Levocetirizindihydrochlorid "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Levocetirizindihydrochlorid "Teva" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Levocetirizindihydrochlorid "Teva" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40561
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Levocetirizindihydrochlorid Teva 5 mg filmovertrukne tabletter

levocetirizindihydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Sådan skal du tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Levocetirizindihydrochlorid Teva hører til en gruppe af lægemidler kaldet antihistaminer. De lindrer

de ubehagelige symptomer og ubehag, der er forbundet med nedenstående tilstande, såsom nysen,

irriteret, løbende eller stoppet næse, kløende, røde øjne, der løber i vand, og hududslæt.

Din læge har ordineret Levocetirizindihydrochlorid Teva til behandling af høfeber (sæsonbetinget

allergisk rhinitis), helårsallergier såsom overfølsomhed over for støv eller kæledyr (tilbagevendende

allergisk rhinitis) og nældefeber (hævelse, rødme og kløe på huden).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før de begynder at bruge Levocetirizindihydrochlorid Teva

Tag ikke Levocetirizindihydrochlorid Teva

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Levocetirizindihydrochlorid Teva (angivet i punkt 6).

hvis du har alvorlige nyreproblemer (alvorligt nedsat nyrefunktion med en kreatininclearance

under 10 ml/min).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levocetirizindihydroclorid Teva.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet hvis du har problemer med at lade vandet, eller du har en sygdom

med øget risiko for vandladningsproblemer (f.eks. forstørret prostata, læsioner på rygmarven).

Børn og unge

Levocetirizindihydrochlorid Teva anbefales ikke til børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Levocetirizindihydrochlorid Teva

Levocetirizindihydrochlorid Teva kan anvendes sammen med andre lægemidler, du eventuelt tager.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Levocetirizindihydrochlorid Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Levocetirizindihydrochlorid Teva kan tages med eller uden mad.

Du bør være forsigtig med at indtage alkohol samtidig med, at du tager Levocetirizindihydrochlorid

Teva eller andre lægemidler, der virker på centralnervesystemet. Cetirizin har dog vist sig ikke at

forstærke virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager Levocetirizindihydrochlorid Teva.

Amning

Levocetirizindihydrochlorid Teva udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levocetirizindihydrochlorid Teva forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller betjene

maskiner. Du bør udvise forsigtighed, når du fører motorkøretøj eller betjener maskiner, indtil du ved,

hvordan dette lægemiddel påvirker dig. Forsøg med raske personer som har fået

levocetirizindihydrochlorid i den anbefalede dosis, har imidlertid ikke vist nedsat årvågenhed,

reaktionsevne, eller evne til at føre motorkøretøj.

Levocetirizindihydrochlorid Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Levocetirizindihyrdochlorid Teva

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning, selv når du ikke

har nogen symptomer. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis for voksne er én 5 mg tablet dagligt.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis til børn i alderen 6 til 12 år og ældre er én 5 mg tablet dagligt.

Levocetirizindihydrochlorid Teva anbefales ikke til børn under 6 år.

Ældre

På nuværende tidspunkt er der ingen data, der tyder på, at dosis skal reduceres til ældre mennesker,

hvis deres nyrefunktion er normal.

Nedsat nyrefunktion

Til patienter med nyreproblemer kan det være nødvendigt at reducere dosis af

levocetirizindihydrochlorid Teva til én tablet hver anden eller tredje dag. Din læge vil bestemme, hvor

ofte du skal tage levocetirizindihydrochlorid Teva, afhængigt af hvor godt dine nyrer virker.

Nedsat leverfunktion

Til patienter med leverproblemer er det ikke nødvendigt at justere dosis af levocetirizindihydrochlorid

Teva.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Til patienter med både nyre- og leverproblemer kan det være nødvendigt at reducere dosis til en tablet

hver anden eller tredje dag. Din læge vil bestemme, hvor ofte du skal tage levocetirizindihydrochlorid

Teva, afhængigt af hvor godt dine nyrer virker.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage levocetirizindihydrochlorid Teva.

Tabletterne skal synkes hele med væske og kan indtages med eller uden mad.

Hvis du har taget for mange Levocetirizindihydrochlorid Teva tabletter

Det er vigtigt ikke at tage for mange tabletter. Kontakt lægen eller skadestuen, så du kan blive

rådgivet, hvis du har taget mere af Levocetirizindihydrochlorid Teva, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet eller hvis du tror, at et barn har slugt nogen tabletter.

Symptomer på en overdosis kan omfatte døsighed hos voksne og hos børn først uro og rastløshed,

efterfulgt af døsighed.

Medbring denne indlægsseddel og eventuelt resterende tabletter, så du kan vise det til lægen.

Hvis du har glemt at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du bare tage den næste som normalt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva

Der er ingen skadelige virkninger, hvis du stopper med at tage Levocetirizindihydrochlorid Teva.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret i omtrent de viste hyppigheder:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mundtørhed, hovedpine, træthed, døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Udmattelse, smerter i maven.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger):

Andre bivirkninger som hjertebanken, øget puls, krampeanfald, snurren og prikken, svimmelhed,

besvimelse, rystelser, smagsforstyrrelser, følelse af at snurre rundt, synsforstyrrelser, sløret syn,

vandladningsbesvær, smertefuld vandladning, manglende evne til at kunne tømme blæren helt,

hævelser, kløe, udslæt, nældefeber (hævet, rød og kløende hud), åndenød, vægtstigning,

muskelsmerter, aggressiv eller ophidset adfærd, hallucinationer, depression, søvnløshed,

tilbagevendende selvmordstanker eller interesse for selvmord, leverbetændelse, unormal

leverfunktion, opkastning, øget appetit og kvalme, er også blevet indrapporteret.

Ved de første tegn på en

overfølsomhedsreaktion

, skal du stoppe med at tage

Levocetirizindihydrochlorid Teva og fortælle det til din læge. Symptomerne på en

overfølsomhedsreaktion kan være: hævelser i munden, af tungen, i ansigtet og/eller halsen, åndenød,

synkebesvær (trykken for brystet eller hvæsende vejrtrækning), nældefeber, pludseligt blodtryksfald,

som fører til kollaps eller shock. Kan have dødelig udgang.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levocetirizindihydrochlorid Teva indeholder:

Aktivt stof: Levocetirizindihydrochlorid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg

levocetirizindihydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat Hypromellose, titandioxid (E171) og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Levocetirizindihydrochlorid Teva er hvide til offwhite, filmovertrukne, ovalt formede tabletter. Den

ene side af tabletten er præget med "LC5". Den anden side af tabletten er glat.

Levocetirizindihydrochlorid Teva fås i pakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 og

100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Levocetiriteva 5 mg filmomhulde tabletten/comprimés

pelliculés/Filmtabletten

Danmark:

Levocetirizindihydrochlorid Teva

Frankrig:

Levocetirizine Teva 5 mg, comprime pellicule

Grækenland:

Levocetirizine Teva 5 mg

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Holland:

Levocetirizine diHCl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg

Irland:

Levocetirizine Teva 5 mg film coated tablets

Italien:

Levocetirizina Teva 5 mg compresse rivestite con film

Malta:

Levocetirizine Teva 5 mg film coated tablets

Slovakiet:

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Spanien:

Levocetirizina Teva 5mg comprimidos recubiertos con película EFG

Storbritannien:

Levocetirizine Teva 5mg Film coated tablets

Tyskland:

Levocetirizin TEVA 5 mg Filmtabletten.

Ungarn:

Novocetrin 5mg filmtabletta

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety