LFS Clopyralid-Picloram

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Clopyralid-Picloram Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 267 g/l clopyralid; 67 g/l picloram
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Clopyralid-Picloram Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

BRUGSANVISNING

Virkemåde

Afgrøde

Klimaforhold ved anvendelse

Doserings- og anvendelsesvejledning

Regnfasthed

Sprøjteteknik og vandmængde

Tilberedning af sprøjtevæske

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Bemærkninger

Tankblanding

Jordtype

Omsåning

Efterfølgende afgrøde

Resistensstrategi

Sprøjt med omtanke

Lagring

Tom emballage

LFS Clopyralid-Picloram er et blandingsprodukt, som er sammensat af aktivstofferne clopyralid (aktiv-

stoffet i MATRIGON) og picloram. Begge aktivstoffer er auxindannere.

LFS Clopyralid-Picloram indeholder 267 g clopyralid pr. liter og 67 g picloram pr. liter.

LFS Clopyralid-Picloram optages primært gennem bladene og transporteres til plantens øvrige dele her-

under også rødderne. På følsomme ukrudtsarter vil virkningen normalt ses 1-2 dage efter behandling.

Væksten vil standse og ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 3-4 uger.

LFS Clopyralid-Picloram er godkendt til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vinter- og vårraps

hvert 4. år. LFS Clopyralid-Picloram må kun anvendes om foråret og må ikke anvendes efter vårrapsens

stadie 14 og vinterrapsens stadie 50 grundet risiko for afgrødepåvirkning og dermed udbyttetab.

Optimal effekt af LFS Clopyralid-Picloram opnås ved en morgen sprøjtning, når planterne er saftspændte

og i aktiv vækst. Dagstemperaturen bør være over 8-9°C, når der behandles. Undgå at behandle med LFS

Clopyralid-Picloram hvis der i perioden omkring sprøjtetidspunktet er udsigt til frost. Da flere afgrøder

såsom kartofler, bælg- og skrærmplanter m.v (se i afsnittet "Bemærkninger") er meget følsomme overfor

aktivstofferne bør man være opmærksom på risiko for vinddrift.

Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr,

næringsstofmangel eller meget høje dagtemperaturer > 25°.

Afgrøder

Tidspunkt

Dosering

Effektiv

Bekæmpelse ved

BBCH

bekæmpelse ved

forårsanvendelse

forårsanvendelse,

80-90%

>90%

Vinterraps

30-50

0,3 l/ha*

Lugtløs- og

Burresnerre

vellugtende kamille,

snerle-pileurt,

kornblomst, tidsler.

Vårraps

12-14

0,3 l/ha*

Lugtløs- og

Hvidmelet gåsefod

vellugtende kamille

Burresnerre

snerle-pileurt,

kornblomst, tidsler.

*LFS-Clopyralid-Picloram skal

anvendes

sammen

l/ha

PG26N,

som sikrer

korrekt

dråbestørrelsesfordeling og dermed optimal afsætning på bladene.

LFS Clopyralid-Picloram optages gennem bladene, og er regnfast efter 6 timer.

LFS Clopyralid-Picloram skal

udbringes med en marksprøjte,

som er kalibreret

og lever op til

standarder

specifikationer,

som er

givet

sprøjteproducenten.

Udstyret

skal

indeholde

præaratfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Anbefalet vandmængde ved behandling med LFS

Clopyralid-Picloram er 100 til

300 liter vand pr.

hektar.

For at

opnå god nedtrængning i

afgrøden

anbefales lav hastighed(6-7 km/t) kombineret med høj vandmængde (200 l/ha) specielt ved kraftige

afgrøder.

Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed

Vand (l/ha)

Dyse

Tryk (bar)

Hastighed

100-300

Hardi ISO025 eller ISO 030

2,0-3,0

Eksempel på sprøjteteknik

Grøn-ISO 015 (lavdrift)

6,6 km/t

Gul - ISO 020 (lavdrift)

5,8 km/t

Lilla-ISO 025 (lavdrift/fladsprede)

5,5 km/t

Sørg altid for,

sprøjten er

korrekt

rengjort

samt

efterset

belægninger

inden tilberedning af

sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre

afgrøder.

Ved anvendelse af

præparatfyldeudstyr

og LFS Clopyralid-Picloram fyldes

stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i

sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen.

Efterfølgende skylles

præparatfyldeudstyret,

samt

evt.

tomme dunke.

Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil

der ikke er synlige spor af LFS Clopyralid-Picloram i

fyldestationen.

PG26N tilsættes inden den endelige tankblanding er udført.

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede produkt automatisk

ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver

gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Restsprøjtevæsken og skyllevandet

skal

udsprøjtes

eller

anvendes

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan

fortyndes mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte

injektion.

Rengøring af marksprøjten og traktor skal

ske på det

behandlede areal

eller på en vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter,

marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med LFS Clopyralid-Picloram pga. indholdet af

clopyralid:

- kartofler og andre natskyggearter

- ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter

- gulerod og andre skærmplanter

- salat og andre kurveblomstrede

Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde.

Undgå derfor dyrkning af

en følsom afgrøde umiddelbart efter, at plantemateriale fra en LFS Clopyralid-

Picloram er nedpløjet. Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet

findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.

Plantemateriale fra en LFS Clopyralid-Picloram-behandlet afgrøde bør ikke anvendes i drivhuse eller til

kompost.

Efter sprøjtning med LFS Clopyralid-Picloram skal der sørges for, at sprøjteudstyret er grundigt rengjort

før behandling af en følsom afgrøde (se afsnittet ovenfor). Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

LFS Clopyralid-Picloram er

meget

fleksibel

som blandingspartner

og kan blandes med de fleste

fungicider og insekticider.

Da LFS Clopyralid-Picloram primært optages via bladene, kan den anvendes på alle jordtyper.

Hvis der bliver behov for omsåning efter en LFS Clopyralid-Picloram-behandling, kan der kun sås

korn, græs og majs.

Der er ingen restriktioner for den efterfølgende afgrøde så længe retningslinierne beskrevet i afsnittet

”Bemærkninger” følges.

LFS-Kemi anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinierne udarbejdet af WRAG(Weed

Resistance Action Group). LFS Clopyralid-Picloram tilhører HRAC-gruppe 0.

For at

undgå resistensudvikling anbefaler LFS-Kemi,

der generelt

anvendes ukrudtsmidler med

forskellige

virkningsmekanismer

sædskiftet.

anbefales

endvidere

have

både

vår-

vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger

følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes

begyndende resistensudvikling.

Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et

usprøjtet

bælte ved levende hegn,

skov og vandløb.

Følg altid etikettens

anvisninger

og godt

landmandskab.

Opbevares tørt og frost frit.

Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler

affaldshåndtering

(P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Præparatfyldeudstyr:

Direkte injektion:

Præparatfyldeudstyr:

Direkte injektion:

Producenten fralægger

sig ethvert

ansvar

produktets skader

og følgeskader,

som er

opstået

forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Deklaration:

Ukrudtsmiddel nr.:

318-176

Analyse:

Godkendelsesindehaver:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009.

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

Clopyralid

267 g/L (22,92 % w/w v/20 C)

Picloram

67 g/L (5,75 % w/w v/20 C))

Indhold:

liter netto

1

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Clopyralid-Picloram

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i vinter- og vårraps hvert 4. år.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menne-

skers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i

vinter-

og

vårraps hvert 4. år

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre

produkter, der indeholder clopyralid, kun anvendes hvert

4. år

.

Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke over-

skrides.

Må i

vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie

BBCH 50.

Må i

vårraps

ikke anvendes

senere end vækststadie

BBCH 14.

Undgå forurening af

vandmiljøet

med produktet

eller

med beholdere,

der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

Ved

indtagelse:

Øjenkontakt:

Hudkontakt:

Indånding:

Brandbekæmpelse

Vær opmærksom,

at Arbejdstilsynet

har regler for arbejde

med og udsættelse for plantebskyttelsesmidler. Læs nærmere

i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

(SPe1)

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Fremkald

ikke

opkastning.

Tilkald

lægehjælp.

Bestemmelse om fremkaldelse af

opkastning

tages af lægen.

Skyl

øjnene

grundigt

vand

flere

minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt

skylningen i flere minutter.

Vask grundigt med sæbe og vand.

Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Oplysninger

læge:

Ingen

speciel

modgift.

Støtte-

behandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning

med den enkelte

patients

symptomer.

Medbring denne

leverandørbrugsanvisning ved evt. læge/hospitalsbesøg.

Vandtåge eller vandstøv. Kulsyre. Tørt kemisk pulver. Skum.

Under

brand kan røgen indeholde det

originale materiale

udover forbrændingsprodukter af varierende kompositioner,

der kan være giftige og/eller irriterende.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf.

Førstehjælp:

Brandslukningsmidler

Farlige forbrændingsprodukter

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.