LFS Epoxiconazol-pyraclostrobin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Epoxiconazol-pyraclostrobin Suspoemulsion
 • Lægemiddelform:
 • Suspoemulsion
 • Sammensætning:
 • 50 g/l epoxiconazol; 133 g/l pyraclostrobin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Epoxiconazol-pyraclostrobin Suspoemulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

FARE

Brugsanvisningen

skal

følges

for

ikke

at

bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

Må kun anvendes i bekæmpelse af svampesygdomme i

korn, bederoer og majs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Der

først

gås

ind

i

marken,

når

midlet

er

fuldstændig indtørret og ikke længere end én time per

dag.

Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må i byg, rug, havre og majs ikke anvendes senere end

vækststadium 65.

Må i triticale ikke anvendes senere end vækststadium

59.

Må i bederorer ikke anvendes senere end 28 dage før

høst.

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de

i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr.

vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme

vækstår

ikke

også anvendes

andre

produkter,

der

indeholder

epoxiconazol,

propiconazol,

tebuconazol

eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes

tilsvarende.

Hvis der anvendes flere produkter med

disse

stoffer

skal

doseringerne

beregnes

forholds-

mæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale

doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf.

brugsanvisningerne.

ikke

anvendes

nærmere

end

10

meter

fra

vandmiljøet

(vandløb,

søer

mv.)

for

at

beskytte

organismer, der lever i vand

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares

under

lås

og

utilgængeligt

for

børn

(P405+102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikke-

varer og foderstoffer.

Førstehjælp:

(EUH401)

Farlig ved indtagelse (H302).

Forårsager Hudirritation (H315).

Farlig ved indånding (H332).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

skade

ufødte

barn.

Mistænkt

skade

forplantningsevnen (H360Df)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyt-

telse (P280).

Vær

opmærksom på,

Arbejdstilsynet

regler

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige

sikkerheds-

datablad.

(SPe3).

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Hvis der er brug for lægehjælp,

medbring da beholderen

eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Ring til

en GIFTIN-

FORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

(P302+352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft

og sørg for,

vejrtrækningen lettes.

Ring til

en GIFT-

INFORMATION eller

læge

tilfælde

ubehag

(P304+P340+P312).

VED EKSPONERING ELLER MISTANKE OM EKSPO-

NERING: Søg lægehjælp (P308+313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse

(P362+P364).

Overtrædelse

af

nedenstående

særligt

fremhævede

forskrifter kan medføre straf.

Svampemiddel nr. 318 - 94

Indhold:

liter netto

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttel-

sesforordningen 1107/2009.

Epoxiconazol 50 g/L (4,7% w/w) v/20oC.

Pyraclostrobin 133 g/L (12,5% w/w) v/20oC.

Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Analyse:

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one og 2-methyl-4-isothiazolin-3-one.

Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

5

Importør:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Epoxiconazol - Pyraclostrobin

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, bederoer og majs

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisning:

Virkning

LFS Epoxiconazol + Pyraclostrobin består af to aktivstoffer, pyraclostrobin (133 g/l) og epoxiconazol (50

g/l).

Pyroclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter

udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en

lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af

bladene. Pyraclostrobin virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne og påvirker dermed

svampens ånding og opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne

spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Epoxiconazole tilhører triazol gruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der

igen medfører

ophobning af

ikke funktionelle steroler.

Herved forstyrres cellemembran dannelsen,

hvorved væksten forhindres.

Epoxiconazole optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og

skudspidser.

Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en vis

beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række

sygdomme i flere forskellige afgrøder (se nedenstående tabeller), desuden kan en behandling med LFS

Epoxiconazol+Pyraclostrobin i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af

den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Kornafgrøder

Skadegører

Effekt

Hvedemeldug

Bygmeldug

**(*)

Gulrust

****(*)

Brunrust

****(*)

Bygrust

****(*)

Hvedegråplet Septoria

Hvedebladplet (DTR)

Skoldplet

****

Bygpladplet

****(*)

Ramularia

***(*)

**= nogen effekt ***** = special middel

(Kilde: Landsoversigten s. 89 2013)

Pga.

resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner

effekten mod hvedemeldug,

hvedegråplet

(septoria) og hvedebladplet nu meget begrænset. Det samme kan ligeledes være tilfældet hos bygmeldug.

