropanol og derefter med lunkent vand.

Skyllevandet med rester af Formula M kan eventuelt indgå i bejdseprocessen på et

senere tidspunkt.

Skyllevand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal

afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Mærkning af bejdset frø

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i beholder/embal-

lage og plomberes.

Bejdsefirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset

med LFS Fludioxonil og fludioxonil. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med

den indrammede advarselstekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.

Bortskaffelse

Emballagen må kun genbruges af importør eller producent. Den tomme rengjorte

container hentes af Schotz Container Service. Udfyld faxblanketten (Euroticket) som

sidder i metallommen på containeren og send den til det nævnte faxnummer.

Tømning og rengøring sker ved at tømme containeren gennem bundventilen til

drypning ophører. Skyl indvendigt med ca 5 liter vand. Hæld skyllevandet gennem

bundventilen til dryp-ning ophører (skyllevandet kan blandes med produktet ved

næste behandlingstids-punkt). Containerens yderside renses for eventuelle

produktrester. Bemærk at alle låg og ventiler skal være lukkede, så der ikke på nogen

måde kan dryppe fra containeren.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering

(P501)

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Bejdsningen skal ske i egnede anlæg der giver en ensartet fordeling af LFS

Fludioxonil på kernerne. Kornet skal være af god kvalitet med ensartet kernestørrelse

og fri for støv og urenheder.

Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres før brug. Bejdsning

med LFS Fludioxonil forringer ikke kornets lagerstabilitet eller spireevne i to år,

ligesom bejdsningen bevarer sin effektivitet i en tilsvarende lagringsperiode.

Behandlet udsæd bør ikke lagres i mere end et år.

Tankblanding

LFS Fludioxonil kan blandes med Dividend® LFS Fludioxonil.

LFS Fludioxonil kan ikke kombineres med produkter som indeholder organiske

opløsningsmidler. Blanding med produkter der indeholder organiske

opløsningsmidler ødelægger formuleringen. Vær opmærksom på, at midler der

indeholder vand, også kan indeholde organiske opløsningsmidler. Kontakt evt. LFS

Kemi for nærmere vejledning.

Samtidig bejdsning med andre vand baserede midler op til en totaldosering på 1000

ml/hkg er mulig i nyere anlæg. Kontakt evt. LFS Kemi for nærmere information.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

At bemærke

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som

er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af

produktet.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Svampemiddel nr.:

318-191

Analyse:

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Fludioxonil . . . . . . . . 25 g/L ved 20°C (2,4% w/w)

Nettoindhold:

1000 L

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.

Batchnummer er påtrykt emballagen

Fareklasse: GHS09.

Opbevares frostfrit.

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Fludioxonil

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af korn

i lukkede industrielle anlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige

virkninger (H411).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelses-

midler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede

industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvis-

ningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet

(SP1)

.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejds-

ningen emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede korn er bejdset med LFS Fludioxonil

som indeholder fludioxonil.

De bejdsede korn er farlige og må ikke anvendes

til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til

brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være ty-

deligt anført på en etikette eller bindemærke, der

straks skal fastgøres på beholderen/emballagen

på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket

normalt vil blive siddende indtil indholdet er

brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Nødssituation:

Alarm 112.

Giftlinjen, tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon).

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (ml/hkg)

Vinterhvede og Vårhvede

Stinkbrand, brunplet og spiringsfusariose

Vinterbyg og Vårbyg

Spiringsfusariose

Stængelbrand og spiringsfusariose

Triticale

Stinkbrand, brunplet og spiringsfusariose

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.