LFS Dithianon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Dithianon Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 700 g/kg dithianon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Dithianon Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

LFS Dithianon

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

visse svampesygdomme i æbler, pærer,

krisebær og blommer.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Svampemiddel nr.:

318-187

Analyse:

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Dithianon . . . . . . . . . . . . . . 700 g/kg (70% w/w)

Indhold:

1 kg

Fabr. nr. og produktionsdato er påtrykt emballagen

Produktet er holdbart i 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

Virknings mekanisme:

Aktivstoffet dithianon er et bredt virkende kontaktmiddel, der virker ved at

påvirke enzymer i flere forskellige cellefunktioner, hvorved svampecellernes

ånding hæmmes.

Effekter:

LFS Dithianon har god effekt på skurv i æbler og pærer, samt tørresyge,

bladpletsyge og skurv i kirsebær og blommer. LFS Dithianon har kurativ effekt

op til 48 timer efter sporespredende regn, og kan derved anvendes efter et skurv

varsel. LFS Dithianon har affekt mod skurv ved lave temperaturer (fra 5 C)

Anvendelse:

Æbler og pærer.

Dosering pr behandling 1,0 kg/ha.

Mod skurv sprøjtes der første gang så snart der er risiko for angreb, med første

anvendelse ved begyndende blomstring. Følg varslingssystemerne og

situationen i plantagen meget nøje. Valg af sprøjteinterval tilpasses smittetryk,

de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade. Nydannede blade er mest

modtagelige overfor skurvangreb. LFS Dithianon her desuden en god effekt

mod gloesporium, ved behandling sidst på sæsonen.

Kirsebær og blommer.

Dosering pr behandling 1,0 kg/ha

Mod bladpletsyge og tørresyge sprøjtes der første gang så snart der er risiko for

angreb, med første anvendelse ved begyndende blomstring. Følg

varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje. Valg af

sprøjteinterval tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud

og blade.

LFS Dithianon må anvendes med minimum 10 dages sprøjteinterval og må ikke

anvendes senere end 21 dage før høst.

LFS Dithianon er regnfast efter indtørring af sprøjtevæsken. LFS Dithianon er

skånsom overfor honningbier, regnorme, rovmider og bladsnyltehvepse.

I de afprøvede kulturer har der ikke været konstateret skader efter anvendelse af

LFS Dithianon. Det anbefales dog altid at foretage en prøvesprøjtning forud for

behandling af hele kulturen. Der kan være forskelle i tålsomhed afhængig af

behandlingstidspunktet, sorten, planternes ernæring o. lign.

Der bør ikke behandles med olieholdige midler umiddelbart før og efter

behandling af LFS Dithianon, da dette kan medføre pletter på frugterne.

Resistens:

For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er

modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. LFS Dithianon

indeholder

Dithianon

som tilhører gruppen af quinoner (FRAC gruppe M9), der

vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. Da LFS Dithianon påvirker

svampesygdomme flere steder er der efter mange års brug ingen kendt resistens

overfor LFS Dithianon - brugt alene eller som partner i resistens strategi.

Risikoen for resistens hos fungicider i øvrigt kan nedsættes ved sprøjtning

tidligt i infektionsforløbet.

Blanding:

LFS Dithianon kan blandes med Scala, Signum og Candit. LFS Dithianon

bør

ikke

blandes med alkaliske produkter (kalk).

Tilberedning af sprøjtevæske:

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Sprøjteteknik:

LFS Dithianon skal udbringes med en tågesprøjte (eller anden sprøjte), som er

kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af

sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed,

fugtighed ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan

måde, at overlapning i marken samt spild udenfor området begrænses til et

minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet for at

reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på

markedet, der opfylder gældende regler.

Da LFS Dithianon er et kontaktmiddel, er det vigtigt at sprøjtevæsken fordeles

jævnt og at hele afgrøden dækkes. Følgende eksempler kan være

retningsgivende.

Tågesprøjte: 300 l væske pr ha med et tryk på 5 bar

Hydraulisk sprøjte: 500 l væske pr ha med et tryk på 3 bar

Præparatfyldeudstyr:

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde

præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Følgende anvisning for tilberedning bør overholdes ved brug af LFS

Dithianon: Sprøjten fyldes ½ op med rent vand, hvorefter LFS Dithianon

tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i

aggregatet. For hurtig tilsætning af LFS Dithianon kan forårsage dannelse af

svært opløselige klumper. LFS Dithianon tilsættes generelt som 1. middel. Til

slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at

midlet/midlerne er helt opløste.

Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere.

Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor

af LFS Dithianon i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er

udført.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og

sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken, på

vaskepladsen eller i væksthuset. En uvasket sprøjte skal placeres i den

behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret

med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være

monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at

restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan fortages en grundig rengøring i

marken/plantagen. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange

med vand og udsprøjtes i den behandlede mark/plantage (uden at den

maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt fortages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på

det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre,

slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.

Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af

sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr.1598 af 18.december 2014

Tom emballage:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder

bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring:

LFS Dithianon bør opbevares tørt og frostfrit i uåbnet originale emballage beskyttet

mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40

C. Ved korrekt

opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer (H410).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen

af dette produkt (P270).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til visse svampesygdomme i

æbler, pærer, kirsebær og blommer.

Må tidligst anvendes ved blomstring.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke

i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Må ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Sprøjteintervallet mellem 2 sprøjtninger skal

minimum være 10 dage.

Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vand-

miljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand

(SPe3)

.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da

beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag

ring til en GIFTINFORMATION eller en læge

(P301+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med

vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylningen.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en

læge

(P305+P351+P338+P310).

Nødssituation:

Giftlinjen, tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon)

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for

produktets effekt samt skader, herunder følgeskader,

der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig

opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.