LFS Azoxystrobin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Azoxystrobin Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 250 g/l azoxystrobin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Azoxystrobin Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer,

majroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse.

Behandlingsfrister og restriktioner

Følgende interval mellem sprøjtning og høst skal overholdes:

35 dage:

Hvede, rug, triticale, havre og byg

21 dage:

Raps

14 dage:

Ærter med og uden bælg, gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, kålroer og majroer

7 dage:

Kartofler

3 dage:

Jordbær i væksthuse

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer der lever i vand (SPe3).

Virkemåde og virkningsspektrum

Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en

antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Azoxystrobin bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal

midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2-4 uger afhængig

af vækststadie, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering. Azoxystrobin er yderst skånsom overfor afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god

langtidseffekt og vedligeholdelse af planternes grønne bladareal, giver høje udbytter af god kvalitet.

Resistens

Azoxystrobin tilhorer strobilurinerne (FRAC gruppe 11), hvis virkemåde er forskellig fra andre svampemiddelgrupper, og der er ingen kendt krydsresistens til

fungicider med anden virkemekanisme. Der er i korn konstateret udbredt resistens af strobiluriner overfor folgende svampesygdomme: Meldug, hvedegråplet

(Septoria triticl) og hvedebrunplet (Septoria nodorum) i hvede, samt spredt resistens overfor hvedebladplet i hvede samt meldug og bygbladplet i byg.

Resistens forbyggelse

Effektiv sygdomsbekæmpelse er et kritisk parameter for at undgå opbygning af resistens. Derfor anbefales det, at Azoxystrobin anvendes i tankblanding (hvor der

findes egnet blandingspartner) eller som en del af et sprøjteprogram med andre effektive midler med en anden virkningsmekanisme. For at undgå udvikling af

resistens må der ikke foretages mere end 2 behandlinger med Azoxystrobin eller andre strobilurin-holdige produkter.

Bem

rk:

For at opnå god effekt mod meldug, hvedegråplet (Septoria tritiCI), hvedebladplet i hvede og bygbladplet i byg kræves at Azoxystrobin blandes med et

effektivt middel.

For at undgå udbredning af resistens, og for at sikre bedst mulig effekt, er det vigtigt at følge de angivne retningslinier for anvendelse af strobiluriner i korn.

1. Anvend maksimalt to sprøjtninger med Azoxystrobin eller andre strobilurinholdige produkter pr. sæson. I byg bør dog kun sprøjtes 1 gang pr. sæson.

2. Anvend Azoxystrobin forebyggende eller så tidligt som muligt i infektionsforløbet.

3. Bland Azoxystrobin med bredspektrede midler (triazoler i alle kornarter eller Kayak i byg), der har en anden virkningsmekanisme og er effektive mod de

relevante sygdomme.

4. Anvend doseringer, både af Azoxystrobin og blandingspartner, der giver en effektiv bekæmpelse.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Optimalt sprøjtetidspunkt:

Der sprøjtes ved begyndende angreb eller ved varsling. Laveste dosering bruges ved svage angreb.

Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Sprøjteteknik

En god og ensartet dækning af afgrøden er en forudsætning for god effekt. Azoxystrobin skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret

og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til

direkte injektion. Vask den tomme dunk omhyggeligt på det integrerede skylleudstyr.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Vandmængde

Landbrugsafgrøder: 150-300 l/ha.

Grønsager og jordbær: 300 l/ha.

Anvend medium dråbestørrelse for bedste effekt.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles

præ-paratfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Azoxystrobin i

fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som forer fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis

fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger

og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Læs i øvrigt

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24/06/2016 : Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Svampeudvikling:

Azoxystrobin skal anvendes forebyggende eller tidligt i sygdomsforløbet, mens symptomerne på angreb er svage.

Afgrøden:

I god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger. Langtidseffekten afhænger udover af doseringsstørrelsen og sygdomstrykket også af

afgrødens udvikling. Tidlige sprøjtninger har kortere langtidsvirkning end senere sprøjtninger, da planterne på det tidlige stadie vokser stærkt og udvikler nye blade.

Regnfasthed:

Azoxystrobin er regnfast efter 1 time.

Temperatur:

Azoxystrobin kan anvendes, når dagtemperaturen er over 8-10 grader. Virkningen af produktet er i øvrigt ikke særlig temperatur afhængig.

Advarsel:

Azoxystrobin har i forsøg og ved praktisk anvendelse i udlandet vist sig at være særdeles skadelig overfor visse nålesorter. Derfor tilrådes der stor

forsigtighed ved sprøjtning op til nåleplantager, haver, hegn med nåletræer mv., således at afdrift undgås. Brug gerne "low drift" dyser.

Nytteorganismer:

Azoxystrobin er ikke skadelig for en lang række nyttedyr, herunder Staphylinidae (rovbiller), Garabidae (jordbiller), Aranae (edderkopper),

Aphidius (snyltehvepse), Coccinillidae (mariehøns), Syrphidae (svirrefluer), Chryspidae (netvinger), rovmider og honningbier.

