Levocetirizindihydrochlorid "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Levocetirizindihydrochlorid "Teva" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Levocetirizindihydrochlorid "Teva" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40561
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Levocetirizindihydrochlorid Teva 5 mg filmovertrukne tabletter

levocetirizindihydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Sådan skal du tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Levocetirizindihydrochlorid Teva hører til en gruppe af lægemidler kaldet antihistaminer. De lindrer

de ubehagelige symptomer og ubehag, der er forbundet med nedenstående tilstande, såsom nysen,

irriteret, løbende eller stoppet næse, kløende, røde øjne, der løber i vand, og hududslæt.

Din læge har ordineret Levocetirizindihydrochlorid Teva til behandling af høfeber (sæsonbetinget

allergisk rhinitis), helårsallergier såsom overfølsomhed over for støv eller kæledyr (tilbagevendende

allergisk rhinitis) og nældefeber (hævelse, rødme og kløe på huden).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før de begynder at bruge Levocetirizindihydrochlorid Teva

Tag ikke Levocetirizindihydrochlorid Teva

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Levocetirizindihydrochlorid Teva (angivet i punkt 6).

hvis du har alvorlige nyreproblemer (alvorligt nedsat nyrefunktion med en kreatininclearance

under 10 ml/min).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levocetirizindihydroclorid Teva.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet hvis du har problemer med at lade vandet, eller du har en sygdom

med øget risiko for vandladningsproblemer (f.eks. forstørret prostata, læsioner på rygmarven).

Børn og unge

Levocetirizindihydrochlorid Teva anbefales ikke til børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Levocetirizindihydrochlorid Teva

Levocetirizindihydrochlorid Teva kan anvendes sammen med andre lægemidler, du eventuelt tager.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Levocetirizindihydrochlorid Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Levocetirizindihydrochlorid Teva kan tages med eller uden mad.

Du bør være forsigtig med at indtage alkohol samtidig med, at du tager Levocetirizindihydrochlorid

Teva eller andre lægemidler, der virker på centralnervesystemet. Cetirizin har dog vist sig ikke at

forstærke virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager Levocetirizindihydrochlorid Teva.

Amning

Levocetirizindihydrochlorid Teva udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levocetirizindihydrochlorid Teva forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller betjene

maskiner. Du bør udvise forsigtighed, når du fører motorkøretøj eller betjener maskiner, indtil du ved,

hvordan dette lægemiddel påvirker dig. Forsøg med raske personer som har fået

levocetirizindihydrochlorid i den anbefalede dosis, har imidlertid ikke vist nedsat årvågenhed,

reaktionsevne, eller evne til at føre motorkøretøj.

Levocetirizindihydrochlorid Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Levocetirizindihyrdochlorid Teva

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning, selv når du ikke

har nogen symptomer. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis for voksne er én 5 mg tablet dagligt.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis til børn i alderen 6 til 12 år og ældre er én 5 mg tablet dagligt.

Levocetirizindihydrochlorid Teva anbefales ikke til børn under 6 år.

Ældre

På nuværende tidspunkt er der ingen data, der tyder på, at dosis skal reduceres til ældre mennesker,

hvis deres nyrefunktion er normal.

Nedsat nyrefunktion

Til patienter med nyreproblemer kan det være nødvendigt at reducere dosis af

levocetirizindihydrochlorid Teva til én tablet hver anden eller tredje dag. Din læge vil bestemme, hvor

ofte du skal tage levocetirizindihydrochlorid Teva, afhængigt af hvor godt dine nyrer virker.

Nedsat leverfunktion

Til patienter med leverproblemer er det ikke nødvendigt at justere dosis af levocetirizindihydrochlorid

Teva.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Til patienter med både nyre- og leverproblemer kan det være nødvendigt at reducere dosis til en tablet

hver anden eller tredje dag. Din læge vil bestemme, hvor ofte du skal tage levocetirizindihydrochlorid

Teva, afhængigt af hvor godt dine nyrer virker.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage levocetirizindihydrochlorid Teva.

Tabletterne skal synkes hele med væske og kan indtages med eller uden mad.

Hvis du har taget for mange Levocetirizindihydrochlorid Teva tabletter

Det er vigtigt ikke at tage for mange tabletter. Kontakt lægen eller skadestuen, så du kan blive

rådgivet, hvis du har taget mere af Levocetirizindihydrochlorid Teva, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet eller hvis du tror, at et barn har slugt nogen tabletter.

Symptomer på en overdosis kan omfatte døsighed hos voksne og hos børn først uro og rastløshed,

efterfulgt af døsighed.

Medbring denne indlægsseddel og eventuelt resterende tabletter, så du kan vise det til lægen.

Hvis du har glemt at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du bare tage den næste som normalt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Der er ingen skadelige virkninger, hvis du stopper med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret i omtrent de viste hyppigheder:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mundtørhed, hovedpine, træthed, døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Udmattelse, smerter i maven.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger):

Andre bivirkninger som hjertebanken, øget puls, krampeanfald, snurren og prikken, svimmelhed,

besvimelse, rystelser, smagsforstyrrelser, følelse af at snurre rundt, synsforstyrrelser, sløret syn,

vandladningsbesvær, smertefuld vandladning, manglende evne til at kunne tømme blæren helt,

hævelser, kløe, udslæt, nældefeber (hævet, rød og kløende hud), åndenød, vægtstigning,

muskelsmerter, aggressiv eller ophidset adfærd, hallucinationer, depression, søvnløshed,

tilbagevendende selvmordstanker eller interesse for selvmord, leverbetændelse, unormal

leverfunktion, opkastning, øget appetit og kvalme, er også blevet indrapporteret.

Ved de første tegn på en

overfølsomhedsreaktion

, skal du stoppe med at tage

Levocetirizindihydrochlorid Teva og fortælle det til din læge. Symptomerne på en

overfølsomhedsreaktion kan være: hævelser i munden, af tungen, i ansigtet og/eller halsen, åndenød,

synkebesvær (trykken for brystet eller hvæsende vejrtrækning), nældefeber, pludseligt blodtryksfald,

som fører til kollaps eller shock. Kan have dødelig udgang.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levocetirizindihydrochlorid Teva indeholder:

Aktivt stof: Levocetirizindihydrochlorid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg

levocetirizindihydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat Hypromellose, titandioxid (E171) og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Levocetirizindihydrochlorid Teva er hvide til offwhite, filmovertrukne, ovalt formede tabletter. Den

ene side af tabletten er præget med "LC5". Den anden side af tabletten er glat.

Levocetirizindihydrochlorid Teva fås i pakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 og

100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Levocetiriteva 5 mg filmomhulde tabletten/comprimés

pelliculés/Filmtabletten

Danmark:

Levocetirizindihydrochlorid Teva

Frankrig:

Levocetirizine Teva 5 mg, comprime pellicule

Grækenland:

Levocetirizine Teva 5 mg

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Holland:

Levocetirizine diHCl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg

Irland:

Levocetirizine Teva 5 mg film coated tablets

Italien:

Levocetirizina Teva 5 mg compresse rivestite con film

Malta:

Levocetirizine Teva 5 mg film coated tablets

Slovakiet:

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Spanien:

Levocetirizina Teva 5mg comprimidos recubiertos con película EFG

Storbritannien:

Levocetirizine Teva 5mg Film coated tablets

Tyskland:

Levocetirizin TEVA 5 mg Filmtabletten.

Ungarn:

Novocetrin 5mg filmtabletta

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ESTRADIOL Cream [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ESTRADIOL Cream [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed