LFS Clomazon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Clomazon Kapselsuspension
 • Lægemiddelform:
 • Kapselsuspension
 • Sammensætning:
 • 360 g/l clomazon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Clomazon Kapselsuspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel nr. 318-90

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

ANALYSE

Clomazon

360 g/L (34,8% w/w ved 20 C)

Indeholder polymethylenpolyphenylisocyanat og 1,2-benzisothia-

zolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Midlet er en kapselsuspension.

Netto:

liter netto

Importør:

Batch nr.: Se emballage

Udløbsdato: Se emballage

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

(H413).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttel-

sesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s./ha.

For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må

endvidere i samme periode ikke også anvende

andre produkter, der indeholder clomazon

(SPe1)

Må i kartofler, ærter, gulerødder og raps ikke anvendes senere end før fremspiring.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand

(SPe3)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

P309+P311

Ved eksponering eller ubehag. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P304+P340

VED INDÅNDING: Flyt person til et sted med frisk luft og sørg for, atvedkom-

mende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN:

Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette

kan gøres let. Fortsæt skylning.

P301+P310

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P331

Fremkald IKKE opkastning.

Anvisninger til lægen: Behandling: Symptomatisk

behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

LFS Clomazon

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps,

kartofler, ærter og gulerødder

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

I tilfælde af fejlslagen afgrøde - se nedenstående tabel for mulige erstatnings afgrøder.

BRUGSANVISNING

Virkning:

Mulige afgrøder efter fejlslagen afgrøde af kartofler, ærter og gulerødder

Det aktive stof optages af ukrudtsplanterne i spiringsfasen via kimstængel og rodnet.

Omsåning efter kraftig jordbearbejdning

Efter normal høst

Transporten til de overjordiske plantedele sker i saftstrømmen mod vækstpunkterne og

6 uger efter LFS Clomazon behandling 9 uger efter LFS

fordelingen i blade via diffusion.

Clomazonbehandling

LFS Clomazon blokerer for syntesen af klorofyl og andre fotosyntese-aktive pigmenter.

Virkningen ses som en tydelig afblegning (hvidfarvning) af følsomme ukrudtsplanter,

Ærter, gulerødder, turnips, valmuer

Havebønner

Alle afgrøder

under eller umiddelbart efter fremspiringen med efterfølgende nedvisning. Normalt er

hestebønner, kartofler, majs, foder- og

virkningstiden 4-8 uger afhængig af jordtype og klimatiske forhold.

sukkerroer, vårraps, hør, lucerne, salat,

spinat, kål, vårbyg, vårhvede og havre

Effekter:

Anvendelse

Resistens:

God effekt

Moderat effekt

Svag eller ingen effekt

For mange herbicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige

Hyrdetaske

Sort natskygge

Rodukrudt

(resistente) overfor de anvendte aktivstoffer.

Fuglegræs

Storkronet ærenpris

Kamille

Burresnerre

Engårig rapgræs

Valmue

Tvetand

Vedbend ærenpris

Agerstedmoder

Pengeurt

Sort natskygge

Spergel

Kiddike

Hvidmelet gåsefod

Hundepersille

Generelt:

Kartofler

LFS Clomazon anvendes i en dosering på 0,25 L/ha, og ikke senere end før fremspiring.

Det anbefales dog at LFS Clomazon ikke anvendes senere end 5 dage før kartoflernes

gennembrydning. Senere udsprøjtning kan medføre kraftig afblegning af afgrøden.

Anvendelsen sker ofte i en tankblanding med et jordmiddel, når sprøjtetidspunktet for

tankblandingen er som ovenfor anført, og alle retningslinjer (f.eks. med hensyn til

forskellige kartoffelsorgers følsomhed) for anvendelsen af jordmidlet i øvrigt overholdes -

læs midlets etikette grundigt.

Sprøjtevæsken fordeles jævnt over kammene. Virkningen er bedst på en fast og fugtig

kam, der har fået tid til at "sætte) sig lidt. Kartoflerne skal være lagt i en insartet dybde og

dækket af jord. Direkte kontakt mellem læggekartofler og sprøjtevæske skal undgås.

Radrensning, nedvanding af kammene og andre aktiviteter der påvirker det øverste jordlag

bør undgås da effekten af sprøjtningen derved nedsættes.

Der kan umiddelbart efter gennembrydningen forekomme nogen spredt og forbigående

lysfarving (afblegede blade) af kartoflerne - især efter kraftig nedbør på sandjord.

Lysfarvningen forsvinder normalt indenfor ganske kort tid og har ingen indflydelse på

udbytte eller kvalitet.

Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Tidspunkt

Bemærkninger

Kartofler

Tokimbladet

0,25 L

Før fremspiring.

Sprøjtefrist:

ukrudt

Afsluttende hyp-

Må ikke anvendes senere end

ning skal være

før fremspiring

udført inden

Maks. 90 g a.s/ha hvert 3. år.

sprøjtning

LFS Clomazon tilhører gruppen af midler, der hæmmer carotenoid biotyntesen (blegning

af følsomme planter) tilhørende kemisk gruppe kaldet isoxazolidinone herbicider i

HRAC-gruppe F3. LFS Clomazon vurderes at have lav risiko for udvikling af resistes, og

der er ikke konstateret vigende effekter overfor Clomazon i Danmark.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for

udvikling af resistens. LFS Clomazon anvendes almindeligvis kun én gang pr afgrøde pr

sæson og i intervaller på 3 år, hvorfor risikoen for opbygning af resistens minimeres.

Generelt mindskes risikoen for udvikling af resistens ved at blande med eller skifte mellem

midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Blanding:

LFS Clomazon kan blandes med Stomp, Stomp CS, Roundup, Fenix og Boxer. Tilsæt først

LFS Clomazon anbefales ikke på humusholdige jorder, hvor effekten kan være lavere.

LFS Clomazon efter at blandingspartneren er helt opløst i sprøjtevæsken.

LFS Clomazon udsprøjtes direkte og jævnt på jordoverfladen. Virkningen fremmes af et

veltilberedt såbed uden knolde og en god jordfugtighed. Ved udsprøjtning på tør

Sprøjteteknik:

jordoverflade vil LFS Clomazon forblive stabil og virkningen kommer så snart regnen

LFS Clomazon skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret

igen gør overfladen fugtig. Evt. tromling udføres for sprøjtning.

og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved

påfyldning af marksprøjte skal anvedes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte

Vinterraps

injektion. Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed,

Clomazonanvendes

dosering

0,25

L/ha

umiddelbart

efter

såning

fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at

vinterrapsen, og ikke senere end før fremspiring. Det anbefales dog, at der højst går 3 dage

overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift

fra såning til sprøjtning med LFS Clomazon. Senere udsprøjtning kan medføre kraftig

til omgivelserne undgås.

afblegning af rapsen. Rapsen skal være sået i en ensartet dybde og dækket af jord (mindst 2

Vindhastigheden skal altid være lav (<4) m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift

cm). Direkte kontakt mellem rapsfrø og sprøjtevæske skal undgås. LFS Clomazon kan

dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.

udbringes sammen med Roundup. Der kan under etableringsfasen komme nogen spredt og

forbigående lysfarvning (afblegede blade) af rapsen - især efter kraftig nedbør på sandjord.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der

Lysfarvningen forsvinder normalt indenfor ganske kort tid og har ingen indflydelse på

opfylder gældende regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

udbytte eller kvalitet.

3 bar tryk

Ydelse (l/min)

Hastighed (km/t)

Væskemængde pr. ha

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

ISO LD 0,15 (grøn)

Vinterraps

Tokimbladet

0,25 L

Umiddelbart

Sprøjtefrist:

ukrudt

efter såning

Må ikke anvendes senere

ISO LD 0,2 (gul)

end før fremspiring

Maks. 90 g a.s./hvert 3. år.

Tilberedning af sprøjtevæske:

I tilfælde af fejlslagen afgrøde eller udvintring - se tabel for mulige erstatnings afgrøder.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

Mulige afgrøder efter fejlslagen afgrøde eller udvintring af vinterraps

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Omsåning efterår

Omsåning forår

Efter normal høst

Dyb (20-30 cm)

Let jordbearbejdning

Kraftig jordbearbejdning

Præparatfyldeudstyr

eller pløjning

Vintersæd

Vårraps, ærter, bønner

Vårhvede, vårbyg, havre,

Alle afgrøder

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede

Vinterraps

gulerødder, turnips

sukker- og foderroer, hør

mængde præparat, som herefter syges op i sprøjtetanken.

majs, valmuer eller

lucerne, salat, spinat, kål,

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag

kartofler

løg og havebønner

proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af LFS Clomazon i

Ærter og gulerødder

fyldestationen.

LFS Clomazon anvendes lige efter såning med en dosering på 0,25 L/ha, og ikke senere

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

end før fremspiring. Det anbefales dog at LFS Clomazon ikke anvendes senere end 5-10

Direkte injektion

dage før afgrødens fremspiring. Sen behandling giver risiko for misfarvede blade på

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det udfortyndede præparat automatisk

afgrøden.

ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og sfslutning af

sprøjteopgaver gennemføres en gennemskyldning og rengøring af systemet. Vaskevandet

Afgrøde

Skadevolder

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Ærter

Tokimbladet

0,25 L

Umiddelbart

Sprøjtefrist:

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken

Gule-

ukrudt

efter såning

Må ikke anvendes senere

rødder

end før fremspring.

udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Maks. 90 g a.s./ha hvert 3. år

Rengøring:

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på

vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen

eller under teg. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af

tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet

således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i

marken.

Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gang med vand og udsprøjtes i den

behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel

herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst

anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser

kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede

beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14.

december 2015.

Tom emballage:

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Lagring:

LFS Clomazon bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte

sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år

fra produktionsdatoen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder

følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse

af produktet.

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.