Sukkerroer

Skadegører

Effekt

Bedemeldug

***(*)

Brunrust

****(*)

Ramularia

***(*)

Cercospora

****

* = nogen effekt ***** = special middel

(Kilde: Landsoversigten s. 349 2013)

I majs har LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin god effekt overfor majsbladplet (Helmintosporium spp.) og

øjeplet (Kabatiella zeae).

Korn:

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin har både forebyggende og kurativ effekt på svampesygdomme, men

behandling umiddelbart efter at

angreb er konstateret giver det bedste resultat. Virkningstiden er afhængig

smittetryk,

afgrødens

udvikling

samt

vejrmæssige

forhold,

l/ha

Epoxi-

conazol+Pyraclostrobin vil være i stand til at kontrollere bladsygdomme effektivt i op til 3-4 uger efter

behandling. Virkningen øges med høj luftfugtighed og ved behandling af saftspændte planter i god vækst.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin optages hurtigt

planten og er regnfast

straks efter indtørring af

sprøjtevæsken.

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin kan anvendes fra sent buskningsstadium, vækststadium 30 og indtil

afsluttende blomstring, vækstatadium 69 i hvede, vækststadium 59 i triticale, indtil vækststadium 65 i byg

og rug, samt vækstadium 65 i havre.

I hvede kan svampebekæmpelsen deles med første behandling med 0,75 l/ha i

vækststadium 30-35

efterfulgt af 0,76 l/ha når akset er fuldt skredet igennem i vækststadium 51-59.

I sorter der er mindre

modtagelige for sygdomme kan 1 behandling med 0,75-1,5 l/ha efter at fanebladet er fuldt udviklet i

vækststadium 39 være tilstrækkelig.

I byg, rug og triticale er 1 behandling med 0,75-1,5 l/ha i vækststadium 39-45 ofte tilstrækkelig, men i

sygdomsmodtagelige sorter kan delt behandling med første behandling i vækststadium 30-35 efterfulgt af

behandling i vækststadium 49-59 anbefales. Mod Ramularia i byg er delt behandling ofte nødvendig, da

sygdommen ofte udvikles sent i vækstperioden.

Med udbredt strobilurin resistens hos hvedegråplet (Septoria) kan det være nødvendigt at blande LFS

Epoxiconazol+Pyraclostrobin med andre produkter for at opnå tilstrækkelig effekt mod sygdommen.

For at kontrollere meldug i modtagelige sorter anbefales det at blande med et meldugaktivt middel f.eks.

Flexity.

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt/stadie

Bemærkninger

Hvede

0,75-1,5 L

30-69

Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson

(vinter og

hvedegråplet (Septoria)

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

vår

gulrust

på sygdom)

Må ikke anvendes senere

brunrust

end vækststadium 69

meldug

hvedebladplet

Byg (vinter

0,75-1,5 L

30-65

Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson

og vår

bygbladplet

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

skoldplet

på sygdom)

Må ikke anvendes senere

brunrust

end vækststadium 65.

ramularia -bladplet

meldug

0,75-1,5 L

30-65

Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson

skoldplet

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

brunrust

på sygdom)

Må ikke anvendes senere

end vækststadium 65.

Triticale

0,75-1,5 L

30-59

Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson

skoldplet

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

gulrust, brunrust

på sygdom)

Må ikke anvendes senere

hvedebrunplet

end vækststadium 59.

Havre

0,75-1,5 L

30-65

Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson

meldug

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

kronrust

på sygdom)

Må ikke anvendes senere

havrebladplet

end vækststadium 65.

Bederoer

Bekæmpelse af

svampesygdomme i

bederoer

foretages ved begyndende angreb med 0,5-1,0 l/ha i

august/september. Ved højt smittetryk kombineret med modtagelig sort og sen optagning, kan det være

hensigtsmæssigt

foretage en splitbehandling med 0,5 l/ha ved begyndende angreb og gentage

behandlingen ca. 3 uger senere.

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt/stadie

Bemærkninger

Bederoer

0,5-1,0 L

39-49

Maks. 1,0 L pr. ha pr. sæson

meldug

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

bederust

på sygdom i

Må ikke anvendes senere

ramularia

august/sept.)

vækstadium 49.

