LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid OD-formulering
 • Lægemiddelform:
 • OD-formulering
 • Sammensætning:
 • 50 g/l epoxiconazol; 60 g/l pyraclostrobin; 140 g/l boscalid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid OD-formulering
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse

af svampesygdomme i korn

Deklaration:

Svampemiddel nr.: 318-189

Analyse:

Indhold:

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddel-forordningen 1107/2009.

Epoxiconazol

50 g/l (4,7% w/w)

Pyraclostrobin

60 g/l (5,6% w/w)

Boscalid

140 g/l (13% w/w)

10

liter

Midlet er en oliedispersion (OD)

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er

opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet

LFS Kemi

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N

Sundhedsskadelig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadie 71.

Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 65.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der

lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Farlig ved indånding (R20).

Irriterer huden (R38).

Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40).

Kan give overfølsomhed for kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad, samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Fjern forurenet tøj.

Efter indånding:

Ved hudkontakt:

Ved kontakt med øjnene:

Ved indtagelse:

Behandling:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Skyl grundigt i 15 minutter i rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge.

Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen, ingen specifik modgift kendes.

Brugsanvisning

Virkningsmekanismer:

Effekter:

Skadegører

Effekt

Anvendelse:

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Resistens:

Blanding:

Sprøjteteknik

Tilberedning af sprøjtevæske:

Rengøring

Tom emballage:

Lagring:

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid består af 3 aktive stoffer, Boscalid, Epoxiconazol og Pyraclostrobin, der hver virker

på forskellig måde.

Boscalid tilhører carboxamid gruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen. Boscalid er systemisk og spredes

translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes

også ikke behandlet bladmateriale. Boscalid virker ved at blokere for eletrontransporten i mitokondrierne og påvirker dermed

svampens ånding og opbygning af energi.

Epoxiconazol tilhører triazol gruppen.

Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol,

der igen medfører en

ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres cellemembrandannelsen, hvorved væksten forhindres. Epoxiconazol

optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Den systemiske virkning sikrer en god helbredende

virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner og virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne og påvirker

dermed svampens ånding og opbygning af energi. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Ved

forebyggende behandlinger forhindres infektion på det

tidligst

mulige tidspunkt;

når svampesporerne spirer i

bladet.

behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende

på og i plantevævet.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række sygdomme i

korn (se tabel), desuden kan en behandling med LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid i nogle tilfælde have en positiv

indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Epoxiconazol har god effekt på septoria (hvedegråplet, hvedebrunplet), rustsygdomme, bygbladplet og skoldplet. Boscalid har

god effekt

på septoria (hvedegråplet),

bygbladplet,

Ramularia,

fysiologiske pletter samt

nogen effekt

på knækkefodsyge.

Pyraclostrobin har god effekt på rustsygdomme, bygbladplet og skoldplet.

Septoria

****(*)

Gulrust

*****

Brunrust

****(*)

Knækkefodsyge

Hvedebladplet (DTR)

Bygbladplet

****(*)

Bygrust

*****

Skoldplet

****(*)

Ramularia bladplet

****(*)

Hvedemeldug

Bygmeldug

**= nogen effekt

*****= specialmiddel (Kilde: Landsoversigten 2012/2013)

For at opnå god effekt på knækkefodsyge er det vigtigt at behandle tidligt, hvilket vil sige i vækststadium 30-32 i hvede og

vækststadium 32-35 i rug og triticale, med fuld dosering 2,5 l/ha.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid kan anvendes

fra begyndende strækningsvækst

vækststadium 30 og indtil

begyndende kernedannelse vækststadium 71. LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid har både forebyggende og kurativ

effekt på svampesygdomme, dog anbefales det altid at behandle på tidlige angreb, for at opnå den bedste effekt. Virkningstiden er

afhængig af smittetryk, afgrødens udvikling samt de vejrmæssige forhold, men 2,5 l/ha LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+

Boscalid vil være i stand til at kontrollere bladsygdomme effektivt i op til 3-4 uger efter behandling. Virkningen øges med høj

luftfugtighed og ved behandling af saftspændte planter i god vækst. LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid optages hurtigt

i planten og er regnfast straks efter indtørring af sprøjtevæsken.

I hvede, vinterbyg, rug og triticale kan tidlige angreb af bladsygdomme på vækststadium (31-37) behandles. Behandling kan

foregå som en splitbehandling, hvor den efterfølgende sprøjtning foretages under eller efter skridning. I nogle situationer vil en

enkelt behandling på vs. 39-59 være tilstrækkeligt.

For at få effekt mod knækkefodsyge skal behandlingen ske i vækststadium 30-32. For at få tilstrækkelig effekt mod meldug bør

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid blandes med et egnet meldug middel f.eks. Flexity.

Hvede (vinter og vår)

Knækkefodsyge

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-32

Maks. 2,5 l pr. sæson, ad 1 gang

eller i split.

Hvedegråplet

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-71

Må ikke anvendes senere end

Hvedbrunplet

vækststadie 71

Gulrust

Brunrust

Hvedebladplet (DTR)

Meldug

Byg (vinter og vår)

Bygrust

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-65

Maks. 2,5 l pr. sæson ad

Skoldplet

1 gang eller i split

Bygbladplet

Må ikke anvendes senere end

Ramularia bladplet

vækststadie 65

Meldug

Havre

Kronrust

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-65

Maks. 2,5 l pr. sæson ad

1 gang eller split.

Må ikke anvendes senere end

vækststadie 65.

Vinterrug

Knækkefodsyge

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-32

Maks. 2,5 l pr. sæson ad

1 gang eller i split.

Brunrust

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-71

Må ikke anvendes senere end

Skoldplet

vækststadie 71

Meldug

Triticale

Knækkefodsyge

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-32

Maks. 2,5 l pr. sæson ad

1 gang eller i split.

Hvedegråplet

1,25-2,5 l

Vækstst. 30-71

Må ikke anvendes senere end

Gulrust

vækststadie 17

Brunrust

Meldug

mange fungicider

risiko for

forekomst

biotyper,

modstandsdygtige (resistente)

overfor

de anvendte

aktivstoffer.

Der er 3 aktivstoffer i LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid: Boscalid tilhører gruppen af carboxamider, såkaldte SDHI

fungicider (FRAC gruppe 7), som vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resisten.

Epoxiconazol tilhører gruppen af triazoler, såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for

udvikling af resisten. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner såkaldte Qol fungicider (FRAC gruppe 11), som vurderes at

have høj risiko for udvikling af resistens.

For visse aktivstoffer i gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet.

Der er udbredt

resistens overfor strobilurinerne hos visse plantesygdomme såsom hvedegråplet, hvedebladplet og ramularia. I produkter såsom

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid,

der er formuleret

med flere aktivstoffer med forskellige virkemekanismer,

risikoen for resistensudvikling mindre. Anvendelse af LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid bør dog altid ske sammen

med andre kulturtekniske metoder og om nødvendigt sammen med svampemidler med anden virkemekaniske.

Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/infektionsforløbet.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid kan blandes med Flexity, Juventus 90, Cycocel produkter, Medax Top, Terpal og

Fastac 50. Anvendes LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid sammen med Terpal, skal Terpal tilsættes til sidst.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever

op til

de standarder og specifikationer,

som er givet

af sprøjteproducenten.

Ved påfyldning af marksprøjte skal

anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til

enhver tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til

omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (<4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for

yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasse opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

3 bar tryk

Ydelse l/min

Hastighed (km/t)

Væskemængde pr. ha

ISO LD 0,15 (grøn)

ISO LD 0,2 (gul)

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette

gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i

sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil

til der ikke er synlige spor af LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank

til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Efter endt sprøjtning skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den

behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken

og sprøjten skal været monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og

der kan foretages en grundig rengøring i marken.

Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og

udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i

øvrigt

foretages med egnede rengøringsmidler (se evt.

etiketten på det

sidst

anvendte middel

for specifikke

anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles

i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Rester

skal

afleveres

den kommunale

affaldsordning for

farligt

affald.

Tomme

beholdere

kan bortskaffes

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må

ikke genbruges.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og

andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

(Moderat effekt)

Ved begyndende

angreb

(Moderat effekt)

Ved beg. angreb

(Moderat effekt)

Ved beg. angreb

(Moderat effekt)

Ved beg. angreb

(Moderat effekt)

(Moderat effekt)

Ved beg. angreb

(Moderat effekt)

Præparatfyldeudstyr

Direkte injektion

Miljøfarlig

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.