Letrozole "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Letrozole "Sandoz" 2,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Letrozole "Sandoz" 2,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 45949
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

29. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Letrozole ”Sandoz”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26925

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Letrozole ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: letrozol.

1 filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg letrozol.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

1 tablet indeholder 61,5 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Filmovertrukken, mørkegul, rund, let bikonveks tablet med skrå kanter.

Tabletten er påtrykt ”FV” på den ene side og ”CG” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Adjuverende behandling af postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv

invasiv tidlig brystcancer.

Forlænget adjuverende behandling af hormonafhængig invasiv brystcancer hos post-

menopausale kvinder, som forud har fået adjuverende standardbehandling med

tamoxifen i 5 år.

Førstevalgsbehandling til postmenopausale kvinder med hormonafhængig fremskreden

brystcancer.

Fremskreden brystcancer efter relaps eller progression hos kvinder i naturlig eller

kunstigt induceret postmenopausal endokrin status, som tidligere har været i behandling

med antiøstrogener.

45949_spc.doc

Side 1 af 18

Neo-adjuverende behandling af postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv,

HER-2-negativ brystcancer, hvor kemoterapi ikke er egnet og operation ikke aktuel.

Effekten er ikke blevet påvist hos patienter med hormonreceptor-negativ brystcancer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og ældre patienter

Den anbefalede dosis af Letrozole Sandoz er 2,5 mg én gang daglig. Dosisjustering til

ældre patienter er ikke nødvendig.

Hos patienter med fremskreden eller metastaserende brystcancer bør behandling med

Letrozole Sandoz fortsætte, indtil tumorprogression er evident.

Ved adjuverende behandling og forlænget adjuverende behandling bør behandling med

Letrozole Sandoz fortsætte i 5 år, eller indtil tumor recidiverer, afhængigt af hvad der

indtræffer først.

Ved adjuverende behandling kan det også overvejes at anvende et sekventielt

behandlingsprogram (letrozol i 2 år efterfulgt af tamoxifen i 3 år) (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ved neo-adjuverende behandling kan behandling med Letrozole Sandoz fortsættes i 4 til 8

måneder for at opnå optimal tumorreduktion. Hvis responset ikke er tilstrækkeligt, bør

Letrozole Sandoz seponeres og operation planlægges og/eller andre

behandlingsmuligheder diskuteres med patienten.

Pædiatrisk population

Letrozole Sandoz bør ikke anvendes til børn og unge. Letrozole Sandozs sikkerhed og

virkning hos børn i alderen op til 17 år er ikke klarlagt. Der foreligger begrænsede data, og

der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af Letrozole Sandoz er ikke nødvendig hos patienter med nedsat

nyrefunktion, hvis kreatinin-clearance er ≥ 10 ml/min. Ved kreatinin-clearance mindre end

10 ml/min er data utilstrækkelige (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering af Letrozole Sandoz er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat

nedsat leverfunktion (Child-Pugh A eller B). Ved svært nedsat leverfunktion er data

utilstrækkelige. Tæt opfølgning er nødvendig hos patienter med svært nedsat leverfunktion

(Child-Pugh C) (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Letrozole Sandoz skal tages oralt og kan tages sammen med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Præmenopausal endokrin status.

Graviditet (se pkt. 4.6).

Amning (se pkt. 4.6).

45949_spc.doc

Side 2 af 18

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Menopausal status

Hos patienter, hvor menopausal status er uklar, skal serumkoncentrationen af

luteiniserende hormon (LH), follikelstimulerende hormon (FSH) og/eller østradiol måles

inden behandlingsstart. Kun kvinder i postmenopausal endokrin status må behandles med

Letrozole Sandoz.

Nedsat nyrefunktion

Letrozol er ikke undersøgt hos et tilstrækkeligt antal patienter med kreatininclearance < 10

ml/min. Risk/benefit hos disse patienter skal overvejes nøje inden behandling med

Letrozole Sandoz.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) var systemisk eksponering

og terminal halveringstid næsten fordoblet sammenlignet med raske frivillige. Disse

patienter bør derfor følges tæt (se pkt. 5.2).

Effekter

på knoglerne

Letrozol er et potent østrogen-supprimerende stof. Kvinder med osteoporose og/eller

knoglebrud i anamnesen, eller som har en øget risiko for osteoporose, skal have målt

knoglemineraldensiteten før påbegyndelse af adjuverende og forlænget adjuverende

behandling og skal monitoreres for udvikling af osteoporose under og efter behandling

med letrozol. Behandling eller forebyggelse af osteoporose bør initieres på passende vis og

monitoreres omhyggeligt. Ved adjuverende behandling kan et sekventielt

behandlingsprogram også overvejes (letrozol i 2 år efterfulgt af tamoxifen i 3 år) afhængigt

af patientens sikkerhedsprofil (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.1).

Andre advarsler

Samtidig administration af tamoxifen, andre antiøstrogener eller østrogener skal undgås, da

disse stoffer kan nedsætte den farmakologiske virkning af letrozol (se pkt. 4.5).

Tabletterne indeholder lactose, og Letrozole Sandoz bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase

defiency) eller glucose/galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Letrozols metabolisme er delvist medieret via CYP2A6 og CYP3A4. Cimetidin, en svag,

uspecifik CYP P450-hæmmer, påvirkede ikke plasmakoncentrationen af letrozol. Effekten

af potente CYP P450-hæmmere er ukendt.

Der er ingen klinisk erfaring vedrørende anvendelse af letrozol i kombination med

østrogener eller andre anticancermidler end tamoxifen. Tamoxifen, andre antiøstrogener

eller østrogener kan nedsætte den farmakologiske virkning af letrozol. Desuden har

samtidig behandling med tamoxifen og letrozol vist at nedsætte plasmakoncentrationen af

letrozol betydeligt. Samtidig administration af letrozol og tamoxifen, andre antiøstrogener

eller østrogener bør undgås.

In vitro hæmmer letrozol CYP-isoenzymet 2A6 og – i moderat grad – 2C19, men den

kliniske relevans er ukendt. Forsigtighed bør således udvises ved samtidig indgift af

letrozol og lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres af disse isoenzymer, og som har

et smalt terapeutisk indeks (fx phenytoin, clopidrogel).

45949_spc.doc

Side 3 af 18

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i perimenopausal status eller fertil alder

Letrozol Sandoz bør kun anvendes af kvinder med klart fastslået postmenopausal status (se

pkt. 4.4). Da der er rapporter om kvinder, der har generhvervet ovariefunktionen under

behandling med letrozol på trods af en klar postmenopausal status ved behandlingsstart,

skal lægen omtale passende kontraception, hvis det er nødvendigt.

Graviditet

Baseret på humane data, hvor der har været isolerede tilfælde af misdannelser (labial

fusion, tvetydige genitalier), er det vist, at letrozol kan forårsage medfødte misdannelser,

når det anvendes under graviditeten. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt.

5.3).

Letrozol Sandoz er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3 og 5.3).

Amning

Det er ukendt, om letrozol/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Letrozol Sandoz er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Farmakologisk virker letrozol ved at reducere østrogenproduktionen ved

aromatasehæmning. Hos præmenopausale kvinder fører hæmning af østrogensyntesen til

feedback-mekanisme og stigning i gonadotropin (LH, FSH)-niveauer. Stigning i FSH

niveau stimulerer follikelvækst og kan inducere ægløsning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Letrozol påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Da

træthed og svimmelhed kan forekomme hos patienter i behandling med letrozol, og

døsighed er rapporteret som en ikke almindelig bivirkning, bør der udvises forsigtighed

ved bilkørsel og betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Bivirkningsfrekvenserne for letrozol er hovedsageligt baseret på data indsamlet fra kliniske

studier.

Op til omkring en tredjedel af patienterne behandlet med letrozol ved metastasebehandling

og omkring 80% af patienterne i adjuverende behandling eller forlænget adjuverende

behandling oplevede bivirkninger. Hovedparten af bivirkningerne forekom i de første få

behandlingsuger.

De hyppigst rapporterede bivirkninger i de kliniske studier var hedeture,

hyperkolesterolæmi, artralgi, træthed, øget svedtendens og kvalme.

Yderligere væsentlige bivirkninger, som kan optræde ved behandling med letrozol, er

knoglerelaterede hændelser såsom osteoporose og/eller knoglebrud og kardiovaskulære

45949_spc.doc

Side 4 af 18

hændelser (inklusive cerebrovaskulære og tromboemboliske hændelser). Frekvensen for

disse bivirkninger er beskrevet i Tabel 1.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningsfrekvenserne for letrozol er hovedsagelig baseret på data indsamlet fra kliniske

studier.

Bivirkningerne, vist i Tabel 1, er blevet rapporteret fra kliniske studier og post marketing

erfaring med letrozol:

Tabel 1

Bivirkninger er opdelt under overskrifter efter organsystem og hyppighed med den

hyppigste først efter følgende konvention: Meget almindelig ≥10%; almindelig ≥ 1% til

<10%; ikke almindelig ≥0,1% til <1%; sjælden ≥0,01% til <0,1%; meget sjælden <0,01%;

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig:

Urinvejsinfektion

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig:

Tumorsmerter

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Leukopeni

Immunsystemet

Ikke kendt:

Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Hyperkolesterolæmi

Almindelig:

Anoreksi, øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Depression

Ikke almindelig:

Angst (inklusive nervøsitet), irritabilitet

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine, svimmelhed

Ikke almindelig:

Døsighed, søvnløshed, hukommelsessvækkelse, dysæstesi

(inklusive paræstesi, hypæstesi), smagsforstyrrelser,

cerebrovaskulær hændelse

Øjne

Ikke almindelig:

Grå stær, øjenirritation, sløret syn

Hjerte

Ikke almindelig:

Takykardi, iskæmiske hjertetilfælde (inklusive ny eller forværret

angina, operationskrævende angina, myokardieinfarkt og

myokardieiskæmi)

Almindelig:

Palpitationer

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig:

Hedeture

Almindelig:

Hypertension

Ikke almindelig:

Tromboflebitis (inklusive overfladisk og dyb venetrombose)

Sjælden:

Lungeemboli, arteriel blodprop og cerebrovaskulært infarkt

45949_spc.doc

Side 5 af 18

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø, hoste

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Kvalme, dyspepsi

, obstipation, abdominalsmerter, diarré,

opkastning

Ikke almindelig:

Mundtørhed, stomatitis

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Ikke kendt:

Forhøjede leverenzymer, hyperbilirubinæmi, gulsot

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig:

Øget svedtendens

Almindelig:

Alopeci, udslæt (inklusive erytematøst, makulopapuløst og

psoriasislignende udslæt samt udslæt med blærer), tør hud.

Ikke almindelig:

Pruritus, urticaria

Ikke kendt

Angioødem, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget

almindelig:

Artralgi

Almindelig:

Myalgi, knoglesmerter

, osteoporose, knoglebrud, artritis

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Øget urineringsfrekvens

Det reproduktive system og mammae

Almindelig:

Vaginal blødning

Ikke almindelig:

Udflåd, vaginal tørhed og brystsmerter.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget

almindelig:

Træthed (inklusive asteni, utilpashed)

Almindelig:

Perifert ødem, brystsmerter

Ikke almindelig:

Generaliseret ødem, tørre slimhinder, tørst, pyreksi

Undersøgelser

Almindelig:

Vægtstigning

Ikke almindelig:

Vægttab

Bivirkninger rapporteret alene ved metastaser.

Nogle bivirkninger er rapporteret med markant forskellige frekvenser ved adjuverende

behandling. Følgende tabeller giver information om signifikante forskelle mellem letrozol

versus tamoxifen ved monoterapi og i letrozole-tamoxifen sekventielt behandlingsprogram:

Tabel 2 Adjuverende letrozol monoterapi versus tamoxifen monoterapi –

bivirkninger med signifikante forskelle

Letrozol incidensrate

Tamoxifen, incidensrate

Knoglebrud

10,1% (13,8%)

7,1% (10,5%)

Osteoporose

5,1% (5,1%)

2,7% (2,7%)

Tromboembolisk hændelse

2,1% (2,9%)

3,6% (4,5%)

45949_spc.doc

Side 6 af 18

Myokardieinfarkt

1,0% (1,5%)

0,5% (1,0%)

Endometriehyperplasi /

endometriecancer

0,2% (0,4%)

2,3% (2,9%)

Bemærk: Median varighed af behandlingen var 60 måneder. Rapporteringsperioden

inkluderer behandlingsperioden plus 30 dage efter behandlingsophør

Procenter i parentes indikerer hændelsesfrekvenser på enhvert tidspunkt efter

randomisering, inklusive behandlingsperiode efter studiet. Median opfølgningstid var 73

måneder.

Tabel 3 Sekventiel behandling versus letrozol monoterapi – bivirkninger med

signifikante forskelle

Letrozol

monoterapi

Letrozol

->Tamoxifen

Tamoxifen-

>Letrozol

Knoglebrud

9,9%

7,6%*

9,6%

Endometrielle

proliferative

sygdomme

0,7%

3,4%**

1,7%**

Hyperkolesterolæmi

52,5%

44,2%*

40,8%*

Hedeture

37,7%

41,7%**

43,9%**

Vaginalblødning

6,3%

9,6%**

12,7%**

* Signifikant mindre end med letrozol monoterapi

** Signifikant større end med letrozol monoterapi

Bemærk: Rapporteringsperiode er under behandlingen eller inden for 30 dage efter

behandlingsophør

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hjerterelaterede bivirkninger

Ved adjuverende behandling blev der udover de bivirkninger, der er præsenteret i Tabel 2,

rapporteret følgende bivirkninger for henholdsvis letrozol og tamoxifen (ved median

behandlingsvarighed på 60 måneder plus 30 dage): operationskrævende angina (1,0% vs.

1,0%); hjertesvigt (1,1% vs. 0,6%); hypertension (5,6% vs. 5,7%); cerebrovaskulær

hændelse/transitorisk cerebral iskæmi (2,1% vs. 1,9%).

Ved forlænget adjuverende behandling med letrozol (median behandlingstid 5 år)

henholdsvis placebo (median behandlingstid 3 år) blev der rapporteret operationskrævende

angina (0,8% vs. 0,6%), forekomst eller forværring af angina (1,4% vs. 1,0%),

myokardieinfarkt (1,0% vs. 0,7%), tromboembolisk hændelse* (0,9% vs. 0,3%),

apopleksi/transitorisk cerebral iskæmi* (1,5% vs. 0,8%).

Der var statistisk signifikant forskel mellem de to behandlingsarme for hændelser markeret

med *.

Knoglerelaterede bivirkninger

For sikkerhedsdata for knogler fra den adjuverende behandling henvises til Tabel 2.

Ved forlænget adjuverende behandling opstod der knoglebrud og osteporose hos

signifikant flere patienter behandlet med letrozol (knoglebrud 10,4% og osteoporose

12,2%) sammenlignet med placebo (henholdsvis 5,8% og 6,4%). Median behandlingstid

var 5 år for letrozol og 3 år for placebo.

45949_spc.doc

Side 7 af 18

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Isolerede tilfælde af overdosering med letrozol er blevet indberettet.

Der findes ingen specifik behandling af overdosering; behandlingen er symptomatisk og

støttende.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Endokrin behandling. Hormon-antagonister og lignende

stoffer, aromatasehæmmere. ATC-kode: L02BG04.

Farmakodynamisk virkning

Elimination af den østrogenmedierede væktstimulation er forudsætningen for tumorrespons

i tilfælde, hvor tumorvækst afhænger af tilstedeværelsen af østrogener, og endokrin

behandling anvendes. Hos postmenopausale kvinder dannes østrogener hovedsageligt ved

hjælp af aromataseenzymet, som omdanner adrenale androgener (primært androstendion

og testosteron) til estron og estradiol. Suppression af østrogensyntesen i perifere væv og i

cancervævet kan derfor opnås ved specifik hæmning af aromataseenzymet.

Letrozol er en non-steroid aromatasehæmmer. Det hæmmer aromataseenzymet ved

kompetitiv binding til hæmgruppen i CYP-enzymet, hvilket resulterer i reduktion af

østrogensyntesen i alle væv, hvor det forekommer.

Hos raske postmenopausale kvinder nedsætter enkeltdoser af letrozol på 0,1 mg, 0,5 mg og

2,5 mg serum-estron og serum-estradiol med henholdsvis 75%, 78% og 78% fra baseline.

Maksimal suppression opnås efter 48-78 timer.

Hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystcancer nedsætter daglige doser på

0,1-5 mg plasmakoncentrationen af estradiol, estron og estronsulfat med 75-95% fra

baseline hos alle behandlede patienter. Ved doser på 0,5 mg og højere var mange af

værdierne af estron og estronsulfat under detektionsgrænsen, hvilket indikerer, at der opnås

større østrogensuppression med disse doser. Østrogensuppressionen blev opretholdt

gennem hele behandlingsforløbet hos alle disse patienter.

Letrozol er en meget specifik aromatasehæmmer. Der er ikke observeret nedsat adrenal

steroidsyntese. Der blev ikke fundet klinisk relevante ændringer i plasmakoncentrationerne

for cortisol, aldosteron, 11-deoxycortisol, 17-hydroxyprogesteron eller ACTH eller i

plasmareninaktiviteten hos postmenopausale kvinder, der blev behandlet med en daglig

45949_spc.doc

Side 8 af 18

dosis på 0,1-5 mg letrozol. ACTH-stimulationstest udført efter 6 og 12 ugers behandling

med daglige doser på 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg og 5 mg antydede ingen

nedsættelse i aldosteron- eller cortisolproduktionen. Supplement af glukokortikoid eller

mineralkortikoid er derfor ikke nødvendig.

Der blev ikke fundet ændringer i plasmakoncentrationen af androgener (androstendion og

testosteron) hos raske postmenopausale kvinder efter administration af enkeltdoser på 0,1

mg, 0,5 mg og 2,5 mg letrozol eller i plasmakoncentrationen af androstendion hos

postmenopausale patienter i behandling med daglige doser på 0,1-5 mg. Dette indikerer, at

blokering af østrogensyntesen ikke medfører akkumulering af androgene forstadier.

Plasmakoncentrationen af LH eller FSH påvirkes ikke af behandling med letrozol, det

samme gælder thyreoideafunktionen bedømt ved TSH, T4 og T3.

Adjuverende behandling

Studie BIG 1-98

BIG 1-98 var et multicenter, dobbeltblindet studie, hvor mere end 8.000 postmenopausale

kvinder med hormonreceptor-positiv tidlig brystcancer blev randomiseret til en af følgende

behandlinger:

A. tamoxifen i 5 år

B. letrozol i 5 år

C. tamoxifen i 2 år efterfulgt af letrozol i 3 år

D. letrozol i 2 år efterfulgt af tamoxifen i 3 år.

Det primære endepunkt var sygdomsfri overlevelse (DFS); sekundært endepunkt var tid til

fjernmetastase (TDM), fjernmetastasefri overlevelse (DDFS), total overlevelse (OS),

systemisk sygdomsfri overlevelse (SDFS), invasiv kontralateral brystcancer og tid til

tilbagefald af brystcancer.

Effektresultater ved median opfølgningstid på 26 og 60 måneder

Data i Tabel 4 viser resultater fra den primære analyse (PCA) baseret på data fra de 2

monoterapi-arme (A og B) og fra de 2 overkrydsende arme (C og D) efter en median

behandlingsvarighed på 24 måneder og en median opfølgningstid på 26 måneder og ved en

median behandlingsvarighed på 32 måneder og en median opfølgningstid på 60 måneder.

5 års DFS-rater var 84% for letrozol og 81,4% for tamoxifen.

45949_spc.doc

Side 9 af 18

Tabel 4 Primær analyse: Sygdomsfri og total overlevelse ved en median opfølgningtid

på 26 måneder og en median opfølgningstid på 60 måneder (ITT-population)

Primær analyse

Median opfølgning 26 måneder

Median opfølgning 60 måneder

Letro-zol

N=4003

Tamoxifen

N=4007

HR1

(95% KI)

Let-rozol

N=4003

Tamo-

xifen

N=4007

HR

1

(95%

KI)

P

P

Sygdomsfr

overlevelse

(primær) –

hændelser

(protokol-

defineret

0,81

(0,70, 0,93) 0,003

0,86

(0,77,

0,96)

0,008

Total

overlevelse

(sekundær)

0,86

(0,70, 1,06)

0,87

(0,75,

1,01)

Antal døde

KI = konfidensinterval

Log-rank-test, stratificeret i forhold til strata ved randomisering og brug af kemoterapi

(ja/nej)

Hændelser ved sygdomsfri overlevelse: lokoregionalt tilbagefald, fjernmetastaser,

invasiv kontralateral brystcancer, sekundær (ikke-bryst) primær malignitet, død uanset

årsag uden cancer i anamnesen.

Effektresultater ved median opfølgning på 73 måneder (kun monoterapi-arme)

Monoterapi-arm-analysen (MAA) - langtidsopdatering af effekten af letrozol-monoterapi

sammenlignet med tamoxifen-monoterapi (median varighed af adjuverende behandling: 5

år) - vises i Tabel 5.

Tabel 5 Monoterapi-arm-analyse: Sygdomsfri og total overlevelse ved median

opfølgning på 73 måneder (ITT-population)

Letrozol

Tamoxifen

N=2459

Relativ risiko

1

(95% KI)

p-

værdi

Hændelser ved sygdomsfri overlevelse

(primær)

,78,

Tid til fjernmetastaser (sekundær)

,72, 1,00)

,045

Total overlevelse (sekundær) – antal

døde

0,87 (0,75, 1,02)

0,08

Censoreret analyse af sygdomsfri

overlevelse

,75, 0,96)

Censoreret analyse af total overlevelse

0,82 (0,70, 0,96)

Log-rank-test, stratificeret i forhold til strata ved randomisering og brug af kemoterapi

(ja/nej).

45949_spc.doc

Side 10 af 18

Hændelser ved sygdomsfri overlevelse: lokoregionalt tilbagefald, fjernmetastaser,

invasiv kontralateral brystcancer, sekundær (ikke bryst) primær cancer, død uanset

årsag uden cancer i anamnesen.

Observationerne i tamoxifen-armen er vurderet på tidpunktet for selektivt skift til

letrozol.

Analyse af sekvensbehandling (STA)

Analysen af sekvensbehandling (STA) undersøger BIG 1-98-studiets andet primære

spørgsmål, dvs. om sekvensbehandling med tamoxifen og letrozol er bedre end

monoterapi. Der var ingen signifikante forskelle i DFS, OS, SDFS eller DDFS af skift i

forhold til monoterapi (Tabel 6).

Tabel 6 Analyse af sekvensbehandling med hensyn til sygdomsfri overlevelse med

letrozol som initial endokrin behandling (STA-skift population)

N

Antal

hændelser

1

Relativ

risiko

2

(97,5%

konfidensinterval)

Cox-

model

P-

værdi

[Letrozol→]Tamoxifen

1460

0.92

(0,72, 1,17)

0,42

Letrozol

1463

Protokol-definition, inklusive anden (ikke-brystcancer) primær tumor, efter skift/ud

over 2 år

Justeret for brug af kemoterapi

Der var ingen signifikante forskelle i DFS, OS, SDFS eller DDFS i nogle STA fra

randomiseringens parvise sammenligning (Tabel 7).

Tabel 7 Analyse af sekvensbehandling efter randomisering (STA-R) for sygdomsfri

overlevelse (ITT-STA-R-population)

Letrozol →

Tamoxifen

Letrozol

Antal patienter

1540

1546

Antal patienter med DFS-

hændelser (protokol-definition)

Relativ risiko

(99% KI)

0,96 (0,76, 1,21)

Letrozol →

Tamoxifen

Tamoxifen

2

Antal patienter

1540

1548

Antal patienter med DFS-

hændelser (protokol-definition)

Relativ risiko

(99% KI)

0,87 (0,69, 1,09)

Justeret for brug af kemoterapi

624 (40%) patienter, som selektivt blev krydset over til letrozol, efter tamoxifen-armen

blev afblindet i 2005.

45949_spc.doc

Side 11 af 18

Studie D2407

Studie D2407 er et åbent, randomiseret multicenter-studie designet som et fase 4-

sikkerhedsstudie med henblik på at sammenligne effekten af adjuverende behandling med

letrozol og tamoxifen på knoglemineraltæthed (BMD) og serumlipidprofil. Totalt 262

patienter fik enten letrozol i 5 år eller tamoxifen i 2 år efterfulgt af letrozol i 3 år.

Efter 24 måneder var der statistisk signifikant forskel på det primære endepunkt. BMD i

lændehvirvlerne (L2-L4) viste et mediant fald på 4,1% for letrozol sammenlignet med en

median øgning på 0,3% for tamoxifen.

Ingen patienter med normal BMD ved studiestart blev osteoporotiske under de 2 års

behandling, og kun 1 patient med osteopeni ved studiestart (T-score på -1,9) udviklede

osteoporose i behandlingsperioden (bedømt ved central gennemgang).

Resultaterne for total hofte-BMD var sammenlignelige med BMD for lændehvirvlerne,

men mindre udtalte.

Der var ingen signifikant forskel på frakturraten mellem behandlingerne – 15% i letrozol

armen og 17% i tamoxifen-armen.

Den mediane total-kolesterolværdi i tamoxifen-armen blev nedsat med 16% efter 6

måneder sammenlignet med baseline, og dette fald blev opretholdt ved de efterfølgende

besøg indtil 24 måneder. I letrozol-armen var total-kolesterolværdien relativt stabil over

tid, hvilket giver en statistisk signifikant forskel til fordel for tamoxifen på ethvert

tidspunkt.

Forlænget adjuverende behandling (MA-17)

I et multicenter, dobbelt-blindet, randomiseret, placebokontrolleret studie (MA-17) blev

over 5.100 postmenopausale kvinder med receptor-positiv brystcancer eller ukendt primær

brystcancer, som havde gennemført adjuverende behandling med tamoxifen (4,5-6 år),

randomiseret til letrozol eller placebo i 5 år.

Det primære endepunkt var sygdomsfri overlevelse defineret som intervallet mellem

randomisering og første forekomst af lokoregionalt tilbagefald, fjernmetastase eller

kontralateral brystcancer.

Den første planlagte interimanalyse, udført ved en median opfølgningstid på ca. 28

måneder (25% af patienterne blev fulgt mindst 38 måneder) viste, at letrozol reducerede

risikoen for tilbagefald af brystcancer signifikant med 42% sammenlignet med placebo

(relativ risiko 0,58; 95% KI 0,45-0,76; p=0,00003). Den statistisk signifikante gavnlige

effekt til fordel for letrozol blev observeret uagtet nodal status. Der var ingen signifikant

forskel i total overlevelse: letrozol 51 døde; placebo 62 (relativ risiko 0,82; 95% KI 0,56-

1,19).

Efter den første interimanalyse blev studiet derfor ublindet og fortsatte åbent, og patienter i

placebo-armen kunne skifte til letrozol i op til 5 år. Over 60% af de kvalificerede patienter

(forudsat at de var sygdomsfri på tidpunktet for afblinding) valgte at skifte til letrozol. Den

endelige analyse inkluderede 1.551 kvinder, som skiftede fra placebo til letrozol med en

medianperiode på 31 måneder (fra 12 til 106 måneder) efter afsluttet adjuverende

tamoxifen-behandling. Median varighed af letrozol efter skift var 40 måneder.

Den endelige analyse, der blev udført ved en median opfølgningsperiode på 62 måneder,

bekræftede, at letrozol reducerer risikoen for tilbagefald af brystcancer signifikant.

45949_spc.doc

Side 12 af 18

Tabel 8 Sygdomsfri og total overlevelse (modificeret ITT-population)

28 måneder median opfølgning

62 måneder median opfølgning

Letrozol

N=2582

Placebo

N=2586

RR (95%

p-værdi

Letrozol

N=2582

Placebo

N=258

RR (95%

p-værdi

Sygdomsfri

overlevelse

3

Hændelser

(3,6%)

(6,0%)

0,58 (0,45,

0,76)

0,00003

(8,1%)

(11,1%)

0,75

(0,63,

0,89)

Rate for

sygdomsfri

overlevelse efter 4

94,4%

89,8%

94,4%

91,4%

Sygdomsfri

3

overlevelse, inklusive dødsfald uanset årsag

Hændelser

(4,7%)

(7,5%)

0,62

(0,49, 0,78)

(13,3%)

(15,5%)

0,89

(0,77,

1,03)

Rate for

sygdomsfri

overlevelse efter 5

90,5%

80,8%

88,8%

86,7%

Fjernmetastase

Hændelser

(2,2%)

(3,6%)

0,61

(0,44, 0,84)

(5,5%)

(6,5%)

0,88

(0,70,

1,10)

Total overlevelse

Dødsfald

(2,0%)

62 (2,4%)

0,82 (0,56,

1,19)

236 (9,1%)

(9,0%)

1,13

(0,95,

1,36)

Dødsfald

2365

(9,1%)

(6,6%)

0,78

(0,64,

0,96)

RR= Relativ risiko; KI = konfidensinterval

Da studiet blev afblindet i 2003, skiftede 1.551 patienter fra placebo-armen (60% af

dem, der var egnet til at skifte – dvs. sygdomsfri) til letrozol med en median på 31

måneder efter randomisering. Analysen, som præsenteres her, ignorerer det selektive

crossover.

Stratificeret for receptorstatus, nodal status og tidligere adjuverende kemoterapi.

Protokol-definition af hændelser ved sygdomsfri overlevelse: lokoregionalt tilbagefald,

fjernmetastaser eller kontralateral brystcancer.

45949_spc.doc

Side 13 af 18

Eksplorativ analyse med censur af opfølgningstider på datoen for behandlingsskift

(hvis det opstod) i placebo-armen.

Median opfølgningstid 62 måneder.

Median opfølgningstid til skift (hvis det forekom) 37 måneder.

I knogle-substudiet til MA-17, hvor samtidig calcium og vitamin D blev indgivet, opstod

større fald i BMD i forhold til baseline for letrozol sammenlignet med placebo. Den eneste

statistisk signifikante forskel opstod efter 2 år og var et større fald i BMD af hele hoften

(median nedsættelse på 3,8% i letrozol-gruppen sammenlignet med 2,0% i

placebogruppen).

I lipid-substudiet til MA-17 var der ingen signifikant forskel mellem letrozol- og placebo-

armene i total-kolesterol eller i nogen lipidfraktion.

I substudiet for livskvalitet var der ingen signifikant forskel mellem behandlingerne med

hensyn til fysisk eller mental livskvalitet eller i scoren for andet domæne i SF-36-skalaen.

På MENQOL-skalaen var der signifikant flere kvinder i letrozol-armen end i placebo-

armen, der var generet (normalt i det første år af behandlingen) af de symptomer, som

opstår ved østrogenmangel – hedeture og vaginal tørhed. Det symptom, der generede flest

patienter i begge behandlingsarme (men signifikant oftere i letrozol-armen end i placebo-

armen), var muskelsmerter.

Neo-adjuverende behandling

Et dobbeltblindet studie (P024) blev udført hos 337 postmenopausale brystcancerpatienter

tilfældigt allokeret til enten letrozol 2,5 mg i 4 måneder eller tamoxifen i 4 måneder. Ved

baseline havde alle patienter tumorstadie T2-T4c, N0-2, M0, var ER- og/eller PgR-

positive, og ingen af patienterne ville have været egnet til brystbevarende kirurgi. Baseret

på den kliniske vurdering var der 55% objektive respons i letrozol-armen versus 36% i

tamoxifen-armen (p<0,001). Dette fund blev regelmæssigt bekræftet ved ultralyd (letrozol

35% vs. tamoxifen 25%, p=0,04) og mammografi (letrozol 34% vs. tamoxifen 16%,

p<0,001). Samlet gennemgik 45% af patienterne i letrozol-gruppen versus 35% af

patienterne i tamoxifen-gruppen (p=0,02) brystbevarende behandling. I løbet af den 4-

måneders præ-operative behandlingsperiode havde 12% af de patienter, der blev behandlet

med letrozol, og 17% af de patienter, der blev behandlet med tamoxifen,

sygdomsprogression ved kliniske vurdering.

Første-linje-behandling

Et kontrolleret dobbeltblindet studie sammenlignede letrozol (letrozol) 2,5 mg med

tamoxifen 20 mg som første-linje-behandling til postmenopausale kvinder med

fremskreden brystcancer. Hos 907 kvinder var letrozol mere effektivt end tamoxifen med

hensyn til tid til progression (primært endepunkt) og i det totale objektive respons, tid

indtil behandlingssvigt og klinisk bedring.

Opsummerede resultater findes i Tabel 9.

45949_spc.doc

Side 14 af 18

Table 9 Resultater ved median-opfølgningstid på 32 måneder

Variabel

Statistik

letrozol N=453

Tamoxifen N=454

Tid til progression

Median (95% KI for

median)

9.4 måneder

(8,9, 11,6

måneder)

6.0 måneder

(5,4, 6,3 måneder)

Relativ risiko (RR)

(95% KI for RR)

0,72

(0,62, 0,83)

<0,0001

Objektiv

responsrate (ORR)

CR+PR

(95% KI for rate)

145 (32%)

(28, 36%)

95 (21%)

(17, 25%)

Odds ratio

(95% KI for oddsratio)

P

1,78

(1,32, 2,40)

0,0002

Progressionstiden var signifikant længere og responsrater signifikant højere for letrozol

uafhængigt af, om der var givet adjuverende antiøstrogen-behandling eller ej.

Progressionstiden var signifikant længere for letrozol uafhængigt af det dominerende

sygdomssted. Mediantid til progression var 12,1 måneder for letrozol og 6,4 måneder for

tamoxifen hos patienter med sygdom udelukkende i bløddele og 8,3 måneder for letrozol

og 4,6 måneder for tamoxifen hos patienter med viscerale metastaser.

Studiedesignet tillod patienterne at overgå til den anden behandlingsarm ved progression

eller at udgå af studiet. Ca. 50% af patienterne overgik til den anden behandlingsarm, og

cross-over var praktisk talt overstået efter 36 måneder. Mediantid til cross-over var

henholdsvis 17 måneder (letrozol til tamoxifen) og 13 måneder (tamoxifen til letrozol).

Letrozol-behandling som første-linje-behandling af fremskreden brystcancer resulterede i

en gennemsnitlig total overlevelse på 34 måneder sammenlignet med 30 måneder for

tamoxifen (log-rank-test p=0,53; ikke signifikant). Den manglende fordel for letrozol på

den totale overlevelse kan skyldes studiets cross-over design.

Anden-linje-behandling

To velkontrollerede kliniske studier blev udført, hvor to doser letrozol (0,5 mg og 2,5 mg)

blev sammenlignet med henholdsvis megestrolacetat og aminoglutethimid hos

postmenopausale kvinder med fremskreden brystcancer, som tidligere havde været i

behandling med antiøstrogener.

Perioden indtil progression var ikke signifikant forskellig mellem letrozol 2,5 mg og

megestrolacetat (p=0,07). Der blev observeret statistisk signifikante forskelle til fordel for

letrozol 2,5 mg sammenlignet med megestrolacetat i den samlede objektive

tumorresponsrate (24% versus 16%, p=0,04) og i perioden indtil behandlingssvigt

(p=0,04). Der var ikke signifikant forskel i total overlevelse mellem de to behandlinger

(p=0,2).

I det andet studie var responsraten mellem letrozol 2,5 mg og aminoglutethimid ikke

signifikant forskellig (p=0,06). Letrozol 2,5 mg var aminoglutethimid statistisk overlegen i

45949_spc.doc

Side 15 af 18

perioden indtil progression (p=0,008), i perioden indtil behandlingssvigt (p=0,003) og i

total overlevelse (p=0,002).

Brystcancer hos mænd

Anvendelse af letrozol til mænd med brystcancer er ikke blevet undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Letrozol absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen (gennemsnitlig absolut

biotilgængelighed er 99,9%). Fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden en smule

(median t

fastende er 1 time versus 2 timer ved fødeindtagelse, og middel-C

129 ±

20,3 nmol/l fastende versus 98,7 ± 18,6 nmol/l ved fødeindtagelse), medens

absorptionsfraktionen (AUC) er uforandret. Den lille effekt på absorptionshastigheden

anses ikke at have klinisk relevans, og letrozol kan derfor tages uden hensyn til måltider.

Distribution

Plasmaproteinbindingsgraden for letrozol er ca. 60%, og det bindes hovedsageligt til

albumin (55%). Koncentrationen af letrozol i erytrocytter er ca. 80% af

plasmakoncentrationen. Efter administration af 2,5 mg 1

C-mærket letrozol var ca. 82% af

radioaktiviteten i plasma uomdannet stof. Den systemiske eksponering for metabolitter er

derfor lav. Letrozol fordeles hurtigt og ekstensivt i væv. Det tilsyneladende

fordelingsvolumen ved steady state er ca. 1,87 ± 0,47 l/kg.

Biotransformation

Metabolisering til den farmakologisk inaktive carbinolmetabolit (Clm = 2,1 l/t) er den

primære eliminationsvej for letrozol, men eliminationen er relativt langsom sammenlignet

med den hepatiske blodgennemstrømning (ca. 90 l/t). CYP3A4 og 2A6 kan metabolisere

letrozol til ovenstående metabolit. Dannelsen af mindre vigtige, uidentificerede

metabolitter og direkte renal samt fækal ekskretion spiller kun en mindre rolle i den totale

elimination af letrozol. Inden for to uger efter administration af 2,5 mg

C-mærket letrozol

til raske postmenopausale frivillige forsøgspersoner blev 88,2 ± 7,6% af radioaktiviteten

genfundet i urin og 3,8 ± 0,9% i fæces. Mindst 75% af den radioaktivitet, der blev

genfundet i urinen i løbet af 216 timer (84,7 ± 7,8% af dosis), kunne tilskrives et

glukuronid af carbinolmetabolitten, ca. 9% kunne tilskrives to uidentificerede metabolitter,

og 6% kunne tilskrives uomdannet letrozol.

Den tilsyneladende terminale plasmahalveringstid er ca. 2 dage. Efter administration af 2,5

mg dagligt opnås steady state i løbet af 2-6 uger. Plasmakoncentrationen i steady state er

ca. 7 gange højere end koncentrationen målt efter en enkeltdosis på 2,5 mg, medens den er

1-2 gange højere end steady state-værdier skønnet ud fra koncentrationsmåling efter en

enkelt dosis. Dette tyder på, at farmakokinetikken af letrozol ikke er helt lineær ved

administration af 2 mg dagligt. Eftersom steady state-koncentrationen opretholdes over tid,

kan man konkludere, at der ikke sker vedvarende akkumulering af letrozol.

Særlige populationer

Ældre

Alder havde ingen indflydelse på letrozols farmakokinetik.

45949_spc.doc

Side 16 af 18

Nedsat nyrefunktion

I et studie med 19 frivillige med varierende grader af nyrefunktion (24-timers

kreatininclearance 9-116 ml/min) fandtes ingen påvirkning af letrozols farmakokinetik

efter administration af 2,5 mg som enkeltdosis.

Nedsat leverfunktion

I et tilsvarende studie, hvori personer med varierende grader af leverfunktion indgik, var

AUC hos frivillige med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B) 37% højere end hos

personer med normal leverfunktion, men var dog stadig inden for det interval, der sås hos

personer uden nedsat leverfunktion. I en studie, som sammenlignede letrozols

farmakokinetik efter en enkelt oral dosis hos otte mandlige forsøgspersoner med

levercirrose og alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) og otte raske frivillige, steg

AUC og t

med henholdsvis 95% og 187%. Letrozol bør derfor gives med forsigtighed til

patienter med svært nedsat leverfunktion og under opvejning af risici og fordele for den

enkelte patient.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I forskellige prækliniske sikkerhedsstudier udført på standard-dyrearter fandtes ikke

evidens for toksicitet, hverken systemisk eller på målorganer.

Letrozol viste lav grad af akut toksicitet hos gnavere, der blev eksponeret for op til 2.000

mg/kg. Hos hunde viste letrozol tegn på moderat toksicitet ved 100 mg/kg.

I toksicitetsstudier med gentagne doser til rotter og hunde i indtil 12 måneder kan de fleste

observerede fund henføres til letrozols farmakologiske virkning. Dosisniveauet uden

bivirkninger var 0,3 mg/kg hos begge arter.

Hverken in vitro eller in vivo studier af letrozols mutagenicitet tydede på genotoksicitet.

I et 104 uger karcinogenicitetsstudie på rotter blev der ikke observeret

behandlingsrelaterede tumorer hos hanrotter. Hos hunrotter fandtes reduceret incidens af

benigne og maligne mammatumorer ved alle doser letrozol.

Letrozol var embryotoksisk og føtotoksisk hos gravide rotter og kaniner efter oral

administration af klinisk relevante doser. Hos rotter, der havde levende fostre, sås en øget

incidens af føtale misdannelser, inklusive hvælvet hoved og cervical/centrum vertebral

fusion. En øget incidens af føtale misdannelser blev ikke set hos kaniner. Det vides ikke,

om det indirekte skyldes de farmakologiske egenskaber (hæmning af østrogensyntesen)

eller direkte skyldes lægemidlets effekt (se pkt. 4.3 og 4.6).

Prækliniske observationer var begrænset til dem, der er associeret med den kendte

farmakologiske virkning. Hvilket er den eneste problemstilling vedrørende sikkerheden

ved human anvendelse, som kan uddrages fra dyrestudierne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletterne indeholder:

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

45949_spc.doc

Side 17 af 18

Majsstivelse

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat (E572)

Silica, kolloid vandfri (E551)

Tabletovertræk:

Hypromellose (E464)

Talcum (E553b)

Macrogol 8000

Titandioxid (E171)

Jernoxid, gul (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-/PE-/PVDC-/aluminiumsblisterpakninger.

Pakningsstørrelser:

10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120 tabletter i blisterpakninger samt

10 blisterpakninger med hver 10 tabletter: Æske med 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45949

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. oktober 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. januar 2018

45949_spc.doc

Side 18 af 18

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-10-2018

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6811 of Mon, 15 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety