LFS Clopyralid 72 SG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Clopyralid 72 SG Vandopløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 720 g/kg clopyralid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Clopyralid 72 SG Vandopløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Deklaration:

Ukrudtsmiddel nr.:

318-182

Analyse:

Indhold:

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

LFS Kemi ApS påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af

produktet i strid med de angivne instruktioner.

Clopyralid

720 g/kg

(72% w/w)

1 kg

netto

Vandopløseligt

Granulat

Batch nr. påtrykt emballagen Udløbsdato påtrykt emballagen

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Clopyralid 72SG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps,

sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 55.

Må i sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål ikke anvendes senere end maj.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

(EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

(P102).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om

eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Fremkald ikke opkastning. Opsøg lægehjælp.

Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter.

Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen.

Vask grundigt med sæbe og vand.

Flyt skadelidte ud i frisk luft.

Ved indtagelse:

Øjenkontakt:

Hudkontakt:

Indånding:

BRUGSANVISNING

Behandlingstidspunkt

Blandinger

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjteteknik

Resistensstrategi

Lagring

Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse

BEMÆRK!

Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse

BEMÆRK!

Tom emballage

Dosering

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Tidspunkt

Bemærkninger

LFS Clopyralid 72SG er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, som anvendes til bekæmpelse bredbladet

ukrudt i raps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer. Produktet må kun anvendes hvert 4. år.

I skovkulturer må kun anvendes pletsprøjtning (maksimalt 20% af marken).

bederoer,

rødbeder

og rosenkål

må der

maximalt

anvendes 0,14 kg/ha og kun som bånd-

eller

pletsprøjtning. LFS Clopyralid 72SG optages primært gennem bladene. Ukrudtsplanterne vil stoppe

væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger.

LFS Clopyralid 72SG anvendes til bekæmpelse af kamille, tidsel, svinemælk, haremad, gul okseøje, grå

bynke, brandbæger og andre kurvblomstrede planter.

Optimal bekæmpelse opnås generelt på småt ukrudt i god vækst.

Tidsler bekæmpes bedst ved en størrelse på 15-20 cm.

Behandlingen anbefales udført som en morgensprøjtning; på saftspændte og gerne fugtige planter; og i

perioder hvor den gennemsnitlige dagstemperatur er over 10 °C.

Behandling frarådes ved risiko for perioder med nattefrost

omkring behandlingstidspunktet,

og når

afgrøden er under stress, f.eks. ved tørke eller høj temperatur. LFS Clopyralid 72SG optages gennem

bladene og for at sikre bladotagelsen skal der tilsættes 0,5 l/ha "super"-olie.

LFS Clopyralid 72SG kan ikke blandes med mikronæringsstoffer som bl.a. Microtop og Solobur, samt

Safari. Der bør endvidere gå mindst 14 dage fra en behandling med Safari før der behandles med LFS

Clopyralid 72SG mod tidsler, da det er vigtigt at tidslerne igen er i god vækst.

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave.

Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt

derefter den beregnede mængde LFS Clopyralid 72SG under

omrøring. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt

omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Ved udsprøjtning af LFS Clopyralid 72SG anbefales anvendelse af Hardi ISO F-02-110 og F-03-110, et

tryk på 2,5-3 atm samt en kørehastighed på maksimalt 8 km/t. Anbefalet fra 200 til 300 liter per hektar.

For at undgå resistensudvikling anbefales,

at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virknings-

mekanismer i sædskiftet – gerne i blandinger.

anbefales endvidere at

have både vår- og vinterafgrøder i

sædskiftet.

Særligt

forbindelse med

reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje.

Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende

resistensudvikling.

Hold emballagen tillukket og opbevar frostfrit.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktivér alle haner og ventiler. Hæv

trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt.

Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den

afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5

liter All Clear Extra eller lignende produkt pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og

dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten

gennem bom og dyser over et egnet areal.

4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet

areal.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes

tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal

holdes i gang, mens der køres hjem.

For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor 50. Vaske-

og skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med LFS Clopyralid 72SG p.g.a. dets indhold af

clopyralid:

– kartofler og andre natskyggearter

– ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter

– gulerod og andre skærmplanter

– salat og andre kurvblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet findelt, spredt og

nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.

Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en

følsom afgrøde (f.eks. læggekartofler) umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med

LFS Clopyralid 72SG er nedpløjet.

Plantemateriale fra en LFS Clopyralid 72SG-behandlet

afgrøde bør ikke anvendes i

drivhuse og til

kompost.

Efter sprøjtning med LFS Clopyralid 72SG skal man sørge for, at sprøjteudstyret er grundigt rengjort før

behandling af en følsom afgrøde (se ovenfor). Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af LFS Clopyralid 72SG forud for læggekartofler, da clopyralid

kan koncentreres i knolde og forårsage unormal vækst.

Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

(P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emnallagen må ikke genbruges.

Vinterraps

Kamille, kurv-

0,11 kg +

Afgrødens stadium Tilsætning af olie anbefales. Må max.

Vårraps

blomstret ukrudt

0,5 l olie

31-55

anvendes hvert 4. år på samme areal.

Etablerede

Brandbæger,

0,165 kg+

Forår når ukrudt er

Kun som pletspøjtning i max. 20%

trækulturer

gråbynke,

0,5 l olie

10-30 cm

af arealet. Tilsætning af olie anbefales.

Granarter,

arter

Blomkål

Kamille, kurv-

0,14 kg +

Forår på ukrudtets

Kun som rækkebehandling/bånd-

Fodersuk-

blomstret ukrudt

0,5 l olie

stadium 12-14

sprøjtning i 12,5 cm bånd med 50 cm

kerroer

(2-4 løvblade)

rækkeafstand. Tilsætning af olie

Hovedkål

anbefales.

Rosenkål

Rødbeder

Sukkerroer

Blomkål

Kamille, kurv-

0,035 kg+

Forår på ukrudtets

Anvendes i blanding med andre her-

Fodersuk-

blomstret ukrudt

0,5 l olie

stadium 12-14

bicider for at forstærke effekten på

kerroer

snerlepileurt

(2-4 løvblade)

kamille og snerlepileurt. Tilsætning

Hovedkål

af olie anbefales.

Rosenkål

Rødbeder

Sukkerroer

For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor 50. Vaske-

og skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

17-1-2019

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers dit voorjaar daarvoor plannen indienen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9-1-2019

Ivabradine Anpharm (ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.)

Ivabradine Anpharm (ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.)

Ivabradine Anpharm (Active substance: ivabradine) - PASS - Modification - Commission Decision (2019)72 of Wed, 09 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4187/PSR/S/19

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2018

Sutent (Pfizer Europe MA EEIG)

Sutent (Pfizer Europe MA EEIG)

Sutent (Active substance: sunitinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6922 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/687/T/72

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (Active substance: galsulfase) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4782 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/640/T/72

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Cayston (Gilead Sciences Ireland UC)

Cayston (Gilead Sciences Ireland UC)

Cayston (Active substance: aztreonam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3343 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/996/T/72

Europe -DG Health and Food Safety