Levocetirizin "Glenmark"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Levocetirizin "Glenmark" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Levocetirizin "Glenmark" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44345
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Læs

denne

information

godt

igennem

før

du

begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret Levocetirizin Glenmark 5

filmovertrukne

tabletter

personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningog anvendelse

2. Dette

skal

vide,

før

begynder

tage

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter

3. Sådan skal du tage Levocetirizin Glenmark 5 mg

filmovertrukne tabletter

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter er en type medicin kaldet et ikke-sederende

antihistamin. Den anvendes til behandling af tegn på

en allergisk reaktion, så som:

kløende udslæt (svarende til nældefeber), der varer

i lang tid (kronisk idiopatisk urtickria).

Lægen

have

foreskrevet

anden

anvendelse

eller

dosering

angivet

denne

information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT

TAGE

LEVOcETIRIzIN

GLENmARK

5 mG FILmOVERTRUKNE TABLETTER

Tag

ikke

Levocetirizin

Glenmark

5

mg

filmovertrukne tabletter

hvis

overfølsom

(allergisk)

over

levocetirizindihydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis dine nyrer ikke fungerer godt (svær nedsat

nyrefunktion med kreatinin-clearance under 10

ml/min)

hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter. Hvis dette er tilfældet, skal du

kontakte din læge, før du tager denne medicin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Levocetirizin

Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Brugen

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne tabletter anbefales ikke til spædbørn

og småbørn under 2 år. Brugen af Levocetirizin

Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter anbefales

ikke til børn under 6 år, da det i øjeblikket ikke

muligt

give

rette

dosering

filmovertrukne tabletter

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept.

Brug

af

Levocetirizin

Glenmark

5

mg

filmovertrukne tabletter sammen med mad og

drikke

Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

skal indtages med vand. Tabletten kan tages med eller

uden mad.

Du bør være forsigtig, hvis Levocetirizin Glenmark

5 mg filmovertrukne tabletter tages på samme tid

som alkohol, idet virkningerne af alkohol kan øges.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager

nogen form for medicin.

Fortæl din læge, hvis du er gravid, prøver at blive

gravid eller ammer

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle

patienter

behandling

Levocetirizin

Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter kan opleve

døsighed, træthed og udmattelse. Hvis du ønsker at

køre bil, foretage en potentielt farlig aktivitet eller

betjene maskiner, bør du ikke gøre det, før du har

fundet ud af, hvordan du reagerer på medicinen.

Undersøgelser har dog ikke vist nogen effekt på

mental årvågenhed, evnen til at reagere eller evnen

til at køre hos raske mennesker efter indtagelse af

levocetirizin i den anbefalede dosis.

Vigtig

information

om

nogle

af

de

øvrige

indholdsstoffer i Levocetirizin Glenmark 5 mg

filmovertrukne tabletter

Disse tabletter indeholder laktose. Hvis din læge har

fortalt dig, at du har en intolerance over for visse

sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du

begynder at tage dem.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LEVOcETIRIzIN

GLENmARK

5

mG

FILmOVERTRUKNE

TABLETTER

altid

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter

nøjagtigt

efter

lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den normale dosis for voksne og børn i alderen 6 år

og derover er én tablet dagligt (5mg).

patienter,

hvor

nyrerne

ikke

fungerer

godt, kan der gives en lavere dosis i henhold til

sværhedsgraden af nyresygdommen.

Selvom leveren ikke fungerer så godt, kan du stadig

tage den sædvanlige ordinerede dosis.

Hvis både lever og nyrer ikke fungerer så godt, kan

du få en lavere dosis afhængigt af, hvor godt nyrerne

fungerer.

Hos børn kan dosis vælges på basis af legemsvægt.

Dosis vil blive fastlagt af lægen.

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter anbefales ikke til spædbørn og småbørn

under

år.

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter

anbefales

ikke

børn

under 6 år (se afsnit 2, Vær særlig forsigtig). En

anden formulering er tilgængelig for børn under 6

år. Kontakt din læge eller apotek.

Voksne og børn i alderen 6 år og derover bør sluge

tabletterne med vand.

Hvis

du

har

taget

for

mange

Levocetirizin

Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

stor

overdosis

forårsage

sløvhed

voksne. Børn kan i første omgang blive overaktive

og rastløse, og derefter blive døsige.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Levocetirizin Glenmark 5 mg

filmovertrukne

tabletter,

står

denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Levocetirizin Glenmark

5 mg filmovertrukne tabletter

Hvis du har glemt at tage Levocetirizin Glenmark 5

mg filmovertrukne tabletter, eller hvis du tager en

31.07.12

1 (Black)

Levocetirizin Glenmark 5mg (Fr.)

PExxxxx

xxxx-1

160 x 270 mm

160 x 34 mm

40 gsm Bible Paper

George

Font: 9pt. Times New Roman

INDLÆGSSEDDEL: INFORmATION TIL BRUGEREN

Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Levocetirizindihydrochlorid

dosis lavere end det, lægen har ordineret, så skal du

ikke tage dobbelt dosis som erstatning for den glemte

dosis. Spring den glemte dosis over og tag derefter

den næste dosis til sædvanlig tid, som foreskrevet

af din læge.

Hvis du holder op med at tage Levocetirizin

Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Der er ingen bivirkninger ved at stoppe behandlingen

med Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne

tabletter tidligere end planlagt. Din sygdom kan dog

vende tilbage.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette

produkt, skal du spørge din læge eller apotek.

4. BIVIRKNINGER

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100

og mindre end 1 ud af 10 patienter)

mundtørhed

hovedpine

træthed

døsighed

Ikke almindelige (mindre end 1 ud af 100, men flere

end 1 ud af 1.000 patienter)

udmattelse

mavesmerter

Meget sjældne (mindre end 1 ud af 10.000 patienter

behandlet, herunder enkeltstående tilfælde)

overfølsomhedsreaktioner

(symptomer

omfatte: hævelser i mund, ansigt og/eller hals

eller

synkebesvær

sammen

nældefeber,

vejrtrækningsproblemer,

pludseligt

fald

blodtrykket,

fører

kollaps

eller

shock,

være

dødeligt.)

første

tegn

overfølsomhedsreaktion,

skal

brug

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne

tabletter stoppes og du bør straks kontakte din

læge.

hjertebanken

kramper

synsforstyrrelser (såsom sløret syn)

ødem (væskeophobning der forårsager hævelse)

pruritus (kløe)

udslæt og urtikaria eller udbrud (hævelse eller

udbrud, rødme og kløe i huden)

åndenød

vægtøgning

muskelsmerter

aggressiv eller ophidset adfærd

hepatitis

eller

leverproblemer

(huden

eller

hvide i øjnene kan blive gul/gult)

kvalme

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Bivirkninger,

ikke

nævnt

her,

bør

indberettes

Lægemiddelstyrelsen,

viden

bivirkninger

blive

bedre.

eller

dine

pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte

Lægemiddelstyrelsen.

finder

skema

vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.

laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug

ikke

Levocetirizin

Glenmark

filmovertrukne tabletter efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Medicin må ikke smides ud via spildevandet eller

almindeligt

husholdningsaffald.

Aflever

eventuel

tiloversbleven medicin til apoteket. Dette er en hjælp

til beskyttelse af miljøet.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Levocetirizin

Glenmark

5

mg

filmovertrukne

tabletter indeholder:

Aktivt stof(fer): levocetirizindihydrochlorid

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg

levocetirizindihydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk

cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri

silica, magnesiumstearat, hypromellose (E464),

titandioxid (E171) og makrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

De 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide og ovale

med en G delekærv G på den ene side og den anden

side er almindelig. Tabletten kan deles i to lige store

dele

Tabletterne

emballeret

enten

aluminium/

aluminiumblisterkort eller PVC / PVdC – Aluminium

blisterkort

Pakningsstørrelser:

10, 20, 21, 28, 30, 50 og 90*

*Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Generics (Europe) Limited, Laxmi

House,

2 B Draycott Avenue, Kenton, Middlesex HA3

0BU, Storbritannien

Fremstiller

Glenmark Generics (Europe) Limited: The Old Saw

Mill, Hatfield Park, Hatfield, Hertfordshire, AL9

Dette lægemiddel er godkendt i EØS’s

medlemslande under følgende navne:

Portugal

Levocetirizina Glenmark 5mg

Comprimido revestido por

película

Østrig

Levocetirizin Glenmark 5 mg

Filmtabletten

Danmark

Levocetirizin Glenmark 5mg

Filmovertrukket tablets

Finland

Levocetirizin Glenmark 5mg

tabletti, kalvopäällysteinen

Grækenland

LEVOcETIRIzINE/

GLENmARK

Irland

Levocetirizine Glenmark 5mg

film-coated tablets

Norge

Levocetirizine Glenmark 5mg

Tablett, filmdrasjert

Spanien

Levocetirizine Glenmark

Generics 5mg comprimidos

Tjekkiet

Levocetirizin Glenmark 5mg

Polen

LEWOcETYRYzYNA

GLENmARK GENERIcS.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 7/2011

PExxxxxxxxx-1 DK

31.07.12

1 (Black)

Levocetirizin Glenmark 5mg (Bk.)

PExxxxx

xxxx-1

160 x 270 mm

160 x 34 mm

40 gsm Bible Paper

George

Font: 9pt. Times New Roman

30-3-2018

ROPINIROLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

ROPINIROLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUCONAZOLE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

FLUCONAZOLE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

AZATHIOPRINE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

AZATHIOPRINE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

LAMOTRIGINE Tablet, Chewable [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LAMOTRIGINE Tablet, Chewable [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

INDOMETHACIN Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

INDOMETHACIN Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7242 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

25-10-2017

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7241 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-10-2017

APREPITANT Capsule APREPITANT Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

APREPITANT Capsule APREPITANT Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

LITHIUM CARBONATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LITHIUM CARBONATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

DESONIDE Lotion [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DESONIDE Lotion [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

DESONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DESONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

NITROGLYCERIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

NITROGLYCERIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax Disperzi (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6289 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-9-2017

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceutials Inc., USA]

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceutials Inc., USA]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

Olazax (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6110 of Thu, 07 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

ACYCLOVIR Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

ACYCLOVIR Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

DESONIDE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DESONIDE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

INDOMETHACIN Capsule, Extended Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

INDOMETHACIN Capsule, Extended Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

VORICONAZOLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

VORICONAZOLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

MUPIROCIN Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

MUPIROCIN Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

MUPIROCIN Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

MUPIROCIN Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

GABAPENTIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

GABAPENTIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

CICLOPIROX Gel [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

CICLOPIROX Gel [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

ATOMOXETINE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

ATOMOXETINE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed