Lercastad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lercastad 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lercastad 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44359
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

De begynder at tage medicinen.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

mere, De vil vide.

– Lægen har ordineret Lercastad til Dem per-

sonligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som

De har.

– Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirk-

ning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage

Lercastad

3. Sådan skal De tage Lercastad

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lercastad er en selektiv calciumkanal blokker,

der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

dihydropyridiner.

Selektive

calciumkanal

blokkere nedsætter forhøjet blodtryk. De vir-

ker ved at afslappe og derved udvide blod-

karrene.

Lercastad anvendes til:

– behandling af let til moderat forhøjet blod-

tryk (essentiel hypertension).

Lægen kan have foreskrevet anden anven-

delse eller dosering end angivet i denne infor-

mation. Følg altid lægens anvisning og oplys-

ningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BE

-

GYNDER AT TAGE LERCASTAD

Tag ikke Lercastad

– hvis De er overfølsom over for lercanidipin-

hydrochlorid eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer

Lercastad

punkt

”Yderligere

oplysninger”

slutningen

indlægs sedlen).

– hvis De har haft en allergisk reaktion over

lægemidler,

ligner

Lercastad

amlodipin,

nicardipin,

felodipin,

isradipin,

nifedipin eller lacidipin).

– hvis De er gravid eller ammer, eller hvis

måske

blive

gravid

punkt

”Gravi

ditet og amning”).

– hvis De lider af visse hjertesygdomme:

앩 ubehandlet hjertesvigt

앩 karforsnævringer ved hjertet

앩 ustabil

angina

(brystsmerter

hvile

eller som gradvis forværres)

앩 har haft et hjertetilfælde i løbet af den

sidste måned

– hvis De har store lever- eller nyreproblemer

– hvis De tager lægemidler/føde, som kan

påvirke virkningen og/eller bivirkningerne af

Lercastad, så som:

앩 antisvampemiddel

ketoconazol

eller

itraconazol)

앩 makrolidantibiotika (fx erythromycin eller

troleandomycin)

앩 antivirusmidler (fx ritonavir til behandling

af AIDS)

앩 ciclosporin (anvendes efter transplanta-

tion for at forhindre afstødning)

앩 grapefrugt eller grapefrugtjuice

Vær ekstra forsigtig med at tage Lercastad

Tal med lægen hvis De har eller tidligere har

haft symptomer eller sygdomme; især hvis De

har haft noget af følgende:

– Syg sinus syndrom, (en hjertesygdom, der

kan få hjertet til at slå for hurtigt eller for

langsomt), hvis dette ikke behandlet ved

indsættelse af en pace-maker.

– Nedsat

funktion

venstre

ventrikel

hjertesygdom hvor et af kamrene i hjertet

ikke fyldes eller pumper normalt)

– Iskæmisk hjertesygdom (hvor blodtilførslen

til hjertet ikke er tilstrækkelig)

– Eksisterende angina pectoris (brystsmerter)

– Let til moderat nyrer- eller leverproblemer

Hvis De har eller tidligere har haft nogen af

disse sygdomme, skal De tale med lægen

inden De anvender Lercastad.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis De bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept.

Tag

ikke Lercastad

sammen

anden

medicin,

hæmmer

nedbrydningen,

derfor

influere

virkningen

og/eller

bivirkningerne af Lercastad. Lægen ved hvil-

ken medicin, det drejer sig om. Det drejer sig

f.eks. om:

– ciclosporin (anvendes efter transplantation

for at forhindre afstødning)

– ketoconazol eller itraconazol (medicin mod

svampeinfektioner)

– ritonavir (til behandling af AIDS)

– erythromycin eller troleandomycin (antibio-

tika)

Visse andre lægemidler, der omdannes (akti-

veres

eller

ændres)

CYP3A4,

eller

fremmer dette enzym, kan påvirke mængden

af lercanidipin i blodet. Derfor skal De tale

med lægen hvis De anvender anden medicin.

Virkningen af lercanidipin øges af:

– midazolam (beroligende middel)

– terfenadin,

astemizol

(antihistamin

høfeber og andre allergiske lidelser)

– amiodaron,

quinidin

(mod

uregelmæssig

hjerterytme)

– cimetidin (mod mavesår) når det gives i høje

doser (over 800 mg/dag)

Virkningen af lercanidipin nedsættes af:

– phenytoin, carbamazepin (til behandling af

epilepsi)

– rifampicin (antibiotika)

– beta-blokkere (lægemidler til behandling af

forhøjet blodtryk og hjertesygdom, f.eks.

metoprolol)

Lercanidipin øger virkningern af:

– digoxin (til behandling af hjertesygdom)

– simvastatin (kolesterolsænkende middel)

Brug af Lercastad sammen med mad og

drikke

Tag altid Lercastad tabletter mindst 15 minut-

ter før et måltid (morgenmad).

Alkohol kan øge virkningen og bivirkningerne

af lercanidipin. De bør derfor ikke drikke alko-

hol under behandlingen.

Grapefrugtjuice kan øge koncentrationen af

lercanidipin i blodet. De må ikke spise grape-

frugt eller drikke grapefrugtjuice så længe De

anvender Lercastad.

Graviditet og amning

Graviditet

De må ikke anvende Lercastad hvis De er

gravid. Hvis De ønsker at blive gravid, eller

tror De måske er gravid, bør De tale med

lægen. Deres behandling skal ændres.

Amning

De må ikke tage Lercastad hvis De ammer.

Lercanidipin passerer over i brystmælken, og

derved

Deres

baby.

Hvis

nødven

digt

fortsætte

behandlingen

Lercastad, skal De stoppe med at amme.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før

De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipin kan forårsage svimmelhed, svag-

hed, træthed og søvnighed. Hvis De oplever

disse virkninger, bør De ikke køre bil eller

betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Lercastad

Dette lægemiddel indeholder lactose (mælke-

sukker). Hvis Deres læge har fortalt Dem, at

De ikke tåler visse sukkerarter, skal De kon-

takte lægen, før De tager denne medicin.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE LERCA

-

STAD

altid

Lercastad

nøjagtigt

efter

lægens

anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Lercastad tabletter eller halve tabletter skal

synkes hele med et glas vand helst om mor-

genen mindst 15 minutter før morgenmaden.

Lercastad

filmovertrukne

tabletter:

Tabletterne kan deles i 2 lige store stykker.

overskydende

halve

tablet

opbevares

beskyttet mod lys, for eksempel ved putte

den halve tablet tilbage i blisteret, trække

blister

folien over tabletten og opbevare bliste-

ren i kartonen. Den halve tablet anvendes som

næste dosis.

Dosering

Voksne:

anbefalede

dosis

gang

dagligt. Lægen kan anbefale at øge dosis til

20 mg dagligt, hvis nødvendigt.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lercastad 10 mg og 20 mg

filmovertrukne tabletter

lercanidipinhydrochlorid

G520103-2

Colour: BLACK

9241470 FTA GI 148x420 DK(2)_1 26.07.11 10:29 Seite 1

Ældre:

Som regel er det ikke nødvendigt at justere

dosis til ældre patienter.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion:

Ved let til moderat nedsat nyre- eller lever-

funktion er den sædvanlige startdosis 10 mg

1 gang dagligt. Lægen vil øge dosis forsigtigt.

Hvis De har alvorligt nedsat nyre- eller lever-

funktion, må De ikke anvende Lercastad.

Børn:

Lercastad anvendes ikke til børn under 18 år

grund

utilstrækkelig

information

sikkerhed og virkning.

Hvis De har taget for meget Lercastad

Kontakt

lægen,

skadestuen

eller

apoteket,

hvis De har taget mere af Lercastad, end der

står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

En overdosering kan forårsage et stort fald i

blodtrykket (hypotension), en hurtig eller lang-

hjerterytme,

bevidstløshed

andre

alvorlige symptomer. Øvrige symptomer listet

under punkt 4 ”Bivirkninger” kan blive for

stærket ved en overdosis.

Hvis De har glemt at tage Lercastad

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstat-

ning for den glemte tablet. Den næste dosis

tages til sædvanlig tid.

Hvis De holder op med at tage Lercastad

De må ikke stoppe behandlingen med Lerca

stad uden først at tale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Lercastad kan som al anden medicin give

bivirkninger,

ikke

alle

får

bivirkninger.

Indde lingen af bivirkningerne er baseret på

følgende frekvenser:

Meget

almindelige:

forekommer

mere

end 1 ud af 10 brugere

Almindelige:

forekommer hos 1 til 10 ud af

100 brugere

Ikke almindelige:

forekommer hos 1 til 10 ud

af 1.000 brugere

Sjælden: forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000

brugere

Meget sjælden:

forekommer hos mindre end

1 ud af 10.000 brugere

Ikke kendt:

frekvensen kan ikke estimeres ud

fra tilgængelige data.

Følgende

bivirkninger

forbundet

Lercastad:

Ikke almindelige:

– hurtig hjerterytme (takykardi)

– hjertebanken

– perifert ødem (ophobning af væske, især i

benene)

– hovedpine

– svimmelhed

– rødmen (især i ansigtet)

Sjælden:

– angina pectoris (brystsmerter)

– nogle lægemidler, der ligner Lercastad kan

forårsage smerter foran på brystet

– søvnighed (somnolens)

– kvalme

– fordøjelsesbesvær

– diarre

– mavesmerter

– opkastning

– forøget urinmængde

– hududslæt

– muskelsmerter

– svaghedsfølelse

– træthed

Meget sjælden:

– hvis De allerede lider af angina pectoris,

symptomerne

opstå

hyppigere,

vare

længere tid eller blive forværret

– isolerede tilfælde af blodprop i hjertet kan

opstå

– besvimelse

– øgede leverenzymer (dette forsvinder som

regel, når behandlingen stoppes)

– forstørrelse af tandkødet

– hyppigere vandladninger

– hypotension (for lavt blodtryk)

– brystsmerter

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirk-

ning er generende eller bliver værre eller De

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen,

viden

bivirk

ninger kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirk-

ninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lercastad efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage for at beskytte

mod lys.

Halve tabletter bør opbevares beskyttet mod

lys.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lercastad indeholder:

Det aktive stof er: lercaindipin.

Lercastad 10 mg filmovertrukne tabletter:

1 tablet indeholder 10 mg lercanidipinhydro-

chlorid

lercanidipinhydrochlorid

hemi -

hydrat.

Lercastad 20 mg filmovertrukne tabletter:

1 tablet indeholder 20 mg lercanidipinhydro-

chlorid

lercanidipinhydrochlorid

hemi -

hydrat.

De øvrige indholdsstoffer:

Tablet kerne: Lactosemonohydrat, pregelati-

neret

majsstivelse,

croscarmellosenatrium,

hypromellose, silica, kolloid vandfri, magne

siumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 8000,

titandioxid (E 171), talcum.

Lercastad 10 mg indeholder også gul jernoxid

(E172).

Lercastad 20 mg indeholder også rød jernoxid

(E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Lercastad 10 mg: Gule, runde, bikonvekse

film

overtrukne tabletter med delekærv.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles,

så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne

dosere to halve tabletter.

Lercastad 20 mg: Lyserøde, runde, bikon-

vekse filmovertrukne tabletter med delekærv.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

Lercastad findes i pakninger indeholdende:

10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 126 eller

tabletter

hvide

aluminium/PVC/PVdC

blister

pakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18, 61118 Bad Vilbel,

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs med-

lemslande under følgende navne:

Lercanidipin STADA 10 mg/20 mg

Filmtabletten

Lercanidipine EG 10 mg/20 mg

filmomhulde tabletten

ARETA 10 mg/20 mg

Lercanidipin-HCl STADA 10 mg/20 mg

Filmtabletten

Lercastad

Lercanidipino STADA 10 mg/20 mg

comprimidos recubiertos con pelicula

Lercanidipine Clonmel 10 mg/20 mg

Film-coated Tablets

LERCANIDIPINA EG – 10 mg/20 mg

compresse rivestite con film

Lercanidipine EG 10 mg/20 mg

comprimés pelliculés

Lercanidipine HCl CF 10 mg/20 mg,

filmomhulde tabletten

Lercanidipina Ciclum

Lercanidipin• STADA-HEMOFARM

10 mg/20 mg comprimate filmate

Denne indlægsseddel blev senest revideret

juli 2011.

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

1324882

9241470

1107

9241470 FTA GI 148x420 DK(2)_1 26.07.11 10:29 Seite 2