Tankblanding

Med vores nuværende viden er

LFS Azoxystrobin

fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts-, og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer

af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på

blandingen. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.

Oms

ing; efterfølgende afgrøder

Der må sås/plantes efterfølgende afgrøder og rotationsafgrøder efter et rotationsinterval på 30 dage.

At bemærke

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller

anvendelse af produktet.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/ 2009.

Svampemiddel nr.:

318-52

Analyse:

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Azoxystrobin . . . . 250 g/L ved 20°C (22,9% w/w)

Indeholder 1,2 benzoisothiazole-3 (2H)-one.

Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

13% af blandingen består af en eller flere

bestanddele af ukendt akut oral/dermal/inhalations

toksicitet.

Nettoindhold:

5 L

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.

Batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Azoxystrobin

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

.

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i

korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak,

raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer,

majroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes senere

end 35 dage før høst.

Må i havre ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end

14 dage før høst.

Må i gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak,

kålroer og majroer ikke anvendes senere end 14 dage

før høst.

Må i raps ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i jordbær i væksthuse ikke anvendes senere end 3

dage før høst.

Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever

i vand

(Spe3).

Ved anvendelse i væksthuse må der ikke forekomme

udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til

kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til

bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt

belægning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (Sp1).

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102)

.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer.

Nødtelefon: Alarm 112

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da

beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk

luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en

GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag

(P304+P340+P312)

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe-

sygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri,

persillerod, pastinak, raps, ærter med og

uden bælg, kartofler, kålroer, majroer og

græsfrø, samt i jordbær i væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (l/ha)

BEMÆRKNINGER

Vinterhvede og

vårhvede

Moderat til fuld effekt:

gulrust og brunrust

Positiv sideeffekt:

hvedebladplet og hvedebrunplet

0,4-1,0 l/ha

0,4 l/ha i BBCH 31-33

1,0 l/ha i BBCH 37-69

Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha

Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.

Vinterbyg og vårbyg

Moderat til fuld effekt:

bygrust og bygbladplet

Positiv sideeffekt:

skoldplet

0,4-1,0 l/ha

0,4 l/ha i BBCH 30-35

0,8 l/ha i BBCH 37-45

1,0 l/ha i BBCH 45-69

Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha

Maks to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.

Triticale og rug

-vinter og vår

Moderat til fuld effekt:

Gulrust og brunrust

Positiv sideeffekt:

Skoldplet, hvedebladplet og

hvedebrunplet

0,4-1,0 l/ha

0,4 l/ha i BBCH 30-35

0,8 l/ha i BBCH 37-45

1,0 l/ha i BBCH 45-69

Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha.

Maks to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.

Havre

Moderat til fuld effekt:

Kronrust og havrebladplet

0,4-1,0 l/ha

0,4 l/ha i BBCH 30-35

0,8 l/ha i BBCH 37-45

1,0 l/ha i BBCH 45-69

Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha.

Frøgræs

Moderat effekt:

Arter af Puccinia spp. i frøgræs

skoldplet i hundegræs bladplet i

rajgræs og svingel.

0,5 l/ha

0,5 l/ha i BBCH 30-69

Maks. dosis pr. sæson: 0,5 l/ha.

Raps

(vinter- og vårraps)

Moderat effekt:

Skulpesvamp og knoldbægersvamp

0,5-1,0 l/ha

0,5-1,0 l/ha i BBCH 60-69.

Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.

Maks. 1,0 l/ha pr. sæson.

Majroe og kålroe

Moderat effekt:

Skulpesvamp

0,8 l/ha

0,8 l/ha i BBCH 40-49.

Maks 1 behandling pr. sæson.

Kartofler

Fuld effekt:

Kartoffelbladplet

0,5-1,0 l/ha

0,5 l/ha i BBCH 51-85.

Maks. to behandlinger og anden behandling efter afgrødestadie 59.

Mindst 7 dages interval.

Maks. 1,0 l pr. sæson.

Gulerod, pastinak,

knoldselleri og

persillerod

Fuld effekt:

Meldug

Moderat til fuld effekt:

Bladplet og gulerodbladplet

0,8 l/ha

0,8 l/ha i BBCH 40-49.

Maks 1 behandling.

Ærter

Moderat til fuld effekt:

Meldug

Lav til moderat effekt:

Ærtesyge, ærteskimmel og ærterust

0,6 l/ha

0,6 l/ha i BBCH 51-69.

Maks 1 behandling.

Jordbær i væksthus

Fuld effekt:

Meldug og jordbærsortråd

1,0 l/ha

1,0 l/ha

Maks. 2 behandlinger pr. sæson med 14-28 dages interval.

17-1-2019

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers dit voorjaar daarvoor plannen indienen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.