Lentagran 45 WP

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lentagran 45 WP Vanddispergerbart pulver
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 450 g/kg pyridat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lentagran 45 WP Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 632-1
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel. Må kun

anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i hovedkål, rosenkål, broccoli,

blomkål, glaskål (kålrabi),

majroer, kålroer og andre

foderkål, grønkål og andre

bladkål, porre, kepaløg,

skalotteløg, forårsløg, hvidløg og

etablerede asparges.

Ukrudtsmiddel nr. 632-1

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-

middelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Pyridat 450 g/kg (45 % w/w)

3,9 % af blandingen består af en

eller fl ere bestanddele af ukendt

akut inhalations- toksicitet.

Midlet er et vanddispergerbart

pulver i vandopløselig pose.

Holdbar i mindst 2 år efter

produktions-datoen som sammen

med batchnummer fi ndes stemplet

på emballagen.

= Reg. varemærke fra

Belchim Crop Protection.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection

N.V./S.A.

Technologielaan 7

B-1840 Londerzeel

Belgien

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

17_10010301_XY

INDHOLD:

1

kg

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Farlig ved indånding (H332).

Forårsager organskader (H370).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

(H410).

Indånd ikke pulver (P260).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt

(P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer,

kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede

asparges.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i broccoli, blomkål, rosenkål, grønkål, hovedkål, kålrabi, majroe og kålroe ikke anvendes senere

end 42 dage før høst.

Må i løg, skalotteløg og hvidløg ikke anvendes senere end 56 dage før høst.

Må i forårsløg og porre ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i asparges kun anvendes under bladene efter høst eller før fremspiring.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Arbejde i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål,

grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges på

friland må først fi nde sted 2 dage efter sprøjtning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge (P308+P311). Hvis der

er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. Kontakt læge.

INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge

ved ildebefi ndende.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en

GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

17_10010301_XY.indd 1

17_10010301_XY.indd 1

13/06/2017 10:24:43

13/06/2017 10:24:43

BRUGSANVISNING

Lentagran WP anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål som hvidkål, rødkål, savoykål og spidskål, rosenkål, broccoli, blomkål,

glaskål, majroer, kålroer og andre foderkål, turnips, grønkål og andre bladkål, porre, hvidløg, kepaløg, skalotteløg og forårsløg samt

etablerede asparges.

Virkning

Lentagran WP er et kontaktvirkende bladmiddel mod tokimbladet ukrudt. Det anvendes på et tidligt stadium, inden ukrudtet har

udviklet mange løvblade. Der er ingen langtidsvirkende ukrudtseffekt. Under visse vækstforhold som bevirker dårlig vækst af af-

grøden og tyndt vokslag, kan Lentagran WP give svideskader langs bladkanterne. Skaden er forbigående og påvirker ikke udbyttet.

Lentagran WP anvendes fortrinsvis mod ukrudt som har overlevet et tidligere anvendt jordvirkende ukrudtsmiddel. Eventuelt kan

doseringen af et sådant middel reduceres, hvis behandling med Lentagran er planlagt.

Virkningen ses, ved at ukrudtet visner efter 5-10 dage. Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på nyfremspiret ukrudt i god vækst.

De ukrudtsarter som Lentagran har god virkning mod, bliver normalt bekæmpet med et godt resultat frem til 2-4 løvbladsstadiet. Ved

dårlige sprøjteforhold, specielt forsommertørke, kan effekten på visse ukrudtsarter være svingende.

Virkningsspektrum

Lentagran WP kan anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt:

Effekten er fuldt dokumenteret på følgende ukrudtsarter: Sort natskygge, burresnerre og hvidmelet gåsefod (”mælde”), men neden-

stående effektprofi l er dannet ud fra forsøg og praktiske erfaringer gennem mange år:

God virkning

(80-100 %)

Agergåseurt, amarant, bingelurt, brandbæger, burresnerre,

fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kortstråle, liden nælde,

”mælde”, sort natskygge, svinemælde, svinemælk, tvetand

Rimelig virkning

(50-79 %)

Bleg pileurt, ferskenpileurt, snerlepileurt, gyldenlak-

hjørneklap, gul sennep, pengeurt, stedmoder, storkenæb,

ærenpris

Svag virkning

Raps, vejpileurt

Virkningsspektrum

Kultur

Dosering pr. ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Kålarter

(hovedkål, rosenkål, broccoli,

blomkål, kålroer og andre

foderkål samt grønkål og

andre bladkål)

1-2 kg

2-4 uger efter såning eller

plantning, når kålen har 4-6

blade. Plantede kål skal være

rodfæstede. Eventuelt kan

doseringen splittes, med den

opfølgende behandling 1-2

uger efter 1. behandling.

Maksimalt 2 behandlinger

med i alt 2 kg/ha. Sidste

behandling når afgrøden har

6 blade.

For broccoli og blomkål må

doseringen maksimalt være 1

kg pr. behandling.

Behandlingsfrist 42 dage

Glaskål, majroe og turnips

1,0 kg

2-4 uger efter såning eller

plantning, når kålen har 4-6

blade. Plantede kål skal være

rodfæstede.

Maksimalt 1 behandling med i

alt 1 kg/ha.

Behandlingsfrist 42 dage

Porrer og hvidløg

1-2 kg

Efter plantning når 3. blad er

større end 3 cm, Planterne

skal være rodfæstede og have

dannet vokslag. Eventuelt kan

doseringen splittes, med den

opfølgende behandling 1-2

uger efter 1. behandling.

Maksimalt 2 behandlinger

med i alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist 28 dage i

porrer og 56 dage i hvidløg

Kepaløg, skalotteløg og

forårsløg

0,5-1 kg

Efter såning eller plantning.

Kepaløg og skalotteløg skal

have mindst 1 blad men mak-

simalt 4 blade. Forårsløg skal

have mindst 3 blivende blade

(3. blad >3 cm). Kulturplan-

terne skal være rodfæstede

og have dannet vokslag.

Behandling kan gentages

efter 1-2 uger.

Maksimalt 3 behandlinger i

kepaløg og skalotteløg og 2

behandlinger i forårsløg med i

alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist: 28 dage i

forårsløg – ellers 56 dage.

Asparges

2,0 kg

A) Under bladene efter høst.

B) Før fremspiring.

Selektiv i både hvide og

grønne varianter.

Maksimalt 2 behandlinger

med i alt 2 kg/ha.

Behandlingsfrist følger af

anvendelsestidspunkt

Klimatiske forhold

Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på tørre planter i god vækst. Dagtemperaturen skal være over 8 °C. Sprøjt tidligt på

dagen, så der bliver fl est mulige soltimer efter behandlingen. For at sikre at kulturplanterne er beskyttet af vokslag, bør behandling

først foretages efter et par dage med højt, solrigt vejr. Risikoen for svidningsskader er størst efter en kold, fugtig periode og når nat-

temperaturen er under 2 °C. Tørre og blæsende vejrforhold kan forsinke eller nedsætte effekten. Nedbør 1-2 timer efter behandling

har minimal indfl ydelse på effekten.

Sprøjteteknik

Lentagran WP er et kontaktmiddel. Derfor er det vigtigt at opnå en god dækning. Undgå overlapning.

Der kan f.eks. anvendes 200-400 l vand pr. ha ved at anvende en dyse ISO 04 og et tryk på 2-3 bar. Ved risiko for vinddrift anvendes

en teknik, der giver større dråber. Brug f.eks. en Lowdrift dyse og 200-400 l vand pr. ha. Størst vandmængde anvendes på stort

ukrudt og hvor kulturplanterne har stor bladmasse.

For at sikre mod afdrift til bederoer, spinat og andre kulturplanter fra salturtfamilien skal der holdes en afstand på 5 m, eller der skal

anvendes dyser som mindsker afdriften med mindst 75 %.

Blandinger og afstand til andre sprøjtninger

Lentagran WP anbefales ikke blandet med andre produkter, der kan skade vokslaget. Må ikke blandes med næringsstoffer.

Hvis der forudgående er anvendt et produkt som påvirker vokslaget, anbefales sprøjtning med Lentagran WP udsat i 14 dage.

Resistens

Lentagran WP til hører gruppen phenyl-pyridaziner (HRAC gruppe 3C) og hæmmer fotosyntesen. Virkningsmekanismen er den

samme som for bentazon, ioxynil og bromoxynil, så ved anvendelse af denne gruppe midler i sædskiftet skal der drages omsorg for,

at der ikke sker ensidigt brug af midlerne.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.

Tilberedning af sprøjtevæske

Af hensyn til opløseligheden af de vandopløselige poser skal Lentagran WP opbevares ved stuetemperatur (18-20 °C) i mindst et

døgn før anvendelsen.

Fyld tanken halvt med rent vand og start omrøring.

Tilsæt de vandopløselige poser direkte i fyldeudstyret.

Fyld tanken med den resterende vandmængde

Start sprøjtning når de vandopløselige poser er helt opløst (5-10 minutter afhængig af vandtemperatur).

En eventuel blandingspartner må først tilsættes efter fuldstændig opløsning af de vandopløselige poser.

Vandtemperaturen bør være over 10 °C, så poserne kan opløses hurtigt.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den

behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse

906 af 24. juni 2016 eller eventuel senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder. Følg

normal anvisning for rengøring af sprøjteudstyr før og efter sprøjtning.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afl everes til

den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit. Opbevaringstemperatur maksimalt 22 °C.

17_10010301_XY.indd 2

17_10010301_XY.indd 2

13/06/2017 10:24:54

13/06/2017 10:24:54

29-6-2017

 DKMAnet and other IT systems up and running again

DKMAnet and other IT systems up and running again

We have now solved yesterday’s IT problems, and DKMAnet and compassionate use permits are now available again. If you have any questions, please call us on +45 44 88 95 95. The IT issues were not related to the current cyber attack.

Danish Medicines Agency

28-6-2017

 Some of our IT systems are currently unavailable

Some of our IT systems are currently unavailable

We are currently having issues with some of our IT systems. Some functions on DKMAnet are temporarily unavailable. Notifications to Medicine Prices are not affected. Users may also experience problems with compassionate use permits as well as longer assessment times. We are working to solve the issues and will inform you when the systems are up and running again. If you have any questions, please call us on +45 44 88 95 95. The problems are not related to the current cyber attack.

Danish Medicines Agency

16-6-2017

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 42 lots of 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 50 mL vials, 5 lots of NeutTM (Sodium Bicarbonate 4% additive solution) 5 mL vials, 5 lots of QUELICINTM (Succinylcholine Chloride Injection, USP) 200 mg/10 mL vials and 7 lots of Potassium Phosphates Injection, USP, 45 mM vials to the hospital/retail level due to microbial growth detected during a routine simulation of the manufacturing process, which represents the potential introduction of micr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2017

 The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May

The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May

The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May, the day after Ascension Day. Compassionate use permits However, we process urgent applications for compassionate use permits (applications for dispensing of non-marketed medicines). Physicians, dentists or veterinarians can submit applications electronically by using a NemID employee signature or via fax to +45 44 88 91 17. Please mark the application URGENT. We will be taking questions about compassionate use permits on +45 44 88 95 36 or by mail to...

Danish Medicines Agency

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

5-4-2018

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

Title: DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) QuizCategory: MedicineNet QuizCreated: 7/31/2014 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 2:45:19 PM

US - MedicineNet

23-1-2018

Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & Pictures

Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & Pictures

Title: Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & PicturesCategory: MedicineNet QuizCreated: 6/11/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 2:21:45 PM

US - MedicineNet

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 DEEP (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 DEEP (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 LIGHT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 LIGHT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 MEDIUM (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 MEDIUM (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 TRANSLUCENT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 TRANSLUCENT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

26-10-2017

Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQ

Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQ

Title: Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQCategory: MedicineNet QuizCreated: 9/18/2012 1:28:00 PMLast Editorial Review: 10/26/2017 3:45:32 PM

US - MedicineNet

26-9-2017

News and press releases: EMA’s first public hearing: giving EU citizens a voice to help reduce the risk of valproate

News and press releases: EMA’s first public hearing: giving EU citizens a voice to help reduce the risk of valproate

Live broadcast on 26 September from 12:45 to 18:00 UK time

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-9-2017

Menopause Quiz: Symptoms & Signs

Menopause Quiz: Symptoms & Signs

Title: Menopause Quiz: Symptoms & SignsCategory: MedicineNet QuizCreated: 5/18/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 9/19/2017 2:59:45 PM

US - MedicineNet

17-7-2017

Denagard 45% and associated names

Denagard 45% and associated names

Denagard 45% and associated names (Active substance: Tiamulin hydrogen fumarate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2017)5115 of Mon, 17 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/114

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2017

Agenda: Agenda for the 96th meeting of the Management Board

Agenda: Agenda for the 96th meeting of the Management Board

Draft agenda for the 96th meeting of the Management Board Held on 14 June 2017, Room 2A (16:00 – 18:45)

Europe - EMA - European Medicines Agency