LFS Cycloxydim

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Cycloxydim Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l cycloxydim
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Cycloxydim Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Deklaration:

Ukrudtsmiddel nr.:

318-139

Analyse:

Cycloxydim

100 g/L (10,8% w/w)

Indhold:

Netto 5 liter flydende

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009.

Midlet indeholder solventnaphta.

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Cycloxydim

Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer,

kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø,

rød- og fåresvingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, bønner

og ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jord-

bær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål,

gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i

raps,

bederoer,

kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø,

rød- og fåresvingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, bønner

og ærter (til

modenhed og friske),

rødbeder,

porrer,

løg,

jordbær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål,

gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end i de brugsanvisningen nævnte.

For at beskytte grundvandet må dette produkt i kartofler og

raps kun anvendes hvert 3. år

Må i savojkål ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i

æbler,

pærer,

løg,

blomkål,

broccoli,

hvidkål,

friske

bønner (med og uden bælg) og majs ikke anvendes senere end

28 dage før høst.

Må i

gulerødder og friske ærter (med og uden bælg) ikke

anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i

jordbær,

kinakål,

grønkål

og porrer ikke anvendes

senere end 42 dage før høst.

Må i knoldselleri ikke anvendes senere end 45 dage før høst.

Må i kartofler, rosenkål, ærter og bønner til modenhed ikke

anvendes senere end 56 dage før høst.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH32.

Må i

rødbeder,

kålroe,

majroe,

hørfrø og bederoser ikke

anvendes senere end vækststadie BBCH39.

Må i lucerne ikke anvendes senere end vækststadie BBCH51.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at

beskytte vilde planter

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere,

der

har

indeholdt

produktet.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Brugsanvisningen skal

følges for

ikke at

bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarlig,

hvis det

indtages og kommer i

luftvejene

(H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Giftig for vandlevende organismer, med langtidsvirkende effekt

(H411).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær

beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

(P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

(SPe1).

(Spe3).

Rens

ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

(P405+P102).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp,

medbring da beholderen eller

etiketten (P101).

TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Ring

omgående

GIFTINFORMATION eller læge.

Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331)

VED KONTAKT MED HUDEN:

Vask med rigeligt

vand

(P302+P352).

VED INDÅNDING:

Flyt personen til et sted med frisk luft og

s ø r g

f o r ,

v e j r t r æ k n i n g e n

l e t t e s .

R i n g

t i l

GIFTINFORMATION eller

læge

tilfælde

ubehag

(P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl

forsigtigt

med vand i

flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres

let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

VED VEDVARENDE ØJENIRRITATION:

Søg

lægehjælp

(P337+P313).

tilsmudset

tøj

tages

og vaskes

inden genanvendelse

(P362+P364).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket

(P403+P233).

Batch nr.: Se emballagen Udløbsdato: Se emballagen

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader,

herunder

følgeskader,

opstået

gennem ikke

forskriftsmæssig

opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

BRUGSANVISNING

aktive stof i

LFS Cycloxydim (cycloxydim) optages via de grønne blade og transporteres ud til

vækstpunkterne,

hvor aktivstoffet

påvirker fedtsyre syntesen i

enkimbladede planter.

Opbygningen af

komplekse fedtsyreforbindelser og cellemembraner forhindres, og planten dør.

LFS Cycloxydim har effekter på en lang række græsser såsom rajgræsser, vindaks, rævehale, hejrearter,

kvik, flyvehavre og kornarter. Symptomerne på følsomme græsarter viser sig ofte 1-2 uger efter behandling i

form af violet farvning af blade og gulfarvning af hjerteskuddet. Denne kan herefter nemt trækkes ud af

bladskeden. Effekten af de lavere doseringer af LFS Cycloxydim kan øges ved tilsætning af 0,5 l/ha DASH.

LFS Cycloxydim har kun svag effekt overfor enårig rapgræs.

LFS Cycloxydim kan

anvendes

bekæmpelse

græsukrudt

lang

række

landbrugs-

havebrugskulturer. Doseringer og anvendeslestidspunkter af LFS Cycloxydim i de enkelte afgrøder er listet

i skema på løsblad.

Bedste effekt

opnås på saftspændte planter i

god vækst.

Generelt

anbefales morgen sprøjtninger ved

temperaturer over 10 C og en luftfugtighed over 60%. Sprøjt ikke ved udsigt til nattefrost, i stærk sol og

under høje temperaturer (over 25 C) og på stressede afgrøder (tørke, vindslid, etc.).

Under tørre forhold anbefales det at sprøjte om aftenen. Anden ukrudtsbekæmpelse bør være afsluttet, og der

bør være mindst 1 uge imellem sprøjtningerne. Ved blanding med visse andre ukrudtsmidler kan effekten af

LFS Cycloxydim påvirkes negativt og bør derfor undgås.

Ved anvendelse i rød- og stivbladet svingel bør der være mindst en uges afstand til vækstregulering.

Der kan sås korn, græs og majs 4 uger efter behandling med LFS Cycloxydim i tilfælde af omsåning. Andre

afgrøder kan sås umiddelbart efter.

For mange herbicider er der risiko for forekomst at biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de

anvendte aktivstoffer.

LFS Cycloxydim tilhører gruppen af cyclohexandioner såkaldte "dim" herbicider (HRAC gruppe A), som

vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke konstateret vigende

effekter af LFS Cycloxydim, men i vores nabolande er der konstateret resistens hos agerrævehale. Gentagne

behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Skift mellem

midler med andre virkemekansimer,

som har god effekt over for de aktuelle arter,

vil dog altid være at

anbefale.

Risikoen for resistens hos herbicider kan nedsættes ved sprøjtning på små planter tidligt i vækstperioden.

LFS Cycloxydim kan blandes med DASH, Fastac 50 og Fighter 480.

LFS Cycloxydim skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de

standarder og specifikationer, som er angivet af sprøjteproducenten. Ved på fyldning af marksprøjte skal

anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Udbringning skal altid tilpasses afgrødens

udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til enhver tid ske på en sådan

måde,

at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum,

og at afdrift til

omgivelserne undgås. Vindhastigheden skal altid være lav (<4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift

dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende

regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

3 bar tryk

Ydelse (l/min) Hastighed (km/t)

Væskemængde pr. ha.

ISO LD 0,15 (grøn)

ISO LD 0,2 (gul)

Sørg altid for

sprøjten er

korrekt

rengjort

samt

efterset

belægninger

inden tilberedning af

sprøjtevæsken begyndes.

Dette gælder især,

hvis sprøjten har været

anvendt

sprøjteopgaver i

andre

afgrøder.

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i

tanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret,

samt

tomme dunke/beholdere.

Gentag proceduren

med at åbne /lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Focul Ultra i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden endelige tankblanding er udført.

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som

fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskyldning

og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der

være

konstant

omrøring

under

udbringning

kørsel

sprøjtevæsken

udsprøjtes

straks

efter

tilberedningen.

Efter endt rengøring skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket

sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under teg. Sprøjten skal være monteret

med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med

tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i

marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede

mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for

specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vaske af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes op i

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

LFS Cycloxydim bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre

varmekilder

og ikke over

30 C.

Ved korrekt

opbevaring er

produktet

holdbrt

minimum 2 år

produktionsdatoen.

Effekter

Anvendelse

Resistens

Blanding

Sprøjteteknik

Tilberedning af sprøjtevæske

Præparatfyldeudstyr

Direkte injektion

Rengøring

Tom emballage

Lagring

Der må ikke dyrkes grøntsager og kartofler på et areal, hvor der tidligere samme år har været brugt LFS

Cycloxydim.

Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Tidspunkt

Bemærkninger

Afgrødens Græsukrudtets

Vækststadium

Vækststadium

Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Tidspunkt

Bemærkninger

Vinterraps

Spildkorn

1-2 L

13-32

11-29

Maks. 1 behandling pr.

Kulturgræsser

vækstår og ikke senere

Enårige græsser

end vækstst. 32.

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsæt-

ning af 0,5 L DASH.

Ved bekæmpelse af kvik

er DASH tilsætning nød-

vendig.

Kun hvert 3. år.

Vårraps

Spildkorn

1-2 L

12-32

11-29

Maks. 1 behandling

Kulturgræsser

vækstår og ikke senere

Enårige græsser

end vækstst. 32.

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsæt-

ning af 0,5 L DASH.

Kun hvert 3. år.

Bederoer

Spildkorn

1-2 L

12-39

11-29

Maks. 1 behandling pr.

(sukker- og

Kulturgræsser

vækstår og ikke senere

foder)

Enårige græsser

end vækst. 32.

Rødbeder

Effekten af de lave dose-

Kvik

4-5 L

ringer øges ved tilsæt-

ning af 0,5 L DASH.

Majs

Kulturgræsser

1-2 L

12-19

11-29

Maks 1 behandling pr.

(Kun i

Enårige græsser

vækstår.

"dim" tole-

Effekten af de lave dose-

rante sorter)

ringer øges ved tilsæt-

Kvik

ning af 0,5 l DASH.

Sprøjtefrist 28 dage.

Kartofler

Spildkorn

1-2 L

10-39

11-29

Maks. 1 behandling pr.

Kulturgræsser

Effekten af de lave dose-

Enårige græsser

ringer øges ved tilsæt-

ning af 0,5 L DASH.

Kvik

4-5 L

Sprøjtefrist 56 dage. Kun

behandling hvert 3. år.

Ærter (til

Spildkorn

1-2 L

12-39

11-29

Maks. 1 behandling pr.

modenhed

Kulturgræsser

vækstår.

og med og

Enårige græsser

Effekten af de lave dose-

uden bælg)

ringer øges ved tilsæt-

sætning af 0,5 L DASH.

Kvik

4-5 L

Sprøjtefrist 58 dage i ærter

til modenhed og 35 dage

i grønne ærter.

Bønner

Kulturgræsser

1-2 L

12-39

11-29

Maks. 1 behandling pr.

(med og

Enårige græsser

vækstår.

uden bælg)

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsæt-

ning af 0,5 L DASH.

Kvik

4-5 L

Sprøjtefrist 56 dage i

bønner til modenhed og

28 dage i grønne bønner.

Hvidkål

Kulturgræsser

1-2 L

12-45

11-29

Maks. 1 behandling pr.

Enårige græsser

vækstår.

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsæt-

ning af 0,5 L DASH.

Sprøjtefrist 28 dage.

Blomkål,

Kulturgræsser

1-2 L

13-35

11-29

Maks. 1 behandling pr.

rosenkål,

Enårige græsser

vækstår.

broccoli,

Effekten af de lave dose-

grønkål

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Sprøjtefrist 28 dage i broc-

coli og blomkål, 42 dage

i grønkål og 56 dage i ro-

senkål.

Savojkål

Kulturgræsser

1-2 L

12-45

11-29

Maks. 1 behandling pr.

Enårige græsser

vækstår.

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Sprøjtefrist 21 dage.

Kinakål og

Spildkorn

1-2 L

13-35

11-29

Maks. 1 behandling pr.

fodermarv-

Kulturgræsser

vækstår.

kål, kålrabi

Enårige græsser

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 l DASH.

Sprøjtefrist 42 dage i kina-

kål og inden 1. august.

Majroe

Spildkorn

1-2 L

13-39

11-29

Maks. 1 behandling pr.

Kulturgræsser

vækstår og ikke senere

end vækststadie 39.

Enårige græsser

Effekten ved de lave dose-

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Jordbær

Kulturgræsser

1-2 L

11-16

11-29

Maks. 1 behandling pr.

Enårige græsser

(Behandling

vækstår.

mellem rækkerne

Effekten af de lave dose-

skal ske henover

ringer øges ved tilsætning

sæsonen)

af 0,5 L DASH.

Kvik

4-5 L

Sprøjtefrist 42 dage.

Gulerødder

Kulturgræsser

1-2 L

12-45

11-29

Maks.

behandling

vækstår.

knoldselleri

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Sprøjtefrist 35 dage i gule-

rødder og 45 dage i knold-

selleri.

Løg og

Kulturgræsser

1-2 L

15-45

11-29

Maks. 1 behandling pr.

porre

Enårige græsser

(løg)

vækstår.

12-45

Effekten af de lave dose-

(porre)

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Sprøjtefrist 28 dage i løg

og 42 dage i porre.

Rød- og

Spildkorn

1-2 L

14-34

11-29

Maks. 1 behandling pr.

stivbladet

Kulturgræsser

vækstår.

svingel til

Enårige græsser

Effekten af de lave dose-

frø

ringer øges ved tilsætning

Kvik

4-5 L

af 0,5 L DASH.

Kløver og

Spildkorn

1-2 L

12-55

11-29

Maks. 1 behandling pr.

lucerne til

Kulturgræsser

(kløver)

vækstår. I lucerne ikke

Enårige græsser

11-51

senere end vækstst. 51.

(lucerne)

Effekten af de lave dose-

Kvik

4-5L

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Hør

Spildkorn

1-2 L

12-39

11-29

Maks. 1 behandling pr.

(olie- og

Kulturgræsser

vækstår og ikke senere end

spindhør)

Enårige græsser

vækststadie 39.

Effekten af de lave dose-

ringer øges ved tilsætning

Kvik

4-5 L

af 0,5 L DASH.

Æble og

Kulturgræsser

1-2 L

Indtil st. 76

11-29

Maks. 1 behandling pr.

pære

Enårige græsser

(Kun behandling

vækstår.

under træerne

Effekten af de lave dose-

forår).

ringer øges ved tilsætning

af 0,5 L DASH.

Sprøjtefrist 28 dage. Ikke

senere end ved udgangen

af juli.

Afgrødens

Græsukrudtets

Vækststadium

Vækststadium

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.