Lentagran 45 WP

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lentagran 45 WP Vanddispergerbart pulver
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 450 g/kg pyridat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lentagran 45 WP Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 632-1
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel. Må kun

anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i hovedkål, rosenkål, broccoli,

blomkål, glaskål (kålrabi),

majroer, kålroer og andre

foderkål, grønkål og andre

bladkål, porre, kepaløg,

skalotteløg, forårsløg, hvidløg og

etablerede asparges.

Ukrudtsmiddel nr. 632-1

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-

middelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Pyridat 450 g/kg (45 % w/w)

3,9 % af blandingen består af en

eller fl ere bestanddele af ukendt

akut inhalations- toksicitet.

Midlet er et vanddispergerbart

pulver i vandopløselig pose.

Holdbar i mindst 2 år efter

produktions-datoen som sammen

med batchnummer fi ndes stemplet

på emballagen.

= Reg. varemærke fra

Belchim Crop Protection.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection

N.V./S.A.

Technologielaan 7

B-1840 Londerzeel

Belgien

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

17_10010301_XY

INDHOLD:

1

kg

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Farlig ved indånding (H332).

Forårsager organskader (H370).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

(H410).

Indånd ikke pulver (P260).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt

(P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer,

kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede

asparges.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i broccoli, blomkål, rosenkål, grønkål, hovedkål, kålrabi, majroe og kålroe ikke anvendes senere

end 42 dage før høst.

Må i løg, skalotteløg og hvidløg ikke anvendes senere end 56 dage før høst.

Må i forårsløg og porre ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i asparges kun anvendes under bladene efter høst eller før fremspiring.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Arbejde i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål,

grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges på

friland må først fi nde sted 2 dage efter sprøjtning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge (P308+P311). Hvis der

er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. Kontakt læge.

INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge

ved ildebefi ndende.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en

GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

17_10010301_XY.indd 1

17_10010301_XY.indd 1

13/06/2017 10:24:43

13/06/2017 10:24:43

BRUGSANVISNING

Lentagran WP anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål som hvidkål, rødkål, savoykål og spidskål, rosenkål, broccoli, blomkål,

glaskål, majroer, kålroer og andre foderkål, turnips, grønkål og andre bladkål, porre, hvidløg, kepaløg, skalotteløg og forårsløg samt

etablerede asparges.

Virkning

Lentagran WP er et kontaktvirkende bladmiddel mod tokimbladet ukrudt. Det anvendes på et tidligt stadium, inden ukrudtet har

udviklet mange løvblade. Der er ingen langtidsvirkende ukrudtseffekt. Under visse vækstforhold som bevirker dårlig vækst af af-

grøden og tyndt vokslag, kan Lentagran WP give svideskader langs bladkanterne. Skaden er forbigående og påvirker ikke udbyttet.

Lentagran WP anvendes fortrinsvis mod ukrudt som har overlevet et tidligere anvendt jordvirkende ukrudtsmiddel. Eventuelt kan

doseringen af et sådant middel reduceres, hvis behandling med Lentagran er planlagt.

Virkningen ses, ved at ukrudtet visner efter 5-10 dage. Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på nyfremspiret ukrudt i god vækst.

De ukrudtsarter som Lentagran har god virkning mod, bliver normalt bekæmpet med et godt resultat frem til 2-4 løvbladsstadiet. Ved

dårlige sprøjteforhold, specielt forsommertørke, kan effekten på visse ukrudtsarter være svingende.

Virkningsspektrum

Lentagran WP kan anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt:

Effekten er fuldt dokumenteret på følgende ukrudtsarter: Sort natskygge, burresnerre og hvidmelet gåsefod (”mælde”), men neden-

stående effektprofi l er dannet ud fra forsøg og praktiske erfaringer gennem mange år:

God virkning

(80-100 %)

Agergåseurt, amarant, bingelurt, brandbæger, burresnerre,

fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kortstråle, liden nælde,

”mælde”, sort natskygge, svinemælde, svinemælk, tvetand

Rimelig virkning

(50-79 %)

Bleg pileurt, ferskenpileurt, snerlepileurt, gyldenlak-

hjørneklap, gul sennep, pengeurt, stedmoder, storkenæb,

ærenpris

Svag virkning

Raps, vejpileurt

Virkningsspektrum

Kultur

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Kålarter

(hovedkål, rosenkål, broccoli,

blomkål, kålroer og andre

foderkål samt grønkål og

andre bladkål)

1-2 kg

2-4 uger efter såning eller

plantning, når kålen har 4-6

blade. Plantede kål skal være

rodfæstede. Eventuelt kan

doseringen splittes, med den

opfølgende behandling 1-2

uger efter 1. behandling.

Maksimalt 2 behandlinger

med i alt 2 kg/ha. Sidste

behandling når afgrøden har

6 blade.

For broccoli og blomkål må

doseringen maksimalt være 1

kg pr. behandling.

Behandlingsfrist 42 dage

Glaskål, majroe og turnips

1,0 kg

2-4 uger efter såning eller

plantning, når kålen har 4-6

blade. Plantede kål skal være

rodfæstede.

Maksimalt 1 behandling med i

alt 1 kg/ha.

Behandlingsfrist 42 dage

Porrer og hvidløg

1-2 kg

Efter plantning når 3. blad er

større end 3 cm, Planterne

skal være rodfæstede og have

dannet vokslag. Eventuelt kan

doseringen splittes, med den

opfølgende behandling 1-2

uger efter 1. behandling.

Maksimalt 2 behandlinger

med i alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist 28 dage i

porrer og 56 dage i hvidløg

Kepaløg, skalotteløg og

forårsløg

0,5-1 kg

Efter såning eller plantning.

Kepaløg og skalotteløg skal

have mindst 1 blad men mak-

simalt 4 blade. Forårsløg skal

have mindst 3 blivende blade

(3. blad >3 cm). Kulturplan-

terne skal være rodfæstede

og have dannet vokslag.

Behandling kan gentages

efter 1-2 uger.

Maksimalt 3 behandlinger i

kepaløg og skalotteløg og 2

behandlinger i forårsløg med i

alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist: 28 dage i

forårsløg – ellers 56 dage.

Asparges

2,0 kg

A) Under bladene efter høst.

B) Før fremspiring.

Selektiv i både hvide og

grønne varianter.

Maksimalt 2 behandlinger

med i alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist følger af

anvendelsestidspunkt

Klimatiske forhold

Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på tørre planter i god vækst. Dagtemperaturen skal være over 8 °C. Sprøjt tidligt på

dagen, så der bliver fl est mulige soltimer efter behandlingen. For at sikre at kulturplanterne er beskyttet af vokslag, bør behandling

først foretages efter et par dage med højt, solrigt vejr. Risikoen for svidningsskader er størst efter en kold, fugtig periode og når nat-

temperaturen er under 2 °C. Tørre og blæsende vejrforhold kan forsinke eller nedsætte effekten. Nedbør 1-2 timer efter behandling

har minimal indfl ydelse på effekten.

Sprøjteteknik

Lentagran WP er et kontaktmiddel. Derfor er det vigtigt at opnå en god dækning. Undgå overlapning.

Der kan f.eks. anvendes 200-400 l vand pr. ha ved at anvende en dyse ISO 04 og et tryk på 2-3 bar. Ved risiko for vinddrift anvendes

en teknik, der giver større dråber. Brug f.eks. en Lowdrift dyse og 200-400 l vand pr. ha. Størst vandmængde anvendes på stort

ukrudt og hvor kulturplanterne har stor bladmasse.

For at sikre mod afdrift til bederoer, spinat og andre kulturplanter fra salturtfamilien skal der holdes en afstand på 5 m, eller der skal

anvendes dyser som mindsker afdriften med mindst 75 %.

Blandinger og afstand til andre sprøjtninger

Lentagran WP anbefales ikke blandet med andre produkter, der kan skade vokslaget. Må ikke blandes med næringsstoffer.

Hvis der forudgående er anvendt et produkt som påvirker vokslaget, anbefales sprøjtning med Lentagran WP udsat i 14 dage.

Resistens

Lentagran WP til hører gruppen phenyl-pyridaziner (HRAC gruppe 3C) og hæmmer fotosyntesen. Virkningsmekanismen er den

samme som for bentazon, ioxynil og bromoxynil, så ved anvendelse af denne gruppe midler i sædskiftet skal der drages omsorg for,

at der ikke sker ensidigt brug af midlerne.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.

Tilberedning af sprøjtevæske

Af hensyn til opløseligheden af de vandopløselige poser skal Lentagran WP opbevares ved stuetemperatur (18-20 °C) i mindst et

døgn før anvendelsen.

Fyld tanken halvt med rent vand og start omrøring.

Tilsæt de vandopløselige poser direkte i fyldeudstyret.

Fyld tanken med den resterende vandmængde

Start sprøjtning når de vandopløselige poser er helt opløst (5-10 minutter afhængig af vandtemperatur).

En eventuel blandingspartner må først tilsættes efter fuldstændig opløsning af de vandopløselige poser.

Vandtemperaturen bør være over 10 °C, så poserne kan opløses hurtigt.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den

behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse

906 af 24. juni 2016 eller eventuel senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder. Følg

normal anvisning for rengøring af sprøjteudstyr før og efter sprøjtning.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afl everes til

den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit. Opbevaringstemperatur maksimalt 22 °C.

17_10010301_XY.indd 2

17_10010301_XY.indd 2

13/06/2017 10:24:54

13/06/2017 10:24:54

26-6-2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

11-6-2018

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3763 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4042/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (Active substance: ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3766 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3839/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Active substance: Everolimus) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3624 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2311/X/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3003 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3820/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2999 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1210/T/45

Europe -DG Health and Food Safety