Majs

Bekæmpelse af svampesygdomme i majs foretages ved første tegn på sygdom fra vækststadium 32 (2.

intermodie (stængelstykke) og indtil vækststadium 65 (fuld blomstring).

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt/stadie

Bemærkninger

Majs

0,75-1,5 L

32-65

Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson

Majsbladplet

(ved første tegn

ad én gang eller i split.

(Helmintosporium spp)

på sygdom)

Må ikke anvendes senere

Øjeplet

end vækststadium 65.

(Kabatiella zeae)

ikke konstateret

skader

på afgrøden som følge af

sprøjtning med LFS

Epoxiconazol

Pyraclostrobin,

men svampemidler herunder LFS

Epoxiconazol + Pyraclostrobin bør ikke udbringes

under meget tørre og varme forhold med kraftig sol indstråling. Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde,

f.eks. som følge af tørke eller en ukrudts sprøjtning.

Der kan være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan

der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor

de anvendte aktivstoffer.

Der er to aktivstoffer i

Epoxiconazol

+ Pyraclostrobin:

Epoxiconazole der tilhører gruppen af

triazoler, såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af

resistens.

Pyraclostrobin der tilhører gruppen af strobiluriner såkaldte Qol

fungicider (FRAC gruppe 11),

vurderes at have høj risiko for udvikling af resistens.

For visse aktivstoffer i gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet

(septoria). Der er udbredt resistens overfor storbilurinerne hos visse plantesygdomme, såsom hvedegråplet

(septoria),

hvedbladplet

og ramularia.

I produkter som LFS

Epoxiconazol

+ Pyraclostrobin,

der er

formuleret med aktivstoffer med forskellige virkemekanismer, er risikoen for resistensudvikling mindre.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekaniske øger risikoen for udvikling af resistens.

For at mindske risikoen bør produktet maksimalt anvendes 2 gange per sæson - i byg kun 1 gang.

For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler

med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.

LFS Epoxiconazol + Pyraclostrobin kan blandes med Comet, Flexity, Juventus 90, Cycocel produkter,

Terpal,

Medax Top og Fastac 50.

Blandes LFS

Epoxiconazol

+ Pyraclostrobin med produkter der

indeholder epoxiconazol,

tebuconazol,

propiconazol

eller difenoconazol,

skal

der tages højde for den

totale mængde aktivstof, der må udbringes ( se advarselstekst).

Epoxiconazol + Pyraclostrobin skal udbringes med en markspøjte (eller anden sprøjte),

som er

kalibreret

og lever op til

de standarder og specifikationer,

som er givet

af sprøjteproducenten.

påfyldning af marksprøjte skal anvedes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringninig af

sprøjtemidler skal til enhver tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området

begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (<4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt

muligt anvendes. for yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende

regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

3 bar tryk

Ydelse (l/min)

Hastighed (km/t)

Væskemængde pr. ha

ISO LD 0,15 (grøn)

ISO LD 0,2 (gul)

Sørg altid for

sprøjten er

korrekt

rengjort,

samt

efterset

belægninger

inden tilberedning af

sprøjtevæsken begyndes.

Dette gælder især,

hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre

afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyret påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i

sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret samt tomme dunke/beholdere.

Gentag proceduren med at

åbne/lukke for

bundventil

ikke er

synlige spor

Epoxiconazol

+ Pyraclostrobin i

fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som

fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning

og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks

efter tilberedning.

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket

sprøjte skal placeret i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret

med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig

rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gang med vand og udsprøjtes i den

behandlede mark (uden af den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel

for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Indholdet/beholderen bortskaffes

overensstemmelse med kommunale regler

affaldshåndtering

(P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

LFS Epoxiconazol + Pyraclostrobin bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod

direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 35 C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i

minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er

opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Anvendelse

Resistens

Blanding

Sprøjteteknik

Tilberedning af sprøjtevæske

Rengøring

Tom emballage

Lagring

God effekt på

Moderat effekt på

God

effekt på:

Moderat effekt på:

God effekt på:

God effekt på:

God effekt på:

God effekt på:

God effekt på:

Batch nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.