LFS Fluazifop-P-butyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Fluazifop-P-butyl Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 125 g/l fluazifop-P-butyl; (~ 107 g/l fluazifop-P
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Fluazifop-P-butyl Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

LFS-Fluazifop-P-butyl

Ukrudtsmiddel

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel nr.: 318-117

Analyse: Fluazifop-P-butyl 125 g/l (13% w/w)

20 C

Indhold:

5 liter

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Tarp Byvej 81

6715 Esbjerg N

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt

i rødsvingel og stivbladet svingel,

buskfrugt, læhegn og planteskoler.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

ADVARSEL

nedsætte

risikoen

mennesker

miljø

skal

brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden ( R38)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten ( R63)

Meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden.

Brug særligt arbejdstøj

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelses-

midler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og

stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn og planteskoler.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i buskfrugt ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må i rødsvingel og stivbladet svingel kun anvendes en gang om

året i stadie 20-39. Halm fra behandlede afgrøder må ikke

opfodres.

Må i læhegn og planteskoler maksimalt anvendes en gang om

året og på maksimalt 25% af arealet.

Må i buskfrugt kun anvendes en gang om året og på maksimalt

25% af arealet.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå

forurene

vandmiljøet

produktet

eller

beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og

veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp.

Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.

Indånding:

Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Hudkontakt:

Vask grundigt med sæbe og vand.

Øjenkontakt:

Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter.

Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen i

flere minutter.

Brugsanvisning

Afgrøde

Skadevolder

Dosering (l/ha) Bemærkninger

Optimale virkningsforhold

Anvendelse

Planteskole

Kvik, flyvehavre

Må maksimalt

Græsukrudt:

Det optimale tidspunkt for behandling er, når græsukrudtet har

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet

BBCG 13-19

rajgræsser og andre

anvendes en gang

3-5 blade. Græsserne kan bekæmpes effektiv indtil begyndende strækning.

svingel, buskfrugt, læhegn og planteskoler.

enårige græsser

om året og på

Afgrøde:

Afgrøden skal være i god vækst og ikke være påvirket af tørke

maks. 25% af

eller på anden måde være stresset.

Behandlingsfrister og restriktioner

arealet. Afskær-

Regn:

LFS Fluazifop-P-butyl er regnfast en time efter udsprøjtning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

met sprøjtning.

Jordfugtighed:

God vandforsyning sikrer optimal virkning. Sprøjt ikke

Må i rødsvingel og stivbladet svingel kun anvendes en gang om året i

tørkestressede afgrøder.

stadie 20-39. Halm fra behandlede afgrøder må ikke opfodres. Må i læhegn og

Læhegn, skov

Kvik, flyvehavre, raj-

Må maksimalt

planteskoler maksimalt anvendes hvert 4. år og på maksimalt 25% af arealet.

BBCH 13-19

græsser og andre

anvendes hvert

Temperatur:

Kan udsprøjtes, når dagtemperaturen er over 6-8 C.

Må i buskfrugt kun anvendes en gang om året og på maksimalt 25% af arealet.

enårige græsser

4. år og på maks.

Bør ikke udsprøjtes umiddelbart efter eller med udsigt til nattefrost inden for 2 dage.

25% af arealet.

LFS Fluazifop-P-butyl bør ikke udsprøjtes i stærk sol ved høje temperaturer

Godkendt anvendelsestidspunkt

( Ca. 25 C).

Rødsvingel og stivbladet svingel BBCH 20-39. Hindbær og brombær BBCH 7-11

Luftfugtighed:

Morgensprøjtning ved høj luftfugtighed giver bedst virkning.

eller 91-93. Ribs, solbær og stikkelsbær BBCH 7-11. Planteskoler og læhegn

Når dosering af LFS Fluazifop-P-butyl er mindre end 1,0 l/ha, anbefales

Afstand til andre behandlinger:

Hvis kvik/græsukrudt eller afgrøder er

BBCH 13-19.

tilsætning af sprede-klæbemiddel.

hæmmet

tidligere

ukrudtssprøjtning,

Fluazifop-P-butyl

først

udsprøjtes, når ukrudt eller afgrøde igen er i god vækst, hvilket normalt er en uge

Virkemåde og virkningsspektrum

Sprøjteteknik

efter sidste ukrudtssprøjtning. Efterfølgende ukrudtssprøjtning kan udføres 3-4

LFS Fluazifop-P-butyl optages af bladene og transporteres med saftstrømmen til

Sørg for god og ensartet dækning af græsukrudtet.

dage efter sprøjtning med LFS Fluazifop-P-butyl.

plantens vækstpunkter. Væksten stopper i løbet af et par dage. Senere rødfarves

Vandmængde: 150-300 l/ha

Jordbehandling kan foretages en uge efter sprøjtning.

bladene, hvorefter hjerteskuddet løsner sig og visner efter 1-2 uger. Efter 2-5 uger

Mindste vandmængde anvendes på let dugvåde planter samt ved åben plante-

er hele planten nedvisnet. LFS Fluazifop-P-butyl bekæmper effektivt kvik og andet

bestand. Stor vandmængde anvendes på tæt afgrøde-eller ukrudtsbestand.

Tankblanding

græsukrudt. Græsserne bekæmpes fra 3-5 bladstadiet og frem til begyndende

Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes LFS Fluazifop-P-butyl til sidst.

strækning. Græsset skal være i god vækst. Doseringen af LFS Fluazifop-P-butyl

Rengøring af sprøjteudstyr

Rødsvingel:

FLS FLuazifop-P-butyl kan blandes med: Cycocel Exstra. Ved

afhænger af typen af græsukrudt og afgrøde. Bekæmpelse af enårig rapgræs er

Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug.

blanding med Cycocel Extra bør Cycocel Extra doseringen reduceres med

utilstrækkelig.

Tankspuledyse Monteret

10-15%.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning og vask, aktiver alle

Resistens

haner og ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende

Omsåning; efterfølgende afgrøder

I Danmark er der konstateret resistens hos agerrævehale over for herbicider med

filter udløses. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling

Såning af korn og græsser kan ske 4 uger efter udsprøjtning af

samme virkemåde som LFS Fluazifop-P-butyl . Vær opmærksom på at en

og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken.

LFS Fluazifop-P-butyl.

utilfredsstillende effekt over for agerrævehale kan skyldes resistens.

1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand – både

Bortskaffelse af emballage

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør

Afgrøde

Skadevolder

Dosering (l/ha) Bemærkninger

3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten ( 100-150 l/1000 l tank)

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Rødsvingel,

Kvik, spildkorn, flyve-

1,0-1,5

Må maksimalt

tilsæt 0.5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem

stivbladet

havre, rajgræs, hunde-

anvendes en gang

bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst

svingel

græs, engrapgræs, vind-

om året. Halmen

15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan

BBCH 20-39

aks, agerrævehale, gold

må ikke opfodres.

sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

hejre, timothe, alm.

HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde

rapgræs m.fl.

skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand.

4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding.

Hindbær,

Kvik, flyvehavre, raj-

Må maksimalt

5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand . Skyllevandet sprøjtes ud gennem

brombær

græsser og andre

anvendes en gang

bom/dyser.

BBCH 7-11

enårige græsser

om året og på maks.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken.

eller 91-93

25% af arealet.

Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og

Afskærmet

omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. HUSK at skyllevandet ikke må

sprøjtning

komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker.

Solbær, ribs,

Kvik, flyvehavre, raj-

Må maksimalt

Ingen tankspuledyse Monteret

stikkelsbær

græsser og andre

anvendes en gang

I stedet for at anvende 10 – 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen),

BBCH 7-11

enårige græsser

om året og på maks.

skal tanken fyldes helt.

25% af arealet.

Afskærmet

sprøjtning.

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/16/1615 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/16/1615 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/16/1615 (Active substance: 2-ethylbutyl (2S)-2-{[(S)-{[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl]methoxy}(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3804 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/197/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (Active substance: Poly[2-[(4-{[1-carboxy-2-(hexadecylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}-2,3-bis({2-[((2S)-2-(2-{[(2R)-2-carbamoyl-(2-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}ethyl]sulfanyl}-3-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}propanamido)-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)propanoyl Ethyl ester) )-methoxy]acetyl}oxy)butyl)sulfanyl]-3-(hexadecylcarbamoyl)propanoic acid]-poly(ethylene glycol)-este...

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1639 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (Active substance: (1E,6E)-1,7-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyclobutylmethyl-1,6-heptadiene-3,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1820 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety