Lentagran 45 WP

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lentagran 45 WP Vanddispergerbart pulver
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 450 g/kg pyridat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lentagran 45 WP Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

UKRUDTSMIDDEL

17_10010301_47

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i hovedkål,

rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål

(kålrabi), majroer, kålroer og

andre foderkål, grønkål og andre

bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg,

forårsløg, hvidløg og etablerede

asparges.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

INDHOLD:

Ukrudtsmiddel nr. 632-1

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-

middelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Pyridat 450 g/kg (45 % w/w)

Midlet er et vanddispergerbart

pulver i vandopløselig pose.

Holdbar i mindst 2 år efter

produktionsdatoen som

sammen med batchnummer

fi ndes stemplet på emballagen.

= Reg. varemærke fra

Belchim Crop Protection.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Technologielaan 7

B-1840 Londerzeel

Belgien

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager organskader (H370).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke pulver (P260).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål,

glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre,

kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i broccoli, blomkål, rosenkål, grønkål, hovedkål, kålrabi, majroe og kålroe ikke anvendes senere end 42 dage før

høst.

Må i løg, skalotteløg og hvidløg ikke anvendes senere end 56 dage før høst.

Må i forårsløg og porre ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i asparges kun anvendes under bladene efter høst eller før fremspiring.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

(SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoff er.

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge (P308+P311). Hvis der er brug for

lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. Kontakt læge.

INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge ved

ildebefi ndende.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt læge.

17_10010301_47.indd

17_10010301_47.indd 1

29/11/2017

7:42:58

29/11/2017

7:42:58

BRUGSANVISNING

Lentagran 45 WP anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål som hvidkål, rødkål, savoykål og spidskål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål, majroer,

kålroer og andre foderkål, turnips, grønkål og andre bladkål, porre, hvidløg, kepaløg, skalotteløg og forårsløg samt etablerede asparges.

Virkning

Lentagran 45 WP er et kontaktvirkende bladmiddel mod tokimbladet ukrudt. Det anvendes på et tidligt stadium, inden ukrudtet har udviklet mange

løvblade. Der er ingen langtidsvirkende ukrudtseff ekt. Under visse vækstforhold som bevirker dårlig vækst af afgrøden og tyndt vokslag, kan Lentagran

45 WP give svideskader langs bladkanterne. Skaden er forbigående og påvirker ikke udbyttet.

Lentagran 45 WP anvendes fortrinsvis mod ukrudt som har overlevet et tidligere anvendt jordvirkende ukrudtsmiddel. Eventuelt kan doseringen af et

sådant middel reduceres, hvis behandling med Lentagran 45 WP er planlagt.

Virkningen ses, ved at ukrudtet visner efter 5-10 dage. Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på nyfremspiret ukrudt i god vækst. De ukrudtsarter

som Lentagran 45 WP har god virkning mod, bliver normalt bekæmpet med et godt resultat frem til 2-4 løvbladsstadiet. Ved dårlige sprøjteforhold,

specielt forsommertørke, kan eff ekten på visse ukrudtsarter være svingende.

Virkningsspektrum

Lentagran 45 WP kan anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt:

Eff ekten er fuldt dokumenteret på følgende ukrudtsarter: Sort natskygge, burresnerre og hvidmelet gåsefod (”mælde”), men nedenstående eff ektpro-

fi l er dannet ud fra forsøg og praktiske erfaringer gennem mange år:

God virkning

(80-100 %)

Agergåseurt, amarant, bingelurt, brandbæger, burresnerre, fuglegræs,

hyrdetaske, kamille, kortstråle, liden nælde, ”mælde”, sort natskygge,

svinemælde, svinemælk, tvetand

Rimelig virkning

(50-79 %)

Bleg pileurt, ferskenpileurt, snerlepileurt, gyldenlak-hjørneklap, gul

sennep, pengeurt, stedmoder, storkenæb, ærenpris

Svag virkning

Raps, vejpileurt

Virkningsspektrum

Kultur

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Kålarter

(hovedkål, rosenkål, broc-

coli, blomkål, kålroer og andre

foderkål samt grønkål og andre

bladkål)

1-2 kg

2-4 uger efter såning eller plant-

ning, når kålen har 4-6 blade.

Plantede kål skal være rodfæst-

ede. Eventuelt kan doseringen

splittes, med den opfølgende

behandling 1-2 uger efter 1.

behandling.

Maksimalt 2 behandlinger med i

alt 2 kg/ha. Sidste behandling når

afgrøden har 6 blade.

For broccoli og blomkål må

doseringen maksimalt være 1 kg

pr. behandling.

Behandlingsfrist 42 dage

Glaskål, majroe og turnips

1,0 kg

2-4 uger efter såning eller

plantning, når kålen har 4-6

blade. Plantede kål skal være

rodfæstede.

Maksimalt 1 behandling med i alt

1 kg/ha.

Behandlingsfrist 42 dage

Porrer og hvidløg

1-2 kg

Efter plantning når 3. blad er

større end 3 cm, Planterne skal

være rodfæstede og have dannet

vokslag. Eventuelt kan doserin-

gen splittes, med den opfølgende

behandling 1-2 uger efter 1.

behandling.

Maksimalt 2 behandlinger med i

alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist 28 dage i porrer

og 56 dage i hvidløg

Kepaløg, skalotteløg og forårsløg

0,5-1 kg

Efter såning eller plantning.

Kepaløg og skalotteløg skal have

mindst 1 blad men maksimalt 4

blade. Forårsløg skal have mindst

3 blivende blade (3. blad >3 cm).

Kulturplanterne skal være rod-

fæstede og have dannet vokslag.

Behandling kan gentages efter

1-2 uger.

Maksimalt 3 behandlinger i

kepaløg og skalotteløg og 2

behandlinger i forårsløg med i

alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist: 28 dage i

forårsløg – ellers 56 dage.

Asparges

2,0 kg

A) Under bladene efter høst.

B) Før fremspiring.

Selektiv i både hvide og grønne

varianter.

Maksimalt 2 behandlinger med i

alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist følger af anven-

delsestidspunkt

Klimatiske forhold

Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på tørre planter i god vækst. Dagtemperaturen skal være over 8 °C. Sprøjt tidligt på dagen, så der bliver fl est

mulige soltimer efter behandlingen. For at sikre at kulturplanterne er beskyttet af vokslag, bør behandling først foretages efter et par dage med højt,

solrigt vejr. Risikoen for svidningsskader er størst efter en kold, fugtig periode og når nattemperaturen er under 2 °C. Tørre og blæsende vejrforhold

kan forsinke eller nedsætte eff ekten. Nedbør 1-2 timer efter behandling har minimal indfl ydelse på eff ekten.

Sprøjteteknik

Lentagran 45 WP er et kontaktmiddel. Derfor er det vigtigt at opnå en god dækning. Undgå overlapning.

Der kan f.eks. anvendes 200-400 l vand pr. ha ved at anvende en dyse ISO 04 og et tryk på 2-3 bar. Ved risiko for vinddrift anvendes en teknik, der

giver større dråber. Brug f.eks. en Lowdrift dyse og 200-400 l vand pr. ha. Størst vandmængde anvendes på stort ukrudt og hvor kulturplanterne har

stor bladmasse.

For at sikre mod afdrift til bederoer, spinat og andre kulturplanter fra salturtfamilien skal der holdes en afstand på 5 m, eller der skal anvendes dyser

som mindsker afdriften med mindst 75 %.

Blandinger og afstand til andre sprøjtninger

Lentagran 45 WP anbefales ikke blandet med andre produkter, der kan skade vokslaget. Må ikke blandes med næringsstoff er.

Hvis der forudgående er anvendt et produkt som påvirker vokslaget, anbefales sprøjtning med Lentagran 45 WP udsat i 14 dage.

Resistens

Lentagran 45 WP til hører gruppen phenyl-pyridaziner (HRAC gruppe 3C) og hæmmer fotosyntesen. Virkningsmekanismen er den samme som for

bentazon, ioxynil og bromoxynil, så ved anvendelse af denne gruppe midler i sædskiftet skal der drages omsorg for, at der ikke sker ensidigt brug af

midlerne.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.

Tilberedning af sprøjtevæske

Af hensyn til opløseligheden af de vandopløselige poser skal Lentagran 45 WP opbevares ved stuetemperatur (18-20 °C) i mindst et døgn før anven-

delsen.

Fyld tanken halvt med rent vand og start omrøring.

Tilsæt de vandopløselige poser direkte i fyldeudstyret.

Fyld tanken med den resterende vandmængde

Start sprøjtning når de vandopløselige poser er helt opløst (5-10 minutter afhængig af vandtemperatur).

En eventuel blandingspartner må først tilsættes efter fuldstændig opløsning af de vandopløselige poser.

Vandtemperaturen bør være over 10 °C, så poserne kan opløses hurtigt.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 906 af 24. juni 2016 eller eventuel

senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder. Følg normal anvisning

for rengøring af sprøjteudstyr før og efter sprøjtning.

Bortskaff else af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaff es i overensstemmelse med kommunale regler for aff aldshåndtering (P501): Rester skal afl everes til den kommunale

aff aldsordning for farligt aff ald.

Tomme beholdere kan bortskaff es med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit. Opbevaringstemperatur maksimalt 22 °C.

17_10010301_47

17_10010301_47.indd 2

17_10010301_47.indd 2

29/11/2017 7:43:11

29/11/2017 7:43:11

9-10-2018

La FDA aprueba el uso ampliado de Gardasil 9 para incluir a personas de 27 a 45 años de edad

La FDA aprueba el uso ampliado de Gardasil 9 para incluir a personas de 27 a 45 años de edad

La FDA aprueba el uso ampliado de Gardasil 9 para incluir a personas de 27 a 45 años de edad

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2018

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

7-8-2018

Inovelon (Eisai Limited)

Inovelon (Eisai Limited)

Inovelon (Active substance: Rufinamide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5424 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/660/II/45

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Vyndaqel (Pfizer Europe MA EEIG)

Vyndaqel (Pfizer Europe MA EEIG)

Vyndaqel (Active substance: tafamidis) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5427 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2294/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Onglyza (AstraZeneca AB)

Onglyza (AstraZeneca AB)

Onglyza (Active substance: saxagliptin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5387 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1039/WS/1289/45

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Eylea (Bayer AG)

Eylea (Bayer AG)

Eylea (Active substance: aflibercept) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5222 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2392/II/45

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3763 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4042/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (Active substance: ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3766 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3839/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Active substance: Everolimus) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3624 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2311/X/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3003 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3820/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2999 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1210/T/45

Europe -DG Health and Food Safety