LFS Boscalid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Boscalid Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 500 g/kg boscalid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Boscalid Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Blandinger:

BRUGSANVISNING

LFS Boscalid kan blandes med kornfungicider, Fastac, Juventus,

Virkning

Cycocel produkter. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til

LFS Boscalid er et systemisk svampemiddel med aktivstoffet

sidst. Det er vigtigt altid at følge vejledningen på blandingspartnerens

boscalid, der kan anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i

etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.

raps. Boscalid adskiller sig fra strobiluriner og de fleste andre

svampemidler, såvel i deres virkemåde og stedet hvor den angriber

Sprøjteteknik:

svampen. Boscalid påvirker svampens ånding. (Complex 11), ved

Overlapning og vinddrift skal undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45

at kontrollere nøglefunktionerne i svampens stofskifte, samtidig

cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 3

med at den hindrer svampevækst. LFS Boscalid er effektiv fra

m/s). Det er vigtigt for at opnå en god effekt af svampemidlet, at

starten af en infektion, ved at hindre sporernes spiring og svampers

sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive grønne blade bliver

vækst. Overfor nogle specifikke svampe er der ligeledes effekt på

dækket af sprøjtevæske. Det anbefales i raps at anvende en van-

mycelium og sporedannelsen. LFS Boscalid er systemisk og

dmængde på 200-400 liter pr. ha. Den laveste vandmængde vælges,

spredes translamirart igennem bladet til den modsatte bladside, og

hvor bladmassen og afgrøden er relativ lille og planterne let våde af

med saftstrømmen i mod bladspidserne. På denne måde beskyttes

dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor bladmasse.

også ikke behandlet bladmateriale. LFS Boscalid optages hurtigt i

planterne, og er regnfast efter 2 timer. Der er ingen kryds resistens

ISO - Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk

over til andre produkter. Svampe der er resistent overfor forskellige

typer af svampemidler kan kontrolleres med LFS Boscalid. LFS

Dysestørrelse

Ydelse

Hastighed

Væskemængde

Boscalid er et særdeles skånsomt produkt, med en høj afgrødeto-

(L.min)

l/ha

lerance, er ikke farlig for bier.

025

1,0

6,0

200

03

1,2

5,7

250

04

1,6

6,4

300

04

1,6

4,8

400

Tilberedning af sprøjtevæske:

Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevok-

set areal, eller hvor opsamling af eventuel spild er mulig og altid i

god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal den

være omhyggelig ren-gjort med et egnet rengøringsmiddel og

efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og

filtre. Tanken fyldes ¾ op med vand. LFS Boscalid tilsættes under

omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant

omrøring under påfyldning og kørsel.

Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprededyser erstat-

tes af low-drift dyser, der reducerer antallet af små dråber væsentligt.

Bortskaffelse af tom emballage

Lagring:

LFS Boscalid bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget origina-

lemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved

korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produk-

tionsdatoen.

Resistens:

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtids-

virkninger i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejds-

tilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i raps og ikke

senere end 60 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer

end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer

m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Generelt:

Indånding:

Undgå indånding af aerosoltåger. Bring personen i frisk luft. Søg læge ved

betydelig påvirkning.

Huden:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Søg læge

hvis vedvarende symptomer.

Øjnene:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes. Evt.

kontaktlinser fjernes.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning: søg læge.

Fjern straks alt forurenet tøj.

Symptomer:

Lokal: lokalirriterende virkning. Systemisk: hidtil ingen kendte symptomer.

LFS Boscalid

Svampemiddel

Miljøfarlig

Deklaration

Svampemiddel nr.:

318-113

Analyse:

Boscalid

50% w/w

Indhold:

Godkendelsesindehaver:

Afgrøde

Skadegører

Dosering/ha

Tidspunkt

Vinter- og

Knoldbæger-

0,5 kg

vårraps

svamp

Bekæmpelse foretages

Skulpesvamp

primært efter varsel og

i pressede sædskifter.

Vinterraps

Rodhalsråd

0,5 kg

(Phoma)

Fugtige forhold frem-

mer udviklingen af

rodhalsråd

Vinterraps

Rodhalsråd

0,5 kg

(Phoma)

Ved forekomst af

kraftige angreb

Vækststadium 61-65

Vækststadium 12-13

Vækststadium 31-59

Efterår

Forår

Anvendelse:

Den maksimale dosering pr. sæson vil være 0,5 kg/ha, som kan

udbringes ad én gang eller som splitbehandling svarende til f.eks.

en fuld dosis pr. sæson.

For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af

svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive

stof. Boscalid tilhører gruppen af carboxamider, og der er konstant

vigende effekter af boscalid mod gråskimmel i visse andre lande. For

at mindske risikoen for resistensudvikling generelt, anbefales det så

vidt muligt at, skifte mellem midler med forskellige virkemekanismer.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler

samt

Plante-

beskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

LFS KEMI

Tarp Byvej 81

6715 Esbjerg N

Må kun anvendes til

svampebekæmpelse i raps

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Batch.nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

17-1-2019

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers dit voorjaar daarvoor plannen indienen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.