Leukeran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Leukeran 2 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Leukeran 2 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30663
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel

Information til brugeren

Leukeran 2 mg filmovertrukne tabletter

®

Chlorambucil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Leukeran til dig personligt. Lad derfor være med at give Leukeran til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Leukerans virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Leukeran

Sådan skal du tage Leukeran

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Leukeran

Yderligere oplysninger

1. Leukerans virkning og hvad du skal bruge det til

Leukeran hører til gruppen af lægemidler kaldet cytostatika, der virker ved at standse

kræftcellers vækst.

Leukeran anvendes til behandling af visse kræftsygdomme.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Leukeran

Behandlingen bør forestås af en læge med særligt kendskab til din sygdom. Lægen kan have

foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Leukeran,

hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis du er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at tage Leukeran

Tal med lægen inden du tager Leukeran, hvis

du for nylig har fået strålebehandling eller anden form for kemoterapi.

du har nedsat nyre- eller leverfunktion.

du eller din partner prøver at blive gravid.

du tidligere har haft krampeanfald.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med din læge, hvis

du skal vaccineres. Der er visse vacciner du bør undgå, når du er i behandling med

Leukeran.

du tager medicin mod urinsyregigt (phenylbutazon). Det kan være nødvendigt at

nedsætte dosis.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under

behandling med Leukeran.

Du må ikke bruge Leukeran, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Leukeran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Leukeran

Leukeran indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Leukeran

Tag altid Leukeran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apoteket.

Doseringen er individuel og afhænger af din sygdom.

Du skal synke tabletterne hele for at undgå hudkontakt med det aktive stof i Leukeran.

Hvis du har taget for meget Leukeran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Leukeran end lægen har

foreskrevet.

Overdosering kan medføre irritabilitet, rastløshed, manglende evne til at koordinere kroppens

bevægelser og voldsomme krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Leukeran

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Leukeran

Du bør ikke stoppe eller ændre på behandlingen uden samråd med lægen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Leukeran kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Nedsat antal af blodlegemer

og undertrykkelse af knoglemarven som kan medføre almen sløjhed, bleghed, blødninger fra

hud og slimhinder, blå mærker samt infektioner - kontakt straks læge.

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Leukæmi kan opstå efter lang

tids brug, blodmangel, krampeanfald (især hos børn), kvalme, opkastning, diarré og mundsår.

Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt.

Sjælden (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Nældefeber, hævelse af

ansigt, hals og læber, blæreformet udslæt og betændelse i huden ledsaget af feber (Stevens-

Johnson syndrom) - kontakt straks læge, kraftig afskalning af huden (toksisk epidermal

nekrolyse) - kontakt straks læge, leverpåvirkning, gulsot og feber.

Meget sjælden (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Vedvarende

undertrykkelse af knoglemarven, bevægelsesforstyrrelser, nervesygdom som kan medføre

prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i hænder og fødder, åndenød pga. øget

bindevæv i lungerne (lungefibrose) - kontakt læge, tør hoste pga. betændelse i lungernes

bindevæv - kontakt læge, blærebetændelse.

Hyppighed ukendt: Manglende menstruation, dårlig sædkvalitet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5. Sådan opbevarer du Leukeran

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

Brug ikke Leukeran efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Leukeran indeholder

Aktivt stof: Chlorambucil.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri lactose, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica,

stearinsyre, hypromellose, titandioxid (E171), jernoxid gult og rødt (E172), macrogol.

Leukerans udseende og pakningsstørrelse

Leukeran 2 mg er en brun, rund, filmovertrukket tablet. Tabletten er mærket ”GX EG3” på den

ene side og ”L” på den anden.

Leukeran findes i brune tabletglas med børnesikret lukke med 25 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail:

info@glaxosmithkline.dk

Fremstiller

EXCELLA GmbH, Feucht, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2008.

GSK logo