LFS Azoxystrobin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Azoxystrobin Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 250 g/l azoxystrobin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Azoxystrobin Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 318-52
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, kartofler, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, purløg, porrer, gulerod, persillerod, pastinak,

broccoli, hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål, blomkål, bladkål, blegselleri, knoldselleri (incl. selleriblade), salat, rucola, persille, jordbær, sukkerroer, rødbeder, maj -

og kålroer, ærter, raps og frøgræs.

Behandlingsfrister og restriktioner

Følgende interval mellem sprøjtning og høst skal overholdes:

42 dage:

Byg, rug, havre og porrer

40 dage:

Sukkerroer, rødbeder, majroer og kålroer

35 dage:

Hvede, tricticale og ærter til modenhed

28 dage:

Raps og frøgræs

21 dage:

Korn til helsæd

14 dage:

Friske ærter med og uden bælg, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål, broccoli, blomkål, bladkål (grønkål, kinakål),

blegselleri, knoldselleri (inkl. selleriblade), salat, rucola og persille

10 dage:

Gulerod, persillerod og pastinak

7 dage:

Kartofler, forårs løg og purløg

3 dage:

Jordbær

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer der lever i vand (SPe3).

Virkemåde og virkningsspektrum

Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en

antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Azoxystrobin bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal

midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2-4 uger afhængig

af vækststadie, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering. Azoxystrobin er yderst skånsom overfor afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god

langtidseffekt og vedligeholdelse af planternes grønne bladareal, giver høje udbytter af god kvalitet.

Resistens

Azoxystrobin tilhorer strobilurinerne (FRAC gruppe 11), hvis virkemåde er forskellig fra andre svampemiddelgrupper, og der er ingen kendt krydsresistens til

fungicider med anden virkemekanisme. Der er i korn konstateret udbredt resistens af strobiluriner overfor folgende svampesygdomme: Meldug, hvedegråplet

(Septoria triticl) og hvedebrunplet (Septoria nodorum) i hvede, samt spredt resistens overfor hvedebladplet i hvede samt meldug og bygbladplet i byg.

Resistens forbyggelse

Effektiv sygdomsbekæmpelse er et kritisk parameter for at undgå opbygning af resistens. Derfor anbefales det, at Azoxystrobin anvendes i tankblanding (hvor der

findes egnet blandingspartner) eller som en del af et sprøjteprogram med andre effektive midler med en anden virkningsmekanisme. For at undgå udvikling af

resistens må der ikke foretages mere end 2 behandlinger med Azoxystrobin eller andre strobilurin-holdige produkter.

Bem

rk:

For at opnå god effekt mod meldug, hvedegråplet (Septoria tritiCI), hvedebladplet i hvede og bygbladplet i byg kræves at Azoxystrobin blandes med et

effektivt middel.

For at undgå udbredning af resistens, og for at sikre bedst mulig effekt, er det vigtigt at følge de angivne retningslinier for anvendelse af strobiluriner i korn.

1. Anvend maksimalt to sprøjtninger med Azoxystrobin eller andre strobilurinholdige produkter pr. sæson. I byg bør dog kun sprøjtes 1 gang pr. sæson.

2. Anvend Azoxystrobin forebyggende eller så tidligt som muligt i infektionsforløbet.

3. Bland Azoxystrobin med bredspektrede midler (triazoler i alle kornarter eller Kayak i byg), der har en anden virkningsmekanisme og er effektive mod de

relevante sygdomme.

4. Anvend doseringer, både af Azoxystrobin og blandingspartner, der giver en effektiv bekæmpelse.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Optimalt sprøjtetidspunkt:

Der sprøjtes ved begyndende angreb eller ved varsling. Laveste dosering bruges ved svage angreb.

Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Sprøjteteknik

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt. Azoxystrobin skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret

og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til

direkte injektion. Vask den tomme dunk omhyggeligt på det integrerede skylleudstyr.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Vandmængde

Landbrugsafgrøder undtagen sukkerroer: 150-300 l/ha.

Grønsager, jordbær og sukkerroer: 300 l/ha.

Anvend medium dråbestørrelse for bedste effekt.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles

præ-paratfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Azoxystrobin i

fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som forer fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis

fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger

og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Læs i øvrigt

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015 : Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Svampeudvikling:

Azoxystrobin skal anvendes forebyggende eller tidligt i sygdomsforløbet, mens symptomerne på angreb er svage.

Afgrøden:

I god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger. Langtidseffekten afhænger udover af doseringsstørrelsen og sygdomstrykket også af

afgrødens udvikling. Tidlige sprøjtninger har kortere langtidsvirkning end senere sprøjtninger, da planterne på det tidlige stadie vokser stærkt og udvikler nye blade.

Regnfasthed:

Azoxystrobin er regnfast efter 1 time.

Temperatur:

Azoxystrobin kan anvendes, når dagtemperaturen er over 8-10 grader. Virkningen af produktet er i øvrigt ikke særlig temperatur afhængig.

Advarsel:

Azoxystrobin har i forsøg og ved praktisk anvendelse i udlandet vist sig at være særdeles skadelig overfor visse nålesorter. Derfor tilrådes der stor

forsigtighed ved sprøjtning op til nåleplantager, haver, hegn med nåletræer mv., således at afdrift undgås. Brug gerne "low drift" dyser.

Nytteorganismer:

Azoxystrobin er ikke skadelig for en lang række nyttedyr, herunder Staphylinidae (rovbiller), Garabidae (jordbiller), Aranae (edderkopper),

Aphidius (snyltehvepse), Coccinillidae (mariehøns), Syrphidae (svirrefluer), Chryspidae (netvinger), rovmider og honningbier.

Tankblanding

Azoxystrobin er blandbar med Kayak , Shirlan , Topik , Moddus , Karate , Pirimor og alle vigtige svampemidler, insektmidler, ukrudtsmidler og

vækstreguleringsmidler i korn, samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Kontroller altid blandingspartnernes anbefalinger vedr. tankmix og deres

anvendelsesbegrænsninger.

Oms

ing; efterfølgende afgrøder

Der må sås/plantes efterfølgende afgrøder og rotationsafgrøder efter et rotationsinterval på 30 dage.

At bemærke

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller

anvendelse af produktet.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/ 2009.

Svampemiddel nr.:

318-52

Analyse:

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Azoxystrobin . . . . 250 g/L ved 20°C (22,9% w/w)

Nettoindhold:

5 L

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.

Batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Azoxystrobin

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i

korn, kartofler, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg,

purløg, porrer, gulerod, persillerod, pastinak, broccoli,

hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål, blomkål, bladkål,

blegselleri, knoldselleri, (inkl. selleriblade), salat, rucola,

persille, jordbær, sukkerroer, rødbeder, maj- og kålroer,

ærter, raps og frøgræs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i byg, rug, havre og porrer ikke anvendes senere end

42 dage før høst.

Må i hvede, triticale og ærter til modenhed ikke

anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i korn til helsæd ikke anvendes senere end 21 dage

før høst.

Må i friske ærter med og uden bælg, kepaløg,

skalotteløg, hvidløg, hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål,

broccoli, blomkål, bladkål, blegselleri, knoldselleri (inkl.

selleriblade), salat, rucola og persille ikke anvendes

senere end 14 dage før høst.

Må i gulerod, persillerod og pastinak ikke anvendes

senere end 10 dage før høst.

Må i kartofler, forårsløg og purløg ikke anvendes senere

end 7 dage før høst.

Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i sukkerroer, rødbeder, majroer og kålroer ikke

anvendes senere end 40 dage før høst.

Må i raps og frøgræs ikke anvendes senere end 28 dage

før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever

i vand

(SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102)

.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

Nødtelefon: Alarm 112

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe-

sygdomme i korn, kartofler, kepaløg, skalotteløg,

hvidløg, forårsløg, purløg, porrer, gulerod,

persillerod, pastinak, broccoli, hvidkål, rødkål,

savojkål, rosenkål, blomkål, bladkål, blegselleri,

knoldselleri, (inkl. selleriblade), salat, rucola,

persille, jordbær, sukkerroer, rødbeder, maj-

og kålroer, ærter, raps og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (I/ha)

BEMÆRKNINGER

Hvede

BBCH 31-71

Hvedebrunplet*, Hvedebladplet*,

Gulrust, Brunrust, Sortskimmelsvampe,

Goldfodsyge (side effekt)

0,6-1,0

0,2-0,5 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Der er risiko for nedsat effekt mod hvedebladplet pga. resistensudvikling.

BBCH 30-65

Meldug*, Bygbladplet*, Byg-rust,

Skoldplet (side effekt)

0,6-1,0

0,2-0,5 l/ha er ofte tilstrækkeligt. Op til2 behandlinger med 21-30 dages

interval. Der er risiko for nedsat effekt mod meldug og bygbladplet pga.

resistens-udvikling.

Triticale

BBCH 37-71

Meldug*, Skoldplet (side effekt),

Brunrust, Gulrust

0,6-1,0

0,2-0,5 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Max. 1 behandling.

BBCH 37-65

Meldug*, Skoldplet (side effekt),

Brunrust

0,6-1,0

0,2-0,5 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Max. 1 behandling.

Havre

BBCH 30-65

Havrebladplet, Kronrust, Meldug*

0,6-1,0

0,2-0,5 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 21-30 dages interval.

Korn til helsæd

BBCH 37-45

Se under de respektive kornarter

0,25-1,0

0,2-0,5 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 21-30 dages interval.

Frøgræs

BBCH 32-55

Rust, Bladpletsyge, Meldug*

0,5-1,0 eller 2 x 0,5

Kan blandes med bredspektret produkt f.eks. Zenit4D 0,25-0,5 l/ha. Op

til 2 behandlinger med 21-30 dages interval.

Ærter

BBCH 60-69

Ærtesyge, Ærterust, Ærteskimmel

1,0 eller 2 x 0,5

0,5-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 21-30 dages interval.

Raps

BBCH 65-75

Skulpesvamp, Storknoldet

knoldbægersvamp

1,0 eller 2 x 0,5

0,6-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 21-30 dages interval.

Kartofler

BBCH 71-89

Kartoffelbladplet

(Alternaria solani)

2 x 0,25-0,5

Der anbefales ikke en lavere dosering end 0,25 l/ha. Op til 2

behandlinger med 10 dages interval.

Sukkerroer

BBCH 37-39

Bladplet

(Cercospora beticola)

Bederust

(Uromyces betae)

Effekten på bederust kan være utilstrækkelig ved kraftige angreb.

Op til 2 behandlinger med 21 dages interval.

Løg (kepaløg,

skalotteløg, hvidløg),

forårsløg på friland

BBCH 15-45

Løgskimmel

(Peronospora destructor)

Løgbladgråskimmel

(Botrytis squamosa)

(moderat effekt).

0,6-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 7-14 dages interval.

Purløg, friland

BBCH 15-45

Porre rust

(Puccinia porri)

0,6-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt. Virkning mod porrerust kan være

utilstrækkelig ved kraftigere angreb.

Op til 2 behandlinger med 7-14 dages interval.

Porre, friland

BBCH 12-47

Porrerust

(Puccinia porri)

Purpurskimmel

(Alternaria porri f.sp.

porri)

0,6-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Virkning mod porrerust kan være utilstrækkelig ved kraftigere angreb.

Op til 2 behandlinger med 12-21 dages interval.

Gulerod, persillerod

og pastinak, friland

BBCH 11-49

Meldug*

(Erysiphe heraclei)

Cercospora bladplet

(Cercospora carotae)

Gulerodbladplet

(Alternaria dauci)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 14-21 dages interval.

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (I/ha)

BEMÆRKNINGER

Kål , friland (rødkål,

hvidkål, savojkål,

rosenkål, blomkål,

broccoli, bladkål

(grønkål og kinakål))

BBCH 41-49

Skulpesvamp

(Alternaria spp.)

Kålbladplet

(Mycosporella brassicola)

Hvidrust

(Albugo candida)

Skulderråd

(Phytium tracheiphilum)

Hvidplet

(Pseudocercosporeila capsella)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 12-14 dages interval.

Blegselleri på fri-

land og i væksthus

og knoldselleri på

friland

BeCH 11-49

Selleribladplet

(Septoria apiicola)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 12-14 dages interval.

Salat, friland

BBCH 13-39

Salatskimmel

(Bremia lactucae)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 7-14 dages interval.

Rucola, friland

BBCH 13-39

Skulpesvamp

(Alternaria spp.)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 7-14 dages interval.

Persille, friland

BeCH 13-39

Meldug*

(Erysiphe heraclei)

Cercospora bladplet

(Cercospora carotae)

Gulerodbladplet

(Alternaria dauci)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 7-14 dages interval.

Rødbeder, friland

BBCH 37-39

Bladplet

(Cercospora beticola)

Bederust

(Uromyces betae)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Virkning mod bederust kan være utilstrækkelig ved kraftigere angreb.

Op til 2 behandlinger med 21 dages interval.

Majroer og kålroer,

friland

BBCH 37-39

Skulpesvamp

(Alternaria spp.)

Kålbladplet

(Mycosporella brassicola)

Hvidrust

(Albugo candida)

Skulderråd

(Phytium tracheiphilum)

Hvidplet

(Pseudocercosporeila capsella)

0,8-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt.

Op til 2 behandlinger med 12-14 dages interval.

Jordbær, væksthus

BBCH 51-77

Meldug*

(Sphaerotheca macularis)

Gråskimmel (side effekt)

0,6-1,0 l/ha er ofte tilstrækkeligt. Op til 2 behandlinger med 14-28 dages

interval. Ved anvendelse af Azoxystrobin mod meldug, vil der samtidig

være en vis virkning mod gråskimmel.

Jordbær, væksthus

BBCH 51-77

Meldug*

(Sphaerotheca macularis)

Gråskimmel (side effekt)

1 ml/l vand

Op til 2 behandlinger med 14-28 dages interval.

Ved anvendelse af Azoxystrobin mod meldug, vil der samtidig være en

vis virkning mod gråskimmel.