LFS Fenamidon-Propamocarb

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Fenamidon-Propamocarb Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 75 g/l fenamidon; 314,1 g/l propamocarb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Fenamidon-Propamocarb Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 318-132
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Deklaration:

Svampemiddel nr. 318 - 132

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Fenamidone

75 g/liter 6,7%

Propamocarb

375 g/liter 33,7%

(20 C)

Indhold: 10 liter

Importør:

LFS kemi

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N

LFS Fenamidon-Propamocarb

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampesygdomme i kartofler

Sundhedsskadelig

ADVARSEL

or at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Irriterer øjnene. ( R36)

Sensibiliserende ved hudkontakt. (R43)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten. (R63)

Meget giftigt for organismer, der lever i vand. Kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Brug særligt arbejdstøj. (S36)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelses-

midler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til forebyggelse/ bekæmpelse af svampesyg-

domme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer, mv.) for at beskyttes organismer, der lever i

vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med behol-

dere, der har indeholdt produktet.

(Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-varer samt

foderstoffer.

(S13

Første hjælp:

Generelt: Fjern straks alt forurenet tøj Indånding: Bring personen i

frisk luft.

Søg læge ved vedvarende symtomer.

Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

vand. (S28)

Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og

lægekontaktes. (S26)

Indtagelse: Er man kommet til at synke stoffet, bør opkastning ikke

fremtvinges.

Tilkald læge. Skyl munden og lad personen drikke vand i små

slurke. Indtag aktivt kul.

Miljøfarlig

bør kun anvendes i halvdelen af det samlede antal sprøjtninger,

BRUGSANVISNING

maksimalt

behandlinger

træk,

maksimalt

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

behandlinger pr år.

Fenamidon-Propamocarb

anvendes

forebyggende

bekæmpelse af kartoffelskimmel på kartofler.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at der opnås en god dækning af stængler og blade.

Virkemåde

Dette sikres ved anvendelse af tilstrækkelige vandmængder

LFS Fenamidon-Propamocarb indeholder de to aktivstoffer

samt en dyse, der giver god forstøvning af sprøjtevæsken.

propamocarb-HCl

fenamidone.

aktivstofferne

Herudover skal man sikre sig at hele sprøjtens fordeling af

forskellige virkningsmekanismer, får midlet både systemisk

væske er korrekt.

virkning

propamocarb-HCl)

translaminær

virkning

(fenamidone).

LFS Fenamidon-Propamocarb giver god beskyttelse ved at

Dyse

Tryk

Hastighed

Vandmængde

virke

svampen

flere

måder.

Fenamidon-

110 025 (lilla) 2,8 bar

5,6 km/t

200 ltr/ha

Propamocarb har nogen kurativ effekt (dræber svampesporer

110 030 (blå) 2,8 bar

7,0 km/t

200 ltr/ha

der endnu ikke har medført synlige angreb), antisporulerende

effekt (bevirker at svampen ikke kan udvikle nye sporer). LFS

Fenamidon-Propamocarb

både

translaminær

(trænger

Klimaets indflydelse

gennem bladvævet) og systemisk transport (transporteres i

LFS Fenamidon-Propamocarb optages i planter på 1 – 2 timer,

planten med saftstrømmen) og beskytter derved også bladdele

og er derefter regnfast. Der bør sprøjtes på tørre planter.

der ikke direkte rammes af spøjtevæsken samt nytilvækst.

Blandinger

Dosering

LFS Fenamidon-Propamocarb kan blandes med almindeligt

2,0 ltr. LFS Fenamidon-Propamocarb pr. ha pr. behandling.

anvendte skadedyrsmidler og mikronæringsstofgødninger.

Sprøjtetidspunk

Tilberedning af sprøjtevæsken

bedste

effekt

fås

hvis

Fenamidon-Propamocarb

Fyld

tanken

halvt

vand,

tilsæt

Fenamidon-

anvendes forebyggende med et sprøjteinterval på 7 – 10 dage,

Propamocarb og derefter resten af vandet under omrøring.

længste interval kun i lavrisikoperioder samt ved fuld dosering.

Sprøjtevæsken

omrøres

kontinuerligt

under

transport

Fenamidon-Propamocarb

både

indeholder

sprøjtning.

translaminært

systemisk

aktivstof

beskyttes

også

nytilvækst i perioden efter udsprøjtning. LFS Fenamidon-

Rester og tom emballage

Propamocarb

derfor

særlig

velegnet

perioder

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

nytilvækst, samt i perioder med stort smittetryk, og deraf

farligt

affald.

Tomme

beholdere

bortskaffes

følgende forhøjet skimmelrisiko.

dagrenovationen.

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjten.

De første 2 behandlinger mod kartoffelskimmel foretages med

LFS Fenamidon-Propamocarb for at sikre nytilvæksten bedst

Rengøring

muligt, evt. med nedsat dosering. Herefter kan der anvendes et

Umiddeblart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt.

kontaktmiddel i lavrisikoperioder. I perioder hvor skimmel-

Skyl sprøjten både ind- og udvendigt med rent vand.

risikoen er høj, anvendes LFS Fenamidon-Propamocarb med

Udsprøjt skyllevandet på allerede behandlede arealer. Husk at

fuld dosering for at sikre kartoflerne bedst muligt.

gennemskylle alle slanger og dyser.

Resistensbeskyttelse

For at sikre at der ikke udvikles resistens, bør LFS Fenamidon-

Propamocarb indgå i et sprøjteprogram med midler der har en

anden

virkningsmekanisme.

Fenamidon-Propamocarb