LFS Cypro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Cypro Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 250 g/l cyprodinil; 62,5 g/l propiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Cypro Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Multieeffekt/systemisk:

Brugsanvisning

LFS Cypro indeholder to systemiske virkstoffer, som virker to forskellige

steder i svampens udvikling (hhv. aminosyre-og ergosterol biosyntesen).

Afgrøder/sygdomme

Dette modvirker, at svampen opbygger modstandskraft over for LFS

LFS Cypro anvendes mod stråbasis og bladsygdomme i korn.

Cypro,

selv

produktet

anvendes

flere

gange

samme

sæson.

De to systemiske virkstoffer i LFS Cypro optages hurtigt i planterne og

Især velegnet i

Vårbyg og vinterbyg

Hvede og rug

fordeles med den op – og udadgående saftstrøm til alle stængel-og

bladdele, herunder ny tilvækst.

Stadie BBCH

26-51 26-39

Tankblandinger:

LFS Cypro er særdeles effektiv mod disse afgrøders mest betydende

Alle nedennævnte produkter kan anvendes i tankblanding med LFS Cypro

svampesygdomme

meldug,

bygbladplet,

bygrust,

skoldplet,

under

forudsætning

brugstidspunktet

begge

produkter

knækkefodsyge,

gulrust,

hvedegråplet,

hvedebrunplet,

brunrust.

sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes, er det

vigtigt, at begge etiketforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes.

Dosering:

Bland aldrig LFS Cypro med mere end et produkt, herunder indbefattet

I byg er LFS Cypro doseringen 1,6 liter pr. ha pr. behandling. I hvede og rug

anvendelse af spredemidler.

2,0 liter pr. ha pr. behandling.

Midler mod tokimbladet ukrudt

MCPA, Briotril, Express, Harmony, Ally, Stomp SC, Oxitril, Starane 180.

Splitdoseringsprogram:

I vår og vinterbyg 0,4-0,8 l/ha eller en blanding af LFS Cypro+Tern hvis

Midler til vækstregulering:

Moddus, chlormequat, Cerone, Terpal.

meldug er et problem. I hvede og rug anbefales 0,8-1,0 l/ha. Betingelserne

for et godt resultat mod bladsygdommene er, at første behandling sker,

Midler mod bladsygdomme:

Tern, Tilt, Amistar, Comet.

snart

første

sygdomstegn

viser

følges

behov.

Rengøring

Knækkefodsyge:

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten

Knækkefodsyge i hvede og rug behandles ad en gang med en dosering på

grundigt både ind-og udvendigt. Sprøjt skyllevandet ud på allerede

1,0-2,0 l/ha i stadium 30-32.

behandlede

arealer.

Husk

gennemskylle

alle

slanger

dyser.

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Tom Emballage

Fyld tanken halvt med vand, tilsæt LFS Cypro under omrøring. Omrør

Rester

skal

afleveres

kommunale

affaldsordning

farligt

under udsprøjtning, som afsluttes få timer efter blanding.

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

Sprøjteteknik

hældes op i sprøjtevæsken.

Dyser

Bar Km/t L/ha

ISO-F-025-110 Lilla

3 5,9 200

ISO-F-02-110 Gul 3 6,4 150

Ved optimal sprøjteteknik og optimale vejrforhold kan vandmængden

nedsættes til 120 l pr. ha.

Vejrforhold:

LFS Cypro bekæmper svampesygdomme, så snart afgrøden er i vækst

(allerede fra temperaturer på 6 C). Ved stærk solskin og dagtemperaturer

over 25 C, bør sprøjtningen udføres efter klokken otte om

aftenen eller

før klokken seks om morgenen, 2 timers tørvejr efter behandling er

tilstrækkelig til at opnå en tilfredsstillende effekt.

Langtidsbeskyttelse:

I de anbefalede doseringer beskytter LFS Cypro afgrøden mod nye

sygdomsangreb i op til 4 uger. Anvendes der lavere doseringer, reduceres

langtidsbeskyttelsen tilsvarende.

LFS Cypro - Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hvede, byg og rug.

Må i byg til helsæd ikke anvendes senere

end 5 uger før høst. Må i hvede og rug

ADVARSEL

ikke anvendes senere end 8 uger før høst.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter

skal brugsanvisningen følges nøje.

fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.)

Opbevares utilgængeligt for børn. Må

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65).

ikke opbevares sammen med fødevarer,

Irriterer

huden

øjnene

(R38/36).

give

drikkevarer og foderstoffer.

overfølsomhed

kontakt

huden

(R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan

Førstehjælp

forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

(R50/53). Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå

Fjern straks alt forurenet tøj.

kontakt

huden.

Brug

egnede

beskyttelses-

Indånding

handsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at

Bring personen i frisk luft.

Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

Søg læge ved betydelig påvirkning.

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-

Hud:

brugsanvisning

samt

arbejdstilsynets

informa-

Kommer stoffet på huden vaskes straks

tionsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden

med store mængder vand.

efter arbejdet.

Søg læge ved vedvarende symptomer.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

Øjne:

forskrifter kan medføre straf:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hvede,

med vand og læge kontaktes.

byg og rug. Må ikke anvendes mod andre skade-

Indtagelse:

voldere og ikke i højere doseringer end de i

Skyl straks munden grundigt med vand.

brugsanvisningen nævnte. Må i byg til modenhed

Fremkald ikke opkastning - søg læge.

ikke

anvendes

senere

uger

før

høst.

Svampemiddelnr.:

318-68

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Cyprodinil

250 g/l (24% w/w)

Propiconazol

62,5 g/l (6% w/w)

Tung aromisk solventnaphtha.

Indhold:

liter

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N

Miljøfarlig

Sundhedsskadelig

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport